Phương danh Phật tử đóng góp Ấn Tống Kinh Lương Hoàng Sám
Tổng Kết Tịnh Tài Nhận Từ Sự Trợ Duyên Ấn Tống Bộ Lương Hoàng Sám

Phương danh Phật tử đóng góp Ấn Tống Kinh Lương Hoàng Sám

 

Lưu ý: Sau khi tổng kết, chúng tôi có nhận được một số tịnh tài từ quý vị Phật tử cư sĩ, và số tịnh tài này sẽ lưu ghi công vào phần ấn tống Bộ Kinh Lương Hoàng Sám. tuy nhiên số tài sẽ được dùng vào việc cúng dường trai tăng và cúng dường các chùa nghèo.

– Nguyễn Thị Hải Yến (200 Việt Nam đồng)

– Cai Thủy Tiên – [hồi hướng cho Cai Thị Bé] (1,000,000 Việt Nam đồng)

– Ẩn Danh (400 USD)

– Lê Bích Ngọc PD Diệu Châu, Tống Kim Loan PD Thanh Nguyệt, Nguyễn Thị Cúc PD Diệu Hường, Nguyễn Ánh Ngọc PD Diệu Trang (230 USD)

 

Phục nguyện:

Phật-nhật tăng huy, Pháp-luân thường chuyển, phong điều võ thuận, quốc thới dân an, thế giới hòa bình.

Hiện tại phụ mẫu, quá khứ phụ mẫu, pháp giới đa sanh phụ mẫu, tùng tư nhập thánh siêu phàm; lụy thế oan thân từ thử thừa ân giải thoát. Cánh kỳ than-duyên tín thí, viễn-cận đàn na, sư trưởng, lương-bằng, cửu huyền thất tổ, huynh đệ tỷ muội, nam nữ nội ngoại, bá thúc cô di, hiện tiền tội diệt phước sanh, quá cố một hậu, đồng sanh Cực Lạc quốc; tứ sanh cửu hữu, lục đạo tam đồ câu triêm thắng ích. Lao ngục hệ bế, tù cầm già tỏa, tật bệnh tai ách, đồng triêm lợi lạc.

Phục nguyện nhất thế Phật tử xuất gia tại tục, phát tâm phát nguyện, xuất bản cập nhật, tái bản ấn tống Lương-Hoàng Bảo-Sám Pháp văn, thân tâm an lạc, phước thọ tăng long, Bồ-đề kiên cố, đạo nghiệp viên thành, đồng đăng giác ngạn.

*********

Ghi chú, danh sách quý đạo hữu ấn tống Bộ Lương Hoàng Sám, sẽ in ở phần sau của Kinh. Quý đạo hữu nào không muốn tên mình in trong danh sách, xin hoan hỷ cho ban biên tập biết, chúng tôi sẽ Ẩn danh cho quý vị. Xin chân thành cám ơn.

 

Print Friendly, PDF & Email