KINH VỊ LAI TINH TÚ KIẾP THIÊN PHẬT DANH

Hán dịch: Khuyết danh. Phụ vào dịch phẩm đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phàm tu thiện thì phước đức đến, làm ác thì tai họa vào, minh lý rõ ràng, người tin hiểu mới sáng tỏ. Đã cùng sinh ra vào đời ác năm trược này thì năm ấm, phiền não, ba độc nung nấu, luân hồi sinh tử không có chấm dứt. Xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế, con người nhiều như cát sông Hằng, nay dần dần ít dần, vạn người không còn một. Vì sao? Vì người làm thiện thì ít, kẻ làm ác lại nhiều, chết đọa vào ba đường ác, làm thân cá trùng súc sinh, không được trở lại làm người. Cho nên kinh Pháp Hoa dạy: “Ba đường ác đầy ắp, chúng nhân thiên giảm sút.” Chẳng bao lâu kiếp tận, thương thay cho sự suy đồi dài lâu! Cho nên Đức Như Lai tùy phương tiện giáo hóa khiến cho đôn hậu hiền lành, không tiếc thân mạng, siêng hành tinh tấn, mới có thể vượt qua. Ra công lễ lạy, có thể trừ bỏ tội vô lượng kiếp, tội diệt phước sinh, đạt đến tịch diệt. Vào kiếp Tinh Tú vị lai này sẽ có ngàn Phật ra đời, danh hiệu như thế. Nếu người nào nghe danh, nhất tâm lễ bái, không bị nhầm lẫn, thì chắc chắn đạt được Niết-bàn, lìa hẳn hoạn nạn sinh tử trong ba đường, an trú nhẫn từ, đầy đủ đa văn. Nếu người nào có thể thọ trì đọc tụng thì chắc chắn sẽ gặp ngàn vị Phật, diệt được tội nặng sinh tử trong vô lượng vô số kiếp, được Tam-muội thần thông, biện tài vô ngại, các pháp môn lớn, môn Đà-la-ni, tất cả kinh điển, đầy đủ trí tuệ, tùy nghi thuyết pháp, không sinh khi dối, xa lìa danh lợi, bỏ tâm ghen ghét, hành sáu hòa kỉnh, nhất tâm hành trì, không mất duyên này. Hành giả như thế mau chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Nam-mô Long Oai Phật. Nam-mô Hoa Nghiêm Phật. Nam-mô Vương Trung Vương Phật. Nam-mô A-tu-luân Vương Hộ Phật. Nammô Tác Cát Tường Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Ý Như Lai. Nam-mô Thành Biện Sự Phật. Nam-mô Thành Biện Sự Kiến Căn Nguyện Phật. Nam-mô Chủng Tánh Hoa Phật. Nam-mô Cao Lôi Âm Phật. Nam-mô Vô Tỷ Biện Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Nha Phật. Nam-mô Oai Hoài Bộ Phật. Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam-mô Mục-kiền-liên Tánh Phật. Nam-mô Vô Ưu Thôn Phật. Nam-mô Tư Duy Trí Tuệ Phật. Nam-mô Ý Trí Như Lai. Nammô Chư Thiên Cúng Dường Pháp Phật. Nam-mô Dũng Hãn Như Lai. Nam-mô Vô Hạn Lực Phật. Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Cương Âm Như Lai. Nam-mô Hoan Lạc Như Lai. Nam-mô Thuyết Nghĩa Như Lai. Nam-mô Tịnh Hoài Như Lai. Nam-mô Sư Tử Khẩu Phật. Nam-mô Hảo Kết Phật. Nam-mô Tướng Hảo Như Lai. Nammô Nguyet Quang Như Lai. Nam-mô Vô Động Như Lai. Nam-mô Đại Tịnh Như Lai. Nam-mô Hương Âm Như Lai. Nam-mô Thường Quang Minh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tướng Hảo Phật. Nam-mô Vô Hạn Cao Phật. Nam-mô Liên Hoa Tràng Phật. Nam-mô Liên Hoa Hóa Sinh Phật. Nam-mô Bảo Nghiêm Như Lai. Nam-mô A-kiệtlưu Hương Phật. Nam-mô Đại Dũng Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Tướng Hảo Phật. Nam-mô Hải Ý Như Lai. Nam-mô Đại Hải Ý Phật. Nam-mô Phiên Tràng Hảo Phật. Nam-mô Phạm Vương Đức Phật. Nam-mô Đại Hương Huân Phật. Nam-mô Đại Dũng Hiện Phật. Nam-mô Bảo Luân Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Đại Đức Như Lai. Nam-mô Kim Bảo Ủng Phật. Nam-mô Thiên Võng Như Lai. Nam-mô Ngôn Tùng Như Lai Phật. Nam-mô Thường Vũ Hoa Phật. Nam-mô Đại Hảo Lạc Phật. Nam-mô Sư Tử Thượng Hương Phật. Nam-mô Ma Thiên Tướng Hảo Phật. Nam-mô Đế Thích Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Tướng Hảo Phật. Nam-mô Sư Tử Hoa Hảo Phật. Nam-mô Tịch Diệt Tràng Phiên Phật. Nam-mô Trì Giới Vương Phật. Nam-mô Tướng Hảo Dực Tùng Phật. Nam-mô Dực Tùng Diện Thủ Phật. Nam-mô Vô Ưu Tướng Hảo Phật. Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. Nam-mô Đại Địa Phật. Nam-mô Đại Lực Long Dực Tùng Hảo Phật. Nam-mô Tịnh Hành Vương Phật. Nammô Đại Du Hý Phật. Nam-mô Liên Hoa Oai Phật. Nam-mô Phóng Xả Hoa Phật. Nam-mô Long Oai Như Lai. Nam-mô Hoa Nghiêm Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Thường Quán Như Lai. Nam-mô Tác Trực Hành Như Lai. Nam-mô Thiện Trú Như Lai. Nam-mô Ni-câu-loại Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Thườnng Trung Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Oai Như Lai. Nam-mô Chiênđàn Sắc Phật. Nam-mô Nhật Không Như Lai. Nam-mô Oai Tướng Phước Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Lực Phật. Nam-mô Ma-ni Châu Phước Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. Nam-mô Nan Thắng Nhân Phật. Nam-mô Nan Thắng Phục Phật. Nam-mô Hảo Quán Như Lai. Nam-mô Dũng Hưng Như Lai. Nam-mô Đại Hải Như Lai. Nammô Dực Tùng Thọ Phật. Nam-mô Ly Ngưu Oai Phật. Nam-mô Thiên Trung Kiên Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Oai Phật. Nam-mô Vô Để Oai Phật. Nam-mô Đức Phong Như Lai. Nammô Hậu Đức Như Lai. Nam-mô Đức Tý Như Lai. Nam-mô Đức Tinh Tấn Phật. Nam-mô Đức Nham Như Lai. Nam-mô Sơn Đức Như Lai. Nam-mô Xuất Hiện Như Lai. Nam-mô Bảo Tụ Như Lai. Nam-mô Phục Đức Như Lai. Nam-mô Đại Giảng Như Lai. Nam-mô Phổ Kiến Như Lai. Nam-mô Bảo Thọ Như Lai. Nam-mô Phổ Bi Như Lai. Nammô Đức Dưỡng Như Lai. Nam-mô Đại Chuyển Như Lai. Nam-mô Tuyệt Chúng Sinh Nghi Vương Phật. Nam-mô Bảo Đức Như Lai. Nam-mô Phổ Cái Như Lai. Nam-mô Đại Cái Như Lai. Nam-mô Tối Đức Như Lai. Nam-mô Thiên Cận Như Lai. Nam-mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật. Nam-mô Hậu Đức Như Lai. Nam-mô Phiên Tràng Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Đức Phật. Nam-mô Phục Thọ Vương Phật. Nam-mô Tôn Đức Như Lai. Nam-mô Phổ Liên Phật. Nam-mô Đẳng Đức Như Lai. Nam-mô Long Trung Mật Phật. Nam-mô Bảo Tịnh Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Bảo Cái Phật. Nam-mô Vô Biểu Thức Phật. Nam-mô Tu-di Thân Phật. Nam-mô Hư Không Nham Phật. Nam-mô Cương Xưng Vương Phật. Nam-mô Phóng Quang Như Lai.

Nam-mô Vô Nhiễm Trược Phật. Nam-mô Tại Hoa Tụ Đức Phật. Nam-mô Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Lôi Mục Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Thất Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Chúng Tôn Tụ Phật. Nammô Sơn Vương Thân Phật. Nam-mô Nhất Cái Như Lai. Nam-mô Vô Năng Khất Nhãn Phật. Nam-mô Chiên-đàn Cung Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Như Lai. Nam-mô Quang Võng Như Lai. Nam-mô Hồng Liên Hoa Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Bảo Quang Diệt Phật. Nam-mô Thiện Hiện Quang Phật. Nam-mô Tán Chúng Úy Phật. Nam-mô Tudi Thân Phật. Nam-mô An Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Thất Như Lai. Nam-mô Xuất Thập Quang Phật. Nam-mô Quá Thiên Quang Phật. Nam-mô Tuệ Quang Như Lai. Nam-mô Xuất Hiển Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Thanh Phật. Nam-mô Võng Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Trí Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Dực Tùng Phật. Nam-mô Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Trụ Tuệ Như Lai. Nam-mô Năng Nhân Tiên Phật. Nam-mô Tuệ Xưng Như Lai. Nam-mô Chư Thọ Vương Phật. Nam-mô Bảo Thọ Như Lai. Nam-mô Xa Thừa Như Lai. Nam-mô Bảo Thật Như Lai. Nam-mô Ly Ngu Xưng Phật. Nammô Đức Hiện Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Vương Phật. Nam-mô Bất Đường Tinh Tấn Phật. Nam-mô Hương Động Quang Phật. Nammô Vô Năng Khuất Hương Quang Phật. Nam-mô Chúng Cương Vương Phật. Nam-mô Xuất Tu-di Sơn Đảnh Phật. Nam-mô Tùng Bảo Xuất Đức Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật. Nam-mô Tùng Bảo Xuất Phật. Nam-mô Hương Quang Như Lai. Nam-mô Xưng Viễn Phương Phật. Nam-mô Tạng Hương Tự Tại Phật. Nam-mô Vân Lôi Vương Phật. Nam-mô Vô Tế Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Thành Phật. Nam-mô Chủng Chủng Vô Lượng Hạnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Đức Quang Vương Phật. Nam-mô Tôn Tụ Như Lai. Nam-mô Giác Hoa Phẩu Đức Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẩu Thượng Vương Phật. Nam-mô Bảo Thể Như Lai. Nam-mô Vô Đường Xưng Phật. Nam-mô Cọng Phát Ý Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Nhất Thiết Ý Phật. Nam-mô Cái Liên Hoa Bảo Phật. Nam-mô Quang Luân Thành Vương Phật. Nam-mô Đức Vương Quang Phật.

Nam-mô Quá Nhất Thiết Đức Phật. Nam-mô Đăng Quang Hành Phật. Nam-mô Thành Tác Quang Phật. Nam-mô Giang Tiên Như Lai. Nam-mô Vô Úy Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Đức Phật. Nammô Tuệ Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Bảo Thất Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Nhan Phật. Nam-mô Vô Lượng Hội Tụ Vương Phật. Nammô Bảo Thân Như Lai. Nam-mô Vương Trung Vương Phật. Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Minh Như Lai. Nam-mô Tôn Thủ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Đức Khải Phật. Nam-mô Thế Âm Như Lai. Nam-mô Tu-di Sơn Quang Phật. Nam-mô Quá Thượng Bộ Phật. Nam-mô Do Bảo Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Tác Tế Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Sở Hỷ Khải Phật. Nam-mô Thượng Bảo Cái Phật. Nam-mô Tôn Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Cái Phật. Nammô Dực Tùng Như Lai. Nam-mô Nguyệt Hiện Đức Phật. Nam-mô Tức Phát Ý Năng Chuyển Luân Phật. Nam-mô Xưng Viễn Phương Phật. Nam-mô Ly Khoáng Dã Vương Phật. Nam-mô Nhật Luân Quang Phật. Nam-mô Bảo Thượng Như Lai. Nam-mô Tuệ Công Đức Phật. Nam-mô Chúng Sinh Vương Trung Lâp Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Nhãn Phật. Nam-mô Vô Úy Như Lai. Nam-mô Tuệ Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Khải Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Đức Vương Phật. Nam-mô Nhân Duyên Trợ Phật. Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nam-mô Tịnh Tràng Như Lai. Nam-mô Kim Cang Sở Tu Dụng Phật. Nam-mô Tuệ Tịnh Như Lai. Nam-mô Thiện Cầu Như Lai. Nam-mô Thiện Thảo Khải Phật. Nam-mô Thắng Phục Oán Phật. Nam-mô Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Danh Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Hương Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Hàng Hóa Nam Nữ Phật. Nam-mô Tối Hương Đức Phật. Nam-mô Bảo Thượng Vương Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Khả Hỷ Chúng Sinh Giác Kiến Phật. Nam-mô Vô Tưởng Âm Thanh Phật. Nam-mô Tuệ Phước Như Lai. Nam-mô Âm Thanh Vô Khuất Ngại Phật. Nam-mô Nhất Bảo Vô Ưu Phật. Nam-mô Vô Động Dũng Phật. Nam-mô Chủng Tánh Như Lai. Nammô Quán Chư Dục Thú Phật. Nam-mô Xa Thừa Như Lai. Nam-mô Thành Tựu Như Lai. Nam-mô Hiện Đức Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Hoại Chúng Nghi Phật. Nam-mô Tuệ Đức Như Lai. Nam-mô Tiên Giang Như Lai. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tràng Phật. Nam-mô Thanh Lương Như Lai. Nam-mô Quang La Võng Phat. Nam-mô Tịnh Âm Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Đức Tánh Phật. Nam-mô Ư Chư Pháp Vô Sở Trước Phật. Nam-mô Ư Nhất Thiết Chúng Sinh Thệ Khải Vô Thoát Phật. Nammô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Hữu Vô Lượng Đức Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Quang Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật. Nam-mô Phương Thượng Như Lai. Nam-mô Hữu Hoa Đức Phật. Nam-mô Chúng Sinh Trung Tôn Phật. Nam-mô Tuệ Quang Như Lai. Nam-mô Tuệ Tụ Như Lai. Nam-mô Ly Phúc Nội Giải Tuệ Vương Phật. Nam-mô Hoại Chư Dục Phật. Nam-mô Bảo Luân Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Thường Diệt Độ Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nammô Bất Đọa Lạc Phật. Nam-mô Sơn Vương Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Thanh Lương Thất Phật. Nam-mô Kim Diện Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Xưng Phật. Nam-mô Thanh Lương Thất Phật. Nam-mô Vô Tỷ Giác Hoa Phẫu Phật. Nam-mô Thiện Trụ Thọ Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Trung Thượng Phật. Nam-mô Xa Thừa Như Lai. Nam-mô Tu-di Sơn Thân Phật. Nam-mô Quảng Danh Xưng Phật. Nam-mô Danh Hiệu Hưng Hiển Phật. Nam-mô Danh Xưng Hào Phật. Nam-mô Danh Xưng Tối Tôn Phật. Nam-mô Trừ Ưu Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Đức Vương Phật. Nammô Xiển Hoa Tràng Phật. Nam-mô Phổ Phóng Hương Hoa Phật. Nam-mô Tối Nhãn Như Lai. Nam-mô Phóng Diễm Như Lai. Nammô Viễn Phương Xưng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Quang Phật. Nammô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Hỏa Diễm Như Lai. Nam-mô Tam Giơi Hùng Dũng Phật. Nam-mô Quang Luân Như Lai. Nam-mô Hư Không Hùng Xảo Phật. Nam-mô Cùng Tận Hùng Phật. Nam-mô Thiên Cổ Âm Thanh Phật. Nam-mô Phổ Hùng Như Lai. Nam-mô Tuệ Xưng Như Lai. Nam-mô Vô Úy Luân Cương Giới Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Chư Giác Cương Giới Ứng Sức Phật. Nam-mô Chúng Đức Tụ Phật. Nam-mô Giác Bảo Đức Xưng Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Đức Phật. Nam-mô Tuệ Quang Vương Trung Thượng Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Xuất Hiện Phật. Nam-mô Tôn Pháp Hùng Phật. Nam-mô Nguyệt Bán Quang Phật. Nam-mô Quang Tượng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Hiện Đức Phật. Nam-mô Chấp Cự Như Lai. Nam-mô Bảo Thượng Đức Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thanh Lương Đức Phật. Nam-mô Bảo Nham Tuệ Trung Thượng Phật. Nammô Đức Tôn Như Lai. Nam-mô Quang Tràng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Đức Hải Phật. Nam-mô Chúng Tụ Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Đức Tụ Phật. Nam-mô Liên Hoa Ứng Đức Phật. Nam-mô Cực Thượng Trung Vương Phật. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Sơn Vương Phật. Nam-mô Hư Không Luân Thượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nammô Tạp Bảo Sắc Hoa Phật. Nam-mô Tối Tụ Như Lai. Nam-mô Bất Xả Hoằng Thệ Khải Phật. Nam-mô Kim Hoa Như Lai. Nam-mô Bảo Thất Như Lai. Nam-mô Tạp Hoa Sắc Phật. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Tùng Liên Hoa Xuất Hiện Phật. Nam-mô Hoa Cái Như Lai. Nam-mô Bị Tuệ Khải Phật. Nam-mô Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Tịnh Âm Thanh Phật. Nam-mô Đại Hùng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tụ Hội Phật. Nam-mô Xa Thừa Như Lai. Nammô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Tán Chúng Bộ Phật. Nam-mô Hoại Nghi Như Lai. Nam-mô Vô Tưởng Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Đức Cụ Túc Phật. Nam-mô Hữu Chúng Đức Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Đức Phật. Nam-mô Bảo Tôn Như Lai. Nam-mô Ư Khứ Lai Kim Vô Ngại Khải Phật. Nam-mô Tôn Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật. Nam-mô Nhật Khải Trung Thượng Phật. Nam-mô Cự Đăng Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Quang Phật. Nammô Đức Vương Quang Phật. Nam-mô Trưởng Dưỡng Như Lai. Nammô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Chỉ Giang Như Lai. Nam-mô Chư Viễn Phương Khải Phật. Nam-mô Giác Hoa Hữu Đức Phẫu Phật. Nam-mô Thọ Vương Như Lai. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật. Nam-mô Dị Quán Như Lai. Nam-mô Hiền Dược Vương Phật. Nam-mô Tôn Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Quán Như Lai. Nam-mô Thiện Trung Thượng Đức Phật. Nam-mô Hùng Mãnh Như Lai. Nammô Hương Tôn Tràng Phật. Nam-mô Hương Tối Đức Phật. Nam-mô Hương Tràng Như Lai. Nam-mô Thanh Lương Thất Phật. Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quá Thập Phương Quang Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẩu Thượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Phật. Nam-mô Liên Hoa Khủng Úy Quá Thượng Phật. Nammô Bảo La Võng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Trung Vương Phật. Nammô Hương Trung Tôn Vương Phật. Nam-mô Trí Chư An Lạc Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tụ Quán Phật. Nam-mô Bất Đường Khí Danh Xưng Phật. Nam-mô Hoại Tán Chư Khủng Úy Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Vi Chư Chúng Sinh Trí Phật. Nam-mô Hư Không Vô Tế Phật. Nam-mô Tịnh Đức Như Lai. Nam-mô Hư Không Tràng Phật. Nam-mô Tại Vô Khủng Úy Hoa Đức Phật. Nam-mô Tôn Thiện Trung Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Hình Pháp Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai. Nam-mô Đại Xa Thừa Phật. Nam-mô Cực Tối Đức Thượng Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Thú Hướng Thường Trụ Phật. Nam-mô Vô Lượng Tối Hương Phật. Nam-mô Nguyệt Luân Xưng Vương Phật. Nam-mô Tôn Tu-di Phật. Nam-mô Bảo Đức Như Lai. Nam-mô Tôn Đức Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Trụ Vô Lượng Tập Đức Phật. Nam-mô Oai Thần Vương Phật. Nam-mô Thiện Tư Nguyện Tự Điều Phật. Nam-mô Tịnh Luân Vương Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Như Lai. Nam-mô Tuệ Nham Như Lai. Nammô Tạo Thành Viễn Phương Phật. Nam-mô Hội Trung Tôn Phật. Nam-mô Quyết Đoán Như Lai. Nam-mô Xa Thừa Như Lai. Nam-mô Tuệ Ẩn Như Lai. Nam-mô Cực Thú Thượng Đức Phật. Nam-mô Chúng Sinh Ý Dục Sở Thú Dũng Ý Thị Chi Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Ư Nhất Thiết Chư Ái Trung Hùng Phật. Nam-mô Quang Vô Ngại Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Phẩu Thượng Đức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Sở Thú Trung Giác Hùng Kiến Chư Giác Thân Phật. Nam-mô Hỏa Kiên Như Lai. Nam-mô Quá Hóa Âm Thanh Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Tại Chư Bảo Đức Phật. Nam-mô Hải Tu-di Vương Đức Phật. Nam-mô Vô Thô Tuệ Phật. Nam-mô Tại Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Oai Thần Tụ Phật. Nam-mô Tịch Định Như Lai. Nam-mô Ly Hùng Như Lai. Nam-mô Xả Nhất Thiết Bộ Phật. Nam-mô Đức Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Tại Ư Du Hý Đức Phật. Nam-mô Thú Vô Úy Đức Phật. Nam-mô Hương Thú Vô Lượng Hương Quang Phật. Nam-mô Vân Cổ Âm Phật. Nammô Tại Phước Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Hùng Mãnh Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Thân Phật. Nam-mô Tối Hương Tu-di Thân Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Quang Phổ Kiến Phật. Nam-mô Khủng Úy Như Lai. Nam-mô Tự Chí Đáo Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Như Lai. Nam-mô Tinh Đăng Như Lai. Nam-mô Thành Thục Như Lai. Nam-mô Cực Thú Thượng Phật. Nam-mô Tôn Hội Như Lai. Nam-mô Kim Cang Hữu Phật. Nam-mô Tuệ Trung Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tuệ Lực Xưng Phật. Nam-mô Tối An Như Lai. Nam-mô Đức Thân Vương Đức Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Như Lai. Nam-mô Chư Thọ Vương Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Hư Không Tu-di Phật. Nam-mô Thập Lực Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Thí Phong Đức Phật. Nam-mô Mãn Nguyệt Như Lai. Nam-mô Bảo Đức Như Lai. Nam-mô Hiền Tối Đức Phật. Nam-mô Tịnh Âm Thanh Phật. Nam-mô Bảo Hoa Như Lai. Nam-mô Tùng Liên Hoa Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Tu-di Ý Phật. Nam-mô Tôn Tư Như Lai. Nam-mô Bảo Cái Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Danh Xưng Bất Đường Phật. Nam-mô Đức Bất Khả Tư Nghì Vương Quang Phật. Nam-mô Tạp Hoa Như Lai. Nam-mô An Ẩn Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Thượng Đức Phật. Nammô Thường Tự Khởi Giác Ngộ Phật. Nam-mô Dược Vương Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Y Phật. Nam-mô Cầu Thiện Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Sắc Thanh Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hư Không Hùng Phật. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nammô Hương Tối Đức Phật. Nam-mô Hư Không Tôn Cực Thượng Đức Phật. Nam-mô Thành Phương Độ Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Tu-di Phật. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Đại Hải Như Lai. Nam-mô Chấp Cự Như Lai. Nam-mô Hỏa Tràng Như Lai. Nam-mô Thiện Vô Cấu Oai Quang Phật. Nam-mô Tuệ Tụ Như Lai. Nam-mô Lực Xưng Vương Phật. Nam-mô Đức Quang Vương Phật. Nam-mô Tuệ Quang Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Hữu Đức Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai. Nam-mô Nhiễm Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Hoại Tán Chúng Nghi Phật. Nam-mô Tôn Tụ Như Lai. Nam-mô Câu Lưu Tần Phật. Nam-mô Tràng Vương Như Lai. Nammô Tùng Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nammô Từ Thị Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Phật. Nam-mo Tôn Vương Pháp Tràng Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Phật. Nammô Hải Tu-di Phật. Nam-mô Cực Chí Thượng Phật. Nam-mô Năng Nhân Tiên Phật. Nam-mô Bất Đường Quán Phật. Nam-mô Ngôn Biện Âm Thanh Vô Ngại Phật. Nam-mô Vô Ngại Đức Xưng Quang Phật. Nam-mô Vô Xưng Bất Tán Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Như Phật. Nam-mô Nhất Bảo Vô Ưu Phật. Nam-mô Vô Ly Cấu Độ Phật. Nam-mô Ư Tam Thế Ngại Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Ngại Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Ngại Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Phật. Nam-mô Nhất Cái Như Lai. Nam-mô Cái Thật Như Lai. Nam-mô Bảo Cái Như Lai. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Thiện Tinh Như Lai. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Như Lai. Nam-mô Cực Thượng Đức Phật. Nam-mô Vô Ngại Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Dũng Phật. Nam-mô Ngôn Âm Vô Ngại Phật. Nam-mô Đại Vân Quang Phật. Nam-mô La Võng Quang Tụ Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẫu Phật. Nam-mô Liên Hoa Hùng Phật. Nam-mô Hoa Sơn Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Tụ Tự Tại Phật. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Nhiếp Thân Như Lai. Nam-mô Ly Vô Ngu Quán Phật. Nam-mô Đảnh Thượng Cực Xuất Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Đảnh Thượng Vương Phật. Nam-mô Vô Ngu Xưng Phật. Nam-mô Bất Đường Dũng Phật. Nam-mô Vô Đường Hùng Phật. Nam-mô Vô Ngu Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Nam-mô Tác Lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Bảo Thọ Như Lai. Nam-mô Chánh Giác Liên Hoa Bộ Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Thiền Tư Cái Phật. Nam-mô Bảo Thân Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Thất Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nammo Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Thiền Tư Tu-di Phật. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Vô Nhai Tế Phật. Nam-mô Hữu Chúng Bảo Phật. Nam-mô Nhất Cái Như Lai. Nam-mô Tạo Khải Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Đức Phật. Nam-mô Giác Phau Hoa Trung Đức Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Phật. Nam-mô Vô Quá Đức Phật. Nam-mô Bảo Thông Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiền Đức Phật. Nam-mô Hư Không Luân Tràng Quang Phật. Nam-mô Vô Biểu Thức Âm Thanh Phật. Nam-mô Dược Vương Như Lai. Nam-mô Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật. Nam-mô Đức Vương Quang Phật. Nam-mô Quán Ý Hoa Xuất Phật. Nam-mô Hư Không Thất Phật. Nam-mô Hư Không Thanh Phật. Nam-mô Tại Hư Không Thiền Tư Phật. Nam-mô Đại Nhãn Như Lai. Nam-mô Tại Tôn Đức Phật. Nammô Giác Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Sư Tử Đức Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Sư Tử Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Giáp Di Phật. Nam-mô Thiện Trung Vương Phật. Nam-mô Tĩnh Tudi Phật. Nam-mô Tĩnh Nhãn Như Lai. Nam-mô Vô Ngộ Dũng Bộ Phật. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Hương Đức Như Lai. Nam-mô Hương Tu-di Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Hương Nghiêm Như Lai. Nam-mô Bảo Thất Như Lai. Nam-mô Bảo Tu-di Phật. Nam-mô Thiện Trú Như Lai. Nam-mô Thiện Trú Trung Vương Phật. Nam-mô Tịnh Tu-di Phật. Nam-mô Tác Lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Tinh Đăng Như Lai. Nam-mô Vô Quá Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Thệ Khải Phật. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Ư Chư Chúng Trung Tôn Phật. Nam-mô Chư Tôn Trung Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quốc Độ Trung Vương Phật. Nam-mô Tinh Tấn Thượng Trung Vương Phật. Nam-mô Xả Ly Nghi Phật. Nam-mô Thiện Tinh Trung Vương Phật. Nam-mô Tạo Khải Như Lai. Nam-mô Tạo Hóa Như Lai. Nam-mô Tu-di Quang Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Các Thành Tựu Phật. Nam-mô Bạch Cái Như Lai. Nam-mô Hương Cái Như Lai. Nam-mô Bảo Cái Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Thất Phật. Nam-mô Chiên-đàn Đức Phật. Nam-mô Tu-di Thân Phật.

Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Tát-lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Tịnh Đức Như Lai. Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai. Nam-mô Vô Úy Ly Y Mao Thụ Phật. Nam-mô Nhiếp Thân Như Lai. Nam-mô Bảo Tôn Như Lai. Nam-mô Sơn Vương Như Lai. Nam-mô Chuyển Hóa Nữ Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Tỷ Quang Phật. Nam-mô La Võng Quang Trung Duyen Khởi Trung Vương Phật. Nam-mô Thú Hướng Chư Giác Thân Phật. Nammô Thành Giác Phẫu Liên Hoa Phật. Nam-mô La Võng Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Giác Hoa Khai Phẫu Phật. Nam-mô Bảo Tát-lê Thọ Phật. Nam-mô Tức Phát Ý Chuyển Pháp Luân Phật. Nam-mô Tuệ Minh Ái Giới Đoan Chánh Phật. Nam-mô Hoa Nham Phật. Nam-mô Thiên Quang Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Vô Động Dũng Phật. Nam-mô Vô Lượng Bộ Dũng Phật. Nam-mô Vô Lượng Biện Phật. Nam-mo Vô Lượng Nhan Phật. Nammô Bảo Hải Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Kim Hải Như Lai. Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Vô Quyết Đoán Nguyện Phật. Nam-mô Nội Điều Như Lai. Nam-mô Điều Hóa Vô Hưu Tức Phật. Nam-mô Ai Chư Trì Nhiễm Phật. Nam-mô Vô Thú Hướng Thệ Khải Phật. Nam-mô Giác Hư Không Đức Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Thành Tựu Thệ Khải Phật. Nam-mô Hỏa Quang Như Lai. Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thiện Trụ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam-mô Thiện Tướng Thiện Khải Phật. Nam-mô Thiện Ngôn Thệ Khải Phật. Nam-mô Tạo Khải Như Lai. Nam-mô Nhất Chủng Tánh Phật. Nam-mô Vô Lượng Thân Phật. Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Nam-mô La Võng Quang Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Phổ Quán Như Lai. Nam-mô Vô Danh Xưng Phật. Nam-mô Tán Chư Khủng Bố Phật. Nam-mô Vô Lượng Đức Quang Vương Phật. Nam-mô Trừ Khủng Y Mao Thụ Phật. Nam-mô Phục Nhất Thiết Oán Phật. Nam-mô Độ Chư Ma Giới Phật. Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Chấp Trì Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Phật. Nam-mô Quang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Quang Đức Như Lai. Nam-mô Ly Luân Tràng Hậu Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Giác Hoa Khai Phẫu Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Tu-di Quang Phật. Nam-mô Tá-lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Nhật Diện Như Lai. Nam-mô Thiện Nhãn Như Lai. Nam-mô Tôn Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Hoa Đức Phật. Nam-mô Tại Chư Bảo Phật. Nam-mô Nguyệt Hoa Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Quần Manh Thệ Khải Phật. Nam-mô Chuyển Hóa Nhất Thiết Khiên Liên Phật. Nam-mô Vô Lượng Biện Tài Phật. Nam-mô Vô Tranh Vô Khủng Phật. Nam-mô Đô Thú Chúng Biện Phật. Nam-mô Phổ Hương Như Lai. Nam-mô Hương Quang Như Lai. Nam-mô Tu-di Hương Phật. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nammô Hương Hùng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hung Phật. Nam-mô Hương Thất Như Lai. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Quang Vương Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Phật. Nam-mô Giác Hùng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nammô Vô Lượng Hương Hùng Phật. Nam-mô Cực Tôn Như Lai. Nammô Văn Đức Như Lai. Nam-mô Hoa Cái Bảo Phật. Nam-mô Khai Hoa Như Lai. Nam-mô Hương Thất Như Lai. Nam-mô Kim Hoa Như Lai. Nam-mô Hương Hoa Như Lai. Nam-mô Tu-di Vương Phật. Nammô Đạo Sư Như Lai. Nam-mô Quang Tạo Như Lai. Nam-mô Nhất Tạng Như Lai. Nam-mô Quá Nhất Thiết Chúng Sinh Thệ Khải Phật. Nam-mô Chuyển Hóa Chúng Tướng Phật. Nam-mô Cực Trì Thệ Khải Phật. Nam-mô Thiện Hoa Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hương Phật. Nam-mô Phổ Khai Quang Phật. Nam-mô Phổ Phóng Hương Huân Phật. Nam-mô Phổ Phóng Quang Phật. Nam-mô Tại Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Bảo La Võng Phật. Nam-mô Cực Thượng Trung Vương Phật. Nam-mô Nhất Giới Trì Giác Sát Phật. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Thiện Nhiếp Thân Phật. Nam-mô Thiện Trú Vương Phật. Nam-mô Hương Huân Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Quán Phật. Nam-mô Vô Ngã Nhãn Phật. Nam-mô Nan Động Như Lai. Nam-mô Sơ Phát Ý Phật. Nam-mô Vô Vương Dũng Phật. Nam-mô Vô Tích Bộ Phật. Nam-mô Trừ Nhất Thiết Ưu Phật. Nammô Ly Ưu Như Lai. Nam-mô Như Ngu Lạc Tại Đức Phật. Nam-mô An Ẩn Vương Đức Phật. Nam-mô Tôn Tu-di Oai Hương Sơn Phật.

Nam-mô Đại Chủng Tánh Phật. Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. Nammô Hồng Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Bạch Liên Hoa Oai Đức Phật. Nam-mô Hống Nhãn Như Lai. Nam-mô Tôn Tụ Như Lai. Nammô Vô Biên Tế Quang Phật. Nam-mô Hiện Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Viễn Phương Thanh Xưng Phật. Nam-mô Nguyệt Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Tôn Tu-di Phật. Nam-mô Cát Tường Hữu Đức Phật. Nam-mô Tại Vô Lượng An Ẩn Đức Phật. Nam-mô Tại Nguyệt Quang Hữu Đức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Dĩ Đức Tự Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hoa Quang Như Lai. Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phiên Phật. Nammô Tôn Ẩn Tạng Quang Phật. Nam-mô Tùng Oai Hoa Vương Phật. Nam-mô Nhập Tại Vô Biên Tế Phật. Nam-mô Nhat Thiết Tôn Phật. Nam-mô Hư Không Luận Tịnh Vương Phật. Nam-mô Thanh Âm Vô Biểu Thức Phật. Nam-mô Chư Bảo Thượng Đức Phật. Nam-mô Tịnh Thiên Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Tượng Phật. Nam-mô Tu-di Quang Phật. Nam-mô Tạo Đăng Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Quang Phật. Nam-mô Thí An Ẩn Phật. Nam-mô Danh Xưng Hữu Phật. Nam-mô Tát-lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Bộ Phận Phật. Nam-mô Kim Diện Quang Phật. Nam-mô Thiện Xưng Đức Oai Đế Thích Oai Tràng Quang Phật. Nam-mô Phổ Quang Oai Đức Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Tinh Tấn Phục Oán Dũng Phật. Nam-mô Vô Ngại Dược Thọ Oai Đức Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật. Nammô Bảo Liên Hoa Tru Tát-lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Cầu Đức Như Lai. Nam-mô Nhật Luân Tràng Quang Phật. Nam-mô Bảo Liên Dũng Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Tát Lê Thọ Vương Phật. Nammô Nhất Bảo Cái Phật. Nam-mô Trụ Thiền Tư Dũng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Oai Đức Phật. Nam-mô Trụ Vô Lượng Dũng Phật. Nammô Hảo Hương Tôn Hương Huân Phật. Nam-mô Tư Duy Tôn Tượng Đức Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Đức Phật. Nam-mô Nhật Luân Tràng Tôn Thượng Đức Phật. Nam-mô Nhất Bảo Cái Phat. Nam-mô Tư Duy Tối Dũng Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phổ Quang Oai Phật. Nam-mô Trụ Vô Tỷ Dũng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tối Trung Vương Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Luân Oai Cực Thượng Đức Phật. Nam-mô Bảo Nội Như Lai. Nam-mô Bảo Tôn Như Lai. Nam-mô Bách Quang Như Lai. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Đại Quang Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thanh Triệt Quang Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Cực Tôn Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Tôn Phật. Nam-mô Hoa Thị Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai. Nam-mô Bảo Diễm Như Lai. Nammô Đại Diễm Thân Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Phật. Nam-mô Tu-di Phiên Phật. Nam-mô Bảo Tràng Như Lai. Nam-mô Bảo Luân Võng Phật. Nam-mô Thiên Đế Tràng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Thiện Tụ Quang Liên Hoa Bộ Thể Phật. Nammô Vô Lượng Danh Xưng Đức Quang Phật. Nam-mô Tu-di Nham Phật. Nam-mô Tuệ Đăng Minh Phật. Nam-mô Quang Cực Minh Phật. Nam-mô Nan Thắng Như Lai. Nam-mô Chiếu Diệu Như Lai. Nam-mô Sắc Tràng Phiên Tinh Vương Phật. Nam-mô Oai Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Chánh Giác Trung Vương Phật. Nam-mô Tôn Bảo Như Lai. Nam-mô Đại Hải Như Lai. Nam-mô Thập Lực Vương Phật. Nam-mô Bảo Tràng Luân Thượng Tôn Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Tràng Như Lai. Nam-mô Tại Bảo Như Lai. Nam-mô Thí Vô Oai Phật. Nam-mô Tạp Hoa Như Lai. Nam-mô Thí Bảo Quang Phat. Nam-mô Bi Từ Ý Phật. Nam-mô Vô Đọa Lạc Phật. Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật. Nam-mô Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Ai Nhãn Như Lai. Nam-mô Chấp Phu Sức Phật. Nam-mô Hư Không Ý Phật. Nam-mô Thế Sư Như Lai. Nammô Bất Đọa Lạc Phat. Nam-mô Phổ Quán Như Lai. Nam-mô Thí Phong Đức Phật. Nam-mô Mãn Nguyệt Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Long Tôn Như Lai. Nam-mô Khoái Kiến Như Lai. Nam-mô Hương Thượng Như Lai. Nam-mô Đại Hoài Như Lai. Nam-mô Đức Bất Đọa Lạc Như Lai. Nam-mô Đại Hóa Như Lai. Nam-mô Bảo Hướng Như Lai. Nam-mô Đại Xa Hoa Phật. Nam-mô Mỹ Khoái Đức Phật. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Chư Đế Thích Trung Vương Phật. Nam-mô Giới Vị Như Lai. Nam-mô Hoa Oai Như Lai. Nam-mô Phổ Oai Như Lai. Nam-mô Phổ Cực Thượng Phật. Nam-mô Hải Oai Như Lai.

Nam-mô Vô Lượng Tế Oai Phật Nam-mô Đại Đức Như Lai. Nammô Hương Oai Như Lai. Nam-mô Thượng Tràng Như Lai. Nam-mô An Ẩn Đức Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Đọa Lạc Phật. Nam-mô Hiển Hiện Như Lai. Nam-mô Bảo Oai Như Lai. Nam-mô Tại Đức Như Lai. Nam-mô Phổ Đức Như Lai. Nam-mô Tăng Ích Như Lai. Nam-mô Phổ Oai Đức Phật. Nam-mô Bảo Thọ Như Lai. Nam-mô Hải Oai Như Lai. Nam-mô Đại Hóa Như Lai. Nam-mô Duyệt Âm Thanh Phật. Nam-mô Thí Oai Như Lai. Nam-mô Phổ Nguyệt Như Lai. Nam-mô Tý Nguyệt Như Lai. Nam-mô Tôn Oai Như Lai. Nam-mô Bảo Oai Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Tràng Phiên Như Lai. Nam-mô Ni Câu Loại Thọ Vương Phật. Nam-mô Phổ Đức Như Lai. Nam-mô Phổ Phong Âm Phật Nam-mô Hương Tôn Như Lai. Nam-mô Thắng Mạng Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Tràng Oai Như Lai. Nam-mô Tụ Oai Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. Nam-mô Dụ Bảo Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Oai Phật. Nam-mô Hoa Oai Như Lai. Nam-mô Đại Long Oai Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Long Oai Phật. Nam-mô Thập Lực Ngu Lạc Phật. Nam-mô Đại Hải Như Lai. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Thiên Đế Thích Tịnh Tràng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tạp Hương Thọ Phật. Nam-mô Dụ Như Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Vân Trung Tự Tại Đăng Minh Phật. Nam-mô Vân Trung Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Trừ Thế Úy Giác Ngộ Phật. Nam-mô Liên Hoa Diệp Tịnh Phật. Nam-mô Tinh Vương Hoa Phật. Nam-mô Bảo Thượng Vương Phật. Nam-mô Lực Sĩ Vương Phật. Nam-mô Tượng Thứu Sư Tử Nham Lôi Nan Quá Thượng Phật. Nam-mô Bảo Đài Như Lai. Nam-mô Vô Chung Thanh Phật. Nam-mô Đại Quang Như Lai. Nammô Long Thiên Như Lai. Nam-mô Thiên Lực Như Lai. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Ly Cấu Quang Phật. Nam-mô Oai Nham Như Lai. (Hết một ngàn hiệu Phật)

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật Thế Tôn đó, hoan hỷ tin ưa, trì đọc phúng tụng, không bài báng, hoặc có thể viết chép, vì người khác giảng nói, hoặc có thể tôn tạo hình tượng của các Ngài, hoặc cúng dường hương hoa, âm nhạc, khen ngợi công đức, chí tâm làm lễ thì hơn hẳn người dùng ngọc báu toàn bằng ma-ni chứa đầy cõi nước chư Phật nơi mười phương cho đến cõi Phạm thiên, trải qua trăm ngàn kiếp bố thí. Thiện nam, thiện nữ ấy trước đã từng cúng dường như thế rồi, đời sau hưởng được công đức này vô cùng vô tận cho đến khi thành Phật, được chư Phật trong kiếp Hiền thọ ký. Thiện nam, thiện nữ ấy sinh ra nơi nào cũng thường gặp Tam bảo, được sinh vào cõi chư Phật, sáu căn đầy đủ, không đọa tám đường, mau chóng đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Nếu đã một lần năm vóc gieo sát đất làm lễ, miệng tự nói: “Con nay lạy khắp tất cả chư Phật trong ba đời, mười phương”, lạy cho đến ngàn lạy, sau đó mới đứng lên thì phước đức đạt được như trên đã nói. Đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong năm đường, chúng sinh nào khi vô thường đến thì sinh về cõi Phật Vô Lượng Thọ. Lập thệ nguyện lớn khiến cho các chúng sinh đều sinh về cõi đó. Sinh về cõi đó rồi, thân đủ các tướng tốt, vẻ đẹp, trí tuệ biện tài, như chúng sinh ở cõi Phật A-di-đà. Quả báo đạt được cũng như Phật.

KINH VỊ LAI TINH TÚ KIẾP THIÊN PHẬT DANH ([4])

 

Phàm tu thiện thì phước đến, làm ác thì họa vào, đạo lý rõ ràng. Người tin hiểu mới sáng tỏ. Đã cùng sinh vào đời ác năm trược này thì năm ấm, phiền não, ba độc nung nấu, luân hồi sinh tử không có lúc chấm dứt. Xưa lúc Phật còn tại thế, con người nhiều như cát sông Hằng, nay dần dần giảm xuống, vạn người không còn một. Vì sao? Vì người thiện ít, kẻ ác nhiều, chết đọa vào ba đường ác, làm ca trùng, súc sinh, không trở lại làm người. Cho nên kinh Pháp Hoa dạy: “Ba đường ác đầy dẫy, chúng trời người càng ít.” Chẳng bao lâu kiếp tận, thương thay cho sự suy tàn dài lâu! Vì vậy Như Lai tùy theo phương tiện giáo hóa, khiến cho con người đôn hậu hiền lành, không tiếc thân mạng, siêng hành tinh tấn, có thể vượt qua. Ra công lễ lạy, có thể trừ bỏ tội vô lượng kiếp, tội diệt phước sinh, đạt đến tịch diệt. Vào kiếp Tinh Tú vị lai này se có ngàn Phật ra đời, danh hiệu như thế. Nếu người nghe danh, nhất tâm lễ bái, không sinh lười biếng, chắc chắn đạt được Niết-bàn, lìa hẳn hoạn sinh tử trong ba đường, an trú nhẫn từ, đầy đủ đa văn. Nếu người có thể thọ trì đọc tụng thì chắc chắn sẽ gặp ngàn vị Phật, diệt được tội nặng sinh tử trong vô lượng vô số kiếp, được Tam-muội thần thông, biện tài vô ngại, các pháp môn lớn, môn Đà-la-ni, tất cả kinh điển, đầy đủ trí tuệ của chư Phật, tùy nghi thuyết pháp, không tự khi dối, xa lìa danh lợi, không sinh ganh ghét, hành sáu hòa kỉnh, nhất tâm hành trì, không mất duyên này. Hành giả như thế mau chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Long Oai Phật. Nam-mô Hoa Nham Phật. Nam-mô Vương Trung Vương Phật. Nam-mô A-tuluân Vương Hộ Phật. Nam-mô Tác Cát Tường Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Ý Phật. Nam-mô Thành Biện Sự Phật. Nammô Thành Biện Sự Kiến Căn Nguyên Phật. Nam-mô Chủng Tánh Hoa Phật. Nam-mô Cao Lôi Âm Phật. Nam-mô Vô Tỷ Biện Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật. Nam-mô Xưng Thành Phật. Nam-mô Oai Hoài Bộ Phật. Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Mani Quang Vương Phật. Nam-mô Mục-kiền-liên Tánh Phật. Nam-mô Vô Ưu Thôn Phật. Nam-mô Tư Duy Trí Tuệ Phật. Nam-mô Ý Trí Phật. Nam-mô Chư Thiên Cúng Dường Pháp Phật. Nam-mô Dũng Hãn Phật. Nam-mô Vô Hạn Lực Phật. Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Cương Âm Phật. Nam-mô Hoan Lạc Phật. Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật. Nam-mô Tịnh Hoài Phật Nam-mô Sư Tử Khẩu Phật. Nam-mô Hảo Kết Phật. Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Tinh Tú Phật. Nam-mô Thượng Di-lưu Tràng Vương Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Vương Phật Nam-mô Hương Âm Như Lai. Nam-mô Thường Quang Minh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tướng Hảo Phật. Nam-mô Vô Hạn Cao Phật. Nam-mô Liên Hoa Tràng Phật. Nam-mô Liên Hoa Hóa Sinh Phật. Nam-mô Vi Tế Hoa Phật. Nam-mô A-kiệt-lưu Hương Phật Nam-mô Đại Dũng Phật. Nammô Chiên-đàn Tướng Hảo Quang Minh Phật. Nam-mô Ngân Tràng Cái Phật. Nam-mô Đại Hải Ý Phật. Nam-mô Phan Tràng Hảo Phật. Nam-mô Phạm Vương Đức Phật. Nam-mô Đại Hương Huân Phật. Nam-mô Đại Dũng Hiện Phật. Nam-mô Bảo Luân Phật. Nam-mô Phát Hạnh Nan Phật. Nam-mô Vô Sở Phát Hạnh Phật. Nam-mô Kim Bảo Ủng Phật. Nam-mô Thiên Võng Phật. Nam-mô Ngon Tùng Phật. Nam-mô Thường Vũ Hoa Phật. Nam-mô Đại Hảo Lạc Phật. Nam-mô Sư Tử Thượng Hương Phật. Nam-mô Ma Thiên Tướng Hảo Phật. Nam-mô Đế Thích Quang Phật. Nam-mô Đại Tướng Hảo Phật. Nammô Sư Tử Hoa Hảo Phật. Nam-mô Tịch Diệt Tràng Phan Phật. Nammô Trì Giới Vương Phật. Nam-mô Tướng Hảo Dực Tùng Phật. Nammô Dực Tùng Diện Thủ Phật. Nam-mô Vô Ưu Tướng Hảo Phật. Nammô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật. Nam-mô Đại Địa Phật. Nam-mô Đại Lực Long Dực Tùng Hảo Phật. Nam-mô Tịnh Hạnh Vương Phật. Nam-mô Đại Du Hý Phật. Nam-mô Liên Hoa Oai Phật. Nam-mô Phóng Xả Hoa Phật. Nam-mô Thường Quán Phật. Nam-mô Pháp Thể Quyết Định Phật. Nam-mô Tác Trực Hạnh Phật. Nam-mô Thiện Trú Chư Nguyện Phật. Nam-mô Vô Thường Trung Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Oai Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Sắc Phật. Nam-mô Nhật Không Phật. Nam-mô Oai Tướng Phước Phật. Nam-mô Phá Phiền Não Phật. Nam-mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật. Nam-mô Thế Gian Hỷ Phật. Nam-mô Bảo Xưng Phật. Nam-mô Nan Thắng Phục Phật. Nam-mô Hảo Quán Phật. Nam-mô Dũng Hưng. Nam-mô Dực Tùng Thọ Phật. Nam-mô Ly Ngưu Oai Phật. Nam-mô Thiên Trung Thiên Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Oai Phật. Nam-mô Vô Để Oai Phật. (Hết một trăm hiệu Phật)

Nam-mô Đức Phong Phật. Nam-mô Hậu Đức Phật. Nam-mô Vô Niệm Thị Hiện Chư Hành Phật. Nam-mô Vô Sinh Phật. Nam-mô Vô Thượng Quang Phật. Nam-mô Sơn Đức Phật. Nam-mô Xuất Hiện Phật. Nam-mô Phục Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật. Nam-mô Đại Giảng Phật. Nam-mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật. Nam-mô Bảo Thọ Phật. Nam-mô Phổ Bi Phật. Nam-mô Đức Dưỡng Phật. Nam-mô Đại Chuyển Phật. Nam-mô Tuyệt Chúng Sinh Nghi Vương Phật. Nam-mô Nhất Đạo Phật. Nam-mô Phổ Cái Phật. Nam-mô Đại Cái Phật. Nam-mô Lượng Đức Phật. Nam-mô Tối Đức Phật. Nam-mô Thiên Cận Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật. Nam-mô Ly Thế Gian Phật. Nam-mô Phan Tràng Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Đức Phật. Nam-mô Phục Thọ Vương Phật. Nam-mô Tôn Đức Phật. Nam-mô Phổ Liên Phật. Nam-mô Đẳng Đức Phật. Nam-mô Long Trung Mật Phật. Nam-mô Đại Hải Thâm Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Cái Phật. Nam-mô Vô Biểu Thức Phật. Nam-mô Tu-di Thân Phật. Nam-mô Hư Không Nham Phật. Nam-mô Cương Xưng Vương Phật. Nam-mô Phóng Quang Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Trược Phật. Nam-mô Tại Hoa Tụ Đức Phật. Nam-mô Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật. Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật. Nam-mô Điển Mục Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Thất Phật. Nam-mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Phật. Nam-mô Chúng Tôn Tụ Phật. Nam-mô Sơn Vương Thân Phật. Nam-mô Nhất Cái Phật. Nam-mô Năng Khuất Phục Phật. Nammô Chiên-đàn Cung Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thọ-đề Phấn Tấn Thông Phật. Nam-mô Quang Võng Phật. Nam-mô Hồng Liên Hoa Phật. Nam-mô Thiện Hiện Quang Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Bảo Quang Diệt Phật. Nam-mô Tán Chúng Úy Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô An Vương Phật. Nam-mô Pháp Không Phật. Nam-mô Xuất Thiên Quang Phật. Nam-mô Quá Thiên Quang Phật. Nam-mô Cảnh Giới Tự Tại Phật. Nam-mô Xuất Hien Quang Phật. Nam-mô Thiện Hạnh Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Thanh Phật. Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật. Nam-mô Bảo Trí Phật. Nammô Tấn Tịch Tịnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Dực Tùng Phật. Nam-mô Thế Gian Khả Lạc Phật. Nam-mô Trụ Tuệ Phật. Nam-mô Năng Nhân Tiên Phật. Nam-mô Tuệ Xưng Phật. Nam-mô Chư Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Vân Vương Phật. Nam-mô Tùy Thế Gian Ý Phật. Nam-mô Bảo Thật Phật. Nam-mô Ly Ngu Xưng Phật. Nam-mô Đức Hiện Phật. Nam-mô Bảo Ái Phật. Nam-mô Bất Đường Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Hương Huân Quang Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Hương Quang Phật. Nam-mô Chúng Cương Vương Phật. Nam-mô Xuất Tu-di Sơn Đảnh Phật. Nam-mô Tùng Bảo Xuất Đức Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật. Nam-mô Tùng Bảo Xuất Phật. Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Xưng Viễn Phương Phật. Nam-mô Tạng Hương Tự Tại Phật. Nam-mô Vân Lôi Vương Phật. Nam-mô Vô Tế Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Thành Phật. Nam-mô Chủng Chủng Vô Lượng Hạnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Đức Vương Quang Phật. Nammô Tôn Tụ Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẫu Đức Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẫu Thượng Vương Phật. Nam-mô Bảo Thể Phật. Nam-mô Vô Đường Xưng Phật. (Hết hai trăm hiệu Phật)

Nam-mô Cọng Phát Ý Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Nhất Thiết Ý Phật. Nam-mô Cái Liên Hoa Bảo Phật. Nam-mô Quang Luân Thành Vương Phật. Nam-mô Đức Vương Quang Phật. Nam-mô Quá Nhất Thiết Đức Phật. Nam-mô Đăng Quang Hạnh Phật. Nam-mô Thành Tác Quang Phật. Nam-mô Giang Tiên Phật. Nam-mô Bảo Hình Phật. Nam-mô Thắng Hộ Phật. Nam-mô Tuệ Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Phạm Công Đức Thiên Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhan Phật. Nam-mô Vô Lượng Hội Tụ Vương Phật. Nam-mô Bảo Thân Phật. Nam-mô Thọ Vương Trung Vương Phật. Nam-mô La Võng Thủ Phật. Nam-mô Ma-ni Luân Phật. Nam-mô Vô Lượng Đức Khải Phật. Nam-mô Thế Âm Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Quang Phật. Nammô Quá Thượng Bộ Phật. Nam-mô Do Bảo Liên Hoa Đức Phật. Nammô Tác Tế Phật. Nam-mô Chúng Sinh Sở Hỷ Khải Phật. Nam-mô Thượng Bảo Cái Phật. Nam-mô Vô Lượng Cái Phật. Nam-mô Dực Tùng Phật. Nam-mô Nguyệt Hiện Đức Phật. Nam-mô Dĩ Phát Ý Năng Chuyển Luân Phật. Nam-mô Thông Đạt Nghĩa Phật. Nam-mô Ly Khoáng Dã Vương Phật. Nam-mô Nhật Luân Quang Phật. Nam-mô Giải Thoát Oai Đức Phật. Nam-mô Tuệ Công Đức Phật. Nam-mô Chúng Sinh Vương Trung Lâp Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Phục Phật. Nam-mô Hư Không Bộ Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Thông Phật. Nam-mô Vô Tỷ Khải Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Đức Vương Phật. Nam-mô Nhân Duyên Trợ Phật. Nam-mô Mạn-đà-la Phật. Nammô Tịnh Tràng Phật. Nam-mô Kim Cang Sở Tu Dụng Phật. Nam-mô Tuệ Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Cầu Phật. Nam-mô Thiện Thảo Khải Phật. Nam-mô Thắng Phục Oán Phật. Nam-mô Tịnh Thánh Phật. Nam-mô Danh Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Hương Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật. Nam-mô Pháp Bảo Phật. Nam-mô Giáng Hóa Nam Nữ Phật. Nam-mô Tối Hương Đức Phật. Nam-mô Bảo Thượng Vương Phật. Nam-mô Tu-di HươngVương Phật. Nam-mô Khả Hỷ Chúng Sinh Giác Kiến Phật. Nam-mô Vô Tưởng Âm Thanh Phật. Nam-mô Đại Nhân Phật. Nam-mô Âm Thanh Vô Khuất Ngại Phật. Nam-mô Nhất Bảo Vô Ưu Phật. Nam-mô Vô Động Dũng Phật. Nam-mô Chủng Tánh Phật. Nam-mô Quán Chư Dục Khởi Phật. Nam-mô Tịnh Tú Phật. Nam-mô Hiện Đắc Phật. Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hoại Chúng Nghi Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Thiện Kiều Lương Phật. Nam-mô Quảng Công Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Tràng Phật. Nam-mô Thanh Lương Phật. Nam-mô Quang La Võng Phật. Nam-mô Biến Tri Phật. Nam-mô Vô Lượng Đức Tánh Phật. Nam-mô Ư Chư Pháp Vô Sở Trước Phật. Nam-mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Ư Nhất Thiết Chúng Sinh Thệ Khải Vô Thoát Phật. Nam-mô Hữu Vô Lượng Đức Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Quang Phật. Nam-mô Bất Khả Sổ Kiến Phật. Nam-mô Phương Thượng Phật. Nam-mô Hữu Hoa Đức Phật. Nam-mô Pháp Quang Từ Bi Nguyệt Phật. Nam-mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật. Nam-mô Ly Phục Nội Giải Tuệ Vương Phật. Nam-mô Hoại Chư Dục Phật. Nammô Hành Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Thường Diệt Độ Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Bất Đọa Lạc Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thanh Lương Thất Phật. Nam-mô Pháp Dụng Phật. (Hết ba trăm hiệu Phật).

Nam-mô Vô Lượng Tuệ Xưng Phật. Nam-mô Thanh Lương Thất Phật. Nam-mô Vô Tỷ Giác Hoa Phẫu Phật. Nam-mô Thiện Trụ Thọ Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Trung Thượng Phật. Nam-mô Diêm-phù Quang Minh Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Thân Phật. Nam-mô Thiên Hương Phật. Nam-mô Danh Hiệu Hưng Hiển Phật. Nam-mô Danh Xưng Hữu Phật. Nam-mô Danh Xưng Tối Tôn Phật. Nam-mô Trừ Ưu Phật Nam-mô Liên Hoa Thượng Đức Vương Phật. Nam-mô Xiển Hoa Tràng Phật. Nam-mô Phổ Phóng Hương Hoa Phật. Nam-mô Tối Nhãn Phật. Nam-mô Phóng Diễm Phật. Nam-mô Viễn Phương Xưng Phật. Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật. Nammô Pháp Hư Không Thắng Vương Phật. Nam-mô Hỏa Diễm Phật. Nam-mô Tam Giới Hùng Dũng Phật. Nam-mô Quang Luân Phật. Nam-mô Hư Không Hùng Xảo Phật. Nam-mô Cùng Tận Hùng Phật. Nam-mô Thiên Cổ Am Thanh Phật. Nam-mô Phổ Hùng Phật. Nammô Nhất Thiết Chúng Sinh Ái kiến Phật. Nam-mô Vô Úy Luân Cương Giới Thượng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Chúng Đức Tụ Phật. Nam-mô Chư Giác Cương Giới Ứng Sức Phật. Nam-mô Giác Bảo Đức Xưng Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Đức Phật. Nam-mô Tuệ Quang Vương Trung Thượng Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Xuất Hiện Phật. Nam-mô Phổ Pháp Hùng Phật. Nam-mô Nguyệt Bán Quang Phật. Nam-mô Mãn Túc Bách Thiên Đức Quang Tràng Phật. Nam-mô Đại Như Ý Luân Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Hiện Đức Phật. Nam-mô Chấp Cự Phật. Nam-mô Bảo Thượng Đức Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thanh Lương Đức Phật. Nam-mô Bảo Nghiêm Tuệ Trung Thượng Phật. Nam-mo Đức Tôn Phật. Nam-mô Bất Nhị Luân Phật. Nam-mô Vô Lượng Đức Hải Phật. Nam-mô Chúng Tụ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Đức Tụ Phật. Nam-mô Liên Hoa Ứng Đức Phật. Nam-mô Cực Thượng Trung Vương Phật. Nam-mô Pháp Chiếu Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Sơn Vương Phật. Nammô Hư Không Luân Thượng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật. Nam-mô Thiện Trụ Tịnh Cảnh Giới Phật. Nammô Tạp Bảo Sắc Hoa Phật. Nam-mô Tối Tụ Phật. Nam-mô Bất Xả Hoằng Thệ Khải Phật. Nam-mô Kim Hoa Phật. Nam-mô Tạp Sắc Hoa Phật. Nam-mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tùng Liên Hoa Xuất Hiện Phật. Nam-mô Hoa Cái Phật. Nam-mô Bị Tuệ Khải Phật. Nam-mô Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Tịnh Âm Thanh Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Quốc Độ Phật. Nam-mô Vô Lượng Tụ Hội Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật. Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật. Nammô Tán Chúng Bộ Phật. Nam-mô Hoại Nghi Phật. Nam-mô Vô Tưởng Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Đức Cụ Túc Phật. Nam-mô Hữu Chúng Đức Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Đức Phật. Nam-mô Bảo Tôn Phật. Nam-mô Ư Khứ Lai Kim Vô Ngại Khải Phật. Nam-mô Hỷ Thân Phật. Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật. Nam-mô Nhật Khải Trung Thượng Phật. Nam-mô Cự Đăng Phật. Nam-mô Vô Tỷ Quang Phật. Nam-mô Thiện Sinh Phật. Nam-mô Trưởng Dưỡng Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Chỉ Giang Phật. Nam-mô Chư Viễn Phương Khải Phật. Nam-mô Giác Hoa Hữu Đức Phẫu Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật. Nam-mô Tuệ Quốc Độ Phật. Nam-mô Vô Tịch Tịnh Phật. Nam-mô Dị Quán Phật. Nam-mô Hiền Dược Vương Phật. Nam-mô Khai Ngộ Bồ-đề Trí Quang Phật. Nam-mô Hỷ Oai Đức Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Trí Tuệ Phấn Tấn Phật. (Hết bốn trăm hiệu Phật)

Nam-mô Thiện Trung Thượng Đức Phật. Nam-mô Hùng Mãnh Phật. Nam-mô Hương Tôn Tràng Phật. Nam-mô Hương Tối Đức Phật. Nam-mô Hương Tràng Phat. Nam-mô Thiện Sắc Tạng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quá Thập Phương Quang Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẩu Thượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Phật. Nam-mô Liên Hoa Khủng Úy Quá Thượng Phật. Nam-mô Bảo La Võng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Trung Vương Phật. Nam-mô Hương Trung Tôn Vương Phật. Nam-mô Trí Chư An Lạc Phật. Nammô Nhất Thiết Tụ Quang Phật. Nam-mô Bất Đường Khí Danh Xưng Phật. Nam-mô Hoại Tán Chư Khủng Úy Phật. Nam-mô Năng Giai Phược Phật. Nam-mô Oai Đức Nhân-đà-la Phật. Nam-mô Vị Chư Chúng Sinh Trí Phật. Nam-mô Hư Không Vô Tế Phật. Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Hư Không Tràng Phật. Nam-mô Tôn Thiện Trung Đức Phật. Nam-mô Tại Vô Khủng Úy Hoa Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Hình Pháp Phật. Nam-mô Đắc Thế Gian Công Đức Phật. Nam-mô Đại Xa Thừa Phật. Nam-mô Cực Tối Đức Thượng Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật. Nam-mô Thú Hướng Đương Trụ Phật. Nam-mô Vô Lượng Tối Hương Phật. Nam-mô Nguyệt Luân Xưng Vương Phật. Nam-mô Tôn Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp Phật. Nam-mô Thắng Tích Phật. Nam-mô Tâm Bồ-đề Hoa Thắng Phật. Nam-mô Trụ Vô Lượng Tập Đức Phật. Nam-mô Oai Thần Vương Phật. Nam-mô Thiện Tư Nguyện Tự Điều Phật. Nam-mô Tịnh Luân Vương Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Phật. Nam-mô Tuệ Nghiêm Phật. Nam-mô Tạo Thành Viễn Phương Phật. Nam-mô Hội Trung Tôn Phật. Nam-mô Quyết Đoán Phật. Nam-mô Hoa Man Sắc vương Phật. Nam-mô Tuệ Ẩn Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Phật. Nam-mô Chúng Sinh Ý Dục Sở Thú Dũng Ý Thị Chi Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Vương Phật. Nammô Ư Nhất Thiết Chư Ái Trung Hùng Phật. Nam-mô Quang Vô Ngại Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Phẩu Thượng Đức Phật. Nam-mô Hảo Kiên Phật. Nam-mô Nhất Thiết Sở Thú Trung Giác Ly Kiến Chư Giác Thân Phật. Nam-mô Quá Hóa Âm Thanh Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Tại Chư Bảo Đức Phật. Nammô Hải Tu-di Vương Đức Phật. Nam-mô Vô Thô Tuệ Phật. Nam-mô Tại Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Oai Thần Tụ Phật. Nam-mô Tịch Định Phật. Nam-mô Ly Hùng Phật. Nam-mô Xả Nhất Thiết Bộ Phật. Nam-mô Đức Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Tại Ư Du Hý Đức Phật. Nam-mô Thú Vô Úy Đức Phật. Nam-mô Hương Thú Vô Lượng Hương Quang Phật. Nam-mô Vân Cổ Am Phật. Nam-mô Tại Phước Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Hùng Mãnh Phật. Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Tối Hương Tu-di Thân Phật. Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật. Nam-mô Quang Phổ Kiến Phật. Nam-mô Khủng Úy Phật. Nam-mô Tự Chí Đáo Phật. Nammô Bảo Đế Xưng Phật. Nam-mô Tinh Đăng Phật. Nam-mô Thành Thục Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Phật. Nam-mô Tôn Hội Phật. Nam-mô Kim Cang Kiên Phật. Nam-mô Tuệ Trung Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tuệ Lực Xưng Phật. Nam-mô Tối An Phật. Nam-mô Đức Thân Vương Đức Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật. Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hư Không Tu-di Phật. Nam-mô Thập Lực Vương Phật. Nam-mo Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật. Nam-mô Thí Phong Đức Phật. Nam-mô Hỏa Viêm Tích Phật. (Hết năm trăm hiệu Phật)

Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật. Nam-mô Hiền Tối Đức Phật. Nam-mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phật. Nam-mô Tùng Liên Hoa Phật. Nam-mô Phổ Minh Quán xưng Phật. Nam-mô Tu-di Ý Phật. Nam-mô Tôn Tư Phật. Nammô Bảo Cái Phật. Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Danh Xưng Bất Đường Phật. Nam-mô Đức Bất Khả Tư Nghì Vương Quang Phật. Nam-mô Nhạn Vương Phật. Nam-mô An Ẩn Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Thượng Đức Phật. Nam-mô Thường Tự Khởi Giác Ngộ Phật. Nam-mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Môn Phật. Nam-mô Vô Tướng Tu Hành Phật. Nam-mô Cầu Thiện Phật. Nam-mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật. Nam-mô Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật. Nam-mô Sắc Thanh Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hư Không Hùng Phật. Nam-mô Kiến Thật Phật. Nam-mô Siêu Cảnh Giới Phật. Nam-mô Hư Không Tôn Cực Thượng Đức Phật. Nam-mô Thành Phương Độ Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Tu-di Phật. Nam-mô Ẩn Cam Lộ Phật. Nam-mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật. Nam-mô Thiên Hộ Chư Môn Phật. Nam-mô Hỏa Tràng Phật. Nam-mô Thiện Vô Cấu Oai Quang Phật. Nam-mô Bất Khả Động Phật. Nam-mô Lực Xưng Vương Phật. Nam-mô Đức Quang Vương Phật. Nam-mô Tuệ Quang Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Hữu Đức Phật. Nammô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Duy Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Hoại Tán Chúng Nghi Phật. Nam-mô Câu-lưu Phụng Phật. Nam-mô Cụ Túc Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tràng Vương Phật. Nam-mô Tùng Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Phạm Thanh An Ẩn Chúng Sinh Phật. Nam-mô Từ Thị Phật. Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Tôn Vương Pháp Tràng Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Phật. Nam-mô Hải Tu-di Phật. Nam-mô Cực Chí Thượng Phật. Nam-mô Kim Chi Hoa Phật. Nam-mô Bất Đường Quán Phật. Nam-mô Ngôn Biện Âm Thanh Vô Ngại Phật. Nam-mô Vô Ngại Đức Xưng Quang Phật. Nam-mô Vô Xưng Bất Tán Thệ Khải Phật. Nam-mô Diệu Đảnh Phật. Nam-mô Bất Tán Tâm Phật. Nam-mô Thường Lai Phật. Nam-mô Vô Cấu Ly Độ Phật. Nam-mô Ư Tam Thế Vô Ngại Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật. Nam-mô Thành Tựu Quán Phật. Nam-mô Bình Đẳng Tu-di Diện Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật. Nam-mô Tất Cánh Thành Tưu Đại Bi Phật. Nam-mô Bát-nhã Tế Phật. Nam-mô Cái Bảo Phật. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Mãn Túc Ý Phật. Nam-mô Nội Ngoại Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Tinh Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô A-thúc-ca Phật. Nam-mô Cực Thượng Đức Phật. Nammô Vô Ngại Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Dũng Phật. Nammô Ngôn Âm Vô Ngại Phật. Nam-mô Đại Vân Quang Phật. Nam-mô La Võng Quang Tụ Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẫu Phật. Nam-mô Liên Hoa Hùng Phật. Nam-mô Hoa Sơn Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Tụ Tự Tại Phật. Nam-mô Tịch Chư Căn Phật. Nam-mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật. Nam-mô Ly Vô Ngu Quán Phật. Nammô Đảnh Thượng Cực Xuất Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Đảnh Thượng Vương Phật. Nam-mô Vô Ngu Xưng Phật. Nam-mô Bất Đường Dũng Phật. Nam-mô Vô Đường Hùng Phật. Nam-mô Vô Ngu Quang Minh Phật. Nam-mô Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật. Nammô Ta-bà Hoa Vương Phật. Nam-mô Vô Niệm Giác Pháp Vương Phật. Nam-mô Chánh Giác Liên Hoa Bộ Phật. Nam-mô Di-lưu Đăng Vương Phật. (Hết sáu trăm hiệu Phật)

Nam-mô Thiền Tư Cái Phật. Nam-mô Trí Căn Bản Hoa Vương Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thất Phật. Nam-mô Hóa Xưng Phật. Nammô Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật. Nam-mô Thiền Tư Tu-di Phật. Nam-mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật. Nam-mô Vô Cấu Tế Phật.

Nam-mô Hữu Chúng Bảo Phật. Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Dược Vương Thanh Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Đức Phật. Nam-mô Giác Phẫu Hoa Trung Đức Phật. Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật. Nam-mô Tỳ-ni Xưng Phật. Nam-mô Vô Quá Đức Phật. Nam-mô Bảo Thông Phật. Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiền Đức Phật. Nam-mô Hư Không Luân Tràng Quang Phật. Nam-mô Vô Biểu Thức Âm Thanh Phật. Nam-mô Giác Vương Phật. Nam-mô Nhiên Pháp Đình Liệu Phật. Nam-mô Quán Ý Hoa Xuất Phật. Nam-mô Hư Không Thất Phật. Nam-mô Hư Không Thanh Phật. Nam-mô Tại Hư Không Thiền Sư Phật. Nam-mô Đại Nhãn Phật. Nam-mô Tại Tôn Đức Phật. Nam-mô Giác Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Sư Tử Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Giáp Di Phật. Nam-mô Thiện Trung Vương Phật. Nam-mô Tịnh Tu-di Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Vô Quá Dũng Bộ Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật. Nam-mô Bất Tán Phật. Nam-mô Hương Tu-di Phật. Nam-mô Đại Trí Chân Thanh Phật. Nam-mô Hương Nghiêm Phật. Nam-mô Năng Dữ Pháp Phật. Nam-mô Bảo Tu-di Phật. Nammô Đại Hương Hành Quang Minh Phật. Nam-mô Dược Thọ Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Tu-di Phật. Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Đắc Độ Phật. Nam-mô Vân Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Quá Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Thệ Khải Phật. Nam-mô Bất Động Nguyệt Phật. Nam-mô Ư Chư Chúng Trung Tôn Phật. Nam-mô Chư Tôn Trung Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quốc Độ Trung Vương Phật. Nam-mô Tinh Tấn Thượng Trung Vương Phật. Nam-mô Xả Ly Nghi Phật. Nam-mô Thiện Tinh Trung Vương Phật. Nam-mô Công Đức Bảo Thắng Phật. Nam-mô Tạo Hóa Phật. Nam-mô Phổ Hiện Tiền Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Các Thành Tựu Phật. Nam-mô Bạch Cái Phật. Nam-mô Hương Cái Phật. Nam-mô Tánh Nhật Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật. Nam-mô Chiên-đàn Đức Phật. Nammô Nghĩa Thành Tựu Phật. Nam-mô Vô Cấu Hỷ Phật. Nam-mô Hậu Kiên Cố Phật. Nam-mô Thế Gian Cầu Phật. Nam-mô Thắng Bộ Hành Phật. Nam-mô Vô Úy Ly Y Mao Thụ Phật. Nam-mô Mạng Oai Đức Phật. Nam-mô Trụ Trí Đức Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Chuyển Hóa Nữ Thệ Khải Phật. Nam-mô Chân Kim Sơn Phật. Nam-mô Thâm Trí Phật. Nam-mô Thú Hướng Chư Giác Thân Phật. Nam-mô La Võng Quang Trung Duyên Khởi Trung Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Thú Quán Chư Giác Thân Phật. Nam-mô Thành Giác Phẩu Liên Hoa Phật. Nam-mo La Võng Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Giác Hoa Khai Phẫu Phật. Nam-mô Bảo Tát-lê Thọ Phật. Nam-mô Bảo Châu Phật. Nam-mô Tức Phát Ý Chuyển pháp luân Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật. Nam-mô Thắng Độ Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Dũng Phật. Nam-mô Vô Lượng Biện Phật. Nam-mô Thánh Đức Phật. Nam-mô Bảo Hải Phật. Nam-mô Ái Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Thắng Tu Phật. (Hết bảy trăm hiệu Phật)

Nam-mô Tín Như Ý Phật. Nam-mô Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Kim Hải Phật. Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam-mô Vô Quyết Đoán Nguyện Phật. Nammô Nội Điều Phật. Nam-mô Điều Hóa Vô Hưu Tức Phật. Nam-mô Hương Phong Phật. Nam-mô Vô Thu Hướng Thệ Khải Phật. Nam-mô Giác Hư Không Đức Phật. Nam-mô Nhiếp Thủ Chúng Sinh Ý Phật. Nam-mô Thành Tựu Thệ Khải Phật. Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật. Nam-mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật. Nam-mô Tất Cánh Trí Phật. Nam-mô Thiện Tướng Thiện Khải Phật. Nam-mô Thiện Ngôn Thệ Khải Phật. Nam-mô Năng Tư Duy Nhẫn Phật. Nam-mô Quang Tạo Phật. Nam-mô Nhất Tạng Phật. Nam-mô Nhất Chủng Tánh Phật. Nam-mô Vô Lượng Thân Phật. Nam-mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật. Nam-mô Thâm Vương Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tán Thán Phật. Nam-mô Công Đức Lương Phật. Nam-mô Vô Danh Xưng Phật. Nam-mô Tán Chư Khủng Bố Phật. Nam-mô Viễn Ly Chư Nghi Phật. Nam-mô Trừ Khủng Y Mao Thụ Phật. Nam-mô Phục Nhất Thiết Oán Phật. Nam-mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật. Nam-mô Vô Lượng Chấp Trì Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Phật. Nam-mô Quang Nghiêm Phật. Nam-mô Quang Đức Phật. Nam-mô Ly Luân Tràng Hậu Phật. Nam-mô Thú Bồ-đề Phật. Nam-mô Giác Hoa Khai Phẫu Quang Phật. Nam-mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật. Nam-mô Nhiếp Thọ Xưng Phật. Nam-mô Quyết Định Sắc Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật. Nam-mô Phương Tiện Tu Phật. Nam-mô Thắng Báo Phật. Nam-mô Bảo Hoa Đức Phật. Nam-mô Tại Chư Bảo Phật. Nam-mô Nguyệt Hoa Phật. Nam-mô Nhất Thiết Quần Manh Thệ Khải Phật. Nam-mô Chuyển Hóa Nhất Thiết Khiên Liên Phat. Nam-mô Vô Lượng Biện Tài Phật. Nam-mô Vô Tránh Vô Khủng Phật. Nam-mô Đô Thú Chúng Biện Phật. Nam-mô Phổ Hương Quang Phật. Nam-mô Kham Thọ Khí Thanh Phật. Nam-mô Tu-di Hương Phật. Nam-mô Đại Quý Phật. Nam-mô Hương Hùng Phật. Nam-mô Đại Tu Hành Phật. Nam-mô Hương Thất Phật. Nam-mô Xả Tránh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Phật. Nam-mô Giác Hùng Phật. Nam-mô Thế Gian Tôn Trọng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Hùng Phật. Nam-mô Cực Tôn Phật. Nam-mô Văn Đức Phật. Nam-mô Hoa Cái Bảo Phật. Nammô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật. Nam-mô Hương Hoa Phật. Nam-mô Tu-di Vương Phật. Nam-mô Thọ-đề Phật. Nam-mô Chuyển Hóa Chúng Tướng Phật. Nam-mô Quá Nhất Thiết Chúng Sinh Thệ Khải Phật. Nam-mô Cực Trì Thệ Khải Phật. Nam-mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trú Trì Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Phật. Nam-mô Phổ Khai Quang Phật. Nam-mô Phổ Phóng Hương Huân Phật. Nam-mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật. Nam-mô Tại Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Tối Thượng Thiên Vương Phật. Nam-mô Nhất Giới Trì Giác Sát Phật. Nam-mô Thiện Nhiếp Thân Phật. Nam-mô Hương Huân Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Quán Phật. Nam-mô Vô Ngã Nhãn Phật. Nam-mô Nan Động Phật. Nam-mô Sơ Phát Ý Phật. Nam-mô Dũng Vương Phật. Nam-mô Vô Tích Bộ Phật. Nam-mô Trừ Nhất Thiet Ưu Phật. Nam-mô Ly Ưu Phật. (Hết tám trăm hiệu Phật)

Nam-mô Như Ngu Lạc Tại Đức Phật. Nam-mô An Ẩn Vương Đức Phật. Nam-mô Tôn Tu-di Oai Hương Sơn Phật. Nam-mô Đại Chủng Tánh Phật. Nam-mô Vô Cấu Diện Phật. Nam-mô Hồng Lien Hoa Đức Phật. Nam-mô Bạch Liên Hoa Oai Đức Phật. Nam-mô Hống Nhãn Phật. Nam-mô Thiện An Chúng Sinh Phật. Nam-mô Vô Biên Tế Quang Phật. Nam-mô Hiện Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Viễn Phương Thanh Xưng Phật. Nam-mô Nguyệt Tự Tại Vương Phật. Nammô Tùy Ý Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Tôn Tu-di Phật. Nammô Cát Tường Hữu Đức Phật. Nam-mô Tại Nguyệt Quang Hữu Đức Phật. Nam-mô Tại Vô Lượng An Ẩn Đức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Dĩ Đức Tự Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bảo Trú Trì Đình Liệu Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phiên Phật. Nam-mô Tôn Ẩn Tạng Quang Phật. Nam-mô Tùng Oai Hoa Vương Phật. Nam-mô Nhập Tại Vô Biên Tế Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tôn Phật. Nam-mô Phổ Cực Thượng Phật. Nam-mô Hải Oai Phật. Nam-mô Chư Bảo Thượng Đức Phật. Nam-mô Tịnh Thiên Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Tượng Phật. Nam-mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật. Nam-mô Tạo Đăng Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Quang Phật. Nam-mô Thí An Ẩn Phật. Nam-mô Tín Bất Khiếp Nhược Phật. Nam-mô Bình Đẳng Tâm Minh Phật. Nam-mô Văn Trí Phật. Nam-mô Đại Bộ Phận Phật. Nam-mô Kim Diện Quang Phật. Nam-mô Phổ Quang Oai Đức Phật. Nam-mô Thiện Xưng Đức Oai Đế Thích Oai Tràng Quang Phật. Nammô Phổ Đức Quang Phật. Nam-mô Tinh Tấn Phục Oán Dũng Phật. Nam-mô Trú Trì Địa Lực Tấn Pháp Phật. Nam-mô Vô Ngại Dược Thọ Oai Đức Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Trụ Tát-lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Cầu Đức Phật. Nam-mô Nhật Luân Tràng Đức Quang Phật. Nam-mô Bảo Liên Dũng Phật. Nam-mô Nhất Bảo Cái Phật. Nam-mô Trú Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật. Nam-mô Hộ Căn Phật. Nam-mô Trụ Thiền Tư Dũng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Oai Đức Phật. Nam-mô Trụ Vô Lượng Dũng Phật. Nam-mô Hảo Hương Tôn Hương Huân Phật. Nam-mô Tư Duy Tôn Tượng Đức Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Đức Phật. Nam-mô Nhật Luân Tràng Tôn Thượng Đức Phật. Nam-mô Hưng Thành Phật. Nam-mô Giải Thoát Thưa Phật. Nam-mô Tư Duy Tối Dũng Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phổ Quang Oai Phật. Nam-mô Trụ Vô Tỷ Dũng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tối Trung Vương Phật. Nammô Hoa Thành Tựu Phật. Nam-mô Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Bảo Nội Phật. Nam-mô Bảo Luân Oai Cực Thượng Đức Phật. Nam-mô Liễu Ý Phật. Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật. Nammô Ta-la Oai Đức Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật. Nammô Tâm Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Địa Oai Đức Phật. Nam-mô Thanh Triệt Quang Phật. Nam-mô Vô Cấu Oai Đức Phật. Nam-mô Ly Ác Đạo Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Tôn Phật. Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật. Nam-mô Vô Cấu Tý Phật. Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật. Nam-mô Đại Diễm Thân Phật. Nam-mô Hư Không Luân Tịnh Vương Phật. Nam-mô Thanh Âm Vô Biểu Thức Phật. Nam-mô Kim Cang Chử Thế Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Diện Phật. Nam-mô Tổng Trì Phật. Nam-mô Bảo Luân Võng Phật. Nam-mô Thiên Đế Tràng Phật. Nam-mô Thiện Tụ Quang Liên Hoa Phẫu Thể Phật. Nam-mô Vô Lượng Danh Xưng Đức Quang Phật. Nam-mô Diêm-phù Đăng Phật. Nam-mô Tu-di Nham Phật. Nam-mô Tuệ Đăng Minh Phật. Nam-mô Quang Cực Minh Phật. Nam-mô Nhật Oai Đức Trang Nghiêm Tạng Phật. Nam-mô Sắc Tràng Phiên Tinh Vương Phật. Nam-mô Bất Động Quang Quán Tự Tại Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật. (Hết chín trăm hiệu Phật)

Nam-mô Chánh Giác Trung Vương Phật. Nam-mô Tôn Bảo Phật. Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật. Nam-mô Diệu Pháp Phật. Nammô Bảo Tràng Luân Thượng Tôn Vương Phật. Nam-mô Chiêm-bà-già Sắc Phật. Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật. Nam-mô Tín Chúng Sinh Phật. Nam-mô Tại Bảo Phật. Nam-mô Phóng Thiên Oai Phật. Nam-mô Thắng Oai Đức Sac Phật. Nam-mô Thí Bảo Quang Phật. Nam-mô Bi Từ Ý Phật. Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật. Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật. Nam-mô Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật. Nam-mô Hoài Nhãn Phật. Nam-mô Chấp Phu Sức Phật. Nam-mô Hư Không Y Phật. Nam-mô Năng Dữ Lạc Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Vương Phật. Nam-mô Đại Tích Phật. Nam-mô Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sinh Tín Phật. Nam-mô Chí Đại Phật. Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật. Nammô Vô Đối Quang Phật. Nam-mô Long Tôn Phật. Nam-mô Khoái Kiến Phật. Nam-mô Hương Thượng Phật. Nam-mô Đại Hoài Phật. Nam-mô Bất Tùy Tha Phật. Nam-mô Đại Hóa Phật. Nam-mô Bảo Hồi Phật. Nam-mô Đại Xa Hoa Phật. Nam-mô Mỹ Khoái Đức Phật. Nammô Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật. Nam-mô Chư Đế Thích Trung Vương Phật. Nam-mô Giới Vị Phật. Nam-mô Hoa Oai Phật.

Nam-mô Phổ Oai Phật. Nam-mô Vô Lượng Tế Oai Phật. Nam-mô Năng Dữ Nhãn Phật. Nam-mô Hương Oai Phật. Nam-mô Thượng Tràng Phật. Nam-mô An Ẩn Đức Phật. Nam-mô Kim Cang Chiếu Biến Thập Phương Phật. Nam-mô Phát Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Tu Hành Phật. Nam-mô Hiển Hiện Phật. Nam-mô Bảo Oai Phật. Nam-mô Tại Đức Phật. Nam-mô Bình Đẳng Tác Phật. Nam-mô Vô Tỷ Phật. Nam-mô Phổ Oai Đức Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật. Nam-mô Hoa Thành Công Đức Phật. Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật. Nam-mô Duyệt Âm Thanh Phật. Nam-mô Thí Oai Phật. Nam-mô Phổ Nguyệt Phật. Nam-mô Tý Nguyệt Phật. Nam-mô Tôn Oai Như Lai. Nam-mô Bất Động Tâm Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật. Nam-mô Tràng Phan Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Thành Phật. Nam-mô Phổ Phong Âm Phật. Nam-mô Hương Tôn Phật. Nam-mô Thang Mạng Phật. Nam-mô Năng Vi Chủ Phật. Nam-mô Tràng Oai Phật. Nam-mô Tụ Oai Phật. Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật Nam-mô Dụ Bảo Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Ca-lăng-tần-già Thanh Phật. Nam-mô Đại Long Oai Phật. Nam-mô Thập Lực Ngu Lạc Phật. Nam-mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật. Nam-mô Xưng Nhất Thiết Chúng Sinh Niệm Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Thiên Đế Thích Tịnh Tràng Phật. Nam-mô Thường Tương Ưng Ngữ Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tạp Hương Thọ Phật. Nam-mô Dụ Như Tu-di Phật. Nammô Vân Trung Tự Tại Đăng Minh Phật. Nam-mô Vân Trung Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Trừ Thế Úy Giác Ngộ Phật. Nam-mô Liên Hoa Diệp Tịnh Phật. Nam-mô Tinh Vương Hoa Phật. Nam-mô Hiền Trí Bất Động Phật. Nam-mô Lực Sĩ Vương Phật. Nam-mô Bảo Đài Phật. Nam-mô Tượng Thứu Sư Tử Nham Lôi Nan Quá Thượng Phật. Nammô Phổ Thiền Phật. Nam-mô Thanh Mãn Thập Phương Phật. Nam-mô Công Đức Thành Tựu Phật. Nam-mô Ba-lâu-na Thiên Phật. Nam-mô Thập Phương Thượng Phật. Nam-mô Ly Cấu Quang Phật. Nam-mô Oai Nghiêm Phật. Nam-mô Tu-di Tướng Phật. (Hết một ngàn hiệu Phật)

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật Thế Tôn này mà hoan hỷ tin ưa, trì đọc phúng tụng, không phỉ báng, hoặc có thể viết chép, vì người khác giảng nói, hoặc có thể tôn tạo hình tượng của các Ngài, hoặc có thể cúng dường hương hoa, âm nhạc, khen ngợi công đức, chí tâm làm lễ thì hơn hẳn người dùng ngọc báu toàn bằng ma-ni chứa đầy cõi nước chư Phật mười phương cho đến cõi Phạm thiên bố thí trăm ngàn kiếp. Thiện nam, thiện nữ ấy trước đã từng cúng dường chư Như Lai đó roi, đời sau hưởng được công đức này vô cùng vô tận cho đến khi thành Phật, được chư Phật trong kiếp Hiền thọ ký. Thiện nam, thiện nữ ấy sinh ra nơi nào cũng thường gặp Tam bảo, được sinh vào cõi chư Phật, sáu căn đầy đủ, không đọa tám đường, mau chóng đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Nếu đã một lần năm vóc gieo sát đất làm lễ, miệng tự nói: “Con nay lạy khắp tất cả chư Phật trong ba đời, mười phương” và lạy khắp tất cả chư Phật trong ba đời, mười phương cho đến ngàn lạy, sau đó mới đứng lên, thì phước đức đạt được như trên đã nói. Đem công đức này nguyện cho tất cả chúng sinh trong năm đường, chúng sinh nào khi vô thường đến thì sinh về cõi Phật Vô Lượng Thọ. Lập thệ nguyện lớn, khiến cho các chúng sinh đều sinh về cõi nước đó. Sinh cõi đó rồi, thân đầy đủ các tướng tốt, vẻ đẹp, trí tuệ biện tài, như chúng sinh ở cõi Thế Tôn A-di-đà. Quả báo đạt được cũng như Thế Tôn.

 

4. Bản tham chiếu.