KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
(Kinh Vạn Phật)
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc
Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

 

kinh-van-phat

Tải về máy:

Người gởi: Từ Ân