Thẻ: Kinh Vạn Phật

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Vạn Phật (bản dịch của HT Thiện Chơn)
Nghi Thức Trì Tụng Kinh Vạn Phật (bản dịch của HT Thiền Tâm)