Người Đi Tìm Trăng Giữa Ngày
Cư sĩ Liên Hoa
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan