KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Mất tên người dịch. Phụ vào dịch phẩm đời Bắc Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 8

Phẩm 13: TINH TẤN

Lại nữa, này thiện nam! Đại Bồ-tát thành tựu luân tinh tấn trang nghiêm lớn, từ lúc mới phát tâm đã xa lìa năm thứ dục, có thể làm ruộng phước cho hàng Thanh văn và Bích-chi-phật, cũng khiến cho tất cả chúng sinh luôn giữ gìn và cúng dường. Này thiện nam! Đại Bồ-tát tinh tấn có hai loại: Một là thế gian, hai là xuất thế gian. Tinh tấn theo thế gian có ba loại: Một là tinh tấn tu phước, hai là tinh tấn dũng mãnh về trì giới, thiền định, ba là duyên vào hữu lậu và các chúng sinh, nương vào quả báo, vào trụ xứ của hành phước. Đó gọi là tinh tấn thế gian, chẳng phải là lớn lao.

Lại nữa, Đại Bồ-tát đối với tất cả chúng sinh tâm luôn bình đẳng, chính vì diệt trừ nghiệp kết phiền não mà siêng năng tinh tấn. Đối với bậc Thánh vô lậu không lấy, không bỏ, cũng không nương tựa, tâm không tạp uế, cũng không loạn tưởng, giữ giới hay phá giới, siêng năng hay biếng nhác, bố thí hay keo kiệt, tâm ghét hay tâm Từ, tất cả các tướng như vậy đều bình đẳng, tu hành tinh tấn, không ở nơi ba cõi dấy khởi vô số tưởng. Đối với các chúng sinh, hoặc lãnh hội ngôn ngữ, hoặc nhận biết về nơi chốn tạo nghiệp. Đối với ấm, giới, nhập đều không có chấp tưởng mà tu tinh tấn. Không nương vào cõi Dục, không chấp vào cõi Sắc, cõi Vô sắc, không phát sinh tưởng điên đảo và không điên đảo mà tu hành tinh tấn. Không chấp tất cả hành, không nương vào ba loại phước mà siêng năng tinh tấn. Đại Bồ-tát thành tựu luân trang nghiêm lớn như vậy từ lúc mới phát tâm đã xa lìa năm thứ dục, gọi là Đại, cũng có thể gánh vác, làm ruộng phước lớn cho hàng Thanh văn và Bích-chi-phật, khiến các chúng sinh luôn giữ gìn, cúng dường.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn nhắc lại sự việc trên nên nói kệ:

Chấp trước sáu căn trần
Ngu tối nơi bốn dòng
Tinh tấn luôn dũng mãnh
Bậc trí còn chê trách.
Tinh tấn nơi cảnh giới
Hoàn toàn chấp hữu lậu
Không gọi là ruộng phước
Cũng chẳng gọi là lớn.
Bậc trí siêng tinh tấn
Diệt trừ tất cả chấp
Tâm không chỗ nương tựa
Đó gọi là ruộng phước.
Không chấp danh và sắc
Làm chỗ nương chúng sinh
Dũng mãnh lìa các ấm
Đó gọi là ruộng phước.
Chiếu sáng nơi tối tăm
Vượt thẳng đến bờ kia
Luân tinh tấn như vậy
Dứt phiền não trói buộc.

 

Print Friendly, PDF & Email