TỊNH ĐỘ NGŨ HỘI NIỆM PHẬT

QUYỂN THƯỢNG

Hán dịch: Sa-môn Pháp Chiếu, ở Viện Tịnh độ, chùa Kính chương, đất Thượng đô.

PHẦN ĐẦU

Đức Như Lai rộng lược lập giáo, tùy theo căn cơ chung về thật tướng. Nếu người mà không được chân vô sinh, thì ai khế hợp với đây?

Song niệm Phật Tam-muội là pháp thiền chân vô thượng thâm diệu, do bậc Pháp vương Di-đà phát bốn mươi tám lời nguyện danh hiệu làm Phật sự, nguyên lực độ chúng sinh, cho nên năm hội thường lưu truyền trong cung, giáo pháp Tịnh độ thấm nhuần khắp pháp giới.

Trong kinh Hoa Nghiêm nói:

– Bậc Tam hiền nhẫn đến tất cả Chư Phật Vô thượng Bồ-đề, đều không lìa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà được vãng sinh.”

Thế nên trong kinh Pháp Hoa, Duy-ma v.v… nói, dùng âm thanh ngữ ngôn mà làm Phật sự, hơn nữa thinh danh cú văn làm các giáo thể, đều đồng với người học đời nay đối với tôn dung Đức Phật, đều bác là hữu tướng, giáo pháp trên đảnh như hạt châu trong búi tóc chỉ văn tự. Nói vô sắc thì bỏ chân sắc, luận bàn vô thinh chính là bỏ Phạm thinh, ngồi gọi là vô vi, đi xưng là mất đạo, liền rơi vào núi điên đảo thật là đáng buồn thương.

Vả lại kinh Kim cang, Bát-nhã nói:

– Sáu độ muôn hạnh, tất cả pháp lành đều là nhân Phật. Đây là lời thành thật của Phật Thích-ca và ba đời Chư Phật đáng để tín kính và thực hành theo.

Nay y theo kinh Đại Vô Lượng Thọ, năm hội niệm Phật. Nếu làm pháp sự rộng rãi, mở bày khen ngợi Di-đà Quán Kinh rộng nói ở bài tựa, hỏi đáp giải thích nghi đều ở trong văn ấy, cũng phải chép đủ tìm đọc để lưu truyền đời sau. Nếu lược làm pháp sự phải nương văn đây.

Người làm pháp sự, hoặc xuất gia hoặc tại gia, nhiều thì sáu người bảy người, ít thì ba người năm người. Chọn người có âm thanh tốt giảng giải, oai nghi đều phải đoan nghiêm, ngồi ngay chắp tay tưởng Phật, âm thanh điều hòa, không được cười nhìn ngó hai bên. Phải khởi lòng Từ bi chân thật cứu giúp, đừng vì danh lợi. Chúng cử một người làm chủ tọa, biết đánh khánh đồng tiếng xướng khen ngợi, chuyên chú khoan nhặt.

Trước phải đốt hương, đánh khánh triệu tình Thánh chúng, người chủ tọa niệm Phật một tiếng bạch chúng: Quán tưởng Phật Di-đà tất cả hiền Thánh như ở trước mắt. Nếu hay dụng tâm như vậy, tức thời Hiền Thánh quang lâm, Long thiên hộ niệm, nghe kinh khen pháp sự, khiến đại chúng ngay lời diệt vô lượng tội, được vô lượng phước, tâm khai ý mở mau chứng niệm Phật Tam-muội thậm thâm, được vô sinh nhẫn, được đại tổng trì, đủ sáu pháp Ba-la-mật thần thông tự tại. Nói xong đánh khánh lạy một lạy, niệm A-di-đà Phật Quán Thế Âm Thế Chí Địa Tạng Bồ-tát, mỗi vị ba mươi lăm tiếng, rồi sau chí tâm bế thỉnh. Kế tiếp trang nghiêm rồi y theo trước niệm Phật phải xem đồ chúng trong đạo tràng nhiều ít, hoặc ngày hoặc đêm hoặc rộng hoặc lược, có chủ thỉnh đạo tràng, làm việc thiện gì cần phải biết. Khi riêng làm trang nghiêm rộng cùng niệm tụng, khi ngồi đạo tràng, hoặc có hai người ngồi ba người ngồi nhẫn đến nhiều người ngồi.

Trong Quán kinh Di-đà nói:

– Một lần ngồi là một lần thỉnh, rải hoa trổi nhạc và các văn tán tụng đều phải tụng thầm, tụng hết rồi trở lại ban đầu. Kinh đều phải tinh thuộc không được đến giờ tụng cầm bổn.

Duy năm hội Diệu âm một người ngồi một mình làm không được dừng nghĩ. Nếu chuẩn theo một người ngồi khi khai mở kinh pháp sự phải rộng lược xem qua, các văn tán y theo thứ lớp tụng, trước hết rải hoa trổi nhạc, người rải hoa trổi nhạc vừa ngồi xuống, có các tướng hảo chim báu, các văn tán như năm hội Duy-ma, đại tiểu Bát-nhã, Ban-chu Niết-bàn. Hai câu nhất tọa đánh khánh thành tiếng, câu lễ tán như nhạc Tịnh độ khen ngợi sáu căn, nhạc Tây phương, nhạc xuất gia v.v… đều là bốn câu làm chuẩn, nhạc đạo tràng một câu mà thôi.

Theo trong Di-đà Quán kinh rồi sau đó các văn tán, đều phải hội thứ ba niệm Phật hòa theo, tụng các văn tán rồi muốn rải hoa, liền tụng nhạc đạo tràng, âm giọng tức tiếng phải cao, phải hội thứ ba niệm A-di- đà Phật hơn ba trăm tiếng, sau cùng xướng văn phát nguyện Hồi hướng khen ngợi Tây phương của Ngài Trí Giả Thiên Thai. Người trí cần phải rất nhàm chán sinh tử, chánh niệm tư duy niệm Phật Tam-muội, khắp vì kẻ oán người thân trong sáu đường pháp giới, nguyện đồng sinh về Cực lạc mau thành Vô thượng Bồ-đề, chuyên tâm học được năm hội chân thinh, lưu truyền đời sau rộng độ chúng sinh. Nếu không Thầy mà học, truyền trao cho người lầm lộn, người đời sau học mất tôn chỉ kia, liền lại chuốc lấy tội lỗi, không có lợi ích phước điền. Khắp khuyên người đạo kẻ tục hiện tại và vị lai, rộng làm năm hội chân thinh, niệm Phật Tam-muội lý sự đều tu, niệm đến tướng không còn tướng niệm tức cùng trung đạo thật tướng chánh quán tương ưng.

Hỏi: Năm hội niệm Phật có lợi ích gì, lại lấy gì tiêu biểu?

Đáp: Tức là đối với đời nay, vì có thể lìa phiền não trong năm trược, trừ năm khổ đoạn năm cái, dứt năm đường tịnh ngã nhãn, đầy đủ năm căn thành tựu năm lực, chứng Bồ-đề đủ năm giải thoát, mau thành tựu năm phần pháp thân. Công lực của năm hội niệm Phật như đây, hơn hết không gì sánh bằng, hết một đời này, liền bỏ thân phàm phu rốt sau, sinh về nước Cực lạc vào Thánh vị Bồ-tát, được Bất thoái chuyển mau chứng Bồ-đề. Thật là Đức Phật tín nhiệm việc đây trọn không có luống dối.

Thế nào là Phạm?

Làm sao được trường thọ?

Thân Kim cang bất hoại.

Lại do nhân duyên gì?

Được lực đại kiên cố.

Làm sao đối với kinh đây.

Rốt ráo đến bờ kia.

Xin Phật khai vi mật.

Rộng vì chúng sinh nói.

VĂN LỄ THỈNH:

“Y theo mỗi một lần thỉnh một lần lễ hô.

Nam-mô nhất tâm phụng thỉnh Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam-mô nhất tâm phụng thỉnh thập phương tam thế Chư Phật.

Nam-mô nhất tâm phụng thỉnh A-di-đà Phật.

Nam-mô nhất tâm phụng thỉnh Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nam-mô nhất tâm phụng thỉnh Đại Thế Chí Bồ-tát.

Nam-mô nhất tâm phụng thỉnh thập phương chư Đại Bồ-tát Ma- ha-tát.

Nam-mô nhất tâm phụng thỉnh thập phương Thanh văn Duyên giác nhất thiết Hiền Thánh Tăng.

***

VĂN TRANG NGHIÊM

Nhiệm mầu thay, chí lý chân pháp nhứt như, giáo hóa muôn vật, lợi ích mọi người, thệ nguyện rộng lớn mỗi mỗi sai khác. Nên Đức Thích-ca ta ứng hiện sinh ở đời trược, Đức Di-đà xuất hiện ở Tịnh độ, cõi tịnh cõi uế sai khác, lợi ích đều đồng. Nếu dễ tu dễ chứng chân thật duy có giáo môn Tịnh độ, song cảnh thù diệu cõi Tây phương kia khó mà sánh bằng.

Cõi nước ấy, trang nghiêm lấy trăm hoa sen báu trải hoa cửu phẩm để dẫn dắt người. Danh hiệu Đức Di-đà có thể rửa sạch ngàn tai ương, âm thinh khai mở năm hội mà tiếp độ muôn vật, nên khiến người xưng danh hiệu Phật Di-đà thì mười phương Chư Phật thường khen ngợi người ấy. Người nguyện sinh về cõi kia, thì hoa ngũ vân lạ tranh nhau bưng tòa ấy.

Nên biết bi nguyện của Đức Di-đà không thể nghĩ bàn, thật gọi là khai mở then chốt trong ba cõi, đoạn dứt con đường của bốn loài, nên được hằng sa Chư Phật đưa tướng lưỡi rộng dài chứng minh, khuyên niệm Di-đà để sinh về cõi nước Phật. Nếu không dùng Tịnh giáo đây tuyên dương lời Phật khắp nơi, thì lấy gì có thể khiến người chưa nghe thì được nghe, người chưa thấy thì được thấy, niệm Phật đời nay ý ở nơi đây, cúi xin Phạm vương Đế Thích ủng hộ giữ gìn cõi nước nhân gian, bát bộ thiên long mưa hòa gió thuận, cúi nguyện Hoàng đế luân báu bay đến nạn kiếm cung dứt hết, ân vua Thuấn thấm nhuần muôn cõi nước, gió hòa của vua Nghiêu bay khắp đến cõi xa xôi. Tiếng của Thái tử bay lại như sấm sét, ý chí các vua kiên cố như bàn thạch, công chúa lầu bạc màu sắc rực rỡ, quan tướng thường trấn giữ Đài hoành không có đao binh, vui mừng ánh sáng khắp nơi, vua Nghiêu thường giúp đỡ quan cung thị ngự, mây bay đến các tỉnh, sao chiếu sáng núi Thiên thai, đại tướng cao lớn, ngày mới vẻ vang vui vẻ vượt hơn trăm lần quan lớn, y phục đều thêu văn màu nâu, cứu vớt an ủi, giúp đỡ, chia buồn. Tiếng trong chấn động vang xa.

Thiền hòa cũng như nước định trong sạch, sông Thiền gió từ chẳng thâu, mặt trời trí tuệ lên cao. Pháp hòa còn tôn sùng thì núi đạo càng cao, biển tuệ càng sâu, ở cõi nhân thiên thường làm thuyền bè. Luật hòa được tôn sùng thì giới châu thường trong sạch, không hỏ thẹn soi chiếu lý thừa. Định cao hằng trong phải nương tam cương, chữ Phạm chiếu sáng, các ngôi tự xá hòa như nước với sữa. Các Xà-lê đồng lực tam học viên minh, đèn tuệ chiếu sáng, nguyện hoằng dương giáo pháp đây đồng sinh về Tịnh độ. Ni chúng các giới thường sáng, ngưng thần nhập định, xuân thường đạo thọ, thường nở hoa giác. Các ông đồng với núi non phước tuệ, tuổi thọ đồng với xuân hạc. Phu nhân nương tử ngọc chất trường xuân, ngàn thu không thay đổi, thanh tín sĩ nữ đồng hằng sa nghiệp, nghe nhiều danh hiệu Phật, được băng tiêu hết, vô lượng phước điền, tùy theo niệm Phật mà được tăng trưởng, quán nghiệp thành tựu Tam-muội hiện tiền, hoặc ngồi hoặc đi thường thấy Chư Phật. Nguyện mặt trời Phật cao xa, xiển dương pháp luân, chốn u đồ dứt khổ, tâm vọng động được yên tĩnh, người trông mong nguyện nào không theo, người đã niệm lập tức được toại nguyện. Hữu tình có tánh thức đồng vượt qua nhân hữu lậu, cõi đây phương khác đều toại nguyện, đồng sinh về cõi an lạc, biển phước của Đức Phật A-di-đà vô biên, đại chúng chí thành, khắp vì niệm A-di-đà Phật.

***

VĂN TÁN HOA LẠC

Theo phẩm Tán hoa của kinh Hoa Nghiêm, đại Bát-nhã. Tán hoa lạc! Tán hoa lạc!

Phụng thỉnh Đức Thích-ca Như Lai nhập đạo tràng Tán hoa lạc! Tán hoa lạc! Tán hoa lạc!

Phụng thỉnh Đức Thích-ca Như Lai nhập đạo tràng Tán hoa lạc! Tán hoa lạc! Tán hoa lạc!

Phụng thỉnh chư Đại Bồ-tát Quán Âm, Thế Chí nhập đạo tràng Tán hoa lạc! Đạo tràng trang nghiêm rất Thanh tịnh

Tán hoa lạc! Cõi trời loài người không thể sánh bằng.

TÁN HOA LẠC

(Năm hội niệm Phật, Sa-môn Pháp Chiếu ở đời Lương Hán, vào rằm tháng bốn năm đầu Đại Lịch, nhân dịp đạo tràng đài Ban-chu Di-đà ở non Nam nhạc, theo kinh Vô Lượng Thọ sáng tác).

Hỏi: Năm hội niệm Phật rút ra ở văn nào?

Đáp: Trong kinh Đại Vô Lượng Thọ chép: Giả sử có cây báu gốc bằng xa cừ, cộng bằng vàng tía, cành bằng bạch ngân, nhánh bằng lưu ly, lá bằng thủy tinh, hoa bằng san hô, trái bằng mã não, mỗi hàng thẳng tắp, mỗi cộng trông nhau, mỗi nhánh bằng phẳng, mỗi lá xoay vào nhau, mỗi hoa thuận nhau, mỗi trái xấp xỉ nhau, ánh sáng rực rỡ không thể nhìn nổi. Khi gió mát thổi phát ra năm hội âm thanh, tiếng nhạc cung thương vi diệu họa theo, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Người nghe âm thanh đó được thấm nhuần pháp nhẫn, trụ ngôi bất thoái đến thành Phật đạo.

Giải thích năm hội niệm Phật:

– Năm là số thứ tự.

– Hội là tập trung hội họp.

Năm loại âm thinh đó từ chậm đến nhanh, chỉ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, không xen tạp niệm. niệm tức vô niệm, Phật không có hai môn, âm thanh vô thường đệ nhất nghĩa. Cho nên suốt ngày niệm Phật hằng thuận với chân tánh, trọn ngày nguyện sinh Tây phương, thường trụ nơi diệu lý. Có người phát tâm như thế, chắc chắn hàng phục được thiên ma, đánh trống pháp, sáu món chấn động trời mưa bốn thứ hoa, tòa báu Kim Cang ngôi chánh giác có thể trông mong.

Cho nên trong Quán kinh chép: Nếu người niệm Phật phải biết trong người đây có hoa Phân-đà-lợi, gọi là ít có. Ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ-tát, là bạn thù thắng, đang ngồi đạo tràng sinh vào nhà Chư Phật. Do đó Đức Như Lai thường ở trong biển Tam-muội, giăng bủa màn lưới.

Thưa phụ vương: Phụ vương ngày nay ngồi thiền, chỉ nên niệm Phật, há đồng với ly niệm cầu vô niệm, lìa sinh cầu vô sinh, lìa tướng hảo cầu pháp thân, lìa văn tự cầu giải thoát. Luận người như vậy thì trụ nơi chấp đoạn diệt, chê Phật hủy kinh, thành nghiệp chấp pháp, đọa vào vô gián.

Phàm tu đạo có thể không cẩn thận hủy báng, có thể không cung kính khi dối sao?

Lại trong kinh Quán Phật Tam-muội Hải chép: Quán Phật Tam- muội đây là chỗ hộ trì của người phá giới chỗ nương của người mất đạo,

đại tướng dũng mãnh trong giặc phiền não, xuất hiện ở trong Thủ-lăng- nghiêm Vương Bách Thiên Tam-muội, cũng gọi là mẹ của các Tam- muội, cũng gọi là Vua của các Tam-muội, cũng gọi là Chư Phật cùng nhau ấn khả, cũng gọi là Như Lai thiền, chẳng phải các thiền của ngoại đạo Nhị thừa, người tin nên biết.

Tiếng của năm hội niệm Phật đây. Về điểm lớn hết, dài: tức là niệm chậm, điểm nhỏ dần dần ngắn: tức là niệm nhanh, phải hiểu ý đây.

Hội thứ nhất bình thanh niệm chậm. Nam-mô A-di-đà Phật.

Hội thứ hai bình thượng thanh niệm chậm. Nam-mô A-di-đà Phật.

Hội thứ ba không niệm chậm không niệm nhanh. Nam-mô A-di-đà Phật.

Hội thứ tư dần dần niệm nhanh. Nam-mô A-di-đà Phật.

Hội thứ năm chuyển bốn chữ niệm nhanh. A-di-đà Phật.

Năm hội niệm Phật xong liền tụng các văn tán bảo điểu.

***

TÁN BẢO ĐIỂU

(Theo trong kinh A-di-đà) Trong cõi Cực lạc trang nghiêm (Di-đà Phật).

Thật là kỳ lạ ít có nghe mà chưa từng nghe (Di-đà Phật, Di-đà Phật).

Chim báu đến hư không khen hội niệm Phật (Di-đà Phật).

Mềm mại đẹp đẽ sáng sủa khiến người phát tâm (Di-đà Phật, Di- đà Phật).

Ngày đêm niệm liên tục không ngừng (Di-đà Phật). Lý mỗi câu văn đồng nhau (Di-đà Phật, Di-đà Phật). Hoặc nói năm căn bảy phần giác (Di-đà Phật).

Hoặc nói pháp môn Từ bi của tám bậc Thánh (Di-đà Phật, Di-đà Phật).

Hoặc nói phương khác lìa đường ác (Di-đà Phật).

Hoặc nói địa ngục đóng nhân thiên (Di-đà Phật, Di-đà Phật). Hoặc làm thiện Ba-la-mật (Di-đà Phật).

Hoặc nói định huệ nhập thâm thiền (Di-đà Phật, Di-đà Phật). Hoặc nói thời gian dài tu khổ hạnh (Di-đà Phật).

Hoặc nói nhân Vô thượng Bồ-đề (Di-đà Phật, Di-đà Phật). Bồ-tát Thanh văn nghe pháp đây (Di-đà Phật).

Phân thân khắp nơi chuyển pháp luân (Di-đà Phật, Di-đà Phật). Nguyện pháp luân đây lưu chuyển tương tục (Di-đà Phật).

Chúng đẳng đạo tràng càng sống lâu (Di-đà Phật, Di-đà Phật). Chúng đẳng hồi tâm vãng sinh Tịnh độ (Di-đà Phật).

Tay cầm hoa hương về Tây phương (Di-đà Phật, Di-đà Phật).

***

TÁN DUY-MA

(Theo trong kinh Duy-ma)

Cõi Phật Thanh tịnh từ tâm hiện (Khó nghĩ bàn).

Các món trang nghiêm trong tâm phát sinh (Khó nghĩ bàn kinh Duy-ma-cật).

Ngón chân ấn xuống đất ba ngàn cõi (Khó nghĩ bàn).

Biển tánh hư không ngồi đài hoa (Khó nghĩ bàn kinh Duy-ma-cật).

Thất phương trượng trong thành Tỳ-da-ly (Khó nghĩ bàn). Có một cư sĩ hiệu Duy-ma (Khó nghĩ bàn kinh Duy-ma-cật). Mượn bệnh hiện thân mà có bệnh (Khó nghĩ bàn).

Quốc chủ, Vương tử đều đến gặp (Khó nghĩ bàn kinh Duy-ma-cật).

Chúng Bồ-tát, Thanh văn vô lượng

Muốn đến hỏi bệnh, không kham nổi

Chỉ có Văn-thù vào hỏi han

“Bệnh của cư sĩ là nhân gì?”

Đáp rằng: Bệnh từ si ái khởi

Bệnh tôi chẳng có cũng chẳng không.

Rộng nói thân là pháp vô thường

Ấm, giới, các nhập hợp thành thân.

Đầu lông Bồ-tát dung biển lớn

Trong hột cải nạp núi Tu-di

Cầm ném ra ngoài thế giới khác

Trong thất Thiên nữ ngộ vô sinh.

KHEN TƯỚNG HẢO

(Y kinh Tướng Hảo)

Thế Tôn trần sa kiếp lúc xưa

Siêng tu khổ hạnh thân tướng tốt

Nay đã chứng thành Vô kiến đảnh

Lại sinh tóc xanh xoáy trôn ốc

Tướng lông giữa mày sắc pha lê

Uyển chuyển bên phải hộp lưu ly

Răng như ngọc kha bằng và khít

Tướng lưỡi rộng dài che cả mặt Tâm

Phật ngồi sen hồng sắc vàng

Thanh tịnh trong sáng ánh mặt trời.

***

KHEN NĂM HỘI

(Y kinh Vô Lượng Thọ) Thích Pháp Chiếu

Hội thứ nhất thời nhập bình thinh

Thứ hai tột diệu diễn thanh âm

Thứ ba xoay vòng như tấu nhạc

Thứ tư ngâm yếu kỳ dụng công

Thứ năm cao tiếng chỉ mau niệm

Nghe năm hội này ngộ vô sinh

Đã đến Tây phương thọ khoái lạc

Hằng không luân hồi vào hầm khổ

Phát tâm niệm Phật việc nên chắc

Lâm chung quyết định lên thuyền vàng

Chúng sinh hồi nguyện được vãng sinh

Thẳng hướng phương Tây ngồi sen báu

Thế giới phương Tây thật là tinh

Chúng sinh cõi kia không thể khinh

Vạt áo đựng hoa cúng dường Phật

Về nước cũ ăn cơm kinh hành

Phát tâm niệm Phật độ quần sinh

Nguyện năm hội này rộng lưu hành

Sáu nẻo ba đường đều nhiếp thâu

Hoa sen trong hội ghi tên mình.

KHEN TỊNH ĐỘ VUI

(Trong kinh Xưng tán Tịnh độ – Thích Pháp Chiếu).

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ không nghĩ bàn, Tịnh độ vui.

Di-đà trụ ở lầu thành báu

Dốc lòng niệm niệm hướng Tây cầu

Đến kia ba minh, tám giải thoát

Chối dài năm trược lại lo gì?

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ không nghĩ bàn, Tịnh độ vui.

Lầu báu, gác báu, kích báu vàng

Ao nước, cát vàng đáy trong xanh

Pháp khúc thời thời thường cúng dường

Trong hội hoa sen nói vô sinh

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ không nghĩ bàn, Tịnh độ vui.

Đài báu, gác báu, chân châu báu

Thể báu đoan nghiêm thân sắc vàng

Bồ-tát hóa sinh tấu điệu ngọc

Năm hội gió nhẹ diễn chân như.

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ không nghĩ bàn, Tịnh độ vui.

Dòng nước sóng cả nhiễu đài báu

Điện báu sáng rỡ, cửa ngọc mở

Từ chủ xa nghe người ba cõi

Đều cần phát nguyện vãng sinh đến

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Lượng thân Di-đà rộng không ngắn

Mặt tợ đài vàng hoa ưu-bát

Mắt như sen xanh bốn biển lớn

Hào quang hóa Phật quá hằng sa

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Di-đà bổn nguyện đại Từ bi

Cõi đây phàm phu không hiểu biết

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Sợ chúng sinh ra đời chậm

Di-đà cây xuân hoa giác nở

Trong ao công đức ngồi đài báu

Trước sân Tam-muội cầu giải thoát

Trên điện ma-ni lễ Như Lai

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Phương Tây chim lạ số không cùng

Bạch hạc, khổng tước và ca-lăng

Anh vũ, tần-già nói pháp mầu

Trong tiếng diễn ra chữ Đại thừa

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Tôn hiệu Như Lai rất rõ ràng

Mười phương thế giới khắp lưu hành

Chỉ có xưng danh, đều vãng sinh

Quán Âm, Thế Chí tự đến rước

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Đồ chúng Di-đà khắp lòng

Từ Thương xót chúng sinh chí ý sâu

Nước, chim, cây, rừng đều nói pháp

Huống gì Như Lai tiếng nhiệm mầu

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Bổn nguyện Di-đà rất đặc thù

Từ bi phương tiện dẫn phàm phu

Tất cả chúng sinh đều độ thoát

Xưng danh liền được tội tiêu trừ

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Di-đà ngồi ngay đài vàng báu

Hằng sa Bồ-tát vây bốn bên

Chín loại nhờ ơn nói pháp mầu

Người nghe ngộ hiểu hằng không buồn

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Tịnh độ phương Tây không ồn ào

Chúng sinh đến liền đoạn tham sân

Đều là chúng Bồ-tát thiện nhân

Cũng không ác thú và oán thân

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Tràng hoa tám mặt treo linh vàng

Trên dưới hòa kêu ra tiếng mầu

Người nghe đều nói xứng khoái lạc

Nhiều kiếp không nghe tên các khổ

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Phàm phu nếu đến được phương

Tây Diệt mất tội nhiều kiếp trần sa

Đủ sáu thần thông được tự tại

Hằng trừ già, bệnh, lìa vô thường

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Tịnh độ phương Tây lìa bào thai

Chúng sinh đến liền ra đài sen

Thượng phẩm, theo sáng lên tòa báu

Hạ sinh, chướng hết mới nở hoa

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Tịnh độ phương Tây lan can bảy lớp

Bảy báu trang nghiêm số trăm loại

Lưu ly làm đất, vàng ròng ngăn

Các đài gác cùng mở nối trời

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Mười Tịnh độ Tây phương mười phương hiếm

Nỗ lực chuyên tâm chớ có nghi

Thượng phẩm liền chứng vô sinh nhẫn

Hạ sinh, chướng hết vào vô vi

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

Tịnh độ phương Tây lại không lỗi

Diêm-phù rất khổ người tội nhiều

Muốn được nay sinh ra ba cõi

Chỉ cần chí ý niệm Di-đà

Tịnh độ vui, Tịnh độ vui

Tịnh độ phương Tây rất khoái lạc.

KHEN LÌA SÁU CĂN

(Trong kinh Bát-nhã, Thích Pháp Chiếu)

Ngã tịnh là vui, ngã tịnh là vui

Nhìn thấy tâm không rõ thế gian

Quán thấy nhãn căn thường Thanh tịnh

Sắc giới không đến vốn là không

Tánh sắc xưa nay không chướng ngại K

hông đến không đi là chân tông.

Quán thấy nhĩ căn thường Thanh tịnh

Thinh giới không đến vốn là không

Tánh thinh xưa nay không chướng ngại K

hông đến không đi là chân tông.

Quán thấy tỷ căn thường Thanh tịnh

Hương giới không đến vốn là không

Tánh hương xưa nay không chướng ngại

Không đến không đi là chân tông.

Quán thấy thiệt căn thường Thanh tịnh

Vị giới không đến vốn là không

Tánh vị xưa nay không chướng ngại

Không đến không đi là chân tông.

Quán thấy thân căn thường Thanh tịnh

Xúc giới không đến vốn là không

Tánh xúc xưa nay không chướng ngại

Không đến không đi là chân tông.

Quán thấy ý căn thường Thanh tịnh

Pháp giới không đến vốn là không

Tánh pháp xưa nay không chướng ngại

Không đến không đi là chân tông.

(Ngã tịnh là vui, ngã tịnh vui rồi gấp tụng)

Vọng tưởng nhãn căn duyên sắc chuyển (nỗ lực)

Vọng thinh nhĩ giới bị tiếng lôi (khó biết)

Vọng khứu tỷ hương, lưỡi nhiễm vị

Vọng thức thân chạm, ý trần dời.

(Khó biết, nỗ lực, khắp khuyên niệm Di-đà tu phước)

Vọng tưởng sóng vọt thường chìm đắm

Lửa mạnh phiền não trấn hừng hực

Là đây luân hồi ngục ba cõi

Sinh, già, bệnh, chết khổ thường cháy.

(Khó biết, nỗ lực, khắp khuyên niệm Di-đà tu phước)

Có may được gặp Thiện tri thức

Chỉ bày cửa khoái lạc phương Tây

Muốn được mau vượt khổ sinh tử

Chuyên tâm niệm Phật, đoạn tham sân.

(Khó biết, nỗ lực, khắp khuyên niệm Di-đà tu phước)

Cõi báu Di-đà, cửa báu mở

Đài bảy báu trong ao bảy báu

Ngàn lá ngàn loại ngàn món sắc

Một nửa ánh sáng ra khỏi nước.

Khó biết, nỗ lực, khắp khuyên niệm

Di-đà tu phước Năm hội Di-đà cứu Ta-bà

Người nghe đều hay phát mầm đạo

Mọi người ngưỡng tâm siêng niệm

Phật Bỏ tục, về chân, sớm xuất gia.

Khó biết, nỗ lực, khắp khuyên niệm

Di-đà tu phước Diêm-phù dơ xấu không đáng dừng

Nơi nơi chỉ nghe các tiếng khổ

Không bằng chuyên niệm hiệu

Di-đà Nay sinh thẳng đến thành sen báu.

Khó biết, nỗ lực, khắp khuyên niệm

Di-đà tu phước Tây phương đình điện báu ao báu

Rừng báu, nước, chim hiểu tình người

Anh vũ hòa kêu khen ba thân

Trong tiếng diễn ra kinh Đại thừa.

Khó biết, nỗ lực, khắp khuyên niệm Di-đà tu phước

Tây phương cây báu, gốc nhánh báu

Hoa báu, lưới báu rất rõ ràng

Lá báu hàng hàng xen lẫn nhau

Trái báu lớp lớp hóa sinh ra.

Khó biết, nỗ lực, khắp khuyên niệm Di-đà tu phước

Ao báu, bờ báu, hoa sen báu

Thềm báu, đáy báu, cát vàng thật

Hạ sinh tuy có chướng đời trước

Bồ-đề không phát tự sinh mầm.

Khó biết, nỗ lực, khắp khuyên niệm Di-đà tu phước

Tịnh độ Tây phương mưa áo trời

Điện báu trong không bay theo thân

Một niệm trăm vị tùy tâm đến

Cớ gì chúng sinh người đi thưa.

***

KHEN VUI CHÁNH PHÁP

(Theo kinh Phật Bổn hạnh)

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp không nghĩ bàn

Thích-ca Như Lai, khi nhân địa

Nhiều kiếp khổ hạnh không nghĩ bàn

Đốn bỏ thân, tài cầu pháp mầu

Chỉ Phật cùng Phật mới chứng biết

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp không nghĩ bàn.

Đồng tử Tuyết Sơn, nhân Thích-ca

Vì cầu nửa kệ bỏ thân vàng

Bạn lành cầu pháp đều hai nhân

Bởi do bổn quốc giúp người nghèo

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp không nghĩ bàn.

Từ lực thí thân năm Dạ-xoa

Đàn vương bỏ nước bỏ vinh hoa

Cần mở cắt thân cứu mẹ cha

Bố thí vợ con hiệu Đạt-ma

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp không nghĩ bàn.

Nguyệt Quang phát nguyện bỏ ngàn đầu

Tát-bà đập xương không lo buồn

Lại làm Thi-tỳ thế mạng chim

Không chứng Bồ-đề chưa ngơi nghỉ

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp không nghĩ bàn.

Bảo vương cắt thân đốt ngàn đèn

Tát-đỏa nhảy vực cho cọp ăn

Từ thiện xẻ bụng cho ngũ tạng

Hỏi ngươi chúng sinh sẽ không biết

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Bổn sư khổ hạnh thật khó bàn

Suy nghĩ kỹ càng không nên hỏi

Người hướng tỏ bày kể việc ông

Mỗi mỗi đều là nhân Thích-ca

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Bố thí, trì giới nghiền ngẫm lâu

Nhẫn nhục, tinh tấn không lìa thiền

Khổ hạnh siêng tu công đầy đủ

Thẳng bàn kiếp số không bàn năm

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Thích-ca Như Lai, lúc nhân địa

Nhiều kiếp khổ hạnh riêng siêu việt

Mỗi mỗi đều tu nghiệp vô thượng

Chứng được Bồ-đề xuất thế gian

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Bổn sư khổ hạnh ứng chân như

Thật thật nối nhau không giả dối

Chứng được quả Vô thượng Bồ-đề

Phân thân trăm ức độ Diêm-phù

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Từ trời giáng xuống đến vương cung

Gá ấm trong mộng Thánh ma gia

Sau vườn vịn cành cây vô ưu

Hông phải liền đản sinh chân dung

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Sơ sinh vị thứ ngôi Luân vương

Chấn động đất trời phóng hào quang

Tiêu biểu Thích-ca ứng hóa thân

Khắp dạy các ngươi lìa vô thường

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Chín rồng phun nước tắm thần thai

Người trời vinh hạnh sai bồng trẻ

Liền hướng Đông Tây đi bảy bước

Giở chân, hạ chân đạp đài sen

Khôn lớn vượt thành vào núi Tuyết

Khổ hạnh trải qua sáu năm dài

Thân mặc áo cỏ, ăn hột mè

Kiết già nhiếp niệm lại quy thiền

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Hình dung khô héo không nghĩ bàn

Mục nữ cúi mình dâng cháo sữa

Ăn rồi giữa sông tự tắm rửa

Đế Thích từ không đè cành cây

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Nhân đây thành Phật phóng hào quang

Miệng vàng nói pháp dạy chúng sinh

Rộng diễn pháp ba thừa mầu nhiệm

Khắp lưu hành thế giới Ta-bà

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Thành Phật hơn bốn mươi chín năm

Nước kia kinh hành dạo năm trời

Khắp khuyên chúng sinh siêng niệm

Phật Cũng dạy trì giới và tu thiền

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Phàm phu thấy Phật lần nhẹ nhàng

Như Lai xem thấy lại trở về

Thị hiện vô thường về Báo độ

Chúng sinh Diêm-phù không chỗ nương

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Sau Phật Niết-bàn một ngàn năm

Giáo pháp lưu truyền đến cõi này

Chúng sinh chuyền đọc, y hạnh học

Bày thành đạo quả cũng sinh thiên

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Nên biết muốn ra lồng phiền não

Mỗi mỗi y hạnh Đức Bổn sư

Đều nói không tu lại làm Phật

Đạo lý tự xem thông hay không?

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Xuất gia trước nên đoạn tham não

Đẩy ngã núi vô minh nhân ngã

Ở Diêm-phù đây không nhiễm trước

Mới được thường ra khỏi thế gian

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Trí tánh vô lậu xưa nay thường

Lâu ở vô minh bị bụi chôn

Chúng sinh tạo tội không bờ mé

Như tìm thành Phật hằng trông lầm

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Phàm phu thấy ngược không suy nghĩ

Việc mình làm tạo không tự biết

Ác nghiệp rõ ràng không giảm tổn

Nói “Ta thành Phật” đại ngu si

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Đại thừa không niệm nói tông không

Kiếp không, vô minh tham ái không

Chúng sinh thấy ngược, lầm quặng vàng

Bác không nhân quả, lồng cuồng phàm

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Chớ hiềm chất lời lại ôm sân

Nghiên cứu kỹ càng đều là chân

Đã thấy làm sai chỉ bày nhau

Cuối cùng lại là vào bụng lòng

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Ví như bệnh nặng nếu vì trừ

Nhận được lửa ngải bỏ gốc cây

Nghe pháp đã hay tự giác ngộ

Định sinh Tịnh độ hiểu không thừa

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Chúng sinh nỗ lực niệm Di-đà

Gấp rút, mau chóng lại không lỗi

Chỉ là Tây phương mở chín phẩm

Hòa tội mang chướng ra Ta-bà

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Chúng sinh theo Phật đến phương

Tây Vi trần nghiệp cũ tự tiêu mất

Như Lai nguyện lực chính gia bị

Nghe pháp ngộ đạo chứng chân thường

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Khắp bảo Phật tử các đạo tràng

Mỗi mỗi phát lấy tâm Bồ-đề

Chánh pháp chân tông cần học theo

Định thấy ngoại đạo không kham nhận

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Cái gì gọi đó là Chánh pháp

Nếu cái đạo lý là chân tông

Tốt xấu ngày nay cần chọn lựa

Mỗi mỗi kỹ càng chớ mông lung

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Trì giới, ngồi thiền, gọi Chánh pháp N

iệm Phật, thành Phật là chân tông K

hông giữ lời Phật là ngoại đạo

Bác không nhân quả thấy là không

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Thiền, luật thế nào là Chánh pháp

Niệm Phật Tam-muội là chân tông

Thấy tánh hiểu tâm bèn là Phật

Đạo lý thế nào không tương ưng

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

Niệm Phật tiếng tiếng gieo giống

Phật Ngồi thiền, trì giới dụng chân công

Ông nếu không tu liền làm Phật

Dụ như người đói, che gió uổng

Chánh pháp vui, chánh pháp vui

Chánh pháp có thể vượt thế gian.

***

KHEN PHƯƠNG TÂY VUI

(Theo kinh A-di-đà)

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Thích-ca rộng khuyên niệm Di-đà

Ý muốn chúng sinh khỏi sông ái

Đài hoa thượng phẩm thấy Từ chủ

Người đến đều nhân niệm Phật nhiều

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Các Phật tử chớ đắm vui nhân gian,

Phương Tây tiến đạo hơn Ta-bà

Không duyên năm dục và tà ma

Thành Phật không nhọc các nghiệp lành

Đài hoa ngồi thẳng niệm Di-đà

Vui Tây phương chớ đắm nhiễm vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Năm trược tu hành nhiều thối chuyển

Không bằng niệm Phật đến phương Tây

Đến đó tự nhiên thành chánh giác

Về lại biển khổ làm bến, cầu

Vui Tây phương chớ đắm nhiễm vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Thế giới Diêm-phù không đáng dừng

Nhân duyên ác nghiệp mỗi ngày đầy

Dầu cho làm được nhân lành này

Bất giác địa ngục phía trước thành

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Cực lạc Tây phương thật là vui

Vĩnh kiếp không nghe tên các khổ

Trỗi nhạc đàn ca khắp hư không

Hòa hợp tự nhiên nói vô thượng

Diêm-phù dơ xấu không đáng ở

Ác nghiệp, sân, khuể, đấu, vô minh

Nếu hay chuyên tâm niệm Phật ấy

Cõi báu Di-đà ngộ vô sinh

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Cực lạc phương Tây, ao bảy báu

Nước tám công đức chẳng nghĩ bàn

Đáy có cát vàng, bờ cây thơm

Hoa sen vọt ra, hóa sinh người

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Cõi tịnh Di-đà rất tinh vi

Vàng ròng ngăn đường đất lưu ly

Gió thơm thổi động các hàng cây

Cung, thương năm hội diễn diệu kỳ

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Trong cõi Cực lạc ao bảy báu

Hoa sen nở sắc tía sáng rỡ

Buộc niệm Di-đà lên tòa báu

Phút chốc bất giác chứng vô vi

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Lầu ngọc bích trước đài bảy báu

Đồng tử Chư thiên tranh đi qua

Mỗi mỗi cầm hoa cúng dường Phật

Nơi nơi chỉ nói xưng “lành thay”

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Chớ lạ lia lịa khuyên cùng nhau

Thấy người thường thường có vô thường

Nếu được sâu Tam-muội niệm Phật

Không sợ ba đường, vua bình đẳng

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Ở trong muôn hạnh gấp nhất là

Mau chóng không gì qua “Tịnh độ”

Không chỉ miệng vàng Bổn sư nói

Chư Phật mười phương cùng truyền chứng

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Ao báu, bờ báu rất rộng bằng

Đất báu lưu ly hết ngàn lo

Khắp khuyên chúng sinh siêng niệm Phật

Di-đà quyết định tự đến rước

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Cõi đây một người niệm danh Phật

Phương Tây liền có một bông sen

Chỉ khiến một đời không lui sụt

Hoa đó lại đến cõi này rước

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Phương Tây vui, phương Tây vui

Tịnh độ phương Tây không nghĩ bàn

Nên gấp niệm Phật chớ lông bông

Muốn vượt biển khổ cần thuyền bè

Xưng danh quyết định sinh An lạc

Hằng tuyệt dòng sinh tử Diêm-phù

Các Phật tử chớ nhiễm trước vui nhân gian.

Về đi thôi! Diêm-phù năm trược là trần ai

Không bằng phương Tây chỗ vui vầy

Đến đó đài hoa theo ý nở.

Về đi thôi! Cõi tịnh Di-đà mở điện báu

Chỉ có tâm ngưỡng hay niệm Phật

Lâm chung quyết định ngồi đài vàng.

Về đi thôi! Sinh, già, bệnh, chết, khổ xô nhau

Ngày đêm siêng tâm chuyên niệm Phật

Trên điện ma-ni lễ Như Lai.

Về đi thôi! Ai có thể thọ luân hồi đường ác

Nếu có thể niệm hiệu Di-đà

Vãng sinh Cực lạc ngồi đài hoa.

Các Phật tử, chớ nhiễm trước vui nhân gian, chớ nhiễm trước vui nhân gian.

***

BAN-CHU TAM-MUỘI LẠC

(Trích từ kinh Ban-chu Tam-muội, Hòa thượng Từ Mẫn viết)

Ban-chu Tam-muội lạc(nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Khắp khuyên hồi tâm sinh Tịnh độ (nguyện vãng sinh)

Hồi hướng niệm Phật tức đồng sinh (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Nhiều kiếp đến nay đã trầm luân (nguyện vãng sinh)

Tùy theo sáu đường chịu luân hồi (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Không gặp Thiện tri thức vãng sinh (nguyện vãng sinh)

Ai cùng khuyên nhau để trở về (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Sinh về cõi trời tạm thời vui (nguyện vãng sinh)

Phước hết lâm chung hiện tướng suy (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Nếu thọ thân người khổ trong thai (nguyện vãng sinh)

Tứ đại lục tặc cạnh tranh nhau (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Thọ thân Tu-la hoặc ngạ quỷ (nguyện vãng sinh)

Đói khát đấu tranh khổ không lường (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Sinh vào súc sinh ăn nuốt nhau (nguyện vãng sinh)

Dao bén giết hại lại kéo cày (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Sa vào địa ngục khổ trường kỳ (nguyện vãng sinh)

Gió nghiệp thổi đi không biết về (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Hoặc vào lò lửa vạc dầu sôi (nguyện vãng sinh)

Sóng dồi lửa dữ quá thiên lôi (vui vô lượng)

(có một hàng chữ tiếng Hoa)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Hoặc trên núi đao leo rừng kiếm (nguyện vãng sinh)

Da thịt xương cốt biến thành tro (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Xin hỏi vì sao chịu khổ này (nguyện vãng sinh)

Tham cá ưa thịt nghiệp tương tùy (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Đồng sôi rót miệng, cày trên lưỡi (nguyện vãng sinh)

Uống rượu vọng ngữ chọn khổ kia (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Hoặc nằm giường sắc ôm cột đồng (nguyện vãng sinh)

Đều do tà tâm, điên đảo ra

Ban-chu Tam-muội lạc nguyện vãng sinh Hoặc đọa đại địa ngục A-tỳ

Trải qua nhiều kiếp chịu tối tăm (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Lửa cháy khắp cả trên thân thể (nguyện vãng sinh)

Vòng dao chày sắt tự bay đến (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Chó đồng moi tim và hút máu (nguyện vãng sinh)

Chim sắt mổ mắt lại khoét má (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Đại chúng trong đạo tràng hôm nay (nguyện vãng sinh)

Hằng sa kiếp số đều trải qua (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Mừng được thân người thật là khó (nguyện vãng sinh)

Như hoa ưu-đàm một lần nở (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Đang gặp pháp Tịnh độ hy hữu (nguyện vãng sinh)

Đang gặp pháp môn niệm Phật mở (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Gặp được hoằng nguyên của Di-đà (nguyện vãng sinh)

Đang gặp đại chúng tin trở về (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Đang gặp lời khen kinh hôm nay (nguyện vãng sinh)

Đang gặp khế hợp trên đài hoa (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Đang gặp đạo tràng không có ma (nguyện vãng sinh)

Đang được không bệnh hoạn xảy ra (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Đang được bảy ngày công thành tựu (nguyện vãng sinh)

Bốn mươi tám nguyện Phật dắt dìu (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Khắp khuyến bạn tu trong đạo tràng (nguyện vãng sinh)

Nỗ lực hồi tâm quy Tịnh độ (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Thử hỏi quê hương ở nơi nào (nguyện vãng sinh)

Đài sen bảy báu nơi Cực lạc (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Phật Di-đà lập hằng thệ nguyện (nguyện vãng sinh)

Nghe người niệm Phật ta đều rước (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Không chọn nghèo khổ hay giàu sang (nguyện vãng sinh)

Không chọn ngu si hay tài trí (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Bất luận vô tội tu tịnh nghiệp (nguyện vãng sinh)

Hay người ngoại đạo kẻ Xiển-đề (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Bất luận lâu ngày tu khổ hạnh (nguyện vãng sinh)

Hay người ngày nay mới phát tâm (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Bất luận đa văn trì tịnh giới (nguyện vãng sinh)

Hoặc kẻ phá giới tội sâu dày (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều (nguyện vãng sinh)

Gạch ngói có thể biến thành vàng (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Gửi lời đến đại chúng hiện tiền

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Thử hỏi tìm nhau ở nơi nào? (nguyện vãng sinh)

Đáp rằng: Cõi tịnh Phật Di-đà (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Thử hỏi duyên gì được vãng sinh (nguyện vãng sinh)

Đáp rằng: niệm Phật tự thành công (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Thử hỏi đời nay nhiều tội chướng (nguyện vãng sinh)

Làm sao Tịnh độ chứa dung cho (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Đáp rằng: niệm Phật tội tiêu trừ (nguyện vãng sinh)

Dụ như đèn sáng vào nhà tối (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Phàm phu có được vãng sinh chăng? (nguyện vãng sinh)

Sao gọi chuyên tâm như đèn sáng (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Đáp rằng: trừ nghi niệm Phật nhiều (nguyện vãng sinh)

Di-đà nhất định sẽ thân cận (vui vô lượng)

Ban-chu Tam-muội lạc (nguyện vãng sinh)

Chuyên tâm niệm Phật thấy Di-đà (vui vô lượng)

Tịnh độ ngũ hội pháp sự tán bổn

 

Pages: 1 2