Phương danh Phật tử đóng góp Ấn Tống Kinh Lương Hoàng Sám

 

“TỔNG KẾT TỊNH TÀI NHẬN TỪ SỰ TRỢ DUYÊN ẤN TỐNG BỘ LƯƠNG HOÀNG SÁM”

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

– Ngưỡng bạch chư tôn Thiền Đức!
– Kính bạch chư Đại đức Tăng ni!
– Kính thưa quý Phật tử, thiện hữu tri thức!

Trang Tạng Thư Phật Học (tangthuphathoc.net) ra thư kêu gọi cùng chung trợ duyên ấn tống Bộ “LƯƠNG HOÀNG SÁM” (trọn bộ 10 quyển), tặng cho quý chùa ở vùng quê vào ngày 18 tháng 06 (Nhuận) Phật lịch 2561, tức ngày 09 tháng 08 năm 2017, Dương lịch.

Nay xin thông báo, danh sách đã tổng kết, và số tịnh tài trợ duyên đã vượt mức cho phép, nên Phật sự này đã khép lại, không nhận trợ duyên nữa. Xin thay mặt cho toàn thể ban biên tập trang nhà Tạng Thư Phật Học, xin gởi lời tri ân và hồi hướng công đức lành này đến toàn thể quý vị và gia quyến, cũng xin hồi hướng duyên lành này mà đời đời kiếp kiếp đều sanh ra trước Phật, y giáo phụng hành, Phước-Trí vẹn toàn, cúng dường, bố thí, phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng, sớm thành Phật quả.

 

Chúng tôi xin tổng kết số Tịnh tài đã nhận trợ duyên cho việc Ấn Tống Bộ Lương Hoàng Sám và chi tiết của việc In Kinh như sau:

Tiền Chuyển Khoản qua Paypal và nhận từ quý Phật tử ở Úc là:

753 đô Mỹ
820 đô Úc

————

Quy đổi thành Việt Nam Đồng là: 31,428,000 (Ba mươi mốt triệu, bốn trăm hai mươi tám ngàn đồng)

Số tiền nhận từ quý Phật tử ở Việt Nam là: 36,110,000 (Ba mươi sáu triệu, một trăm mười ngàn đồng)

Tổng số tiền là: 67,538,000 (Sáu mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi tám ngàn đồng chẳn)

Chi tiết In Kinh:

Khổ sách là (15,6 x23 cm) 500 trang

Bìa cứng

In trên giấy Fo kem DL 75/gms

Số lượng In: 1000 cuốn, giá mỗi cuốn 59,000 (Năm mươi chín ngàn đồng)

Tổng số tiền: 59×1000 = 59,000,000 (Năm mươi chín triệu không trăm ngàn đồng)

67,538,000 – 59,000,000 = 8,538,000 (Tám triệu năm trăm ba mươi tám ngàn đồng)

Như vậy số tiền còn dư là 8,538,000 (Tám triệu năm trăm ba mươi tám ngàn đồng), sau khi trả lệ phí vận chuyển đến các chùa, nếu còn dư lại bao nhiêu chúng tôi sẽ chia ra và cúng dường lại những ngôi chùa nghèo, mỗi chùa một ít.

Chúng tôi sẽ cập nhật hoàn tất sau khi Kinh in xong và gởi đi.

Mọi liên lạc liên quan đến Phật sự này, xin vui lòng gởi đến email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc tangthuphathoc.net.

Khi Kinh đã In xong, chúng tôi sẽ làm lễ chú nguyện và vì quý Phật tử đã trợ duyên (danh sách có in ở phần sau của Kinh) bái Lương Hoàng Sám trọn một bộ.

Kinh vẫn còn dư ra khoản 250 quyển, nếu quý chùa nào muốn thỉnh xin hoan hỷ liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ gởi cho quý tự.

Quý Phật tử đã trợ duyên Ấn Tống Bộ Lương Hoàng Sám, nếu chưa để lại thông tin chi tiết nơi cư ngụ, xin vui lòng để lại chi tiết nơi cư ngư, chúng tôi sẽ gởi tặng quý vị một quyển làm kỷ niệm.

Ngoài ra, nếu quý Phật tử nào muốn thỉnh một quyển để hành trì xin vui lòng liên lạc với trang nhà qua email trên, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị.

Cũng xin lưu ý, khi Kinh In xong sẽ được dùng chú và ấn gia trì vào Kinh, nên khi quý vị nhận được quyển Kinh này xin hãy hết lòng trân trọng và cung kính, nên để chỗ trang nghiêm và sạch sẽ , chí tâm đọc, tụng thì lợi ích rất lớn.

Xin hướng về Tam Bảo, nguyện đem công đức này hồi hướng cho dịch giả, cha mẹ, sư trưởng, người ân, kẻ oán, người đóng góp, kẻ hoan hỷ, thân bằng quyến thuộc của mọi người, vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác. Sinh ra đâu cũng đều gặp Phật, cúng dường Tam Bảo, Phước – Trí trang nghiêm, và sớm đồng thành Phật đạo.

In Kinh công đức hạnh thù thắng
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành

Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Ðệ tử và chúng sinh
Ðều trọn thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

 

 

Lưu ý: Sau khi tổng kết, chúng tôi có nhận được một số tịnh tài từ quý vị Phật tử cư sĩ, và số tịnh tài này sẽ lưu công vào phần ấn tống Bộ Kinh Lương Hoàng Sám. Tuy nhiên số tịnh tài dư ra sẽ được dùng vào việc cúng dường trai tăng và cúng dường các chùa nghèo.

– Nguyễn Thị Hải Yến (200 Việt Nam đồng)

– Cai Thủy Tiên – [hồi hướng cho Cai Thị Bé] (1,000,000 Việt Nam đồng)

– Ẩn Danh (400 USD)

– Lê Bích Ngọc PD Diệu Châu, Tống Kim Loan PD Thanh Nguyệt, Nguyễn Thị Cúc PD Diệu Hường, Nguyễn Ánh Ngọc PD Diệu Trang (230 USD)

Phục nguyện:

Phật-nhật tăng huy, Pháp-luân thường chuyển, phong điều võ thuận, quốc thới dân an, thế giới hòa bình.

Hiện tại phụ mẫu, quá khứ phụ mẫu, pháp giới đa sanh phụ mẫu, tùng tư nhập thánh siêu phàm; lụy thế oan thân từ thử thừa ân giải thoát. Cánh kỳ than-duyên tín thí, viễn-cận đàn na, sư trưởng, lương-bằng, cửu huyền thất tổ, huynh đệ tỷ muội, nam nữ nội ngoại, bá thúc cô di, hiện tiền tội diệt phước sanh, quá cố một hậu, đồng sanh Cực Lạc quốc; tứ sanh cửu hữu, lục đạo tam đồ câu triêm thắng ích. Lao ngục hệ bế, tù cầm già tỏa, tật bệnh tai ách, đồng triêm lợi lạc.

Phục nguyện nhất thế Phật tử xuất gia tại tục, phát tâm phát nguyện, xuất bản cập nhật, tái bản ấn tống Lương-Hoàng Bảo-Sám Pháp văn, thân tâm an lạc, phước thọ tăng long, Bồ-đề kiên cố, đạo nghiệp viên thành, đồng đăng giác ngạn.

****

Quý vị nào muốn thỉnh bộ LƯƠNG HOÀNG SÁM, xin vui lòng để lại thông tin ở dưới, Kinh In xong chúng tôi sẽ gởi đến quý vị, Nam mô A Di Đà Phật.

Loading