THÂN LOAN THÁNH NHÂN TOÀN TẬP
Thích Như Điển Sưu khảo và Phiên dịch