Mười Điểm Thiết Yếu Của Môn Niệm Phật

    Trích Pháp Môn Niệm Phật của HT Thích Hồng Đạo

Mười điểm thiết yếu của môn niệm Phật hay của người tu pháp niệm Phật:

1.- Niệm Phật phải vì thoát sanh tử.
2.- Niệm Phật phải phát lòng Bồ-đề.
3.- Niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi.
4.- Niệm Phật phải quyết định nguyện vãng sanh.
5.- Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật.
6.- Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não.
7.- Niệm Phật phải khắc kỷ cầu chứng nghiệm.
8.- Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn.
9.- Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên.
10.- Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung.