Nói về Pháp Trí tuệ không hết tới Niết Bàn
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Pháp Trí tuệ không hết tới Niết Bàn được Phật nói giảng trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Mười dừng ở và một số Kinh khác. Bài này chỉ là tập hợp, tóm lược lại các Kinh đã được Phật nói.

Bồ Tát Bậc Mây Pháp này thành công lời nói chân thành bậc nhất. Hay làm như nói. Hay nói như làm. Bồ Tát này học lời nói chân thực của Ba Đời các Phật. Nhập vào tính Ba Đời các Phật. Ngang bằng với Căn thiện của Ba Đời các Phật.

Bồ Tát này thành công như thế cùng với tất cả Căn thiện. Học không hai lời của các Phật Ba Đời. Thuận theo Tất cả Trí tuệ của Như Lai. Bồ Tát này thành công Trí tuệ nơi đó, nơi đó sai của chúng sinh. Tất cả Trí tuệ, Nghiệp báo Quá khứ Tương lai Hiện tại của chúng sinh. Trí tuệ đầy đủ, không đầy đủ của các Căn chúng sinh. Trí tuệ đủ các loại tính của chúng sinh. Trí tuệ đủ loại tham muốn của chúng sinh. Trí tuệ tất cả nơi Đạo lớn của chúng sinh. Trí tuệ chuyển vận sạch bẩn, rời thời sai thời, tất cả Nhận đúng Tam muội Giải thoát Thiền Định. Trí tuệ thành hỏng của tất cả Thế giới thời Quá khứ. Trí tuệ mắt Trời không chướng ngại. Trí tuệ hết Phiền não. Mà không bỏ tất cả hạnh của Bồ Tát. Cớ là sao ? Vì muốn giúp cho tất cả chúng sinh điều phục Thanh tịnh.

Bồ Tát lại làm nghĩ nhớ như thế. Con thấy chúng sinh nhận vô lượng khổ. Nếu chưa độ thoát những người này. Thành Chính Giác trước. Điều đó không nên. Con cần đầy đủ nguyện lớn. Sau đó thành Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Chí cầu Bồ Đề thành quả Niết Bàn Không thừa. Cớ là sao ? Chúng sinh sai mời Con phát tâm Bồ Đề. Thực hành hạnh Bồ Tát. Con tự  phát tâm rộng vì chúng sinh. Muốn giúp cho thành quả được Tất cả các loại Trí tuệ. Vì thế Con với tất cả là tốt đẹp nhất. Vì không nhờ chúng sinh. Con với tất cả được thành cao nhất. Vì điều phục chế ngự chúng sinh. Con ly rời tất cả tối. Vì hiểu giới hạn chúng sinh không có. Con được cái cần được. Vì đầy đủ nguyện trước kia. Con dễ biến hóa. Vì trang nghiêm công Đức của Bồ Tát. Con dễ hút lấy Có. Vì được các Phật Ba Đời nhớ giúp. Vì Bồ Tát Bồ Tát lớn này không bỏ nguyện trước kia. Được vào Trí tuệ Bình Đẳng trang nghiêm. Theo nhu cầu của tất cả chúng sinh. Đều có thể hóa độ. Theo nguyện trước kia của họ. Đều đã đầy đủ. Được tất cả Pháp. Trí tuệ Tự do. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được Thanh tịnh. Ở trong mỗi nghĩ nhớ. Đều có thể đi tới khắp Thế giới mười phương. Ở trong từng nghĩ nhớ. Đều hay đi tới vô lượng Nước Phật. Ở trong từng nghĩ nhớ. Đều thấy vô lượng vô số các Phật và trang nghiêm Nước Phật. Tỏ ra rõ Thần lực Tự do của Như Lai. Thành quả Cõi Pháp ngang bằng khoảng không. Thân đó vô lượng. Theo cần đều hiện. Vô lượng không trở ngại mà không dựa vào. Nước Phật hiện khắp ở trong tự bản thân. Tất cả chúng sinh, tất cả các Pháp, các Phật Ba Đời. Đều cùng hiện ra rõ.

Bồ Tát này biết đủ loại tưởng nhớ, đủ loại tham muốn của chúng sinh. Nghiệp báo Thanh tịnh. Theo yêu cầu của họ. Vì hiện ra thân đó. Mà điều phục nó. Hiểu tất cả Pháp như ảo, như hóa ra, như ánh chớp điện. Chúng sinh như giấc mộng. Nghĩa thân vị của Bồ Tát này không thể tận cùng. Nhớ đúng Thanh tịnh. Quyết định biết rõ tất cả các Pháp. Nhập vào các Tam muội Trí tuệ Bình Đẳng. Tĩnh lặng quan sát không hai nơi. Tất cả chúng sinh dựa vào hai Pháp.

Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở tâm Đại Bi. Tu luyện các Pháp sâu vi diệu như thế. Thành quả Tĩnh lặng. Được mười lực của Phật. Nhập vào lưới Trời Đế Thích Cõi Pháp Tự do. Thành công Giải thoát không trở ngại của Như Lai. Dũng mãnh trong loài người. Sư Tử lớn gầm. Được không đâu sợ. Là Vua Pháp Chuyển luân. Hay chuyển vận vầng Pháp Thanh tịnh không trở ngại. Thành công Trí tuệ Giải thoát. Hiểu rõ tất cả hạnh của Thế gian. Cắt đứt giòng trở về sinh chết. Nhập vào biển lớn Trí tuệ. Đều hay lợi ích tất cả chúng sinh. Giúp giữ Pháp đúng của các Phật Ba Đời. Tận cùng biển lớn Phương tiện của các Phật. Bồ Tát này đã yên ở hạnh chân thực. Hay giúp cho tất cả người Trời tám Bộ chúng, vô lượng chúng sinh Thanh tịnh vui mừng.

Bồ Tát Bồ Tát lớn vô lượng Trí tuệ như thế. Dễ tu hành Đạo Phật. Thậm chí Bậc chín dễ tập hợp Pháp sáng sạch. Tập hợp vô lượng trợ Đạo Pháp. Được Trí tuệ công Đức lớn giúp đỡ. Rộng làm Đại Bi. Biết phân biệt sâu khác biệt Thế giới. Nhập sâu vào nơi hoạn nạn của chúng sinh. Nhập vào nơi làm của Như Lai. Nhớ thuận theo nơi làm Vắng lặng của Như Lai. Thú hướng về lực các lực Phật, không sợ, không cùng Pháp. Kiên trì không vứt bỏ. Được tới địa vị Tất cả Trí tuệ. Bồ Tát Bồ Tát lớn thực hành Trí tuệ như thế. Gần địa vị Phật. Chắc là được Tam muội rời bẩn của Bồ Tát mà hiện ra phía trước. Lại nhập vào Tam muội khác biệt của Cõi Pháp, Tam muội trang nghiêm Đạo tràng, Tam muội ánh quang hoa rơi xuống tất cả Thế gian, Tam muội tạng biển, Tam muội dấu ấn biển, Tam muội rộng khắp khoảng không, Tam muội quan sát tất cả tính Pháp, Tam muội thực hành tùy theo tất cả tâm chúng sinh, Tam muội biết như thực tất cả Pháp, Tam muội tin được Trí tuệ của Như Lai. Như thế cùng với trăm vạn A tăng kì Tam muội. Đều hiện ra phía trước.

Bồ Tát đó nhập vào Tam muội này. Dễ biết công dụng khác biệt trong đó. Tam muội sau cùng tên là Lợi ích địa vị Tất cả Trí tuệ. Tam muội đó hiện ra phía trước. Tức thời sinh ra hoa Sen báu lớn nhất. Chu vi bằng trăm vạn Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Tất cả các báu vật trang nghiêm ở giữa, vượt qua tất cả của toàn bộ Trời Người. Sinh ra Căn thiện ra ngoài Thế gian. Biết tất cả Pháp như ảo, như hóa ra, được Trí tuệ Rỗng. Quang sáng có thể chiếu sáng tất cả Thế giới. Lưu ly là thân. Chiên đàn tốt nhất là đài. Mã não là tua. Vàng Diêm phù đàn là lá. Vô lượng Quang sáng, tất cả vật báu vi diệu, đều ở trong nó. Lưới báu che lên trên. Hoa sen bằng số bụi trần mười Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Dùng làm quyến thuộc.

Khi đó Bồ Tát thân họ rất đẹp. Xứng đáng với tòa hoa. Do Bồ Tát được lực của Tam muội Lợi ích địa vị Tất cả Trí tuệ. Thân ở tòa hoa Sen lớn. Tức thời quyến thuộc ở trên hoa Sen. Đều có Bồ Tát. Mỗi một Bồ Tát ngồi trên hoa Sen. Liền được trăm vạn Tam muội. Đều nhất tâm cung kính. Chiêm ngưỡng Bồ Tát lớn. Bồ Tát đó khi lên trên tòa hoa Sen. Tất cả Thế giới Hiện tại mười phương, đều chấn động lớn. Tất cả Đạo ác đều cùng ngưng nghỉ. Quang sáng Rộng chiếu sáng Thế giới mười phương. Tất cả Thế giới đều cùng nghiêm sạch. Đều được nghe thấy hội lớn của các Phật. Cớ là sao ?

Bồ Tát đó ngồi trên hoa Sen lớn. Tức thời dưới chân sinh ra trăm vạn A tăng kì Quang sáng. Chiếu sáng các Địa ngục A Tì mười phương. Diệt mất khổ não của chúng sinh. Trên hai đầu gối phóng ra bao nhiêu Quang sáng. Chiếu sáng tất cả Súc sinh mười phương. Bỏ mất khổ não. Rốn phóng ra bao nhiêu Quang sáng. Chiếu sáng tất cả Quỷ đói mười phương. Trừ diệt khổ não. Sườn phải trái phóng ra bao nhiêu Quang sáng. Chiếu sáng yên ổn vui sướng Người mười phương. Hai tay phóng ra bao nhiêu Quang sáng. Chiếu sáng cung A Tu La của các Trời mười phương. Hai vai phóng ra bao nhiêu Quang sáng. Chiếu sáng chúng Thanh Văn mười phương. Gáy cổ phóng ra bao nhiêu Quang sáng. Chiếu sáng Bích Chi Phật mười phương. Miệng phóng ra bao nhiêu Quang sáng. Chiếu sáng Bồ Tát mười phương, thậm chí dừng ở Bậc chín. Hào quang trắng phóng ra bao nhiêu Quang sáng. Chiếu sáng Bồ Tát được địa vị ở mười phương. Tất cả cung điện Ma ẩn che không hiện. Trên đỉnh đầu phóng ra Quang sáng bằng số bụi trần của trăm vạn A tăng kì Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Chiếu sáng tới hội lớn của các Phật mười phương. Vòng quanh mười lượt xong. Dừng ở trong khoảng không. Thành lưới Quang sáng. Cao lớn sáng sạch. Cúng dưỡng các Phật. Cúng dưỡng như thế. Từ ban đầu phát tâm thậm chí Bậc chín. Làm được cúng dưỡng. Không bằng một phần trăm. Thậm chí tính toán ví dụ không thể theo kịp. Lưới Quang sáng lớn đó. Tốt hơn tất cả hương hoa, hương bột, hương bôi, quần áo, phướn lọng của Thế giới mười phương. Các vật báu, chuỗi ngọc, ngọc Như ý, châu báu, các đồ cúng dưỡng. Do từ Căn thiện ra ngoài Thế gian sinh ra. Bên trên hội Pháp lớn của mỗi một các Phật. Đều rắc các vật báu. Giống như mây lớn. Nếu có chúng sinh hiểu cúng dưỡng đó. Nhất định đều là Đạo lớn Bình Đẳng. Các Quang như thế rơi xuống cúng dưỡng lớn xong. Vòng quanh hội lớn mười lượt. Nhập vào dưới chân Phật.

Khi đó các Phật và Bồ Tát lớn biết Thế giới nào, Bồ Tát Bồ Tát lớn nào làm ra Đạo như thế. Thành công nhận chức vụ. Tức thời vô biên Bồ Tát mười phương, thậm chí dừng ở Bậc chín. Đều tới vây quanh. Làm cúng dưỡng lớn. Nhất tâm cung kính. Đều được vạn Tam muội. Tất cả được chức vụ. Bồ Tát Bồ Tát lớn với Kim cương trang nghiêm, ngực sinh ra một ánh quang lớn. Tên là phá tan Ma oán cướp. Vô lượng trăm nghìn vạn ánh quang dùng làm quyến thuộc. Chiếu sáng Thế giới mười phương. Tỏ rõ vô lượng Thần lực. Cũng tới nhập vào ngực của Bồ Tát lớn đó. Quang sáng này diệt mất xong. Bồ Tát đó liền được trăm nghìn vạn trăm triệu Trí tuệ Thần thông thế lực lớn.

Bồ Tát khi đó thấy các Phật sinh ra tướng quang sáng trắng giữa mi. Tên là Lợi ích Tất cả Trí tuệ. Có vô lượng vô biên Quang sáng làm quyến thuộc. Đều chiếu sáng tất cả Thế giới mười phương. Vây quanh mười vòng. Tỏ ra rõ lực Thần thông lớn của các Phật. Khuyên vô lượng trăm nghìn vạn trăm triệu các Bồ Tát tiến lên. Thế giới mười phương sáu loại chấn động. Bỏ mất khổ não của tất cả Đạo ác. Tất cả cung điện Ma đều che phủ không hiện. Tỏ rõ nơi được Đạo của tất cả các Phật. Tỏ rõ việc trang nghiêm hội lớn của tất cả các Phật. Rộng lớn như Cõi Pháp. Thành quả như khoảng không. Chiếu sáng tất cả Thế giới xong. Tập hợp ở khoảng không. Tỏ rõ việc trang nghiêm Thần thông lớn. Nhập vào đỉnh đầu Bồ Tát đó. Quang sáng của quyến thuộc. Nhập vào đỉnh đầu của các Bồ Tát trên hoa Sen quyến thuộc. Tức thời đều được do trước kia chưa được mười nghìn Tam muội. Quang sáng đó nhập vào đỉnh đầu Bồ Tát này. Như một ánh quang Phật. Tất cả ánh quang Phật. Đều cũng như thế. Quang sáng tất cả các Phật mười phương khi nhập vào đỉnh đầu Bồ Tát đó. Tên là được Chức vụ. Tên là nhập vào các Cõi Phật. Đầy đủ mười lực của Phật. Rơi vào trong số Phật.

Ví như con lớn của Vua Thánh Chuyển Luân thành công tướng Vua. Vua Thánh Chuyển Luân giúp cho con, Tự do trên tòa vàng Diêm phù đàn báu của voi trắng. Cầm lấy nước bốn biển lớn. Màn căng khắp bên trên. Đủ loại âm nhạc cờ phướn trang nghiêm. Cầm lấy nước hoa chuông vàng. Tưới lên trên đỉnh đầu con trai. Liền tên là tưới đỉnh Vua lớn. Do mười Đạo thiện chuyển đổi đầy đủ. Tên là Vua Thánh Chuyển Luân. Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế. Khi nhận chức vụ, các Phật dùng nước Trí tuệ tưới lên đỉnh đầu Bồ Tát đó. Tên là tưới đỉnh Vua Pháp. Do đầy đủ mười lực của Phật. Rơi vào trong số Phật. Tên là Bậc chức vụ Trí tuệ lớn của các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do vì chức vụ đó. Bồ Tát Bồ Tát lớn nhận vô lượng trăm nghìn trăm triệu vạn việc khổ hạnh hoạn nạn. Bồ Tát đó được chức vụ như thế xong. Dừng ở Bậc Mây Pháp. Vô lượng công Đức. Trí tuệ chuyển tăng.

Bồ Tát dừng ở Bậc Mây Pháp. Biết như thực tập hợp Cõi Tham muốn, tập hợp Cõi Sắc thân, tập hợp Cõi Không có Sắc thân. Biết như thực tập hợp tính Thế gian, tập hợp tính chúng sinh, tập hợp tính Biết, tập hợp tính Có hình, tập hợp tính Không có hình, tập hợp tính khoảng không, tập hợp tính Pháp, tập hợp tính Niết Bàn, tập hợp tính các Phiền não thấy sai trái. Biết như thực tập hợp thành hỏng của các Pháp Thế gian, tập hợp Đạo Thanh Văn, tập hợp Đạo Bích Chi Phật, tập hợp Đạo Bồ Tát. Tập hợp các lực Phật, không sợ, không cùng Pháp, Sắc thân, Thân Pháp. Tập hợp Tất cả Trí tuệ. Được Đạo Phật, chuyển vầng Pháp, tỏ rõ tập hợp Niết Bàn. Chủ yếu nói rằng. Biết như thực tập hợp tất cả Pháp khác biệt. Bồ Tát đó dùng Trí tuệ như thế thuận theo hạnh Bồ Đề. Biết như thực hóa ra chúng sinh, hóa ra Nghiệp, hóa ra Phiền não, hóa ra các thấy, hóa ra Thế giới, Hóa ra Cõi Pháp, hóa ra Thanh Văn, hóa ra Bích Chi Phật, hóa ra Bồ Tát, hóa ra Như Lai, Hóa ra tất cả, hóa ra phân biệt không phân biệt. Bồ Tát đó biết như thực giữ lực Phật, giữ Pháp, giữ Nghiệp, giữ Phiền não, giữ thời, giữ nguyện, giữ đời trước, giữ hạnh, giữ Kiếp thọ, giữ Trí tuệ.

Bồ Tát đó dừng ở Bậc mười. Tất cả Trí tuệ nhỏ bé của các Phật. Gọi là Trí tuệ nhỏ bé thực hành, Trí tuệ nhỏ bé bỏ mệnh. Trí tuệ nhỏ bé nhận bào thai, Trí tuệ nhỏ bé sinh ra, Trí tuệ nhỏ bé Xuất gia, Trí tuệ nhỏ bé được Đạo, Trí tuệ nhỏ bé Tự do Thần lực. Trí tuệ nhỏ bé chuyển vầng Pháp, Trí tuệ nhỏ bé giữ thọ mệnh, Trí tuệ nhỏ bé tỏ rõ Niết Bàn, Trí tuệ nhỏ bé dừng lâu dài của Pháp. Như thế cùng với Trí tuệ nhỏ bé. Đều biết như thực. Mới lại nơi bí mật của các Phật. Gọi là bí mật thân, bí mật miệng, bí mật ý. Bí mật biết thời sai thời, bí mật ghi nhớ ban cho Bồ Tát thành Phật, bí mật hút lấy hàng phục chúng sinh, bí mật các Bậc Pháp khác biệt. Bí mật tám vạn bốn nghìn các Căn thiện khác biệt, bí mật làm được Nghiệp như thực, bí mật thực hành được Bồ Đề. Như thế cùng với bí mật. Đều biết như thực.

Bồ Tát đó các Phật tất cả nhập vào Trí tuệ Kiếp. Gọi là một Kiếp hút lấy A tăng kì Kiếp, A tăng kì Kiếp hút lấy một Kiếp. Có số Kiếp hút lấy vô số Kiếp, vô số Kiếp hút lấy có số Kiếp. Một nghĩ nhớ hút lấy Kiếp, Kiếp hút lấy một nghĩ nhớ. Kiếp hút lấy Kiếp sai, Kiếp sai hút lấy Kiếp. Kiếp có Phật hút lấy Kiếp không có Phật, Kiếp không có Phật hút lấy Kiếp có Phật. Kiếp Quá khứ Tương lai hút lấy Kiếp Hiện tại. Kiếp Hiện tại hút lấy Kiếp Quá khứ Tương lai. Kiếp Tương lai Quá khứ hút lấy Kiếp Hiện tại. Kiếp Hiện tại hút lấy Kiếp Tương lai Quá khứ. Kiếp dài hút lấy Kiếp ngắn, Kiếp ngắn hút lấy Kiếp dài. Hút lấy hình tướng các Kiếp. Đều biết như thực.

Bồ Tát đó ở nơi ở của các Phật nhập vào Trí tuệ bụi trần, Trí tuệ Đất nước, Trí tuệ thân tâm chúng sinh. Thân tâm chúng sinh được Trí tuệ của Đạo, Trí tuệ thực hành của chúng sinh, Trí tuệ tới tất cả nơi. Thực hành khắp Trí tuệ Đạo Phật, thuận theo thực hành Trí tuệ, thực hành Trí tuệ ngược lại, Trí tuệ không thể nghĩ bàn. Tất cả Thế gian, Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát do không thể biết. Đều biết như thực.

Trí tuệ các Phật rộng lớn vô lượng. Bồ Tát dừng ở Bậc đó. Chắc có thể được nhập vào Trí tuệ như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó thuận theo hạnh Bậc như thế. Được Giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, Giải thoát không trở ngại, Giải thoát hạnh Thanh tịnh, Giải thoát sáng môn rộng khắp, Giải thoát tạng Như Lai, Giải thoát thuận theo luận không trở ngại, nhập vào Giải thoát Ba Đời, Giải thoát tạng tính Pháp, Giải thoát sáng, Giải thoát được tiến lên. Mười Giải thoát của Bồ Tát đó là hàng đầu. Được như thế cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn vạn trăm triệu A tăng kì Giải thoát. Trăm nghìn vạn vô lượng A tăng kì Tam muội, trăm nghìn vạn vô lượng A tăng kì Nhận giữ nhớ không quên. Trăm nghìn vạn vô lượng A tăng kì Thần thông. Cũng lại như thế.

Bồ Tát đó thành công Trí tuệ như thế. Thuận theo Bồ Đề. Thành công vô lượng lực nhớ. Có thể với giây phút nghĩ nhớ. Tới nơi ở của vô lượng Phật mười phương. Vô lượng Pháp sáng, vô lượng mưa Pháp. Đều có thể nhận giữ. Ví như Vua Rồng Sa Già La làm mưa lớn. Chỉ ngoại trừ biển lớn. Khác không thể nhận lấy. Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lại như thế. Mưa bí mật nhỏ, mưa Pháp lớn của Như Lai. Tất cả chúng sinh, Thanh Văn, Bích Chi Phật, thậm chí Bồ Tát Bậc chín không thể nhận lấy. Chỉ Bồ Tát này dừng ở Bậc Mây Pháp. Đều có thể nhận giữ. Ví như biển lớn. Một Vua Rồng nổi lên mây mưa lớn, đều có thể chịu nhận lấy. Nếu hai hoặc ba. Thậm chí vô lượng vô biên các Vua Rồng lớn nổi lên mây mưa. Cùng lúc mưa xuống. Đều có thể nhận giữ. Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế. Dừng ở Bậc Mây Pháp. Ở nơi ở của một Phật có thể nhận mưa Pháp sáng lớn. Hai Phật ba Phật. Thậm chí không thể nói, không thể nói Phật. Ở trong một nghĩ nhớ đều có thể chịu nhận lấy. Mây mưa Pháp lớn của các Phật như thế. Vì thế Bậc này tên là Bậc Mây Pháp.

Bồ Tát khi đó thấy Giải Thoát Nguyệt nói rằng : Kim Cương Tạng Bồ Tát ! Bồ Tát đó ở trong một nghĩ nhớ. Có thể chịu nhận được bao nhiêu mưa Pháp sáng lớn ?

Trả lời nói rằng : Phật Tử ! Ví như tất cả bụi trần của trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Thế giới không thể nói mười phương. Nơi đó chúng sinh Thế giới như bụi trần. Giả sử đều được nghe giữ Đà La Ni là người trợ giúp Phật. Là Thanh Văn lớn Nghe nhiều bậc nhất. Như Phật trên hoa Sen Kim cương dễ hàng phục Tì Kheo. Một chúng sinh đó thành công lực Nghe nhiều như thế. Người khác cũng như thế. Một người nhận được. Người khác không hỏi lại. Như thế tất cả từng người khác nhau. Ý đó là thế nào ? Tất cả chúng sinh đó nhận giữ Nghe nhiều. Lực nhiều phải không ? Trả lời nói rằng : Rất nhiều không thể đọc đếm.

Phật Tử ! Ta nay vì Ngài nói Bồ Tát đó dừng ở Bậc Mây Pháp. Với một giây phút nghĩ nhớ, ở nơi ở của một Phật. Nhận mưa Pháp sáng lớn tạng Pháp Ba Đời. Lực Nghe nhiều của tất cả chúng sinh nói ở trên. Không bằng một phần trăm. Thậm chí tính toán ví dụ không thể theo kịp. Như ở nơi ở của một Phật nghe các Phật bằng số bụi trần của Thế giới mười phương. Đều có thể nhận giữ mưa Pháp sáng lớn. Lại có thể vượt quá vô lượng vô biên này. Với một giây phút nghĩ nhớ cũng có thể nhận giữ. Vì thế tên là Bậc Mây Pháp.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở Bậc Mây Pháp. Từ nguyện lực của mình sinh ra Đại Từ Bi Phúc Đức Trí tuệ. Do vì mây bí mật. Hiện ra đủ các loại thân. Do vì mây sắc hỗn tạp. Thông minh không sợ. Do vì ánh chớp điện. Tiếng sấm lớn chấn động. Nói Pháp hàng phục Ma. Thời khắc một nghĩ nhớ. Có thể Thế giới như bụi trần được nói ở bên trên. Đều cùng đầy khắp. Do tưới mưa Pháp Cam Lộ Pháp thiện. Do diệt mất ngọn lửa Phiền não do Ngu tối nổi lên bởi ham thích theo tâm của các chúng sinh. Vì thế tên là Bậc Mây Pháp.

Lại nữa Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở Bậc Mây Pháp. Ở tất cả Thế giới từ Trời Đâu Suất tới hạ xuống. Thậm chí tỏ rõ Niết Bàn Phật. Tất cả việc Phật. Thuận theo độ thoát chúng sinh đều hiện ra Thần lực. Nếu hai hoặc ba. Thậm chí Thế giới bằng số bụi trần như nói ở trên. Lại còn vượt qua trăm nghìn vạn trăm triệu A tăng kì Thế giới đó. Từ Trời Đâu Suất tới hạ xuống. Thậm chí tỏ rõ Niết Bàn Phật. Tất cả việc Phật. Thuận theo độ thoát chúng sinh đều hiện ra Thần lực. Bồ Tát đó dừng ở Bậc này. Ở trong Trí tuệ được lực Tự do cao nhất. Hoặc dùng Nước hẹp làm rộng. Nước rộng làm hẹp. Hoặc dùng Nước bẩn làm sạch. Nước sạch làm bẩn. Tất cả Thế giới đều có Thần lực như thế.

Bồ Tát đó hoặc ở trong một bụi trần. Bố trí đồng bằng núi Thiết Vi của Ba nghìn Đại thiên Thế giới mà không chèn ép. Hoặc hai hoặc ba. Thậm chí các việc trang nghiêm của Thế giới không thể nói, không thể nói. Tỏ rõ nhập vào một bụi trần. Hoặc dùng việc trang nghiêm của một Thế giới. Tỏ rõ Thế giới không thể nói, không thể nói. Hoặc dùng chúng sinh của Thế giới không thể nói không thể nói. Bố trí trong một Thế giới mà không chèn ép. Hoặc dùng chúng sinh của một Thế giới. Bố trí trong Thế giới không thể nói, không thể nói. Hoặc dùng Thế giới không thể nói, không thể nói. Nhập vào trong một bụi trần mà không não loạn chúng sinh. Hoặc trong một bụi trần. Tỏ rõ việc trang nghiêm lực Thần thông của tất cả Phật. Hoặc ở trong một nghĩ nhớ. Hiện ra thân bằng số bụi trần của Thế giới không thể nói, không thể nói. Ở trong một thân tỏ rõ vô lượng tay. Dùng mỗi một tay nắm lấy hoa Sen nhiều như cát sông Hằng, dùng rắc lên Phật. Hương hỗn tạp, hương bột, phướn lọng vật báu. Tất cả đồ dùng trang nghiêm như thế. Đều dùng tay nắm lấy cúng dưỡng các Phật. Với mỗi một thân cũng lại như thế. Mới lại mỗi một thân hóa ra đầu bằng số bụi trần. Với mỗi một đầu có lưỡi bằng số bụi trần. Dùng Thần lực đó ca ngợi các Phật. Như thế cùng với việc. Ở trong mỗi nghĩ nhớ đầy khắp mười phương. Ở trong mỗi nghĩ nhớ dùng lực Thần thông. Vô lượng Thế giới tỏ rõ được Đạo Phật chuyển vầng Pháp. Thậm chí vào Niết Bàn Phật. Ở trong Ba Đời dùng lực Thần thông tỏ ra rõ vô lượng thân.

Ở trong tự bản thân hiện ra vô lượng Phật. Việc trang nghiêm vô lượng Đất Phật. Ở trong tự bản thân tỏ rõ việc thành hỏng của tất cả Thế giới. Hoặc ở trong một lỗ chân lông sinh ra tất cả gió mà không não loạn chúng sinh. Hoặc dùng vô lượng vô biên Thế giới làm nước một biển. Trong nước biển này làm ra hoa Sen lớn. Quang sáng hình sắc tới khắp vô lượng vô biên Thế giới. Ở trong đó tỏ rõ việc vi diệu trang nghiêm của cây Bồ Đề. Thậm chí tỏ rõ được Tất cả loại Trí tuệ. Hoặc trong tự bản thân hiện ra châu báu, ngọc Như ý của một phương Thế giới, tất cả Quang sáng của mặt Trời Trăng Sao. Thậm chí tất cả Quang sáng mười phương cũng lại như thế. Hoặc hơi thở ra của miệng có thể làm cho vô lượng Thế giới mười phương chấn động lớn. Không làm cho chúng sinh có ý tưởng hoảng sợ. Hoặc tỏ rõ hết Kiếp đói khát của Thế giới mười phương. Hết Kiếp bệnh dịch, Kiếp chiến tranh. Mà thân chúng sinh tùy ý trang nghiêm. Hoặc với tự bản thân tỏ rõ làm thân Như Lai. Thân Như Lai làm thân của mình. Thân Như Lai làm Nước Phật của mình. Nước Phật của mình làm thân Như Lai.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn ở Bậc Mây Pháp. Thần biến như thế. Mới lại vô lượng Thần lực khác Tự do tỏ ra rõ. Khi đó trong hội các Bồ Tát, Trời Rồng. Các Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, bốn Vua Trời. Ngọc Hoàng Đế Thích, Vua Trời Phạm, người Trời Tự Tại, Trời Tịnh Cư. Đều làm nghĩ nhớ đó. Nếu lực Thần thông, lực Trí tuệ của Bồ Tát vô lượng vô biên như thế. Phật lại ra sao ?

Thời Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát biết nghĩ nhớ nơi tâm của Đại chúng. Hỏi Kim Cương Tạng Bồ Tát nói rằng : Phật Tử ! Hôm nay các Đại chúng nghe lực Trí tuệ Thần thông của Bồ Tát đó. Rơi vào trong lưới nghi hoặc. Ngài nay cần cắt bỏ tất cả nghi hoặc. Việc vi diệu trang nghiêm Thần thông của Bồ Tát đó.

Thời Kim Cương Tạng Bồ Tát liền nhập vào Tam muội Tính thể của tất cả Nước Phật. Thời các Đại chúng Trời Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Bốn Vua Trời, Ngọc Hoàng Đế Thích, Vua Trời Phạm, người Trời Tự Tại, Trời Tịnh Cư. Đều tự thấy biết nhập vào trong thân của Kim Cương Tạng Bồ Tát. Ở bên trong thân đó thấy các việc trang nghiêm của Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Nếu trọn một Kiếp nói không thể hết. Thấy cây Đạo tràng của Phật ở trong đó. Chu vi thân của nó bằng mười vạn Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Cao trăm vạn Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Che lên ba nghìn trăm triệu Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Nói cây cao rộng. Có tòa Sư Tử. Có Phật trên tòa đó. Tên hiệu Nhất Thiết Trí Vương Như Lai. Tất cả Đại chúng toàn bộ đều thấy Phật ngồi ở trên tòa. Tất cả đồ cúng dưỡng vi diệu trang nghiêm nhất ở trong đó. Đầy đủ một Kiếp nói cũng không thể hết. Kim Cương Tạng Bồ Tát tỏ ra rõ Thần lực lớn như thế xong. Giúp cho Đại chúng đều trở về nơi ở cũ của mình. Tất cả chúng sinh trong hội sinh ý tưởng hiếm có. Im lặng nhất tâm nhìn Kim Cương Tạng.

Thời Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát hỏi Kim Cương Tạng Bồ Tát nói rằng : Phật Tử ! Tam muội đó có thế lực lớn. Rất hiếm có. Tam muội đó tên hiệu là gì ?

Trả lời nói rằng : Tam muội đó tên là Thể tính của tất cả Nước Phật.

Hỏi nói rằng : Tất cả cảnh giới thế lực của Tam muội đó ra sao ?

Trả lời nói rằng : Phật Tử ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thiện tu được lực của Tam muội đó. Có thể dùng Ba nghìn Đại thiên Thế giới bằng số bụi trần của vô lượng Hằng sa Thế giới như thế, hiện ở trong thân. Lại vượt qua số đó. Bồ Tát ở Bậc Mây Pháp. Được vô lượng vô biên trăm nghìn vạn trăm triệu các Tam muội lớn như thế. Vì thế Bồ Tát dừng ở trong Bậc này. Thân, Nghiệp thân khó có thể biết đo lường. Miệng, Nghiệp miệng khó có thể biết đo lường. Ý, Nghiệp ý khó có thể biết đo lường. Thần lực Tự do khó có thể biết đo lường. Quan sát Pháp Ba Đời khó có thể biết đo lường. Thực hành nhập vào các Tam muội khó có thể biết đo lường. Lực Trí tuệ khó có thể biết đo lường. Đi lại các Giải thoát khó có thể biết đo lường. Làm được biến hóa, làm được Thần lực, làm được như ý khó có thể biết đo lường. Thậm chí nâng chân, hạ chân. Bồ Tát dừng ở Bậc Tuệ Thiện không thể biết đo lường.

Phật Tử ! Bậc Mây Pháp của Bồ Tát. Vô lượng như thế. Nếu rộng nói nó. Vô lượng vô biên A tăng kì Kiếp không thể được hết.

Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát nói rằng : Phật Tử ! Nếu lực Thần thông, lực nơi làm của Bồ Tát. Như thế lực Thần thông, lực nơi làm của Phật lại như thế nào ?

Trả lời nói rằng : Phật Tử ! Ví như có người thấy một đống đất mà làm lời nói như thế. Tính Đất của vô biên Thế giới là nhiều thế này chăng. Ngài nếu hỏi người đó. Tôi nói như thế. Trí tuệ vô lượng của Như Lai. Làm sao dùng Trí tuệ của Bồ Tát mà muốn đo lường ?

Phật Tử ! Như người cầm lấy phần nhỏ tính đất của bốn Thiên hạ. Số thừa ra rất nhiều. Bậc Mây Pháp của Bồ Tát ở vô lượng Kiếp. Chỉ có thể nói vậy thôi. Huống chi Bậc Như Lai. Ta nay cần nói giúp cho Ngài biết rõ. Phật hiện ra làm chứng. Như các Thế giới Phật bằng số bụi trần của vô lượng vô biên Thế giới mười phương. Bồ Tát Bậc mười đều tràn đầy trong đó. Các Bồ Tát đó có vô lượng vô biên Nghiệp. Tu luyện Thiền định Trí tuệ công Đức của Bồ Tát. Với lực Trí tuệ công Đức của Như Lai. Không bằng một phần trăm, không bằng một phần trăm nghìn vạn trăm triệu. Thậm chí tính toán ví dụ không thể bằng được.

Phật Tử ! Bồ Tát đó thuận theo Trí tuệ như thế. Thuận theo Thân miệng ý của Như Lai. Không vứt bỏ Tam muội của các Bồ Tát. Tâm siêng cúng dưỡng tất cả các Phật. Với mỗi một Kiếp dùng tất cả đồ cúng. Cúng dưỡng vô lượng vô biên các Phật. Đều có thể nhận đủ Thần lực của các Phật. Lại chuyển thành sáng tốt hơn. Bồ Tát đó với tính Pháp hỏi khó không thể tốt hơn. Thậm chí vô lượng vô biên trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp không thể tận cùng.

Phật Tử ! Ví như vàng trên Trời. Dùng ngọc Như ý giữa các vật báu. Làm đồ dùng trang nghiêm trên thân của Vua Trời Tự Tại. Các Trời khác đó không thể bằng được. Cũng không đoạt được. Bồ Tát dừng ở Bậc mười. Trí tuệ Căn thiện. Từ Bậc ban đầu thậm chí Bậc chín không thể bằng được. Bồ Tát dừng ở Bậc đó. Được Trí tuệ lớn chiếu sáng. Do thuận theo Tất cả Trí tuệ. Trí tuệ khác không thể phá hỏng được. Ví như Quang sáng của Vua Trời Đại Tự Tại có thể làm cho thân tâm chúng sinh sạch mát. Tất cả nơi sinh Quang sáng của chúng sinh không thể bằng được. Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế. Dừng ở Bậc Mây Pháp. Quang sáng Trí tuệ. Tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật không thể bằng được. Thậm chí Bồ Tát Bậc chín cũng không thể bằng được. Bồ Tát đó dừng ở trong Bậc như thế. Có thể giúp cho vô lượng chúng sinh dừng ở Đạo Tất cả Trí tuệ.

Phật Tử ! Bồ Tát dừng ở Bậc đó. Các Phật mười phương vì nói Trí tuệ Ba Đời, Trí tuệ Cõi Pháp, Trí tuệ tất cả Thế giới. Rộng chiếu sáng dừng giữ Trí tuệ tất cả Thế giới, Đại Từ Đại Bi che lên khắp Trí tuệ của tất cả chúng sinh. Chủ yếu nói lên rằng. Vì nói đầy đủ tới Đạo Tất cả Trí tuệ.

Phật Tử ! Tên là Bậc mười Mây Pháp của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bồ Tát dừng ở Bậc này. Đa phần làm Vua Trời Ma Ê Thủ La. Trí tuệ sáng suốt. Hay nói Thanh Văn, Bích Chi Phật, Pháp tới Niết Bàn của Bồ Tát. Ở trong tính Pháp có người hỏi khó. Không thể làm cho hết. Làm được Nghiệp thiện. Bố thí, lời nói nhân ái, lợi ích, cùng làm việc. Đều không ly rời nhớ Phật. Không ly rời nhớ Pháp. Thậm chí không ly rời nhớ đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ. Thường làm nghĩ nhớ đó. Con đang với tất cả chúng sinh là đứng hàng đầu là tốt hơn. Thậm chí với tất cả chúng sinh là dừng dựa vào. Nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến như thế. Ở trong một nghĩ nhớ. Được Tam muội bằng số bụi trần của vô lượng trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Thế giới không thể nói, không thể nói. Thậm chí tỏ rõ Bồ Tát bằng số bụi trần như thế dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Thần thông Tự do, lại vượt qua số đó. Gọi là các hạnh đồ cúng tốt đẹp nhất. Tin hiểu nổi lên Nghiệp. Nếu thân hay miệng hoặc Quang sáng, hay Căn thiện, hoặc đầy đủ như ý. Nếu âm thanh, hay nơi đi lại. Thậm chí bao nhiêu trăm nghìn vạn triệu Kiếp không thể nói đếm.

Phật Tử ! Mười Bậc Bồ Tát đó lần lượt thuận theo thực hành. Thích hướng về Tất cả loại Trí tuệ. Như bốn dòng chảy ra khỏi từ ao A Nậu Đạt. Tràn đầy bốn Thiên hạ không có tận cùng. Mới lại nhập vào biển lớn. Bồ Tát cũng như thế. Từ Bồ Tát sinh ra Căn thiện nguyện lớn là nước. Dùng bốn Pháp hút lấy đầy đủ chúng sinh mà không tận cùng. Thậm chí Tất cả loại Trí tuệ.

Phật Tử ! Mười Bậc Bồ Tát đó. Nhân do Trí tuệ của Phật mà có khác biệt. Như nhân do Đất lớn có mười núi lớn nhất. Thế nào là mười ?

Gọi là núi Tuyết lớn, núi Hương lớn, núi Kha Lê La lớn. Núi Tiên Thánh lớn, núi Do Kiền Đà lớn, núi Mã Nhĩ lớn, núi Ni Dân Đà La lớn. Núi Chước Ca La lớn, núi Tú Tuệ lớn, núi Tu Di lớn.

Như núi Tuyết lớn. Tất cả cây thuốc tập hợp ở trong đó mà không thể hết. Bồ Tát cũng như thế. Dừng ở Bậc Vui Mừng. Kinh sách, kĩ nghệ, văn chương ca ngợi, chú thuật của tất cả Thế gian, tập hợp ở trong đó không có tận cùng.

Như núi Hương lớn. Tất cả các hương tập hợp ở trong đó mà không thể hết. Bồ Tát cũng như thế. Dừng ở Bậc Rời Bẩn. Giữ Giới đứng hàng đầu. Uy nghi trợ giúp Pháp, tập hợp ở trong đó không có tận cùng.

Như núi Kha Lê La lớn. Chỉ do vật báu hình thành. Tập hợp các hoa đẹp. Lấy không thể hết. Bồ Tát cũng như thế. Dừng ở Bậc Sáng. Tập hợp Tam muội Giải thoát Thần thông Thiền định của tất cả Thế gian. Hỏi không thể hết.

Như núi Tiên Thánh. Chỉ do vật báu hình thành. Có nhiều người Thánh năm Thần thông. Không thể tận cùng. Bồ Tát cũng như thế. Dừng ở Bậc Ánh Lửa. Tập hợp giúp cho chúng sinh nhập vào Nhân duyên Đạo. Đủ loại hỏi khó không thể tận cùng.

Như núi Do Kiền Đà lớn. Chỉ do vật báu hình thành. Tập hợp Dạ Xoa, Thần lớn không thể tận cùng. Bồ Tát cũng như thế. Dừng ở Bậc Khó Được. Tập hợp tất cả Tự do như ý Thần thông. Nói không thể hết.

Như núi Mã Nhĩ lớn. Chỉ do vật báu hình thành. Tập hợp các quả vi diệu. Lấy không thể hết. Bồ Tát cũng như thế. Dừng ở Bậc Hiện Ra. Tập hợp sâu Pháp Nhân duyên. Nói quả Thanh Văn không thể tận cùng.

Như núi Ni Dân Đà La lớn. Chỉ do vật báu hình thành. Tập hợp tất cả Rồng Thần lực lớn không thể tận cùng. Bồ Tát cũng như thế. Dừng ở Bậc Đi Xa. Tập hợp đủ loại Trí tuệ Phương tiện. Nói Đạo Bích Chi Phật. Không thể tận cùng.

Như núi Chước Ca La lớn. Chỉ do vật báu hình thành. Tập hợp tâm Tự do. Không thể tận cùng. Bồ Tát cũng như thế. Dừng ở Bậc Không Động. Tập hợp tất cả Đạo Tự do Bồ Tát. Nói tính Thế gian không thể tận cùng.

Như núi Tú Tuệ lớn. Chỉ do vật báu hình thành. Tập hợp các A Tu La Thần lực lớn. Không có tận cùng. Bồ Tát cũng như thế. Dừng ở Bậc Tuệ Thiện. Tập hợp chuyển vận chúng sinh thực hành Trí tuệ. Nói hình tướng Thế gian không có tận cùng.

Như núi Tu Di lớn. Chỉ do vật báu hình thành. Tập hợp các Thiên Thần không có cùng tận. Bồ Tát cũng như thế. Dừng ở Bậc Mây Pháp. Tập hợp mười lực của Như Lai, bốn Không đâu sợ. Nói các Pháp Phật không thể tận cùng.

Mười núi báu đó cùng ở biển lớn. Nhân do nước biển lớn có hình tướng khác biệt. Mười Bậc Bồ Tát cũng như thế. Cùng ở Trí tuệ Phật. Nhân do Tất cả Trí tuệ. Có hình tướng khác biệt.

Phật Tử ! Ví như biển lớn. Do mười hình tướng cho nên tên là biển lớn. Không có thể phá hỏng. Thế nào là mười ?

Một là thứ tự sâu dần. Hai là không nhận xác chết. Ba là nước thừa mất tên trước kia. Bốn là một vị. Năm là nhiều báu vật. Sáu là rất sâu khó nhập vào. Bảy là rộng lớn vô lượng. Tám là nhiều chúng sinh thân lớn. Chín là thủy triều không sai thời. Mười là có thể nhận tất cả mưa lớn không có chảy tràn.

Bậc Bồ Tát cũng như thế. Do vì mười Nhân duyên. Không có thể phá hỏng. Thế nào là mười ?

Trong Bậc Vui Mừng dần dần sinh nguyện kiên cố. Trong Bậc Rời Bẩn không cùng với phá Giới cùng qua đêm. Trong Bậc Sáng vứt bỏ các tên giả. Trong Bậc Ánh Lửa với Phật được tâm không phá hỏng tin Thanh tịnh. Trong Bậc Khó Được sinh ra vô lượng Thần thông Phương tiện của Thế gian. Nổi lên việc Thế gian. Trong Bậc Hiện Ra quan sát rất sâu Pháp Nhân duyên. Trong Bậc Đi Xa dùng tâm rộng lớn hay quan sát các Pháp. Trong Bậc Không Động có thể nổi lên, tỏ ra rõ trang nghiêm lớn. Trong Bậc Tuệ Thiện có thể thực hành Thế gian thông suốt, được Giải thoát sâu. Như thực không mất. Trong Bậc Mây Pháp có thể nhận mưa Pháp sáng lớn của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Ví như ngọc quý Như ý lớn. Có mười việc có thể ban cho chúng sinh tất cả báu vật. Thế nào là mười ?

Một là ra ngoài biển lớn. Hai là nghề khéo thêm sửa chữa. Ba là chuyển thành sạch đẹp. Bốn là trừ bỏ cáu bẩn. Năm là dùng lửa luyện sửa. Sáu là các vật báu trang nghiêm. Bảy là dùng tơ quý xâu qua. Tám là treo lưu ly trên trụ cao. Chín là Quang sáng chiếu bốn phương. Mười là tùy theo ý Vua rắc xuống các vật báu.

Bồ Tát phát tâm báu Bồ Đề cũng có mười việc. Thế nào là mười ?

Một là mới phát tâm Bố thí rời keo kiệt. Hai là tu giữ Giới, hạnh khổ hàng đầu. Ba là dùng các Thiền định Tam muội Giải thoát, làm cho chuyển thành sạch đẹp. Bốn là dùng hạnh Đạo Thanh tịnh. Năm là dùng Phương tiện Thần thông tôi luyện. Sáu là dùng Pháp Nhân duyên sâu trang nghiêm. Bảy là dùng đủ loại Trí tuệ Phương tiện sâu xuyên suốt. Tám là bố trí Thần thông Tự do trên cờ. Chín là quan sát hạnh của chúng sinh phóng ra Quang sáng Trí tuệ. Mười là nhận chức Trí tuệ các Phật. Với tất cả chúng sinh hay làm việc Phật. Rơi vào trong số Phật.

Phật Tử ! Hạnh của Bồ Tát đó tập hợp phẩm môn Pháp công Đức Tất cả Trí tuệ. Nếu không trồng sâu các Căn thiện. Không thể được nghe.

Hỏi nói rằng : Phật Tử ! Nếu người được nghe. Người đó làm được bao nhiêu Phúc ?

Trả lời nói rằng : Thuận theo thế lực toàn bộ Trí tuệ của Phật. Phát tâm Tất cả các loại Trí tuệ như thế. Do duyên hút lấy Phúc Đức. Người đó được nghe môn Pháp này. Do được Phúc Đức. Cũng lại như thế. Cớ là sao ? Nếu không có tâm Bồ Tát, nghe môn Pháp đó. Không thể tin hiểu nhận giữ. Huống chi dùng bản thân tu luyện có thể thành việc đó. Vì thế cần biết người đó thuận theo Tất cả loại Trí tuệ. Được nghe tin hiểu nhận giữ tu hành.

Khi nói phẩm đó. Thế giới bằng số bụi trần của mười trăm triệu Nước Phật ở Thế giới mười phương. Sáu loại mười tám kiểu chấn động. Vì Thần lực của Phật, Pháp như thế. Các Trời rắc hoa, hương bột, chuỗi ngọc, áo quý, phướn lọng đồ dùng trang nghiêm trên thân. Rải âm nhạc Trời ca tụng mà hạ xuống. Lại có âm thanh lớn ca ngợi việc tốt đẹp của mười Bậc. Như cung Vua Trời Tha Hóa Tự Tại của bốn Thiên hạ, ở Thế giới này nói mười Bậc. Tất cả Thế giới mười phương đều cũng như thế. Do vì Thần lực của Phật. Nước Phật bằng số bụi trần của hơn mười trăm triệu Nước Phật mười phương. Có Bồ Tát bằng số bụi trần của mười trăm triệu Nước Phật. Đi tới Thế giới này đầy khắp khoảng không. Đều làm lời nói đó. Thiện thay ! Thiện thay ! Kim Cương Tạng hay nói Pháp mười Bậc của Bồ Tát.

Phật Tử ! Chúng ta đều tên là Kim Cương Tạng. Nổi lên Kim Cương Đức Thế giới. Tới từ nơi ở của Kim Cương Tràng Phật. Do trải qua các nơi. Đều nói Kinh đó. Hội Chúng như thế. Lời nói nghĩa hướng tới cũng như thế. Chúng ta do vì Thần lực của Phật. Tới chứng minh việc đó. Như Ta tới nơi này. Điện báu Ma Ni của cung Vua Trời Tha Hóa Tự Tại ở tất cả Thế giới mười phương. Đều có Bồ Tát bằng số bụi trần của mười trăm triệu Nước Phật, vì làm chứng minh cũng lại như thế.

Thời Kim Cương Tạng Bồ Tát quan sát mười phương, quan sát tất cả Đại chúng, quan sát Cõi Pháp. Ca ngợi mới phát tâm Tất cả các loại Trí tuệ. Tỏ rõ cảnh giới Bồ Tát. Thanh tịnh lực hạnh Bồ Tát. Hút lấy Tất cả loại Trí tuệ. Nói thuận theo chúng sinh. Trừ bỏ cáu bẩn của tất cả Thế gian. Ban cho chúng sinh Nhân duyên Tất cả loại Trí tuệ. Tỏ rõ việc trang nghiêm Trí tuệ không thể nghĩ bàn. Ca ngợi hình tướng khác biệt công Đức của tất cả Bồ Tát. Do muốn giúp cho các Bậc chuyển biến tốt, sáng tỏ rõ cho chúng sinh.

Bồ Tát bậc mười là Bồ Tát đang thực tập làm Phật, cũng là Bồ Tát một lần sinh thành Phật. Là bậc cuối cùng của Pháp Nhẫn Không sinh. Ở thời Tương lai đang được thành Phật Bồ Đề.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 2/2015.

Print Friendly, PDF & Email