KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Lời Nói Đầu

Kính thưa chư vị Tôn Ðức,

Kính thưa các Ðạo hữu xa gần,

Từ gần mười năm nay, hàng ngày vào buổi chiều, vợ chồng tôi đi chùa tụng kinh Pháp Hoa dưới sự hướng dẫn của Thầy trụ trì, mỗi ngày một phẩm, hết quyển lại bắt đầu lại từ đầu….

Cho đến khi có cơ duyên đưa đến, có người tặng cho chùa một số kinh Vạn Phật (mới xuất bản tháng 9/ 2000 ở VN.) và do sự khuyến khích của Thầy trụ trì, mỗi chiều sau thời kinh Pháp Hoa, chúng tôi lạy Phật và niệm hồng danh sám hối theo kinh Phật Thuyết Phật Danh (Kinh Vạn Phật). Mỗi ngày niệm danh hiệu 100 vị Phật và lạy 100 lạy.

Khi lạy và niệm đến phần cuối của quyển thứ bảy, tức là đã lạy và niệm được 6800 vị Phật, tự nhiên một nỗi cảm xúc rất mạnh chợt dâng lên trong lòng khi tôi nghĩ về tình thương của Ðức Phật Thích Ca đối với chúng sanh, làm cho nước mắt tôi đã trào ra và ngay khi đó tôi nguyện: Tôi sẽ đánh máy lại toàn bộ quyển kinh Vạn Phật (Tức là kinh Phật Thuyết Phật Danh) để phổ biến trên các Web site Phật Giáo để cống hiến cho chư vị Phật tử nào chưa có duyên để biết về kinh này.

Mục đích của chúng tôi là để cho chúng ta cùng thấy rằng đạo Phật và Ðức Phật của chúng ta quá cao siêu: Chẳng những Ðức Phật nói cho chúng ta biết trong không gian vô tận này có không biết bao nhiêu là thế giới mà Ðức Phật còn biết và chỉ rõ cho chúng ta tên từng thế giới và ở thế giới nào có những vị Phật nào… Chẳng những vậy mà Ðức Phật còn cho chúng ta biết Phật nào ở thế giới nào có cha tên gì, mẹ tên gì, vợ tên gì, con tên gì ngay cả đệ tử của Phật đó là những ai tên là gì…v…v…. Trong khi khoa học hiện tại còn chưa tìm thấy một thế giới nào khác ngoài thế giới của chúng ta…

Vẫn biết rằng mình tuổi đã cao, đánh máy lại không giỏi, phải một thời gian dài mới đánh máy xong danh hiệu của mười một ngàn một trăm (11,100) vị Phật nhưng tôi tự hứa là phải làm cho được… Và mong rằng việc làm của tôi sẽ mang lại một chút lợi lạc nào đó cho hàng Phật tử hữu duyên…. Và việc làm này, nếu có một chút công đức nào đó thì tôi xin hồi hướng về cho tất cả chúng sanh hữu hình hay vô hình để có đủ thuận duyên quy hướng về Phật Ðạo.

Sau đây tôi sẽ chép lại nguyên văn quyển kinh Vạn Phật của dịch giả là Thầy Thích Thiện Chơn, Giáo Hội phật Giáo Việt Nam, do nhà xuất bản Tôn Giáo xuất bản năm 2000.

Tôi cũng xin được ghi chú ở đây là tôi chỉ làm công việc chép lại nguyên văn. Những đoạn nào hay chữ nào có dấu (*) , đó là do tôi làm dấu để nói rõ là đoạn đó hay chữ đó đã được tôi kiểm lại, tức là không sai với nguyên văn.

Nay Kính,
Úc Châu, Mùa Vu Lan 2001
Minh Liên

 

Lời Tựa

Nhân mùa kiết Ðông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu Nghĩa quận Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường. Chúng tôi được Ðại Ðức Thích Ðăng Quang chùa Hải Tuệ (Trương Minh Giảng) Sài gòn đem bộ kinh Phật thuyết Phật danh yêu cầu dịch ra Việt văn cho Tăng chúng và đồng bào Phật tử dễ đọc tụng. Chúng tôi toàn thể Tăng chúng kiết Ðông do sư cụ Hòa Thượng Thích Hoằng Ðức chùa Hội Long (Long An) trụ trì rất vui mừng nên đã đảnh lễ Tam Bảo cầu gia hộ bắt đầu phiên dịch.

Kinh Phật thuyết Phật danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng phải trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối thượng Ðại thừa, phước đức vô lượng vô biên. Nước Việt Nam ta chưa được lưu hành, hôm nay nhờ sự quảng đại bá tâm của chư sơn và thiện tín, góp công và của in ra chữ Việt thật là một món pháp bảo vô giá.

Chúng tôi cầu chúc nhiều người được thấy được nghe, đồng hưởng pháp lợi của Phật, đồng chứng cảnh Niết Bàn, hết khổ, an lạc. Ấy mới thỏa mãn bổn nguyện thuyết pháp độ sinh của mười phương chư Phật vậy.

Hôm nay với kết quả được hoàn tất là nhờ công phu của các sư huynh trợ giúp. Chúng tôi xin hồi hướng công đức này cầu nguyện thế giới hòa bình cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu siêu sanh Tịnh độ và pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Năm Kỷ Dậu (1969 – PL. 2512)
Sa Môn Thích Thiện Chơn
Cẩn chí

 

Ðầu Quyển Sự Nghi

Minh, Ðiền Nam, Sa Môn Minh Tâm tập. Muốn cầu Thánh quả, trước sám hối tội khiên, ba nghiệp trong sạch, mới lên đường giác. Tưởng thấy chúng ta lâu khốn trong ngục tù sinh tử, tội ác chứa đầy, của pháp công đức tiêu hết không còn. Quân chủ Ma Vương có thế lực lớn, nếu chẳng phải oai thần, chư Phật, không do đâu giải đặng. Lại nữa sinh chẳng gặp thời, mắt chưa thấy thân tướng hảo đứng ngồi thần biến, tai chưa nghe tiếng Phạm sâu xa nói các dạy răn, gặp kiếp rốt này phiền não càng lừng, khổ nạn ngày thêm, nháy thở gần cái đau ba đường, sát na lầm cái bi muôn kiếp, mỗi khi lặng nghĩ, thần kinh ý khiếp.

May đặng gặp hồng danh chư Phật này, gọi là tờ đại xá mở khám ngục, thuyền lành cứu kẻ biển chìm. Thích Ca Như Lai miệng vàng rành rạnh khuyên dạy qui mạng như thế, há chẳng khẩn đáo đầu thành.

(Cú kinh văn này mười môn phân nghĩa hiệp ám nghi.

Thiên Thai khoa kể mười môn, không chút bớt thêm. Kinh này gốc do Phật nói, sám ấy ra từ ý Tổ, nay hãy cứ sự xuất kinh, trần ý Phật Tổ, làm sám nghi này, mong chư hiền so ý rõ lý, thoảng nếu hiệp thánh tâm, xin xưng dương mà truyền bố.)

I. SẠCH BA NGHIỆP

Kinh nói:: “Nếu Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni v…v… có phạm tội trong căn bổn, muốn sám hối, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch mới, chẳng ăn huân tân v..v..”

II. NGHIÊM ÐẠO TRÀNG

Hãy nơi chỗ sạch, sửa sang trong thất, dùng các phướn hoa trang nghiêm đạo tràng, bùn thơm tô vẽ, treo bốn mươi chín phướn trang nghiêm tòa Phật, an để tượng Phật, đốt các thứ hương, rải các thứ hoa, nhất tâm qui mạng chư Phật mười phương, xưng danh lễ bái, tùy sức tùy tâm, như thế chí tâm, mãn bốn mươi chín ngày, tội ác trừ diệt, trừ chẳng chí tâm. Thiên Thai sắp nghiêm đàn ở trước, đây thuận văn kinh, nên “sạch ba nghiệp ở trước”.

III. LẬP HOẰNG THỆ

(Tức là phát tâm bồ đề)

Lấy nguyện đại trừ bi, cứu khổ chúng sanh, ai chưa độ khiến độ, ai chưa giải khiến giải, ai chưa an khiến an, ai chưa Niết Bàn khiến đặng Niết Bàn, ngày đêm ngẫm nghĩ Như Lai xưa làm khổ hạnh, từ vô lượng kiếp chịu các khổ não, chẳng sinh nhàm mỏi, vì cầu Vô Thượng Bồ Ðề mà nơi tất cả chúng sinh, tự sinh tâm thấp như tâm tôi ở… v…v…

IV. TU CÚNG DƯỜNG

Một sắc một hương nhờ sức Phổ Hiền vận làm cúng lớn khắp cùng pháp giới, cúng dường Tam bảo, tưởng thân tâm mình khắp mười phương cõi, tu hạnh Phổ Hiền, lấy các cúng dường, lại tưởng Tam Bảo giáng đến đạo tràng nhiếp thọ cúng dường. Như thế, điều chỉnh oai nghi, nhiểu đàn niệm hương, kỉnh bày cúng dường xưng niệm:

Nam Mô Ðại Hạnh phổ Hiền Bồ Tát  (ba lần)

Chúng cầm hương hoa, trải cụ dựa đứng, hãy nghĩ tất cả Tam Bảo và chúng sanh pháp giới với thân tâm ta không hai không khác, chư phật đã ngộ, chúng sanh còn mê, ta vì chúng sanh lật đổ mê chướng mà lễ sự Tam Bảo. Nghĩ như vậy rồi hãy xướng rằng:

Tất cả cung kính nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo

(một lạy rồi đốt hương rải hoa, người chủ sám xướng rằng):

Chư chúng đẳng này, đều đều hồ quì, nghiêm cầm hương hoa như pháp cúng dường.

(Chúng xướng):

Nguyện mây hương hoa này,
Khắp đầy mười phương cõi,
Mỗi mỗi cõi chư Phật,
Vô lượng hương trang nghiêm,
Khẳm đủ đạo Bồ Tát,(*)
Thành tựu hương Như lai.
(Chúng rải hoa rồi, cúi mọp tưởng rằng):
Hương hoa tôi đây khắp mười phương,
Dùng làm đài sáng trưng mầu nhiệm,
Âm nhạc, hương báu của các trời.
Ðồ ngon, áo báu của các trời.
Trần pháp mầu chẳng khá nghĩ bàn.
Mỗi mỗi trần ra tất cả trần.
Mỗi mỗi trần ra tất cả pháp.
Xây quây vô ngại lẫn trang nghiêm.
Khắp đến mười phương trước Tam Bảo.
Mười phương pháp giới trước Tam Bảo.
Ðều có thân tôi tu cúng dường.
Mỗi mỗi đều thảy khắp pháp giới.
Kia kia không tạp không ngăn cản.
Tột chốn vị lai làm Phật sự.
Khắp xông pháp giới các chúng sanh.
Ðược xông đều phát tâm Bồ đề
Ðồng vào vô sinh chứng trí Phật.
Tưởng rồi xướng rằng:
Cúng dường rồi tất cả cung kính.

V. THỈNH TAM BẢO

Muốn cầu phước sám tội, phải nơi ngày đầu sắm cúng, tỏ thỉnh Tam Bảo công đức, nhóm cả nơi đạo tràng, rồi sau đảnh lễ.

Y kinh góp ra bài thỉnh Phật dón lược. Ðều cầm lư hương, theo vị tỏ thỉnh, tưởng mỗi mỗi tượng dắt các quyến thuộc, mây nhóm đạo tràng an ngồi nhiếp thọ. Hồ quì tán (khen) rằng:

Pháp thân chư Phật, vốn không đi cũng không lại, vì độ chúng sinh, bày có diệt cũng có sinh. Tròn sáng bốn trí, lên cao từng trời đệ nhất nghĩa ; đầy đủ muôn đức, bóng rải nơi biển cõi mười phương.

Làm đại thí chủ, sánh bảo châu kia tùy ý ; làm đại y vương, so cây thuốc vườn thiện kiến.

Có thỉnh ắt ứng, như hang trống đáp tiếng vang ; đồng ích quần sinh, tựa sáng xuân mà rải bóng.

Bọn ta chúng sinh, đắm chìm năm trược thường đeo tám khổ, chưa thấy cái thân tướng tốt, nay nghe danh hiệu công đức, kính nghiêm khiết đàn tràng này sám bày hương cúng, xa hư không chiêm ngưỡng, đảnh lễ xưng danh, nguyện chư Thế Tôn lãnh các quyến thuộc mà lai lâm, giáng oai quang mà cứu thế. Bồ Tát, Thinh Văn, Thiên Long vệ pháp, Thần vương hiển mật, chơn tể vô biên, kỳ tỏ thỉnh để lai sâm, mong sở cầu đều ban tứ.

Chúng con nhất tâm, qui mạng phụng thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật A Súc phương Ðông, tột cõi phương Ðông vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Tổ Mãn phương Nam, tột cõi phương Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Vô Lượng Thọ phương Tây, tột cõi phương Tây vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Nan Thắng phương Bắc, tột cõi phương Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Trị Ðịa phương Ðông Nam, tột phương Ðông Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Na La Diên phương Tây Nam, Tột phương Tây Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Nguyệt Quang Diện phương Tây Bắc, tột phương Tây Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Tịch Chư Căn phương Ðông Bắc, tột phương Ðông Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Thật Hành phương dưới, tột cõi phương dưới, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Vô Lượng Thắng phương trên, tột cõi phương trên, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới, tột đời quá khứ, hoặc một kiếp, hoặc nhiều kiếp, từ lâu vào Niết Bàn, mới vào Niết Bàn, như thế…v…v… vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới hiện trụ mạng sống, hoặc đồng tên, hoặc khác tên, đã chuyển pháp luân, chưa chuyển pháp luân, như thế..v…v… vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới cùng chốn vị lai, hoặc Báo thân, hoặc Tu thân, đã ngồi đạo tràng, chưa ngồi đạo tràng, như thế…v…v… vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thân Pháp, Báo, Hóa chư Phật, Phật ba mươi hai tướng, tám mươi món tốt, như thế…v…v… vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thân, Giới, Ðịnh, Huệ, chư Phật, giải thoát, giải thoát tri kiến, như thế…v…v… vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười sức, vô úy, chư Phật, đại bi ba niệm, mười tám chẳng cọng, thần thông đạo lực, như thế…v…v… vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư Phật Thế tôn trong kinh Phật Danh tùy danh hiện tượng, ứng vật thí an, như thế…v…v… vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười hai phần giáo pháp tạng Hiển Mật, Thiên, Viên, Ðốn, Tiệm kinh Phật danh…v…v… vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, oai quang trí huệ, rạng chiếu pháp giới, thượng thủ (dắt đầu) (*) của chúng, trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ma ha tát, tự tại thần thông, khắp cùng ba cõi, trưởng tử của Phật trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư Pháp Vương Tử, oai đức danh đồn, ba Hiền mười Thánh, Ðẳng, diệu hai giác, như thế…v…v… vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư đệ tử Phật, bóng vang (ảnh hướng) quyền thật, năm Quả bốn Hướng, như thế…v…v… vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Quyến thuộc chư Phật, Thần Vương Hiển, Mật, đều dạo nơi cửa giải thoát, đồng đi trên đường nhất thừa, dẫn tiếp quần sinh trang nghiêm cõi Phật: Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, các thứ trạng mạo, tin pháp luân Như Lai, chuyển pháp luân Như lai, như thế…v…v… vô lượng vô biên Thiên Long vệ pháp đều lãnh quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi   cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Xá Lợi Phất..v..v.. vô lượng vô biên Tăng đại Thinh Văn. Duy nguyện nương sức bổn nguyện thương xót chúng con, giáng đến đạo tràng, ủng hộ nhiếp thọ, khiến sở cầu như nguyện, đều đặng thành tựu.

Duy nguyện chư Phật Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, Thiên Long vệ pháp và các quyến thuộc, đều hiện sức oai đức thần thông, giáng đến đạo tràng, nhiếp thọ cúng dường, tùy hướng đi đến, an tòa mà ngồi, vận tâm đại bi, chung thò cứu vớt, khiến đạo tràng này, Tăng chúng an hòa, mừng theo thấy nghe, đều đượm thắng lợi, sinh những phước huệ chưa sinh, sạch những lỗi lầm chưa sạch, xa đến mười phương vô biên pháp giới, sáu đường bốn loài, ngậm linh ôm thức, cha mẹ nhiều đời, thân duyên trải kiếp, đồng giải tội lỗi, đồng lên giải thoát. Nguyện các thế giới, mưa thuận gió hòa, vật ổn dân an, các duyên đẹp ý. Lại cầu đại bi kiên cố, chẳng xả quần sanh, chúng con ai cầu (tha thiết khẩn cầu) nguyện tứ gia bị.

Trên đây kỳ nguyện nơi ngày đầu tiên. Sau đây tùy mỗi ngày, sau khi tu cúng dường xong, tỏ xuống ý nguyện, ý ở nơi cầu xin trước Phật, thành tựu các đức.

VI. TRẦN ÐẠI NGUYỆN

Ðệ tử (tên…..) v…v…, nay ở trong di pháp của Thích Ca Như Lai, đặng nghe hồng danh công đức mười phương chư Phật, cẩn đây kính tu cúng mọn, với tỏ đảnh lể, nguyện chư Như Lai mắt Phật xem xét, tâm bi nhiếp thọ, đều khiến chúng con, tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn. Chư Phật Thế Tôn bao nhiêu tất cả công đức thân tâm, y chánh trang nghiêm, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nguyện trong chiêm bao và khi mạng chung, thấy mười phương Phật, sinh cõi Phật Tịnh, đặng tổng trì mầu, các lành tranh nhóm, hạnh nguyện Phổ Hiền, mau đặng tròn đầy, của pháp hai thí, phước huệ hai nghiêm, tột chốn vị lai, trang nghiêm pháp giới, nguyện chẳng thôi dứt. Duy nguyện chư Phật thầm xong gia hộ.

VII. KHEN CÔNG ÐỨC

Trời người thấy Phật, ắt trước khen đức rồi sau làm lễ.

Nay cứ lấy kệ thường khen Phật, sấp trước các kinh, gọi là “biết đức khá về” ân cần đảnh lể.

VIII. XƯNG DANH ÐẢNH LỄ

(Trong mỗi một lễ tưởng rằng):

Nguyện mây hương hoa này,
Khắp đầy mười phương cõi,
Mỗi mỗi cõi chư Phật,
Vô lượng hương trang nghiêm,
Khẳm đủ đạo Bồ Tát,(*)
Thành tựu hương Như lai.
(Chúng rải hoa rồi, cúi mọp tưởng rằng):
Hương hoa tôi đây khắp mười phương,
Dùng làm đài sáng trưng mầu nhiệm,
Âm nhạc, hương báu của các trời.
Ðồ ngon, áo báu của các trời.
Trần pháp mầu chẳng khá nghĩ bàn.
Mỗi mỗi trần ra tất cả trần.
Mỗi mỗi trần ra tất cả pháp.
Xây quây vô ngại lẫn trang nghiêm.
Khắp đến mười phương trước Tam Bảo.
Mười phương pháp giới trước Tam Bảo.
Ðều có thân tôi tu cúng dường.
Mỗi mỗi đều thảy khắp pháp giới.
Kia kia không tạp không ngăn cản.
Tột chốn vị lai làm Phật sự.
Khắp xông pháp giới các chúng sanh.
Ðược xông đều phát tâm Bồ đề
Ðồng vào vô sinh chứng trí Phật.
Tưởng rồi xướng rằng:
Cúng dường rồi tất cả cung kính.

Hay lạy chỗ lạy tánh rỗng vắng.
Cảm ứng xáp đường khó nghĩ bàn.(*)
Ðạo tràng tôi đây như ngọc vua.
Mười phương chư Phật hiện bóng trong.
Thân tôi bóng hiện trước chư Phật.
Ðầu mặt tiếp chân qui mạng lễ.

IX. SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

Cái ý lễ Phật, là chuyên cần phước sám tội, giờ ngắn chẳng kịp sáu thời sám nguyện, chỉ mặt trời tối sám hối phát nguyện. Mỗi khi lễ Phật xong, tâm tưởng rằng:

Con và chúng sinh, vô thỉ thường bị ba nghiệp sáu căn tội nặng ngăn chướng, chẳng thấy chư Phật, chẳng biết nẻo ra, chỉ thuận sinh tử, chẳng biết lý mầu. Con nay tuy biết, con cùng chúng sinh đồng bị tất cả tội nặng ngăn chướng, nay đối trước Phổ Hiền và mười phương Phật, khắp vì chúng sinh, qui mạng sám hối, duy nguyện gia hộ khiến tội chướng tiêu diệt.

(Tưởng rồi xướng rằng):

Khắp vì bốn ơn ba cõi, pháp giới chúng sinh, đều nguyện dứt trừ ba chướng, qui mạng sám hối.

 (Xướng rồi năm vóc gieo đất, tâm lại tưởng rằng):

Con và chúng sanh, vô thỉ đến nay, do ái kiến mà trong kể ngã nhơn, ngoài thêm bạn dữ, chẳng mừng theo một chút việc lành của người, duy khắp ba nghiệp rộng tạo các tội, việc tuy chẳng nhiều tâm ác khắp bủa, ngày đêm nối nhau, không có hở dứt, che dấu lỗi lầm chẳng muốn người biết, chẳng sợ đường dữ, không hổ không thẹn, bác không nhân quả, nên từ ngày nay sâu tin nhân quả, sanh hổ thẹn nhiều, sanh sợ sệt lớn, phát lồ sám hối, dứt tâm nối nhau, phát tâm Bồ Ðề, dứt dữ tu lành, siêng răn ba nghiệp đổi tội nặng xưa, mừng theo một chút việc lành của phàm thánh, nhớ mười phương Phật có phước huệ lớn, hay cứu vớt con và các chúng sanh, từ hai biển sanh tử, đến bờ ba đức. Từ vô thỉ đến nay, chẳng biết các pháp bổn tánh rỗng vắng tạo nhiều việc dữ, nay biết rỗng vắng, vì cầu Bồ đề, vì độ chúng sanh, rộng tu các việc lành, khắp dứt các dữ, cúi xin chư Phật, từ bi nhiếp thọ.

(Tưởng rồi xướng rằng):

Chí tâm sám hối: Con từ thế giới vô thỉ đến nay, thân khẩu ý nghiệp, làm hạnh chẳng lành, nhẫn đến chê kinh phương đẳng, tội năm nghịch…v…v…, nguyện đều tiêu diệt, lấy nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đầy đủ hạnh Ba la mật, nguyện hồi hướng Vô thượng Bồ đề, nguyện đầy đủ các Ba la mật tất cả Bồ Tát. Từ ngày nay con học Bồ Tát ma ha tát quá khứ vị lai hiện tại, tu hành đại xả, phá ngực xuất tim thí cho chúng sinh, như Bồ Tát Trí Thắng và vua Ca Thi…v…v…., xả thê tử..v…v…, bố thí người nghèo cùng, như Bồ Tát Bất Thối và vua A Lý La Na, Tu Ðạt Na, và vua Trang Nghiêm..v…v…, lâu ở địa ngục cứu khổ chúng sinh, như Bồ Tát Ðại Bi, và Thiên Tử Thiện Nhãn..v…v…, cứu chúng sinh ác hạnh, như Bồ Tát Thiện Hạnh, và vua Thắng Hạnh..v..v…, xả não trời báu trên đầu và lột da đầu mà cho, như Bồ Tát Thắng Thượng Thân, và Thiên Tử Bảo kế..v..v.., xả mắt bố thí, như Bồ Tát ái Tác và vua Nguyệt Quang..v..v.., xả tai mũi bố thí như Bồ Tát Vô Oán và Thiên Tử Thắng Khứ…v…v…, xả răng bố thí nhu Bồ Tát Hoa Xỉ và vua Lục Nha Tượng..v…v.., xả lưỡi bố thí, như Bồ Tát Bất Thối và vua Thiện Diện..v…v…, xả tay bố thí như Bồ Tát Thường Tinh Tấn và vua Kiên Ý..v…v…, xả huyết không hối, như Bồ Tát pháp Tác và Thiên Tử Nguyệt Tư…v…v…, xả thịt và tủy, như Bồ Tát An Ổn và vua Nhất Thiết Thí..v..v.., xả ruột non, ruột già, gan, phổi, tỳ, thận, như Bồ Tát Thiện Ðức và vua Tự Viễn Ly Chư Ác…v…v…, xả lóng đốt tất cả lớn nhỏ nơi thân, như Bồ Tát Pháp Tự Tại và Thiên Tử Quang Thắng..v..v…, xả da thửa nơi thân, như Bồ Tát Thanh Tịnh Tạng và Thiên Tử Kim Sắc, nai chúa Kim Sắc, xả ngón tay chân, như Bồ Tát Kiên Tinh Tấn và vua Kim Sắc…v…v…

Xả móng tay chân, như Bồ Tát Bất Khả Tận và Thiên Tử cầu Thiện Pháp..v..v…., vì cầu pháp mà vào hầm lửa lớn, như Bồ Tát Tinh Tấn..v…v…, vì cầu pháp mà bán thân khoét tim chẻ xương xuất tủy, như Bồ Tát Ðà Ba Lôn và vua Kim Kiên..v…v…; chịu tất cả khổ não, như Bồ Tát Cầu Diệu Pháp và Ðại Vương Tốc Hành..v…v…; xả bốn đại địa dưới trời và tất cả trang nghiêm, như Bồ Tát Ðắc Ðại Thế Chí và Thiên Tử Thắng Công Ðức Nguyệt…v…v…

Xả thân như Bồ Tát Ma Ha Tát Ðỏa và Ma Ha Bà La..v..v…, làm thị giả (kẻ hầu) cấp sử như vua Thi Tỳ..v..v.. Tóm mà nói, tất cả hạnh Ba La Mật của chư Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, nguyện con cũng thành tựu như thế.

Các tràng hoa hương mầu, các kỹ nhạc mầu, mười phương thế giới, con mừng theo cúng dường Phật, Pháp, Tăng, lại quày phước đức ấy thì tất cả chúng sanh, nguyện nhân phước đức này các chúng sanh và cả thảy chẳng đọa đường dữ, nhân phước đức này, đủ tám muôn bốn ngàn chư hạnh Ba La Mật, mau đặng trao thọ ký A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề, mau đặng địa lớn, chẳng thối chuyển, mau thành vô thượng Bồ Ðề.

Sám hối phát nguyện rồi, qui mạng lễ Tam Bảo.

Văn này xuất từ Kim Khẩu (miệng vàng) của Phật, ở quyển thứ chín, nay riêng trích ra đây mỗi khi lạy Phật xong tiện bề đọc tụng. Hoặc tụng các sám.

Tùy danh hiệu Tam Bảo trong bổn kinh, niệm để nhiễu đàn. Ðây chỉ niệm hiệu Phật Di Ðà, nhiễu đàn hồi hướng, cầu xin an dưỡng, nhờ oai quang của chư phật, ắt mong sen lên thượng phẩm, gần có thời kỳ nương mây cúng Phật, xa có hy vọng Long Hoa thọ ký.

Tự uy y Phật…
Tự quy y Pháp….
Tự quy y Tăng…

Hòa nam Thánh Chúng.

(Ba câu tự quy y, tùy nói chữ hay nghĩa cũng được.)

X. TU QUÁN HẠNH

Các sám đều tùy kinh lập quán. Kinh này là danh hiệu chư Phật, danh y thân lập, thân do quán rõ. Quán, là không, giả, trung; thân thì pháp, báo, hóa.

Như trên xưng mỗi mỗi tên, tưởng kệ lễ Phật lấy quán đảnh lễ, đã là ba thân đồng lập, muôn đức đều nên, vì bởi căn theo lợi độn, tin có cạn sâu, công đức thân Phật cũng khó nghĩ bàn, tùy tâm mà đặng, phước chẳng luống uổng như uống nước biển, đều khiến no đủ. Lại nơi kế sau khi lễ Phật, nhiếp tâm nhập quán, chính tưởng thành tựu, bèn đặng tam muội chư Phật hiện tiền, chư Phật mười phương đến hiện trước mặt. Ta đem mây thân vô tận lại từ tòa dậy, thay khắp chúng sinh, qui mạng sám hối.

Sám nguyện xong, tụng danh hiệu này nhiễu đàn, sau ba tự quy y.

Nam mô Thập phương Phật.
Nam mô Thập phương Pháp.
Nam mô Thập phương Tăng.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Ðà Phật.
Nam mô Ðương Lai Di Lặc Phật.
Nam mô Tất Cả Phật Trong Kinh Phật Danh.
Nam mô Kinh Phật Thuyết Phật Danh.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Thập Phương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Tăng Ðại Thinh Văn Ðệ Tử Chư Phật.
Nam mô Hộ Pháp, Thiên Long Thiện Quyền Tiên Chúng.
Nam mô Xá Lợi Phất..v…v… Chư Ðại Thinh Văn.

Quyển Thứ Nhứt

Tôi nghe như vầy: Một thuở Phật ở thành Xá Bà Ðề, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc, cùng chúng Ðại Tỳ Khưu một ngàn hai trăm năm chục vị hội họp. Khi ấy Thế Tôn bốn chúng vây quanh, và Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Người, Phi nhân..v…v…

Khi ấy Thế Tôn bảo chư đại chúng, ông hãy lóng nghe! Tôi vì ông nói danh hiệu chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật, người ấy hiện đời an ổn, xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội, về sau sẽ đặng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề (*). Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân muốn tiêu diệt các tội, hãy tắm rửa sạch, mặc áo mới sạch, quỳ dài chấp tay mà nói như vầy:

TÁN

Bao nhiêu tất cả nhân sư tử.

Ba đời trong thế mười phương

Tôi đem thân ngữ ý thanh tịnh.

Tất cả lạy khắp không còn sót.

Nam mô Ðông Phương, A Sơ (Súc) Phật

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Linh Mục Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam mô Ðăng Vương Phật

Nam mô Phóng Quang Phật.

Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Ðại Sự Phật.

Nam mô Thật Kiến Phật.

Nam mô Kiên Vương Hoa Phật Phật.

Qui mạng phương Ðông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Nam Phương, Phổ Mãn Phật.

Nam mô Oai Vương Phật.

Nam mô Trụ Trì Tật Hành Phật.

Nam mô Hạt Huệ Phật.

Nam mô Xưng Thinh Phật.

Nam mô Bất Yểm Kiến Thân Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Khởi Hành Phật.

Nam mô Nhất Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Ðại Sơn Vương Phật.

Qui mạng phương Ðông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Tây Phương, Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Hương Tích Vương Phật.

Nam mô Hương Thủ Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hư Không Tạng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Quang Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật.

Qui mạng phương Tây như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Bắc Phương, Nan Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Kim Sắc Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật.

Nam mô Luân Thủ Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Qui mạng phương Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Ðông Nam phương, Trị Ðịa Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Pháp Huệ Phật.

Nam mô Pháp Tư Phật.

Nam mô Thường Pháp Huệ Phật.

Nam mô Thường Lạc Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Thiện Túy Phật.

Qui mạng phương Ðông Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Tây Nam phương, Na La Diên Phật.

Nam mô Long Vương Ðức Phật.

Nam mô Bảo Thinh Phật.

Nam mô Ðịa Tự tại Phật.

Nam mô Nhân Vương Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Hạc Tuệ Phật.

Nam mô Diệu Hương Hoa Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Qui mạng phương Tây Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Tây Bắc phương, Nguyệt Quang Diện Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Nhựt Quang Diện Phật.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Nhựt Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Hoa Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tu Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.

Qui mạng phương Tây Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Ðông Bắc phương, Tịch Chư Căn Phật.

Nam mô Tịch Diệt Phật.

Nam mô Ðại Tướng Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Hóa Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật.

Qui mạng phương Ðông Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Hạ phương, Thật Hành Phật.

Nam mô Tật Hành Phật.

Nam mô Hạc Tuệ Phật.

Nam mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam mô Kim Cang Tề Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Như Thật Trụ Phật.

Nam mô Thành Công Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Ðắc Phật.

Nam mô Thiện An Lạc Phật.

Nam mô Thiên Kim Cang Phật.

Qui mạng phương dưới như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêmcủa trăm phước tướng tốt tròn đầy (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới chân bằng đầy như đáy hộp, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần, 1 lạy. Các lạy sau đều xem theo đây).

Trên đây một trăm vị Phật

Nam mô Thượng phương, Vô Lượng Thắng Phật.

Nam mô Vân Vương Phật.

Nam mô Văn Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Tu Di Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật.

Qui mạng phương trên như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật.

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Thế Chí Phật.

Nam mô Hư Không Tạng Phật.

Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Thật Thinh Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Vô Tận Ý Phật.

Qui mạng vị lai như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật này, hiện đời an ổn,xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội vị lai: (về sau rốt ráo đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề)

Nam mô Thiên Kim Cang Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Lạc Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Vô Úy Quang Phật.

Nam mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật.

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, mười ngày đọc tụng ngẫm nghĩ danh Phật này ắt xa lìa tất cả nghiệp chướng:

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phật.

Nam mô Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Sáu Mươi Công Ðức Bảo Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Công Ðức Bảo Phật.

Nam mô Sáu Mươi Hai Tỳ Lưu La Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tỳ Lưu La Phật.

Nam mô Tám Muôn Bốn Ngàn Danh Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Ba Trăm Tràng Lớn Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tràng Lớn Phật.

Nam mô Năm Trăm Tiếng Sạch Vua Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tiếng Sạch Vua Phật.

Nam mô Năm Trăm Ba Ðầu Ma Vua Phật. (Hoa sen Ðỏ).

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Vua Phật.

Nam mô Năm Trăm Tiếng Mặt Trời Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tiếng Mặt Trời Phật.

Nam mô Năm Trăm Tiếng Vui Tự Tại Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tiếng Vui Tự Tại Phật.

Nam mô Năm Trăm Mặt Trời Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Mặt Trời Phật.

Nam mô Năm Trăm Ánh Sáng Khắp Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Ánh Sáng Khắp Phật.

Nam mô Năm Trăm Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảy Trăm Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ngàn Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Bá Ức Vi Trần Kim Cang Tạng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Kim Cang Tạng Phật.

Nam mô Thiên Bát Bá Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Tam Vạn Tán Hoa Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tán Hoa Vương Phật.

Nam mô Tam Vạn Tam Bá Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Bát Vạn Tứ Thiên A Nan Ðà Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh A Nan Ðà Phật.

Nam mô Thiên Bát Bá Tịch Diệt Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tịch Diệt Phật.

Nam mô Ngũ Bá Hoan Hỷ Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Hoan Hỷ Phật.

Nam mô Ngũ Bá Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Oai Ðức Phật.

Nam mô Ngũ Bá Thượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Ngũ Bá Nhật Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Vương Phật.

Nam mô Thiên Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam mô Thiên Nhật Xí Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Xí Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Thiên Ly Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ly Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Thế Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thế Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Thiên Công Ðức Cái Tràng An Ổn Tự Tại vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Công Ðức Cái Tràng An Ổn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Diêm Thù Tràng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diêm Thù Tràng Phật.

Nam mô Thiên Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự Tại vương Phật.

Nam mô Nhị Thiên Câu Lân Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam mô Nhị Thiên Bảo Tràng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bảo Tràng Phật.

Nam mô Bát Thiên Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Kiên Tinh Tấn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới chân bánh xe ngàn chấu, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần, 1 lạy)

Trên đây hai trăm vị Phật.

Nam mô Bát Thiên Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Oai Ðức Phật.

Nam mô Bát Thiên Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thập Thiên Ca Diếp Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ca Diếp Phật.

Nam mô Thập Thiên Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.

Nam mô Nhị Thiên Vạn Ức Oai Âm Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Oai Âm Vương Phật.

Nam mô Thập Thiên Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Thập Thiên Tinh Tú Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam mô Vạn Bát Thiên Ta La Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Vương Phật.

Nam mô Nhất Vạn Bát Thiên Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Vạn Bát Thiên Phổ Hộ Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam mô Tứ Vạn Nguyện Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nguyện Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tam Thiên Tỳ Lô Xá Na Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tỳ Lô Xá Na Phật.

Nam mô Tam Thiên Phóng Quang Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phóng Quang Phật.

Nam mô Tam Thiên Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tam Vạn Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.

Nam mô Lục Vạn Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Lục Vạn Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật.

Nam mô Lục Thập Bá Thiên Vạn Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.

Nam mô Vô Lượng Bá Thiên Vạn Bất Khả(1)Thắng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Nhị Ức Câu Lân Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam mô Tam Ức Phất Sa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phất Sa Phật.

Nam mô Lục Thập Ức Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bát Thập Ức Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Lục Thập Ức Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thập Bát Ức Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Thập Bác Ức Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhựt Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Bá Ức Quyết Ðịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Quyết Ðịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Diệu Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diệu Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhị Thập Bá Ức Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Tam Thập Ức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Thiên Bố Úy Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bố Úy Thinh Vương Phật.

Nam mô Tứ Thập Ức na Do Tha Diệu Thinh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diệu Thinh Phật.

Nam mô Ức Thiên Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ức Na Do Tha Bá Thiên Giác Hoa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Giác Hoa Phật.

Nam mô Lục Thập Tần Bà La Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tần Bà La Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Tu Di Sơn Vi Trần Số Nhất Thiết Công Ðức Sơn Vương Thắng Danh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Công Ðức Sơn Vương Thắng Danh Phật.

Nam mô Thập Phật Quốc Ðộ Bất Khả Thuyết Ức Na Do Tha Vi Trần Số Phổ Hiền Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hiền Phật.

Nam mô Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Chư Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Viễn Ly Chư Phiền Não Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thắng Phấn Tấn Phật.

Nam mô Tu Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Thượng Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Trụ Hư Không Phật.

Nam mô Hàng Phục Chư Ma Oán Phật.

Nam mô Bá Bảo Phật.

Nam mô Nan Thắng Quang Phật.

Nam mô Tự Tại Tác Phật.

Nam mô Nhật Tác Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Tự Tại Quang Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Tự Tại Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân dài hơn ngườikhác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 1 lạy)

Trên đây ba trăm vị Phật

Nam mô Kim Quang Phổ Diệu Phật.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Vô Úy Ðăng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Thiện Tịnh Vương Phật.

Nam mô Phổ Quang Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Thượng Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Tích Thượng Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Kiến Phật.

Nam mô Kim Cang Công Ðức Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Thật Pháp Thượng Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam mô Câu Tô Ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Xuất Hỏa Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Vô Úy Quan Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Xưng Phật.

Nam mô Kim Cang Mâu Ni Phật.

Nam mô Ẩm Cam Lồ Phật.

Nam mô Kim Cang Quang Vương Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô A Súc (Sơ) Phật.

Nam mô Lô Xá Na Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Ni Di Phật.

Nam mô Bảo Quang Diêm Phật.

Nam mô Di Lưu Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Bảo Tinh Tấn Nguyệt QuangTrang Nghiêm Oai Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Viễn Ly Nhất Thiết Chư Úy Phiền Não Thượng Công Ðức Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nghi Phát Giải Ðoạn Phiền Não Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Phiền Não Ám Tam Muội Thượng Vương Phật.

Nam mô Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Ðại Diệm Tích Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Thủ Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Trí Huệ Vương Vô Chướng Phật.

Nam mô Hỏa Quang Huệ Diệt Hôn Ám Phật.

Nam mô Tượng Tăng Thượng Phật.

Nam mô Triệt Kim Cang Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thượng Vương Phật.

Nam mô Tam Muội Dụ Phật.

Nam mô Niệm Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Quan Phật.

Nam mô Nhất Thiết Sở Y Vương Phật.

Nam mô Thiện Hộ Tràng Vương Phật.

Nam mô Phát Thu Tốc Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Tích Ðại Diệm Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Thủ Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảo Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Huệ Vương Vô Chướng Phật.

Nam mô Ðại Trí Ý Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Phóng Diệm Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Ða La Trụ Phật.

Nam mô Trí Lai Phật.

Nam mô Năng Thánh Phật.

Nam mô Quá Nhất Thiết Ưu Não Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Vô Úy Nghĩa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Chúng Sanh Ðạo Sư Phật.

Nam mô Nguyệt Ðiện Diệu Tôn Âm Vương Phật.

Nam mô Bất Ðộng Quang Quan Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Ni Di Phật.

Nam mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Bảo Diệm Di Lưu Kim Cang Phật.

Nam mô Thiện Tịch Huệ Nguyệt Phật.

Nam mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Tát Bà Tỳ Phù Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật.

Nam mô Trụ A Tăng Kỳ Tinh Tấn Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Tận Ý Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Vô Cấu Tạng Phật.

Nam mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Vân Phổ Hộ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Di Lưu Thượng Vương Phật.

Nam mô Trí Huệ Lai Phật.

Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hoa Thân Phật.

Nam mô Ðắc Vô Ngại Phật.

Nam mô Ðắc mãn Túc Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tay chân mềm dịu hơn thân phần khác, tôi và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát(3 lần, 1 lạy)

Trên đây bốn trăm vị Phật

Nam mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Như Ý Tích Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Phóng Diệm Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Vô Cấu Huệ Thâm Thinh Vương Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Chướng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Tác Công Ðức Phật.

Nam mô Phổ Hương Thượng Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thinh Vương Phật.

Nam mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Năng Tác Vô Úy Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam mô A Sơ (Súc) Phật.

Nam mô Lô Chí Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Ni Di Phật.

Nam mô Trụ Pháp Phật.

Nam mô Bảo Diệm Phật.

Nam mô Di Lưu Phật.

Nam mô Kim Cang Phật.

Nam mô Trì Pháp Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Pháp Phật.

Nam mô Diệu Pháp Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Nguyệt Diện Phật.

Nam mô An Trụ Pháp Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Pháp Oai Ðức Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Thiện Trụ Pháp Phật.

Nam mô Pháp Tịch Phật.

Nam mô Thiện Trí Lực Phật.

Nam mô Di Lặc Ðẳng Vô Lượng Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xa Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Quang Chiếu Vương Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Lạc Ý Phật.

Nam mô Ðại Ðạo Sư Phật.

Nam mô Ðại Thánh Thiên Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Thọ Ðề Phật.

Nam mô Từ Ðịa Phật.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Cụ Túc Phật.

Nam mô Hóa Hiện Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Phật.

Nam mô Ma Hê Na Tự Tại Phật.

Nam mô Thắng Tự Tại Phật.

Nam mô Thập Lục Tự Tại Phật.

Nam mô Tỳ Ðầu La Phật.

Nam mô Ly Chư Úy Phật.

Nam mô Ly Chư Ưu Phật.

Nam mô Năng Phá Chư Tà Phật.

Nam mô Tán Chư Tà Phật.

Nam mô Phá Dị Ý Phật.

Nam mô Trí Huệ Nhạc Phật.

Nam mô Bảo Nhạc Phật.

Nam mô Di Lưu Nhạc Phật.

Nam mô Hàng Ma Phật.

Nam mô Thiện Tài Ðức Phật.

Nam mô Kiên Tài Phật.

Nam mô Kiên Phấn Tấn Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Kiên Ta La Phật.

Nam mô Kiên Tịnh Tâm Phật.

Nam mô Kiên Dõng Mãnh Phá Trận Phật.

Nam mô Phá Tránh Phật.

Nam mô Thật Thể Phật.

Nam mô Ðàm Vô Kiệt Phật.

Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ni Thi Ðà Phật.

Nam mô Ba La Kiên Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Thắng Hải Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Phật.

Nam mô Pháp Hải Phật.

Nam mô Hư Không Tịch Phật.

Nam mô Hư Không Công Ðức Phật.

Nam mô Hư Không Khố Tạng Phật.

Nam mô Hư Không Tâm Phật.

Nam mô Hư Không Ða La Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân lưới hiệp liền hơn người khác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 1 lạy)

Trên đây năm trăm vị Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Công Ðức Lâm Phật.

Nam Mô Hư Không Thắng, Ly Trần Vô Cấu Trần, Bình Ðẳng Nhãn, Thanh Tịnh Công Ðức Tràng Quang Minh Hoa Ba Ðầu Ma, Lưu Ly Quang Bảo Hương Tượng Thân Thắng Diệu La Võng Trang Nghiêm Ðảnh Vô Lượng Nhật Nguyệt Quang Minh Chiếu Trang Nghiêm Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới,Thiện Hóa Vô Chướng Ngại Vương Phật, trong thế giới Phóng Quang, hiện tại nói pháp.

Trong thế giới Phật đó có Bồ Tát tên Vô Tỷ, Phật đó thọ ký chẳng lâu đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề, Hiện Chủng Chủng Quang Hoa Bảo Ma Ðầu Ma Kim Sắc Thân Phổ Chiếu Trang Nghiêm Bất Trụ Nhãn Phóng Quang Chiếu thập phương thế giới Tràng Vương Phật. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân lòng tin thọ trì đọc tụng danh Phật và Bồ Tát đó. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đó siêu vượt cõi Diêm Phù bụi nhỏ số kiếp, đặng Ðà La Ni, tất cả các bệnh dữ chẳng đến thân người đó.

Nam mô Thanh Tịnh Bảo Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Lạc Tự Tại Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Ðiện Quang Phật.

Nam mô Thiện Lạc Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Bảo Tập Lạc Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thinh Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác bảo Hoa Phật.

Nam mô Bất Ðoạn Quang Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Phật.

Nam mô Công Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Trí Thanh Tịnh Thượng Vương Phật.

Nam mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật.

Nam mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hoa Phật.

Nam mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.

Nam mô Pháp Tràng Không Cu Tô Ma Vương Phật.

Nam mô Ta La Hoa Thượng Quang Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương Phật.

Nam mô Chủng Chủng Lạc Tuyết Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu Thắng Vương Phật.

Nam mô Thiên Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam mô Kim Cang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ma Ni Sơn Vương Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam mô Phổ Quang Thượng Thắng Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Tăng Thượng Sơn Vương Phật.

Nam mô Ðộng Sơn Nhạc Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật.

Nam mô Pháp Hải Triều Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Xưng Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ngân Tràng Cái Vương Phật.

Nam mô Vân Ðăng Tràng Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Hương Thượng Vương Phật.

Nam mô Giác Vương Phật.

Nam mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.

Nam mô Tát La Hoa Thượng Vương Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Tràng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Vương Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Sinh Vương Phật.

Nam mô Vi Tế Hoa Phật.

Nam mô Thuyết Nghĩa Phật.

Nam mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.

Nam mô Vô Biên Di Lưu Phật.

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam mô Phát Hành Nan Thắng Phật.

Nam mô Vô Sở Phát Hành Phật.

Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Nạn Phật.

Nam mô Bất Ðịnh Nguyện Phật.

Nam mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật.

Nam mô Vô Niệm Thị Hiện Phật.

Nam mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật.

Nam mô Vô Cấu Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Diệu Sắc Phật.

Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Vương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thất Phật.

Nam mô Lạc ý Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Cảnh Giới Tự Tại Phật.

Nam mô Lạc Hành Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Thế Gian (1) Khả Lạc Phật. [(1) Hoặc đọc Thế Nhàn – Chữ dưới cũng vậy)]

Nam mô Tùy Thế Gian (1) Ý Phật.

Nam mô Tùy Thế Môn Nhãn Phật.

Nam mô Bảo Vương Phật.

Nam mô Bảo Ái Phật.

Nam mô La Hầu La Phật.

Nam mô La Hầu La Thiên Phật.

Nam mô La Hầu La Tịnh Phật.

Nam mô Bảo Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Man Phật.

Nam mô Bảo Hình Phật.

Nam mô La Võng Thủ Phật.

Nam mô Ma Ni Luân Phật.

Nam mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Ðại Ái Phật.

Nam mô Nhân Diện Phật.

Nam mô Thiện Kiết Phật.

Nam mô Mạn Ðà La Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.(1 lạy)

Pháp thân chư phật, tướng gót chân khẳm đủ tròn tốt, tôi và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây sáu trăm vị Phật

Nam mô Tịnh Thánh Phật.

Nam mô Tịnh Túc Phật.

Nam mô Ly Thai Phật.

Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Công Hải Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Tập Công Ðức Phật.

Nam mô Ma Ni Công Ðức Phật.

Nam mô Quảng Công Ðức Phật.

Nam mô Xưng Thành Phật.

Nam mô Ðại Như Ý Luân Phật.

Nam mô Vô Úy Thượng Vương Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô Hoa Nhãn Phật.

Nam mô Hỉ Thân Phật.

Nam mô Tuệ Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Hỉ Oai Ðức Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Ðà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Tịch Duyệt Tuệ Phật.

Nam mô Hàng Ma Phật.

Nam mô Vô Thượng Quang Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Ðắc Thế Gian Công Ðức Phật.

Nam mô Thật Ðế Xưng Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Trí Ái Phật

Nam mô Ðắc Trí Phật.

Nam mô Trí Tràng Phật.

Nam mô La Võng Quang Tràng Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân cho đến tất cả chúng sinh muốn an ổn vui như chư Phật, thì hãy đọc tụng danh chư Phật này. Lại nói như vầy:

Nam mô Ly Chư Vô Trí Phật.

Nam mô Hư Không Bình Ðẳng Tâm Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật.

Nam mô Hỏa Viêm Tích Phật.

Nam mô Kiên Cố Hạnh Phật.

Nam mô Tinh Tấn Thinh Phật.

Nam mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sinh Môn Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Quá Phật.

Nam mô Thành Tựu Quan Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Tu Di Diện Phật.

Nam mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật.

Nam mô Tá La Hoa Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Di Lưu Ðăng Vương Phật.

Nam mô Dược Vương Diệu Thinh Vương Phật.

Nam mô Phạm Thinh Vương Phật.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Vương Phật.

Nam mô Vân Thinh Vương Phật.

Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ðà La Ni Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thâm Vương Phật.

Nam mô Trị Chư Bịnh Vương Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô Tượng Vương Phật.

Nam mô Ðăng Vương Phật.

Nam mô Thọ Ðề Vương Phật.

Nam mô Hỉ Vương Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Vân Vương Phật.

Nam mô Lôi Vương Phật.

Nam mô Tá La Vương Phật.

Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Hoa Tụ Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Bảo Trụ Trì Ðình Liệu Pháp Phật.

Nam mô Trụ Trì Công Ðức Phật.

Nam mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật.

Nam mô Trụ Trì Ðịa Lục Tấn Phật.

Nam mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật.

Nam mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật.

Nam mô Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật.

Nam mô Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Oai Ðức Phật.

Nam mô Thánh Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Oai Ðức Phật.

Nam mô Ta La Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Bi Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðịa Trì Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.

Nam mô Vô Cấu Tý Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam mô Vô Cấu Diện Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Diện Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Nhật Diện Phật.

Nam mô Nhật Oai Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Kim Sắc Phật.

Nam mô Kim Sắc Hình Phật.

Nam mô Khả Lạc (Nhạo) Sắc Phật.

Nam mô Chiêm Bà Dà Sắc Phật.

Nam mô Năng Dữ Lạc Phật.

Nam mô Năng Dữ Nhãn Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy…(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lưng bàn chân cao tốt với gót xứng nhau, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát(3 lần 1 lạy)

Trên đây bảy trăm vị Phật

Nam mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam mô Nan Thành Phật.

Nam mô Nan Lượng Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Ác Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thành Phật.

Nam mô Cam Lồ Thành Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhật Thành Tựu Phật.

Nam mô Hoa Thành Tựu Phật.

Nam mô Thành Tựu Lạc Hữu Phật.

Nam mô Thành Tựu Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Thượng Diệu Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Ly Chư Chướng Phật.

Nam mô Bà Lầu Na Phật.

Nam mô Bà Lầu Na Thiên Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam mô Vô Cấu Tiên Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Quan Nhãn Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Phật.

Nam mô Trụ Hư Không Phật.

Nam mô Trụ Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Ðức Bảo Phật.

Nam mô Thiện Tích Phật.

Nam mô Thiện Tư Nghĩa Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Thiện Ái Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Thân Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Thiện Sinh Phật.

Nam mô Thiện Hoa Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Thiện Tý Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Thiện Sơn Phật.

Nam mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Trí Sơn Phật.

Nam mô Thắng Sơn Phật.

Nam mô Thượng Sơn Phật.

Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thật Trung Phật.

Nam mô Kim Cang Hiệp Phật.

Nam mô Kim Cang Tề Phật.

Nam mô Toái Kim Cang Phật.

Nam mô Toái Kim Cang Kiên Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Ái Kiến Phật.

Nam mô Hiện Kiến Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Ðại Thiện Kiến Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Vô Cấu Kiến Phật.

Nam mô Kiến Bình Ðẳng Bất Bình Ðẳng Phật.

Nam mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Phật.

Nam mô Thượng Diệu Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Tam Muội Phật.

Nam mô Ðộ Nhất Thiết Nghi Phật.

Nam mô Ðộ Nhất Thiết Pháp Phật.

Nam mô Bất Thủ Chư Pháp Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thông Phật.

Nam mô Hoa Thông Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thọ Ðề Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thông Phật.

Nam mô Thâm Vương Thông Phật.

Nam mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Ða Ma La Diệp Chiên Ðàn Hương Thông Phật.

Nam mô Thường Quan Phật.

Nam mô Thường Vi Nhiễu Phật.

Nam mô Thường Bất Khinh Phật.

Nam mô Thường Ưu Phật.

Nam mô Thường Hỉ Phật.

Nam mô Thường Tiếu Hoan Hỉ Căn Phật.

Nam mô Thường Mãn Túc Thủ Phật.

Nam mô Thường Cử Thủ Phật.

Nam mô Thường Hạc Tuệ Phật.

Nam mô Thường Tu Hành Phật.

Nam mô Thường Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ni Câu Luật Phật.

Nam mô A Thúc Ca Phật.

Nam mô Kim Sắc Phật.

Nam mô Hoa Khai Phật.

Nam mô Thiện Quyết Ðịnh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy….. (1 lạy)

Pháp thân chư phật, tướng bắp tay nai chúa Y Ni Diên nhọn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây tám trăm vị Phật

Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam mô Hoa Thân Phật.

Nam mô Thủ Khước Nhu Nhuyễn Xúc Thân Phật.

Nam mô Nhật Luân Phật.

Nam mô Ám Mãn Túc Phật.

Nam mô Tướng Thân Thân Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hoa Thân Phật.

Nam mô Ðắc Vô Ngại Phật.

Nam mô Ðắc Nguyện Mãn Túc Phật.

Nam mô Ðắc Phổ Chiếu Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Vô Úy Phật.

Nam mô Chí Ðại Phật.

Nam mô Chí Ðại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật.

Nam mô Ðại Cảnh Giới Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Ðại Dược Vương Phật.

Nam mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Nhạo (Lạc) Thuyết Phật.

Nam mô Vô Lượng Hương Phật.

Nam mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.

Nam mô Vô Lượng Hạnh Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Sinh Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Bảo Tác Phật.

Nam mô Pháp Tác Phật.

Nam mô Kim Sắc Tác Phật.

Nam mô Thắng Tác Phật.

Nam mô Tự Tại Tác Phật.

Nam mô Nhật Tác Phật.

Nam mô Quang Tác Phật.

Nam mô Hỏa Tác Phật.

Nam mô Vô Úy Tác Phật.

Nam mô Nhạo (Lạc) Tác Phật.

Nam mô Ðăng Tác Phật.

Nam mô Hiền Tác Phật.

Nam mô Giác Tác Phật.

Nam mô Hoa Tác Phật.

Nam mô Hoa Thắng Tạng Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thắng Tạng Phật.

Nam mô Ưu Ba La Thắng Tạng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam mô Khoái Thắng Tạng Phật.

Nam mô Phước Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam mô Thiên Thắng Tạng Phật.

Nam mô Hương Thắng Tạng Phật.

Nam mô Hoa Thắng Tạng Phật.

Nam mô Ðại Vân Tạng Phật.

Nam mô Na La Diên Tạng Phật.

Nam mô Như Lai Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Căn Tạng Phật.

Nam mô Như Ý Tạng Phật.

Nam mô Kim Cang Tạng Phật.

Nam mô Ðắc Tạng Phật.

Nam mô Thế La Tạng Phật.

Nam mô Sơn Tạng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Tạng Phật.

Nam mô Hương Tạng Phật.

Nam mô Ma Ni Tạng Phật.

Nam mô Hiền Tạng Phật.

Nam mô Phổ Tạng Phật.

Nam mô Nguyệt Vô Cấu Tạng Phật.

Nam mô Nhật Tạng Phật.

Nam mô Chiếu Tạng Phật.

Nam mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô Ly Thế Gian Tràng Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Thật Tràng Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Vô Cấu Tràng Phật.

Nam mô Ðại Tràng Phật.

Nam mô Nguyệt vô Cấu Tràng Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Tràng Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Chiếu Tràng Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Thiện Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Hư Không Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Hỏa Luân Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Chiếu Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðại Nguyện Quang Phật.

Ðen nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy… (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng hai cánh tay no dài như mũi voi chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 1 lạy)

Trên đây là chín trăm vị Phật

Nam mô Kim Quang Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Ða Oai Ðức Vương Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Hư Không Thanh Tịnh Kim Sắc Trang Nghiêm Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Huyễn Phấn Tấn Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Phước Tạng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Cam Lồ Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Di Lưu Quang Minh Phật.

Nam mô Tụ Tập Nhật Luân Phật.

Nam mô Vân Quang Minh Phật.

Nam mô Ban Ðầu Kỳ Bà Dà Hoa Phật.

Nam mô Vô Úy Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Lực Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam mô Thọ Ðề Quang Minh Phật.

Nam mô Nhiên Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Phần Thiêu Quang Minh Phật.

Nam mô La Võng Quang Mnh Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Sắc Quang Minh Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Thinh Phật.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Vân Thinh Phật.

Nam mô Thiên Thinh Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam mô Pháp Cổ Thinh Phật.

Nam mô Pháp Cổ Xuất Thinh Phật.

Nam mô Thinh Mãn Pháp Giới Thinh Phật.

Nam mô Ðịa Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Phổ Biến Thinh Phật.

Nam mô Sư Tử Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Vô Phân Biệt Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Kinh Bố Nhất Thiết Ma Luân Thinh Phật.

Nam mô Hàng Phục Nhất Thiết Thinh Thinh Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Tuệ Nguyệt Phật.

Nam mô Pháp Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam mô Lô Xá Na Nguyệt Phật.

Nam mô Giải Thoát Nguyệt Phật.

Nam mô Xưng Nguyệt Phật.

Nam mô Công Ðức Nguyệt Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam mô Ðại Nguyệt Phật.

Nam mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Phật.

Nam mô Nguyệt Tuệ Phật.

Nam mô Vô Cấu Tuệ Phật.

Nam mô Thâm Tuệ Phật.

Nam mô Giới Tuệ Phật.

Nam mô Nan Thắng Tuệ Phật.

Nam mô A Tăng Kỳ Kiếp Tu Tập Tuệ Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Công Ðức Trang Nghiêm Hành Tuệ Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ly Kiếp Phật.

Nam mô Thắng Công Ðức Vương Trang Nghiêm Oai Ðức Vương KiếpPhật.

Nam mô Tự Tại Diệt Kiếp Phật.

Nam mô Di Lưu Kiếp Phật.

Nam mô Tu Di Lưu Kiếp Phật.

Nam mô Bất Khả Thuyết Kiếp Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Sắc Quang Thượng Phật.

Nam mô Long Tịch Thượng Phật.

Nam mô Ái Thượng Phật.

Nam mô Ðộ Thượng Phật.

Nam mô Pháp Thượng Phật.

Nam mô Kim Cang Thượng Phật.

Nam mô Oai Ðức Thượng Phật.

Nam mô Vô Cấu Thượng Phật.

Nam mô Long Tịch Thượng Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Thắng Bảo Thượng Phật.

Nam mô Tá Lợi La Thượng Phật.

Nam mô Thiên Thượng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam mô Hương Thượng Phật.

Nam mô Phóng Hương Phật.

Nam mô Lạc Hương Phật.

Nam mô Hương Phấn Tấn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy…  (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng âm tàng ẩn mật như ngựa chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát .(3 lần 1 lạy)

Trên đây một ngàn vị Phật

Nam mô Hương Tượng Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Ðại Hương Tượng Phật.

Nam mô Ða La Bạt Hương Phật.

Nam mô Giới Hương Phật.

Nam mô Vô Biên Hương Phật.

Nam mô Phổ Biến Hương Phật.

Nam mô Huân Hương Phật.

Nam mô Ða Dà La Hương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Mạn Ðà La Hương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thủ Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Nhãn Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Khởi Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Thân Thắng Phật.

Nam mô Kinh Bố Thắng Phật.

Nam mô Man Thắng Vân Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Vân Phật.

Nam mô Bảo Vân Phật.

Nam mô Công Ðức Vân Phật.

Nam mô Vân Hộ Phật.

Nam mô Phổ Hộ Phật.

Nam mô Thánh Hộ Phật.

Nam mô Công Ðức Hộ Phật.

Nam mô Phổ Biến Hộ Phật.

Nam mô Tinh Tấn Hộ Phật.

Nam mô Tinh Tấn Hỉ Phật.

Nam mô Thượng Hỉ Phật.

Nam mô Thật Hỉ Phật.

Nam mô Sư Tử Hỉ Phật.

Nam mô Long Hỉ Phật.

Nam mô Bảo Hỉ Phật.

Nam mô Thật Trí Phật.

Nam mô Hỉ Khứ Phật.

Nam mô Thiện Tri Tịch Tịnh Khứ Phật.

Nam mô Ðại Thế Phật.

Nam mô Cam Lộ Thế Phật.

Nam mô Kim Cang Xử Thế Phật.

Nam mô Vô Cấu Xứ Thế Phật.

Nam mô Khai Ngộ Bồ Ðề Trí Quang Phật.

Nam mô Quá Tam Giới Xứ Thế Phật.

Nam mô Tam Muội Xứ Thế Phật.

Nam mô Ðịnh Xứ Thế Phật.

Nam mô Bất Ðộng Xứ Thế Phật.

Nam mô Cao Khứ Phật.

Nam mô Tịch Diệt khứ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam mô Thiện Bộ Khứ Phật.

Nam mô Vô Tận Tuệ Phật.

Nam mô Hải Tuệ Phật.

Nam mô Trụ Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Diệt Chư Ác Huệ Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Tu Hành Huệ Phật.

Nam mô Mật Tuệ Phật.

Nam mô Kiên Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Ðại Tuệ Phật.

Nam mô Phổ Tuệ Phật.

Nam mô Vô Biên Tuệ Phật.

Nam mô Oai Ðức Tuệ Phật.

Nam mô Thế Tuệ Phật.

Nam mô Thượng Tuệ Phật.

Nam mô Diệu Tuệ Phật.

Nam mô Khoái Tuệ Phật.

Nam mô Vô Quan Tuệ Phật.

Nam mô Xưng Tuệ Phật.

Nam mô Quảng Tuệ Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Mãn Tuệ Phật.

Nam mô Kim Cang Tuệ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Giác Tuệ Phật.

Nam mô Pháp Tuệ Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Hổ Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Tích Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Tích Phật.

Nam mô Bát Nhã Tích Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Tích Phật.

Nam mô Hương Tích Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Bảo Kế Phật.

Nam mô Thiên Kế Phật.

Nam mô Long Kế Phật.

Nam mô Công Ðức Kế Phật.

Nam mô Ðại Kế Phật.

Nam mô Di Lưu Tụ Phật.

Nam mô Ðại Tụ Phật.

Nam mô Ðại Viêm Tụ Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Bảo Thủ Phật.

Nam mô Bảo Thủ Nhu Nhuyến Phật.

Nam mô Bảo Ấn Thủ Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.  (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân vuông rộng (vuông vức) bằng  nhau, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây một ngàn một trăm vị Phật

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ NHẤT

HẾT

TÁN

Thập phương thế giới. Tam thế năng nhân

Bi thinh tế vật diễn hồng danh

Trường dạ giác mê tình. Tam nghiệp đầu thành

Tướng hảo nguyện nghiêm thân.

Nam mô Hoan Hỉ Ðịa Bồ Tát ma Ha Tát (3 lần)

Dịch nôm:

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam mô Hoan Hỉ Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát  (3 lần)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12