SÁM TỤNG VU LAN (I)
(Rằm tháng bảy)

Ðệ tử chúng con,
Vâng lời Phật dạy,
Ngày rằm tháng bảy,
Gặp hội Vu Lan,
Phạm vũ huy hoàng,
Ðốt hương đảnh lễ.
Mười phương Tam thế,
Phật, Pháp, Thánh Hiền,
Noi gương đức Mục Kiền Liên,
Nguyện làm con thảo.
Lòng càng áo não,
Nhớ nghĩa thân sinh,
Con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ,
Chín tháng cưu mang.
Không ngớt lo toan,
Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ,
Cậy có công cha,
Chẳng quản yếu già,
Sanh nhai lam lũ.
Quyết cùng hoàn vũ,
Phấn đấu nuôi con,
Giáo dục vuông tròn,
Ðem đường học đạo.
Ðệ tử ơn sâu chưa báo,
Hổ phận kém hèn,
Giờ này quỳ trước đài sen,
Chí thành cung kính,
Ðạo tràng thanh tịnh,
Tăng bảo trang nghiêm.
Hoặc thừa tự tứ,
Hoặc hiện tham thiền,
Ðầy đủ thiện duyên,
Dủ lòng lân mẫn,
Hộ niệm cho:
Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
Ðượm nhuần mưa pháp.
Còn tại thế:
Thân tâm yên ổn,
Phát nguyện tu trì.
Ðã qua đời:
Ác đạo xa lìa,
Chóng thành Phật quả.
Ngửa trông các đức Như Lai,
Khắp cõi hư không,
Từ bi gia hộ.
Nam mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. (3 lần)

– Bài in trong hầu hết kinh Nhựt tụng và Nghi thức tụng niệm ở miền Trung và miền Nam. Ðược Giáo Hội công nhận là bài tụng chính thức trong Lễ Vu Lan và trong nghi thức Gia đình Phật tử (1964).
– Trích từ Kinh Diễn nghĩa của Tổ Huệ Ðăng soạn. Tổ đình Thiên Thai Bà Rịa ấn hành 1967.


VĂN TỤNG CÚNG DƯỜNG
LỄ DÂNG Y
(Sám tụng Vu lan 2)

Trước Phật điện cúi đầu đảnh lễ
Ðốt tâm hương toàn thể hân hoan
Thiện nam tín nữ lưỡng ban
Thảy đều trong sạch lo toan việc này
Cà sa đại lễ hôm nay
Do thân khẩu ý duyên may trọn lành
Hiệp theo lễ đạo sắm sanh
Chúng con Phật tử tịnh thanh cúng dường
Của này là của thiện lương
Kính dâng Ðại Ðức mười phương Tăng dùng
Xin cho tín cúng thung dung
Cà sa hữu nhiễu quanh chung Phật đài
Tỏ lòng cung kính Như Lai
Ngưỡng cầu Phật Tổ đoái hoài chứng tri
Cà sa đầy đủ tam y
Màu vàng tinh khiết có chi sánh bằng
Kính dâng chư Ðại đức Tăng
Từ bi mẫn nạp tâm hằng nhận thâu
Chúng con gieo giống đạo mầu
Vuông tròn quả phúc mai sau nương nhờ
Biển trần lặn hụp bơ vơ
Nương thuyền Bát nhã qua bờ giác minh
Cầu cho thế giới hòa bình
Cầu cho trăm họ an ninh lâu dài
Cầu cho vạn vật muôn loài
Tấn hóa đạo pháp Như Lai dạy truyền
Hiện tiền tăng trưởng phước duyên
Gia đình hướng phước bình yên đời đời
Cầu cho khắp cả mọi nơi
Ðồng tu tịnh độ sớm mơi an nhàn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
Nam Mô Ca Sa Tràng Bồ tát .
Nam Mô Công Ðức Lâm Bồ tát.

– Bản in trong “Nghi thức tụng niệm” chùa Ðại Giác Sàigòn 1974. Tủ sách chùa Kỳ Quang lưu trữ TPHCM 1977.
– Chưa rõ xuất xứ của bài.


VĂN TỤNG CHÚ NGUYỆN 
LỄ DÂNG Y
(Sám tụng Vu lan 3)

Y tối thắng trang nghiêm thanh tịnh
Ðem cúng dường phụng thỉnh chư Tăng
Phước nhiều như cát sông Hằng
Phước điền vô thượng sánh bằng Thái Sơn
Nguyện tròn phước quả chánh chơn
Bồ đề gieo giống tạo nhơn sen vàng
Ta bà giải thoát bước sang
Tây phương lạc quốc Phật ban phước lành
Nguyện cầu Phật tử tu hành
Gia đình trường thọ tâm sanh hiền từ
Trau dồi bổn tánh chơn như
Nương theo giáo pháp Bổn sư dạy truyền
Ngày đêm niệm Phật kết duyên
Cầu cho thất tổ cửu huyền siêu thăng
Hưởng nhờ phước đức chư Tăng
Bốn mùa ngũ cốc phong đăng thuận hòa
Nơi nơi lạc nghiệp âu ca
Hòa bình thế giới quốc gia an bài
Nguyện cầu thất bảo Như Lai
Tây phương giáo chủ Liên đài phóng quang
Quan Âm đại sĩ từ hàng
Hóa thân cứu khổ tai nàn chúng sanh
Nhà nhà an lạc tịnh thanh
Dứt trừ tai họa chiến tranh an hòa
Bốn phương lạc nghiệp âu ca
Hòa bình thế giới quốc gia an lành,
Mọi người phát nguyện tu hành
Ðồng về cực lạc, đồng sanh sen vàng.
Nam Mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam Mô Tiêu tai giáng kiết tường Bồ Tát.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát.

– Bản in trong “Nghi thức tụng niệm” chùa Ðại Giác Sàigon 1974
tủ sách Chánh Ðức lưu trữ TPHCM 1997.
–  Chưa rõ xuất xứ của bài.

BÀI TỤNG LỄ VU LAN
(Sám tụng Vu lan 4)

Ðệ tử chí thành
Ðốt hương kính lạy
Ðức Phật Thích Ca
Phật A Di Ðà
Khắp mười phương Phật
Tôn pháp, Bồ Tát
Cùng Thánh Hiền Tăng
Ðệ tử vâng lời Phật dạy
Báo ân bảy kiếp thân sinh
Gặp hội Vu lan
Ðộng niềm hiếu đạo
Nhớ ơn từ mẫu
Chín tháng cưu mang
Nguy khổ thay sanh
Ba năm nuôi dưỡng
Quên ăn bỏ ngủ
Nhớ ơn Từ Phụ
Chẳng nại gian lao
Dìu dắt học hành
Theo đường chánh đạo
Ân nghĩa cao dày
Sánh tày trời đất
Ðệ tử noi gương Ðại Hiếu
Ðức Mục Kiền Liên
Tự thấy thấp hèn
Không tròn hiếu đạo
Cù lao nghĩa trọng
Ân một chưa đền
Nay vừa gặp hội Vu lan
Chư Tăng xuất hạ
Các vị Thánh Tăng
Pháp thí độ sanh
Chân thành hộ niệm
Cha mẹ chúng con
Hiện còn tại thế
Thân tâm yên ổn
Tật bệnh tiêu trừ
Phát nguyện tu hành
Mau thành Phật đạo
Những vị quá cố
Ðược đủ nhân duyên
Theo đạo Bồ đề
Tu trì thanh tịnh
Chứng pháp vô sanh
Ðệ tử tâm thành khẩn nguyện
Ngửa trông chư Phật chứng minh
Từ bi gia hộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Vu Lan Thắng Hội Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

– Trích “Kinh Nhựt tụng ” chùa Ðại Giác ấn hành Sàigòn 1974.

SÁM CA SỰ TÍCH MỤC KIỀN LIÊN
(Sám Mục Liên 5)

Ðức Mục Kiền Liên lòng mong báo hiếu
Phóng nhãn quang chiếu khắp mười phương
Thấy mẹ da bọc lấy xương
Ở nơi địa ngục trăm đường khổ đau.
Ngài liền xuống tìm mau đến mẹ
Ðem bát cơm dâng để đỡ lòng
Mẹ ngài tay vói bốc ăn
Bỗng dưng cơm hóa than hồng ghê sao !
Thảm thân mẹ gan bào ruột thắt
Ðau lòng con nước mắt tuôn rơi
Liền lên bạch Phật xin Người
Ðộ cho vong mẫu thoát nơi ngục hình
Ðức Phật dạy : “Bình sinh người đã
Gây ra nhiều ác quả dày sâu
Không ai độ thoát được đâu
Ngươi tuy hiếu thuận khó hầu cứu ra.
Phải nhờ đến xong qua giải hạ
Ngày tự tứ của cả chư Tăng
Là hôm tháng bảy ngày rằm
Vu Lan Bồn lập thành tâm cúng dường
Nhờ uy lực mười phương Tăng chúng
Chú nguyện cho ngày cúng Vu lan
Mẹ ngươi mới thoát khỏi đàng
Ðọa nơi Ngạ quỉ hay hàng súc sanh”.
Kể từ đó thiết thành ngày lễ
Ðể báo ân trời bể mẹ cha
Ngày rằm tháng bảy của ta
Là ngày xá tội cũng là Vu lan.
Là Phật tử ta càng hiếu thuận
Với ngày nầy hưởng ứng cho đông
Ðể đem thành kính một lòng
Cầu cho cha mẹ trong vòng bảy thân
Ðược giải thoát được phần siêu độ
Ðược sanh về Tịnh độ nhơn thiên
Mẹ cha còn, được phước liền
Sống lâu vui vẻ, không phiền không đau
Lòng báo hiếu kêu cầu trên Phật
Dưới chư Tăng với một tấc thành
Xin Phật, Tăng, nghĩ thương tình
Từ bi hộ niệm chứng minh cho rày.
Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

– Trích trong tập Văn Vu lan ” số 33 – của Tâm Thông – Trần Ngọc Cơ – Ban Văn Hóa Trung Ương GHPGVN ấn hành 1995.

VĂN PHÁT NGUYỆN BÁO ÂN 
PHỤ MẪU
(Sám tụng Vu lan 6)

Cúi đầu kính lạy Phật
Từ tôn trên ba cõi
Dủ lòng thương cứu độ
Chúng sanh khắp mười phương
Con này phát nguyện lành
Trì tụng kinh báo ân
Ðáp nghĩa cùng mẹ cha
Ðược nghe tám thứ tiếng
Cùng với năm lời nguyền
Hay là mọi khổ hạnh
Thâm ân chẳng thể đền
Lòng con nay dũng mãnh
Trì tụng lễ Tam bảo
Ðền cả bốn trọng ân
Khắp giúp ba đường khổ
Nếu có ai thấy nghe
Ðều phát Bồ đề tâm
Ðền đáp báo thâm ân
Khuất còn đều lợi lạc
Ai trì tụng kinh nầy
Sau đây cũng thành Phật
Xin Phật cởi mở cho
Tất cả các chúng con
Ðều trọn thành Phật đạo.
Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

– Trích trong “Nghi thức tụng niệm ” – Chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành 1970. 
– Là bài phát nguyện trước hoặc sau khi tụng kinh Báo Ân tháng bảy hằng năm.


SÁM MỤC LIÊN
(Sám tụng Vu Lan 7)

Con quỳ lạy Phật Thích Ca,
Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên,
Lòng con mộ đạo tu hiền,
Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay,
Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,
Minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành,
Lục thông đầy đủ nên danh,
Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công,
Ðền ơn cho bú ẵm bồng,
Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian,
Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn,
Ốm gầy đói khát trong đàng quỉ ma,
Mục Liên kêu mẹ khóc la,
Ðau lòng thương mẹ đọa sa Diêm Ðình.
Thanh Ðề nhìn thấy con mình,
Mục Liên cứu mẹ hết tình gắng công,
Con ơi! Mẹ đói trong lòng,
Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,
Vội vàng trở lại thế gian,
Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng.
Và cơm vô miệng nửa chừng,
Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than,
Mục Liên xem thấy kinh hoàng,
Trong lòng đau đớn khóc than buồn tình.
Mẹ ơi ! Niệm Phật độ mình,
Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già.
Thích Ca đức Phật phân qua,
Mẹ ngươi tội nặng đọa sa nghiệp hành,
Ta truyền cứu tế pháp lành,
Cần cầu Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.
Cầu cho phụ mẫu hiện tiền,
Lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa,
Bảy đời phụ mẫu đã qua,
Về trời hưởng phước sáng lòa hào quang,
Vui chơi thong thả thanh nhàn,
Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai Tăng,
Sắm cơm trăm món đồ ăn,
Trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng,
Chiếu giường, bồn nước, mùng màn,
Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm,
Những đồ vật quí bông thơm,
Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn phân minh.
Cúng dường Tam bảo cầu kinh,
Chư Tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang,
Cầu cho thí chủ trai đàn,
Tâm lành thiền định vái van chúc nguyền,
Thanh Ðề khổ ách hết liền,
Ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời.
Noi gương hiếu thảo đời đời,
Xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con,
Nhai cơm cho bú hao mòn,
Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng,
Trời cao đất rộng mênh mông,
Biển hồ lai láng sánh đồng Thái sơn.
Tu hành báo tứ trọng ân,
Ðộ đời ba cõi sạch trơn trọn lành,
Mục Liên đại hiếu tu hành,
Báo ân phụ mẫu nên danh độ đời.

– Trích kinh “Tam Bảo Diễn Nghĩa” do Tổ Huệ Ðăng trước tác – Tổ Ðình ThiênThai Bà Rịa ấn hành 1967.