KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Mất tên người dịch. Phụ vào dịch phẩm đời Bắc Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 11: TRÌ GIỚI

Lại nữa, này thiện nam! Đại Bồ-tát phát tâm đạt được luân giới đầy đủ trang nghiêm, nếu thành tựu luân này, từ lúc mới phát tâm xa lìa năm thứ dục, đối với trong hàng Thanh văn và Bích-chi-phật làm ruộng phước lớn, tối thắng bậc nhất, đều nên cúng dường và giữ gìn nó. Đại Bồ-tát làm thế nào để trang nghiêm luân giới?

Này thiện nam! Đại Bồ-tát có thể xuất gia thọ giới Tỳ-kheo, thành tựu đầy đủ giới Ba-la-đề-mộc-xoa, không cùng với hàng Thanh văn và Bích-chi-phật. Nếu Bồ-tát không dùng giới này để có thể dứt trừ các phiền não, tất cả tà kiến cho chúng sinh thì không gọi là Đại Bồ-tát, cũng không gọi là ruộng phước lớn của hàng Thanh văn và Bích-chi-phật.

Này thiện nam! Nếu Đại Bồ-tát, đối với tất cả chúng sinh tâm thường bình đẳng, giữ gìn giới thanh tịnh, chí nguyện vững chắc, tâm không lay chuyển, tâm thường chuyên nhất, không sinh vọng tưởng, nếu thấy giữ giới hay phá giới, tham lam hay bố thí, thượng, trung hay hạ… vô lượng chúng sinh có ngần ấy thứ giận dữ, não hại, đi, đứng, nằm, ngồi, ở trong ba cõi, ấm, nhập, các giới mà không phân biệt. Giữ giới như vậy, không chấp vào cõi Dục để giữ giới, không chấp vào cõi Sắc và cõi Vô sắc để giữ giới, không phân biệt quán sát giữ giới có tưởng không tưởng, không vì đạt đến không đạt đến mà giữ giới.

Này thiện nam! Đại Bồ-tát dùng hình tướng như vậy, phát tâm đạt được luân giới thanh tịnh trang nghiêm lớn, từ lúc mới phát tâm luôn luôn xa lìa năm thứ dục. Đại Bồ-tát như thế thì có thể làm ruộng phước lớn cho hàng Thanh văn và Bích-chi-phật, cũng khiến cho chúng sinh luôn giữ gìn cúng dường.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn nhắc lại sự việc trên nên nói kệ:

Ưu-bà-tắc luật nghi
Trụ vào giới giải thoát
Tuy cùng với hai thừa
Không gọi là xe lớn.
Nếu tu tập pháp không
Không nương theo thế gian
Cũng không nương các cõi
Bậc trí giữ tịnh giới.
Không chấp vào giới tướng
Thanh tịnh lìa các lậu
Người giữ giới như vậy
Là ruộng phước tối thắng.

 

Print Friendly, PDF & Email