KINH VU-LAN-BỒN

 

Thế Tôn thưở nọ trụ yên
Tại thành Xá Vệ Kỳ Viên tinh nàn
Mục Liên đạo hạnh rỡ ràng
Lục thông vừa đắc dẹp màn vô minh
Cù lao dốc báo ơn sinh
Nguyện đưa phụ Mẫu thoát vòng trầm luân
Nhãn quang vận dụng phép thần
Thế gian các cõi kiếm tầm luống công
Nào hay ngạ quỷ mắc vòng
Thấy ra vong Mẫu lao lung đọa đày
Da khô bọc lấy xương gầy
Tuyệt nhiên cơm nước hình hài ốm o
Mục Liên buồn bã âu lo
Bát cơm dâng Mẹ mong cho đỡ lòng
Mẹ vừa tiếp bát cơm xong
Tay lo che đậy tay hầu bóc ăn
Than ơi! Nghiệp quả tiền căn
Cơm đưa tới miệng, lửa bừng cháy cao
Mẹ không dùng được nghẹn ngào
Mục Liên than khóc kêu ngào thảm thương
Trở về bạch Phật tỏ tường
Cầu phương giải cứu thoát khỏi đường ngục lao.
Phật rằng: Tội chướng thâm sâu
Mẹ ngươi tạo kết từ lâu vẫy tràng
Một ngươi khó đặng cứu an
Dầu ngươi hiếu thuận, tiếng vang ai bì
Động tâm thần thánh địa kỳ
Tà ma, ngoại đạo, bốn vị Thiên Vương
Cùng là đạo sĩ tứ phương
Cũng không cứu nỗi, nghiệp ương nặng phần.
Ngươi mong cứu Mẹ khỏi căn
Phải nhờ Tăng Chúng hiệp thần độ an
Nay ta nói Pháp cứu nàn
Tiêu ma tai ách, giải than khổ sầu
Ngày rằm tháng Bảy từ lâu
Ngày Tăng Tự Tứ, đâu đâu quy hồi
Vì cha vì mẹ bảy đời
Vì cha vì mẹ hiện thời nạn tai
Thức ăn trăm món thanh trai
Trái cây năm thứ, sắm bày lễ nghi
Cùng là hương nến trầm kỳ
Giường nằm chiếu lót, bát y thau bồn
Phải là thức quý vật ngon
Hồng trần tuyệt phẩm, lòng son tâm vàng
Xách vào trong dịp Vu Lan
Cúng dường Tăng Chúng Mười Phương hội về
Thánh Tăng ngày ấy tựu tề
Nào người ẩn náo sơn khê, định thiền
Nào người Tứ Quả hiện tiền
Nào người thọ hạ, cần chuyên kinh hành
Nào người giáo hóa môn sinh
Lục thông chứng đắc, pháp linh cao vời
Nào người Bồ Tát nhiều đời
Kiếp này thị hiện làm thầy Tỳ Kheo
Ở trong đại Chúng đông nhiều
Nhứt tâm thọ Bát giới điều tịnh thanh
Các gì khắp chúng hạnh lành
Đạo cao đức rộng nhơn sinh kính nhườn
Những ai phát nguyện cúng dường
Chư Tăng Tự Tứ Mười Phương hội này
Thì Cha Mẹ phứoc đời nay
Cùng hàng quyến thuộc thoát ngay Tam Đồ
Được phần vui sướng khỏi lo
Tự nhiên y thực sẵn kho vô lường
Mẹ Cha hiện tại kiện thương
Thọ lên trăm tuổi, lòng thường vui hơn
Mẹ Cha thất thế sanh thiên
Hóa sanh tư tại, nhập miền Hoa Quang.
Bấy giờ lời Phật truyền ban
Mười Phương Tăng Chúng các hàng dạy qua
Trước nên chú nguyện đồng hòa
Cầu cho thí chủ Mẹ Cha bảy đời
Hành thiền định ý không lươi
Sau rồi thọ thực, sau rồi niệm kinh
Lúc khi thọ thực chí thành
Cúng dường phẩm thực trai thanh Phật tiền
Chúng Tăng chú nguyện kiền thiền
Xong rồi mới thọ trai viên thọ thời.
Mục Liên nghe dạy mừng vui
Và chư Bô Tát nghe rồi hân hoan
Mục Liên cảm thấy nhệ nhàng
Khổ sầu đu đớn tiêu tan tất thì
Liền vâng phép Phật hành y
Cúng dường xong Mẹ thoát ly khổ hình.
Mục Liên bạch Phật sự tình
Nhờ ơn Tam Bảo thân sinh thoát nàn
Đời sau Phật Tử các hàng
Có nên theo phep Vu Lan Bồn nầy
Cứu an Cha Mẹ đời nay
Bảy đời Cha Mẹ bạch thầy được chăng?
Bấy giờ Đức Phật khen rằng:
Ta vừa muốn nói, ngươi phăng mở đường
Thiện Nam Tử khá nghe cho tường
Tỳ Kheo, Nam Nữ, Quốc Vương, Đại Thần
Tam Công, Tể Tướng, Hoàng Thân
Bá Quan, lê thứ vạn dân chí thành
Theo gương Từ Hiếu thực hành
Trước vì Cha Mẹ sở sanh hiện thời
Sau vì Cha Mẹ bảy đời
Ngày rằm tháng Bảy là thời Vu Lan
Là ngày Tăng Chúng hiệp đoàn
Là ngày hoan hỷ Phật ban vui vầy
Sắm sanh các thứ đủ đầy
Cơm canh bá vị sắp bày Vu Lan
Cúng dường Tăng Chúng Mười Phương
Cầu cho Cha Mẹ bình an thọ trường
Khỏi điều bịnh hoạn nhiễu nhương
Khỏi điều khổ não, bi thương cơ cầu
Bảy đời Cha Mẹ xa lâu
Lìa nơi ngạ quỷ, khổ sầu chuân chuyên
Được sanh về cõi nhơn thiên
Hưởng điều phước lạc vô biên vô vàng
Môn sanh Phật Tử các hàng
Biết tu hiếu thuận nhớ đàng nghĩa ân
Phải nên tưởng niệm chuyên cần
Nhớ ơn cha mẹ song thân đời này
Mẹ cha thất thế xa dài
Nguồn xưa cội cũ, ơn dầy kinh thâm
Mỗi năm tháng bảy ngày rằm
Đem lòng hiếu tử, niệm ân sanh thành
Vu Lan tiết lễ trai Tăng
Cúng dường Chư Phật, kình thành Chư Tăng
Báo ân sanh dưỡng nhọc nhằn
Hỡi Chư Phật Tử khá vâng pháp nầy
Phật vừa nói dứt Kinh đây
Mục Liên Tứ Chúng vui vầy phụng cung .

Vu Lan tán
Vu Lan chánh giáo Tự Tứ oai thần
Mục Liên sầu khổ
Xin cứu từ thân, oai linh Phật tổ
Tế độ vong linh
U Minh thoát khổ
Vạn khổ xưng danh

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Print Friendly, PDF & Email