NGHI THỨC SÁM HỐI

DÂNG HƯƠNG:

Xin cho khói trầm thơm
Kết thành mây năm sắc
Dâng lên khắp mười phương
Cúng dường vô lượng Phật
Vô lượng chư Bồ Tát
Cùng các Thánh Hiền Tăng
Nơi pháp giới dung thông
Kết đài sen rực rỡ
Nguyện làm kẻ đồng hành
Trên con đường giác ngộ
Xin mọi loài chúng sanh
Từ bỏ cõi lãng quên
Theo đường giới định huệ
Quay về trong tỉnh thức.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

TÁN DƯƠNG:

Sen quý nở đài giác ngộ
Hào quang chiếu rạng mười phương
Trí huệ vượt tầm pháp giới
Từ bi thấm nhuận non sông
Vừa thấy dung nhan Điều Ngự
Trăm ngàn phiền não sạch không
Hướng về tán dương công đức
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO:

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI:

Cành dương nước pháp
Rưới khắp ba ngàn
Tánh không tám đức sạch trần gian
Pháp giới rộng thênh thang
Tội nghiệp tiêu tan
Lửa đỏ hóa sen vàng.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Đại từ đại bi
Thương xót chúng sanh
Đại hỷ đại xả
Cứu vớt hàm thức
Ánh sáng tướng tốt
Dùng tự trang nghiêm
Đệ tử chí tâm
Quy mạng đảnh lễ.
Nam mô Quy y Kim Cang Thượng sư
Quy y Phật
Quy y Pháp
Quy y Tăng
Nay con phát tâm
Không vì bản thân
Mà cầu phước báo
Chư Thiên nhân loại
Hay cầu tuệ giác
Duyên Giác Thanh Văn
Tuệ giác Bồ Tát
Thuộc về quyền thừa
Con cũng không cầu
Con chỉ y theo
Đại thừa tối thượng
Phát Bồ Đề tâm
Nguyện cùng pháp giới chúng sanh
Đồng được tuệ giác vô thượng.

Kính lạy chư Phật mười phương cùng tận không gian.

Kính lạy tôn Pháp mười phương cùng tận không gian.

Kính lạy Hiền Thánh Tăng mười phương cùng tận không gian.

Kính lạy các Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật
Nam mô Quá Khứ Thi Khí Phật
Nam mô Quá Khứ Tỳ Xá Phù Phật
Nam mô Hiện Tại Câu Lưu Tôn Phật
Nam mô Hiện Tại Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam mô Hiện Tại Ca Diếp Phật
Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật
Nam mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Nay con khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới đều nguyện dứt trừ ba chướng nên quy mạng sám hối. (1 lạy)

Trang nghiêm đài sen ngự tọa
Đại hùng từ phụ Thích Ca
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh
Bàn tay chắp thành liên hoa
Cung kính hướng về điều ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha.
Đệ tử phước duyên yếu kém
Sống trong thất niệm lâu dài
Không được sớm gặp chánh Pháp
Bao nhiêu phiền lụy đã gây
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại
Vô minh che lấp tháng ngày
Vườn tâm gieo hạt giống xấu
Tham, sân, tự ái dẫy đầy
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng
Gây nên từ trước đến nay
Những điều đã làm, đã nói
Thường gây đổ vỡ hàng ngày
Bao nhiêu phiền não nghiệp chướng
Nguyện xin sám hối từ đây.
Đệ tử thấy mình nông nổi
Con đường chánh niệm lãng xao
Chất chứa vô minh phiền não
Tạo nên bao nỗi hận sầu;
Có lúc tâm tư buồn chán
Mang đầy dằn vặt lo âu,
Vì không hiểu được kẻ khác
Cho nên hờn giận, oán cừu;
Lý luận xong rồi trách móc
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau
Chia cách hố kia càng rộng
Có ngày không nói với nhau
Cũng không muốn nhìn thấy mặt
Gây nên nội kết dài lâu;
Nay con hướng về Tam Bảo
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.
Đệ tử biết trong tâm thức
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:
Hạt giống thương yêu, hiểu biết
Và bao hạt giống an vui.
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm
Hạt lành không mọc tốt tươi
Cứ để khổ đau tràn lấp
Làm cho đen tối cuộc đời
Quen lối bỏ hình bắt bóng
Đuổi theo hạnh phúc xa vời
Tâm cứ bận về quá khứ
Hoặc lo rong ruổi tương lai
Quanh quẩn trong vòng buồn giận
Xem thường bảo vật trong tay
Dày đạp lên trên hạnh phúc
Tháng năm sầu khổ miệt mài;
Giờ đây trầm xông bảo điện
Con nguyền sám hối đổi thay.
Đệ tử tâm thành quy ngưỡng
Hướng về chư Phật mười phương
Cùng với các vị Bồ Tát
Thanh Văn, Duyên Giác, Thánh Hiền
Chí thành cầu xin sám hối
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên
Xin lấy cam lồ tịnh thủy
Tưới lên dập tắt não phiền
Xin lấy con thuyền chánh pháp
Đưa con vượt nẻo oan khiên
Xin nguyện sống đời tỉnh thức
Học theo đạo lý chân truyền
Thực tập nụ cười, hơi thở
Sống đời chánh niệm, tinh chuyên.
Đệ tử xin nguyền trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm mầu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu
Xin nguyện học pháp quán chiếu
Tập nhìn tập hiểu thật sâu
Thấy được tự tánh các pháp
Thoát ngoài sanh tử trần lao
Nguyện học nói lời ái ngữ
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều.
Đem nguồn vui tới mọi nẻo
Giúp người vơi nỗi sầu đau
Đền đáp công ơn cha mẹ
Ơn Thầy nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén
Đài sen con nguyện hồi đầu
Nguyện đức Từ Bi che chở
Trên con đường đạo nhiệm mầu.
Nguyện xin chuyên cần tu tập
Vuông tròn đạo quả về sau.
Con đã gây ra bao lầm lỡ
Khi nói, khi làm, khi tư duy
Đam mê, hờn giận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối
Một lòng con cầu Phật chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyền làm mới
Nguyền sống đêm ngày trong chánh niệm
Nguyền không lặp lại lỗi lầm xưa.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.
Đệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ :

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Như Lai biến pháp giới Tam Bảo. (1 lạy)

TAM QUY Y:

Tự nương về Phật
Nguyện cho chúng sanh
Thể theo đạo cả
Phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự nương về Pháp
Nguyện cho chúng sanh
Hiểu thấu kinh tạng
Trí huệ như biển (1 lạy)

Tự nương về Tăng
Nguyện cho chúng sanh
Thống lý đại chúng
Tất cả không ngại. (1 lạy)

 

Print Friendly, PDF & Email