Ma Ha Ấn

 

dùng 2 tay Định Tuệ, hướng năm Luân vào trong nắm quyền. Dựng đứng Hỏa Luân ( Ngón giữa ) đặt hai Phong Luân ( 2 ngón trỏ ) bên cạnh ngón giữa, cong đều 2 Hư Không Luân ( 2 ngón cái ).

Chân Ngôn là :

Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Hàm hàm

* ) NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ HÙM HÙM