KINH VỊ LAI TINH TÚ KIẾP THIÊN PHẬT DANH

Hán dịch: Trích từ bản ghi chép của đời Lương, tên người dịch đã bị thất lạc
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Phàm phu chưa kịp tu phước thiện thì đã bị tai bay họa gởi. Chân lý rành rành mà mấy ai tín ngộ. Chúng sanh cùng nhau sinh ở đời ác năm trược, họ bị năm uẩn làm phiền não và ba độc bốc cháy hẫy hừng. Cho nên khiến họ luân chuyển trong sanh tử mà chẳng khi nào ngừng nghỉ.

Thuở xưa khi Phật còn tại thế, dân chúng làm thiện nhiều như số cát sông Hằng. Ngày nay dần dần càng điêu linh, cả vạn người chẳng còn sót một.

Vì sao thế? Bởi người thiện thì ít mà kẻ ác thì nhiều. Kẻ ác khi chết phải đọa xuống chốn tam đồ để làm cá, trùng, súc sanh, và chẳng được thân người trở lại. Thế nên trong Kinh Pháp Hoa nói rằng:

“Ba đường ác dẫy đầy
Hàng thiên chúng giảm thiểu
Kiếp tận chẳng bao lâu
Bi ai thật đáng thương”

Bởi vậy Như Lai mới tùy phương tiện giáo hóa, từ bi hành thiện, và chẳng tiếc thân mạng. Những ai tinh tấn tu hành thời mới có thể được độ thoát. Sự mệt nhọc của một chút lễ bái có thể diệt trừ nghiệp tội trong vô lượng kiếp. Khi tội diệt, phước liền sanh và an trụ nơi Vô Vi.

Trong Kiếp Tinh Tú ở vào đời vị lai sẽ có 1.000 vị Phật xuất thế, danh tự là như vậy.

Nếu ai nghe được các danh tự này, rồi nhất tâm đảnh lễ và chẳng nhớ nhầm lẫn, thời họ sẽ đắc Niết-bàn, vĩnh viễn rời xa sanh tử hoạn nạn của chốn tam đồ, an trụ nơi từ nhẫn, và đầy đủ đa văn.

Nếu ai thọ trì đọc tụng danh hiệu của chư Phật này, thời người đó chắc chắn sẽ gặp 1.000 Đức Phật ở đời vị lai và sẽ diệt vô lượng a-tăng-kỳ kiếp sanh tử trọng tội. Họ sẽ đắc thần thông và tam-muội của chư Phật, vô ngại biện tài, các đại Pháp môn, các môn đà-la-ni, hết thảy kinh thư, đủ mọi trí tuệ, và sự tùy nghi thuyết Pháp. Người thọ trì như vậy chớ sanh tâm dối gạt và đừng ôm lòng đố kỵ. Họ hãy nên rời xa danh lợi và thực hành Lục Hòa Kính. Họ hãy nên nhất tâm phụng trì và chớ để mất nhân duyên này. Hành giả như thế sẽ mau đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Nam-mô Nhật Quang Phật

♪ Nam-mô Long Uy Phật

♪ Nam-mô Hoa Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Vương Trung Vương Phật

♪ Nam-mô A-tu-luân Vương Hộ Phật

♪ Nam-mô Tác Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật

♪ Nam-mô Bảo Ý Phật

♪ Nam-mô Thành Biện Sự Phật

♪ Nam-mô Thành Biện Sự Kiến Căn Nguyên Phật

♪ Nam-mô Chủng Tánh Hoa Phật

♪ Nam-mô Cao Lôi Âm Phật

♪ Nam-mô Vô Tỉ Biện Phật

♪ Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Xưng Thành Phật

♪ Nam-mô Uy Hoài Bộ Phật

♪ Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Phật

♪ Nam-mô Mục-kiền-liên Tánh Phật

♪ Nam-mô Vô Ưu Thốn Phật

♪ Nam-mô Tư Duy Trí Tuệ Phật

♪ Nam-mô Ý Trí Phật

♪ Nam-mô Chư Thiên Cúng Dường Pháp Phật

♪ Nam-mô Dũng Hãn Phật

♪ Nam-mô Vô Hạn Lực Phật

♪ Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật

♪ Nam-mô Cương Âm Phật

♪ Nam-mô Hoan Lạc Phật

♪ Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Tịnh Hoài Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Khẩu Phật

♪ Nam-mô Hảo Kết Phật

♪ Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Phật

♪ Nam-mô Hồng Liên Thượng Tinh Tú Vương Phật

♪ Nam-mô Thượng Di-lưu Tràng Vương Phật

♪ Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Vương Phật

♪ Nam-mô Hương Âm Phật

♪ Nam-mô Thường Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Tướng Hảo Phật

♪ Nam-mô Vô Hạn Cao Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Tràng Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Hóa Sanh Phật

♪ Nam-mô Vi Tế Hoa Phật

♪ Nam-mô A-kiệt-lưu Hương Phật

♪ Nam-mô Đại Dũng Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Tướng Hảo Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Ngân Tràng Cái Phật

♪ Nam-mô Đại Hải Ý Phật

♪ Nam-mô Phan Tràng Hảo Phật

♪ Nam-mô Phạm Vương Đức Phật

♪ Nam-mô Đại Hương Huân Phật

♪ Nam-mô Đại Dũng Hiện Phật

♪ Nam-mô Bảo Luân Phật

♪ Nam-mô Phát Hạnh Nan Phật

♪ Nam-mô Vô Sở Phát Hạnh Phật

♪ Nam-mô Kim Bảo Úng Phật

♪ Nam-mô Thiên Võng Phật

♪ Nam-mô Ngôn Tùng Phật

♪ Nam-mô Thường Lưỡng Hoa Phật

♪ Nam-mô Đại Hảo Nhạo Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Thượng Hương Phật

♪ Nam-mô Ma Thiên Tướng Hảo Phật

♪ Nam-mô Đế-thích Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Đại Tướng Hảo Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Hoa Hảo Phật

♪ Nam-mô Tịch Diệt Tràng Phan Phật

♪ Nam-mô Trì Giới Vương Phật

♪ Nam-mô Tướng Hảo Dực Tùng Phật

♪ Nam-mô Dực Tùng Diện Thủ Phật

♪ Nam-mô Vô Ưu Tướng Hảo Phật

♪ Nam-mô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật

♪ Nam-mô Đại Địa Phật

♪ Nam-mô Đại Lực Long Dực Tùng Hảo Phật

♪ Nam-mô Tịnh Hạnh Vương Phật

♪ Nam-mô Đại Du Hí Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Uy Phật

♪ Nam-mô Phóng Xả Hoa Phật

♪ Nam-mô Thường Quán Phật

♪ Nam-mô Pháp Thể Quyết Định Phật

♪ Nam-mô Tác Trực Hạnh Phật

♪ Nam-mô Bất Định Nguyện Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật

♪ Nam-mô Thường Trung Thượng Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Uy Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Sắc Phật

♪ Nam-mô Nhật Không Phật

♪ Nam-mô Uy Tướng Phúc Phật

♪ Nam-mô Phá Phiền Não Phật

♪ Nam-mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật

♪ Nam-mô Thế Gian Hỷ Phật

♪ Nam-mô Bảo Xưng Phật

♪ Nam-mô Nan Thắng Phục Phật

♪ Nam-mô Hảo Quán Phật

♪ Nam-mô Dũng Hưng Phật

♪ Nam-mô Dực Tùng Thụ Phật

♪ Nam-mô Li Ngưu Uy Phật

♪ Nam-mô Thiên Trung Thiên Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Tràng Phật

♪ Nam-mô Trí Tuệ Uy Phật

♪ Nam-mô Vô Để Uy Phật

▲ Trên đây là 100 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Đức Phong Phật

♪ Nam-mô Hậu Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Niệm Thị Hiện Chư Hạnh Phật

♪ Nam-mô Vô Sanh Phật

♪ Nam-mô Vô Thượng Quang Phật

♪ Nam-mô Sơn Đức Phật

♪ Nam-mô Xuất Hiện Phật

♪ Nam-mô Phục Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật

♪ Nam-mô Đại Giảng Phật

♪ Nam-mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật

♪ Nam-mô Bảo Thụ Phật

♪ Nam-mô Phổ Bi Phật

♪ Nam-mô Đức Dưỡng Phật

♪ Nam-mô Đại Chuyển Phật

♪ Nam-mô Tuyệt Chúng Sanh Nghi Vương Phật

♪ Nam-mô Nhất Đạo Phật

♪ Nam-mô Phổ Cái Phật

♪ Nam-mô Đại Cái Phật

♪ Nam-mô Tối Đức Phật

♪ Nam-mô Thiên Cận Phật

♪ Nam-mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật

♪ Nam-mô Ly Thế Gian Phật

♪ Nam-mô Phan Tràng Phật

♪ Nam-mô Bảo Nguyệt Đức Phật

♪ Nam-mô Phục Thụ Vương Phật

♪ Nam-mô Tôn Đức Phật

♪ Nam-mô Phổ Liên Hoa Phật

♪ Nam-mô Đẳng Đức Phật

♪ Nam-mô Long Trung Mật Phật

♪ Nam-mô Đại Hải Thâm Thắng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Bảo Cái Phật

♪ Nam-mô Vô Biểu Thức Phật

♪ Nam-mô Tu-di Thân Phật

♪ Nam-mô Hư Không Nham Phật

♪ Nam-mô Cương Xưng Vương Phật

♪ Nam-mô Phóng Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Nhiễm Trược Phật

♪ Nam-mô Tại Hoa Tụ Đức Phật

♪ Nam-mô Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật

♪ Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật

♪ Nam-mô Điện Mục Nhãn Phật

♪ Nam-mô Bảo Thất Phật

♪ Nam-mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Phật

♪ Nam-mô Chúng Tôn Tụ Phật

♪ Nam-mô Sơn Vương Thân Phật

♪ Nam-mô Nhất Cái Phật

♪ Nam-mô Năng Khuất Phục Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Cung Phật

♪ Nam-mô Hồng Liên Thụ Đề Phấn Tấn Thông Phật

♪ Nam-mô Quang Võng Phật

♪ Nam-mô Hồng Liên Hoa Phật

♪ Nam-mô Thiện Hiện Quang Phật

♪ Nam-mô Tuệ Hoa Bảo Quang Diệt Phật

♪ Nam-mô Tán Chúng Úy Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Nam-mô An Vương Phật

♪ Nam-mô Pháp Không Phật

♪ Nam-mô Xuất Thiên Quang Phật

♪ Nam-mô Quá Thiên Quang Phật

♪ Nam-mô Cảnh Giới Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Xuất Hiển Quang Phật

♪ Nam-mô Thiện Hạnh Phật

♪ Nam-mô Vô Năng Khuất Thanh Phật

♪ Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật

♪ Nam-mô Bảo Trí Phật

♪ Nam-mô Tiến Tịch Tĩnh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Dực Tùng Phật

♪ Nam-mô Thế Gian Khả Lạc Phật

♪ Nam-mô Trụ Tuệ Phật

♪ Nam-mô Năng Nhân Tiên Phật

♪ Nam-mô Tuệ Xưng Phật

♪ Nam-mô Chư Thụ Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Vân Vương Phật

♪ Nam-mô Tùy Thế Gian Ý Phật

♪ Nam-mô Bảo Thật Phật

♪ Nam-mô Ly Ngu Xưng Phật

♪ Nam-mô Đức Hiện Phật

♪ Nam-mô Bảo Ái Phật

♪ Nam-mô Bất Đường Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Hương Huân Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Năng Khuất Hương Quang Phật

♪ Nam-mô Chúng Cương Vương Phật

♪ Nam-mô Xuất Tu-di Sơn Đảnh Phật

♪ Nam-mô Tùng Bảo Xuất Đức Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật

♪ Nam-mô Tùng Bảo Xuất Phật

♪ Nam-mô Hương Quang Phật

♪ Nam-mô Xưng Viễn Phương Phật

♪ Nam-mô Tạng Hương Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Vân Lôi Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Tế Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tuệ Thành Phật

♪ Nam-mô Chủng Chủng Vô Lượng Hạnh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Quang Vương Phật

♪ Nam-mô Tôn Tụ Phật

♪ Nam-mô Giác Hoa Phẫu Đức Phật

♪ Nam-mô Giác Hoa Phẫu Thượng Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Thể Phật

♪ Nam-mô Vô Đường Xưng Phật

▲ Trên đây là 200 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Cộng Phát Ý Phật

♪ Nam-mô Trang Nghiêm Nhất Thiết Ý Phật

♪ Nam-mô Cái Liên Hoa Bảo Phật

♪ Nam-mô Quang Luân Thành Vương Phật

♪ Nam-mô Đức Vương Quang Phật

♪ Nam-mô Quá Nhất Thiết Đức Phật

♪ Nam-mô Đăng Quang Hạnh Phật

♪ Nam-mô Thành Tác Quang Phật

♪ Nam-mô Giang Tiên Phật

♪ Nam-mô Bảo Hình Phật

♪ Nam-mô Thắng Hộ Phật

♪ Nam-mô Tuệ Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Phạm Công Đức Thiên Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Nhan Phật

♪ Nam-mô Vô Tụ Hội Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Thân Phật

♪ Nam-mô Thụ Vương Trung Vương Phật

♪ Nam-mô La Võng Thủ Phật

♪ Nam-mô Ma-ni Luân Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Khải Phật

♪ Nam-mô Thế Âm Phật

♪ Nam-mô Tu-di Sơn Quang Phật

♪ Nam-mô Quá Thượng Bộ Phật

♪ Nam-mô Do Bảo Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Tác Tế Phật

♪ Nam-mô Chúng Sanh Sở Hỷ Khải Phật

♪ Nam-mô Thượng Bảo Cái Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Cái Phật

♪ Nam-mô Dực Tùng Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Hiện Đức Phật

♪ Nam-mô Dĩ Phát Ý Năng Chuyển Luân Phật

♪ Nam-mô Thông Đạt Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Ly Khoáng Dã Vương Phật

♪ Nam-mô Nhật Luân Quang Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Tuệ Công Đức Phật

♪ Nam-mô Chúng Sanh Vương Trung Lập Phật

♪ Nam-mô Vô Năng Khuất Phục Phật

♪ Nam-mô Hư Không Bộ Phật

♪ Nam-mô Câu-tô-ma Thông Phật

♪ Nam-mô Vô Tỉ Khải Phật

♪ Nam-mô Quang Luân Tràng Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Nhân Duyên Trợ Phật

♪ Nam-mô Mạn-đà-la Phật

♪ Nam-mô Tịnh Tràng Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Sở Tu Dụng Phật

♪ Nam-mô Tuệ Tịnh Phật

♪ Nam-mô Thiện Cầu Phật

♪ Nam-mô Thiện Thảo Khải Phật

♪ Nam-mô Thắng Phục Oán Phật

♪ Nam-mô Tịnh Thánh Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Lực Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Hương Phật

♪ Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật

♪ Nam-mô Pháp Bảo Phật

♪ Nam-mô Hàng Hóa Nam Nữ Phật

♪ Nam-mô Tối Hương Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Thượng Vương Phật

♪ Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Khả Hỷ Chúng Sanh Giác Kiến Phật

♪ Nam-mô Vô Tưởng Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Đại Nhân Phật

♪ Nam-mô Âm Thanh Vô Khuất Ngại Phật

♪ Nam-mô Nhất Bảo Vô Ưu Phật

♪ Nam-mô Vô Động Dũng Phật

♪ Nam-mô Chủng Tánh Phật

♪ Nam-mô Quán Chư Dục Khởi Phật

♪ Nam-mô Tịnh Tú Phật

♪ Nam-mô Hiện Đắc Phật

♪ Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Hoại Chúng Nghi Phật

♪ Nam-mô Bất Không Kiến Phật

♪ Nam-mô Thiện Kiều Lương Phật

♪ Nam-mô Quảng Công Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tràng Phật

♪ Nam-mô Thanh Lương Phật

♪ Nam-mô Quang La Võng Phật

♪ Nam-mô Biến Tri Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Tánh Phật

♪ Nam-mô Ư Chư Pháp Vô Sở Trước Phật

♪ Nam-mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Nam-mô Ư Nhất Thiết Chúng Sanh Thệ Khải Vô Thoát Phật

♪ Nam-mô Hữu Vô Lượng Đức Phật

♪ Nam-mô Tuệ Thượng Quang Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Số Kiến Phật

♪ Nam-mô Phương Thượng Phật

♪ Nam-mô Hữu Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Pháp Quang Từ Bi Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật

♪ Nam-mô Ly Phục Nội Giải Tuệ Vương Phật

♪ Nam-mô Hoại Chư Dục Phật

♪ Nam-mô Hành Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Thường Diệt Độ Phật

♪ Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Nam-mô Bất Đọa Lạc Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Thanh Lương Thất Phật

♪ Nam-mô Pháp Dụng Phật

▲ Trên đây là 300 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Vô Lượng Tuệ Xưng Phật

♪ Nam-mô Thanh Lương Thất Phật

♪ Nam-mô Vô Tỉ Giác Hoa Phẫu Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Thụ Vương Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Quang Trung Thượng Phật

♪ Nam-mô Diêm-phù Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Tu-di Sơn Thân Phật

♪ Nam-mô Thiên Hương Phật

♪ Nam-mô Danh Hiệu Hưng Hiển Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Hữu Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Tối Tôn Phật

♪ Nam-mô Trừ Ưu Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thượng Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Xiển Hoa Tràng Phật

♪ Nam-mô Phổ Phóng Hương Hóa Phật

♪ Nam-mô Tối Nhãn Phật

♪ Nam-mô Phóng Diễm Phật

♪ Nam-mô Viễn Phương Xưng Phật

♪ Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật

♪ Nam-mô Pháp Hư Không Thắng Vương Phật

♪ Nam-mô Hỏa Diễm Phật

♪ Nam-mô Tam Giới Hùng Dũng Phật

♪ Nam-mô Quang Luân Phật

♪ Nam-mô Hư Không Hùng Xảo Phật

♪ Nam-mô Cùng Tận Hùng Phật

♪ Nam-mô Thiên Cổ Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Phổ Hùng Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Luân Cưỡng Giới Thượng Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật

♪ Nam-mô Chúng Đức Tụ Phật

♪ Nam-mô Chư Giác Cương Giới Ứng Sức Phật

♪ Nam-mô Giác Bảo Đức Xưng Phật

♪ Nam-mô Tuệ Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Tuệ Quang Vương Trung Thượng Minh Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Trung Xuất Hiện Phật

♪ Nam-mô Phổ Pháp Hùng Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Bán Quang Phật

♪ Nam-mô Mãn Túc Bách Thiên Đức Quang Tràng Phật

♪ Nam-mô Đại Như Ý Luân Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Trung Hiện Đức Phật

♪ Nam-mô Chấp Cự Phật

♪ Nam-mô Bảo Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Thanh Lương Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Nghiêm Tuệ Trung Thượng Phật

♪ Nam-mô Đức Tôn Phật

♪ Nam-mô Bất Nhị Luân Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Hải Phật

♪ Nam-mô Chúng Tụ Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Đức Tụ Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Ứng Đức Phật

♪ Nam-mô Cực Thượng Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Pháp Chiếu Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Hư Không Luân Thượng Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Giới Phật

♪ Nam-mô Tạp Bảo Sắc Hoa Phật

♪ Nam-mô Tối Tụ Phật

♪ Nam-mô Bất Xả Hoằng Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Kim Hoa Phật

♪ Nam-mô Tạp Sắc Hoa Phật

♪ Nam-mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Tùng Liên Hoa Xuất Hiện Phật

♪ Nam-mô Hoa Cái Phật

♪ Nam-mô Bị Tuệ Khải Phật

♪ Nam-mô Xưng Lực Vương Phật

♪ Nam-mô Tịnh Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Câu-tô-ma Quốc Độ Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tụ Hội Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật

♪ Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật

♪ Nam-mô Tán Chúng Bộ Phật

♪ Nam-mô Hoại Nghi Phật

♪ Nam-mô Vô Tưởng Thanh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Cụ Túc Phật

♪ Nam-mô Hữu Chúng Đức Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Tôn Phật

♪ Nam-mô Ư Khứ Lai Kim Vô Ngại Khải Phật

♪ Nam-mô Hỷ Thân Phật

♪ Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Nhật Khải Trung Thượng Phật

♪ Nam-mô Cự Đăng Phật

♪ Nam-mô Vô Tỉ Quang Phật

♪ Nam-mô Thiện Sanh Phật

♪ Nam-mô Trưởng Dưỡng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Nam-mô Chỉ Giang Phật

♪ Nam-mô Chư Viễn Phương Khải Phật

♪ Nam-mô Giác Hoa Hữu Đức Phẫu Phật

♪ Nam-mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật

♪ Nam-mô Tuệ Quốc Độ Phật

♪ Nam-mô Tịch Tĩnh Phật

♪ Nam-mô Dị Quán Phật

♪ Nam-mô Hiền Dược Vương Phật

♪ Nam-mô Khai Ngộ Bồ-đề Trí Quang Phật

♪ Nam-mô Hỷ Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Ba-đầu-đà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

▲ Trên đây là 400 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Thiện Trung Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Hùng Mãnh Phật

♪ Nam-mô Hương Tôn Tràng Phật

♪ Nam-mô Hương Tối Đức Phật

♪ Nam-mô Hương Tràng Phật

♪ Nam-mô Thiện Sắc Tạng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Quá Thập Phương Quang Phật

♪ Nam-mô Giác Hoa Phẫu Thượng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Khủng Úy Quá Thượng Phật

♪ Nam-mô Bảo La Võng Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Hương Trung Tôn Vương Phật

♪ Nam-mô Trí Chư An Lạc Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Tụ Quán Phật

♪ Nam-mô Bất Đường Khí Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Hoại Tán Chư Khủng Úy Phật

♪ Nam-mô Năng Giải Phược Phật

♪ Nam-mô Uy Đức Nhân-đà-la Phật

♪ Nam-mô Vì Chư Chúng Sanh Trí Phật

♪ Nam-mô Hư Không Vô Tế Phật

♪ Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Hư Không Tràng Phật

♪ Nam-mô Tôn Thiện Trung Đức Phật

♪ Nam-mô Tại Vô Khủng Úy Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Hình Pháp Phật

♪ Nam-mô Đắc Thế Gian Công Đức Phật

♪ Nam-mô Đại Xa Thừa Phật

♪ Nam-mô Cực Tối Đức Thượng Phật

♪ Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phật

♪ Nam-mô Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật

♪ Nam-mô Thú Hướng Đương Trụ Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tối Hương Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Luân Xưng Vương Phật

♪ Nam-mô Tôn Tu-di Sơn Phật

♪ Nam-mô Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp Phật

♪ Nam-mô Thắng Tích Phật

♪ Nam-mô Tâm Bồ-đề Hoa Thắng Phật

♪ Nam-mô Trụ Vô Lượng Tập Đức Phật

♪ Nam-mô Uy Thần Vương Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Nguyện Tự Điều Phật

♪ Nam-mô Tịnh Luân Vương Phật

♪ Nam-mô Tuệ Thượng Phật

♪ Nam-mô Tuệ Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Tạo Thành Viễn Phương Phật

♪ Nam-mô Hội Trung Tôn Phật

♪ Nam-mô Quyết Đoạn Phật

♪ Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật

♪ Nam-mô Tuệ Ẩn Phật

♪ Nam-mô Cực Thú Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Bảo Phật

♪ Nam-mô Chúng Sanh Ý Dục Sở Thú Dũng Ý Thị Chi Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Bảo Vương Phật

♪ Nam-mô Ư Nhất Thiết Chư Ái Trung Hùng Phật

♪ Nam-mô Quang Vô Ngại Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Bảo Liên Hoa Phẫu Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Hảo Kiên Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Sở Thú Trung Giác Ly Kiến Chư Giác Thân Phật

♪ Nam-mô Quá Hóa Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Tôn Tại Chư Bảo Đức Phật

♪ Nam-mô Hải Tu Di Vương Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Thô Tuệ Phật

♪ Nam-mô Tại Tuệ Hoa Phật

♪ Nam-mô Cực Thú Thượng Uy Thần Tụ Phật

♪ Nam-mô Tịch Định Phật

♪ Nam-mô Ly Hùng Phật

♪ Nam-mô Xả Nhất Thiết Bộ Phật

♪ Nam-mô Đức Bất Khả Tư Nghị Phật

♪ Nam-mô Tại Ư Du Hí Đức Phật

♪ Nam-mô Thú Vô Úy Đức Phật

♪ Nam-mô Hương Thú Vô Lượng Hương Quang Phật

♪ Nam-mô Vân Cổ Âm Phật

♪ Nam-mô Tại Phước Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Dũng Hùng Mãnh Phật

♪ Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Tối Hương Tu Di Thân Phật

♪ Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật

♪ Nam-mô Quang Phổ Kiến Phật

♪ Nam-mô Khủng Úy Phật

♪ Nam-mô Tự Chí Đáo Phật

♪ Nam-mô Thật Đế Xưng Phật

♪ Nam-mô Tinh Đăng Phật

♪ Nam-mô Thành Thục Phật

♪ Nam-mô Cực Thú Thượng Phật

♪ Nam-mô Tôn Hội Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Kiên Phật

♪ Nam-mô Tuệ Trung Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Tuệ Lực Xưng Phật

♪ Nam-mô Tối An Phật

♪ Nam-mô Đức Thân Vương Đức Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật

♪ Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Hư Không Tu Di Phật

♪ Nam-mô Thập Lực Vương Phật

♪ Nam-mô Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật

♪ Nam-mô Thí Phong Đức Phật

♪ Nam-mô Hỏa Diễm Tích Phật

▲ Trên đây là 500 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật

♪ Nam-mô Hiền Tối Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Hoa Phật

♪ Nam-mô Tùng Liên Hoa Phật

♪ Nam-mô Phổ Minh Quán Xưng Phật

♪ Nam-mô Tu-di Ý Phật

♪ Nam-mô Tôn Tư Phật

♪ Nam-mô Bảo Cái Phật

♪ Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Bất Đường Phật

♪ Nam-mô Đắc Bất Khả Tư Nghị Vương Quang Phật

♪ Nam-mô Nhạn Vương Phật

♪ Nam-mô An Ẩn Vương Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Trung Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Thường Tự Khởi Giác Ngộ Phật

♪ Nam-mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Môn Phật

♪ Nam-mô Vô Tướng Tu Hành Phật

♪ Nam-mô Cầu Thiện Phật

♪ Nam-mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật

♪ Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật

♪ Nam-mô Sắc Thanh Hùng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hư Không Hùng Phật

♪ Nam-mô Kiến Thật Phật

♪ Nam-mô Siêu Cảnh Giới Phật

♪ Nam-mô Hư Không Tôn Cực Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Thành Phương Độ Phật

♪ Nam-mô Cực Thú Thượng Tu Di Phật

♪ Nam-mô Ẩm Cam Lộ Phật

♪ Nam-mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Thiện Hộ Chư Môn Phật

♪ Nam-mô Hỏa Tràng Phật

♪ Nam-mô Thiện Vô Cấu Uy Quang Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Động Phật

♪ Nam-mô Lực Xưng Vương Phật

♪ Nam-mô Đức Quang Vương Phật

♪ Nam-mô Tuệ Quang Vương Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thượng Hữu Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Hỏa Phật

♪ Nam-mô Duy Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Hoại Tán Chúng Nghi Phật

♪ Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

♪ Nam-mô Cụ Túc Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Tràng Vương Phật

♪ Nam-mô Tùng Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Phạm Thanh An Ẩn Chúng Sanh Phật

♪ Nam-mô Từ Thị Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Tôn Vương Pháp Tràng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Dũng Phật

♪ Nam-mô Hải Tu-di Phật

♪ Nam-mô Cực Chí Thượng Phật

♪ Nam-mô Kim Chi Hoa Phật

♪ Nam-mô Bất Đường Quán Phật

♪ Nam-mô Ngôn Biện Âm Thanh Vô Ngại Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Đức Xưng Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Xưng Bất Tán Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Diệu Đảnh Phật

♪ Nam-mô Bất Tán Tâm Phật

♪ Nam-mô Thường Lai Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Ly Độ Phật

♪ Nam-mô Ư Tam Thế Vô Ngại Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật

♪ Nam-mô Thành Tựu Quán Phật

♪ Nam-mô Bình Đẳng Tu-di Diện Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật

♪ Nam-mô Tất Cánh Thành Tựu Đại Bi Phật

♪ Nam-mô Bát-nhã Tề Phật

♪ Nam-mô Cái Bảo Phật

♪ Nam-mô Mãn Túc Ý Phật

♪ Nam-mô Nội Ngoại Tịnh Phật

♪ Nam-mô Thiện Tinh Phật

♪ Nam-mô Quang Luân Tràng Phật

♪ Nam-mô A-thúc-ca Phật

♪ Nam-mô Cực Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Hùng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hùng Dũng Phật

♪ Nam-mô Ngôn Âm Vô Ngại Phật

♪ Nam-mô Đại Vân Quang Phật

♪ Nam-mô La Võng Quang Tụ Phật

♪ Nam-mô Giác Hoa Phẫu Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Hùng Phật

♪ Nam-mô Hoa Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Tụ Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Tịch Chư Căn Phật

♪ Nam-mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật

♪ Nam-mô Ly Vô Ngu Quán Phật

♪ Nam-mô Đảnh Thượng Cực Xuất Vương Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Đảnh Thượng Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Ngu Xưng Phật

♪ Nam-mô Bất Đường Dũng Phật

♪ Nam-mô Vô Đường Hùng Phật

♪ Nam-mô Vô Ngu Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật

♪ Nam-mô Ta-bà Hoa Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Niệm Giác Pháp Vương Phật

♪ Nam-mô Chánh Giác Liên Hoa Bộ Phật

♪ Nam-mô Di-lưu Đăng Vương Phật

▲ Trên đây là 600 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Thiền Tư Cái Phật

♪ Nam-mô Trí Căn Bổn Hoa Vương Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Thất Phật

♪ Nam-mô Hóa Xưng Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật

♪ Nam-mô Thiền Tư Tu Di Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Tế Phật

♪ Nam-mô Hữu Chúng Bảo Phật

♪ Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Nam-mô Dược Vương Thanh Vương Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Đức Phật

♪ Nam-mô Giác Phẫu Hoa Trung Đức Phật

♪ Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật

♪ Nam-mô Tỳ-ni Xưng Phật

♪ Nam-mô Vô Quá Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Thông Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Thiền Đức Phật

♪ Nam-mô Hư Không Luân Tràng Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Biểu Thức Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Giác Vương Phật

♪ Nam-mô Nhiên Pháp Đình Liệu Phật

♪ Nam-mô Quán Ý Hoa Xuất Phật

♪ Nam-mô Hư Không Thất Phật

♪ Nam-mô Hư Không Thanh Phật

♪ Nam-mô Tại Hư Không Thiền Sư Phật

♪ Nam-mô Đại Nhãn Phật

♪ Nam-mô Tại Tôn Đức Phật

♪ Nam-mô Giác Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật

♪ Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Hộ Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Giáp Di Phật

♪ Nam-mô Thiện Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Tĩnh Tu-di Phật

♪ Nam-mô Tĩnh Nhãn Phật

♪ Nam-mô Vô Quá Dũng Bộ Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật

♪ Nam-mô Bất Tán Phật

♪ Nam-mô Hương Tu-di Phật

♪ Nam-mô Đại Trí Chân Thanh Phật

♪ Nam-mô Hương Nham Phật

♪ Nam-mô Năng Dữ Pháp Phật

♪ Nam-mô Bảo Tu-di Phật

♪ Nam-mô Đại Hương Hạnh Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Dược Thụ Thắng Phật

♪ Nam-mô Tịnh Tu-di Phật

♪ Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Đắc Độ Phật

♪ Nam-mô Vân Thanh Vương Phật

♪ Nam-mô Quá Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Duy Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Bất Động Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Ư Chư Chúng Trung Tôn Phật

♪ Nam-mô Chư Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quốc Độ Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Tinh Tấn Thượng Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Xả Ly Nghi Phật

♪ Nam-mô Thiện Tinh Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Công Đức Bảo Thắng Phật

♪ Nam-mô Tạo Hóa Phật

♪ Nam-mô Phổ Hiện Tiền Phật

♪ Nam-mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Danh Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Bạch Cái Phật

♪ Nam-mô Hương Cái Phật

♪ Nam-mô Tánh Nhật Phật

♪ Nam-mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

♪ Nam-mô Nghĩa Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Hỷ Phật

♪ Nam-mô Hậu Kiên Cố Phật

♪ Nam-mô Thế Gian Cầu Phật

♪ Nam-mô Thắng Bộ Hành Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Ly Y Mao Thụ Phật

♪ Nam-mô Mạng Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Trụ Trí Đức Phật

♪ Nam-mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Chuyển Hóa Nữ Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Chân Kim Sơn Phật

♪ Nam-mô Thâm Trí Phật

♪ Nam-mô Thú Hướng Chư Giác Thân Phật

♪ Nam-mô La Võng Quang Trung Duyên Khởi Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Thú Quán Chư Giác Thân Phật

♪ Nam-mô Thành Giác Phẫu Liên Hoa Phật

♪ Nam-mô La Võng Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Giác Hoa Khai Phẫu Phật

♪ Nam-mô Bảo Tát-lê Thụ Phật

♪ Nam-mô Bảo Châu Phật

♪ Nam-mô Tức Phát Ý Chuyển Pháp Luân Phật

♪ Nam-mô Thiên Quang Phật

♪ Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật

♪ Nam-mô Thắng Độ Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Dũng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Biện Phật

♪ Nam-mô Thánh Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Hải Phật

♪ Nam-mô Ái Hiệt Tuệ Phật

♪ Nam-mô Thắng Tu Phật

▲ Trên đây là 700 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Tín Như Ý Phật

♪ Nam-mô Kim Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Kim Hải Phật

♪ Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật

♪ Nam-mô Vô Quyết Đoạn Nguyện Phật

♪ Nam-mô Nội Điều Phật

♪ Nam-mô Điều Hóa Vô Hưu Tức Phật

♪ Nam-mô Hương Phong Phật

♪ Nam-mô Vô Thú Hướng Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Giác Hư Không Đức Phật

♪ Nam-mô Nhiếp Thủ Chúng Sanh Ý Phật

♪ Nam-mô Thành Tựu Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Tất Cảnh Trí Phật

♪ Nam-mô Thiện Tướng Thiện Khải Phật

♪ Nam-mô Thiện Ngôn Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Năng Tư Duy Nhẫn Phật

♪ Nam-mô Quang Tạo Phật

♪ Nam-mô Nhất Tạng Phật

♪ Nam-mô Nhất Chủng Tánh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Thân Phật

♪ Nam-mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật

♪ Nam-mô Thâm Vương Phật

♪ Nam-mô Trí Tuệ Tán Thán Phật

♪ Nam-mô Công Đức Lương Phật

♪ Nam-mô Vô Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Tán Chư Khủng Bố Phật

♪ Nam-mô Viễn Ly Chư Nghi Phật

♪ Nam-mô Trừ Khủng Y Mao Thụ Phật

♪ Nam-mô Phục Nhất Thiết Oán Phật

♪ Nam-mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Chấp Trì Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Quang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Quang Đức Phật

♪ Nam-mô Ly Luân Tràng Hậu Phật

♪ Nam-mô Thú Bồ-đề Phật

♪ Nam-mô Giác Hoa Khai Phẫu Quang Phật

♪ Nam-mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật

♪ Nam-mô Nhiếp Thọ Xưng Phật

♪ Nam-mô Quyết Định Sắc Phật

♪ Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật

♪ Nam-mô Phương Tiện Tu Phật

♪ Nam-mô Thắng Báo Phật

♪ Nam-mô Bảo Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Tại Chư Bảo Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Hoa Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Quần Manh Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Chuyển Hóa Nhất Thiết Khiên Liên Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Biện Tài Phật

♪ Nam-mô Vô Tranh Vô Khủng Phật

♪ Nam-mô Đô Thú Chúng Biện Phật

♪ Nam-mô Phổ Hương Quang Phật

♪ Nam-mô Kham Thọ Khí Thanh Phật

♪ Nam-mô Tu-di Hương Phật

♪ Nam-mô Đại Quý Phật

♪ Nam-mô Hương Hùng Phật

♪ Nam-mô Đại Tu Hành Phật

♪ Nam-mô Hương Thất Phật

♪ Nam-mô Xả Tranh Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Phật

♪ Nam-mô Giác Hùng Phật

♪ Nam-mô Thế Gian Tôn Trọng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hương Hùng Phật

♪ Nam-mô Cực Tôn Phật

♪ Nam-mô Văn Đức Phật

♪ Nam-mô Hoa Cái Bảo Phật

♪ Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Hồng Liên Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật

♪ Nam-mô Hương Hoa Phật

♪ Nam-mô Tu-di Vương Phật

♪ Nam-mô Thụ Đề Phật

♪ Nam-mô Chuyển Hóa Chúng Tướng Phật

♪ Nam-mô Quá Nhất Thiết Chúng Sanh Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Cực Trì Thệ Khải Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hương Phật

♪ Nam-mô Phổ Khai Quang Phật

♪ Nam-mô Phổ Phóng Hương Huân Phật

♪ Nam-mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật

♪ Nam-mô Tại Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Tối Thượng Thiên Vương Phật

♪ Nam-mô Nhất Giới Trì Giác Sát Phật

♪ Nam-mô Thiện Nhiếp Thân Phật

♪ Nam-mô Hương Huân Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tuệ Hùng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quán Phật

♪ Nam-mô Vô Ngã Nhãn Phật

♪ Nam-mô Nan Động Phật

♪ Nam-mô Sơ Phát Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Dũng Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Tích Bộ Phật

♪ Nam-mô Trừ Nhất Thiết Ưu Phật

♪ Nam-mô Ly Ưu Phật

▲ Trên đây là 800 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Như Ngu Lạc Tại Đức Phật

♪ Nam-mô An Ẩn Vương Đức Phật

♪ Nam-mô Tôn Tu-di Uy Hương Sơn Phật

♪ Nam-mô Đại Chủng Tánh Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Diện Phật

♪ Nam-mô Hồng Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Bạch Liên Hoa Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Hống Nhãn Phật

♪ Nam-mô Thiện An Chúng Sanh Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Tế Quang Phật

♪ Nam-mô Hiện Nguyệt Quang Phật

♪ Nam-mô Viễn Phương Thanh Xưng Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Tùy Ý Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Hương Tôn Tu-di Phật

♪ Nam-mô Cát Tường Hữu Đức Phật

♪ Nam-mô Tại Nguyệt Quang Hữu Đức Phật

♪ Nam-mô Tại Vô Lượng An Ẩn Đức Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Dĩ Đức Tự Tại Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Bảo Trụ Trì Đình Liệu Phật

♪ Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phan Phật

♪ Nam-mô Tôn Ẩn Tạng Quang Phật

♪ Nam-mô Tùng Uy Hoa Vương Phật

♪ Nam-mô Nhập Tại Vô Biên Tế Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Tôn Phật

♪ Nam-mô Phổ Cực Thượng Phật

♪ Nam-mô Hải Uy Phật

♪ Nam-mô Chư Bảo Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Tĩnh Thiên Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hương Tượng Phật

♪ Nam-mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật

♪ Nam-mô Tạo Đăng Minh Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Tôn Quang Phật

♪ Nam-mô Thí An Ẩn Phật

♪ Nam-mô Tín Tâm Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Nam-mô Bình Đẳng Tâm Minh Phật

♪ Nam-mô Văn Trí Phật

♪ Nam-mô Đại Bộ Phân Phật

♪ Nam-mô Kim Diện Quang Phật

♪ Nam-mô Phổ Quang Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Thiện Xưng Đức Uy Đế-thích Uy Tràng Quang Phật

♪ Nam-mô Phổ Đức Quang Phật

♪ Nam-mô Tinh Tấn Phục Oán Dũng Phật

♪ Nam-mô Trụ Trì Địa Lực Tiến Pháp Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Dược Thụ Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Liên Hoa Trụ Tát-lê Thụ Vương Phật

♪ Nam-mô Cầu Đức Phật

♪ Nam-mô Nhật Luân Tràng Đức Quang Phật

♪ Nam-mô Bảo Liên Dũng Phật

♪ Nam-mô Nhất Bảo Cái Phật

♪ Nam-mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật

♪ Nam-mô Hộ Căn Phật

♪ Nam-mô Trụ Thiền Tư Dũng Phật

♪ Nam-mô Bảo Tràng Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Trụ Vô Lượng Dũng Phật

♪ Nam-mô Hảo Hương Tôn Hương Huân Phật

♪ Nam-mô Tư Duy Tôn Tượng Đức Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Tôn Đức Phật

♪ Nam-mô Nhật Luân Tràng Tôn Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Hưng Thành Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Thừa Phật

♪ Nam-mô Tư Duy Tối Dũng Phật

♪ Nam-mô Bảo Hoa Phổ Quang Uy Phật

♪ Nam-mô Trụ Vô Tỉ Dũng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tối Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Tự Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Nam-mô Bảo Nội Phật

♪ Nam-mô Bảo Luân Uy Cực Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Liễu Ý Phật

♪ Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật

♪ Nam-mô Sa-la Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật

♪ Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Phật

♪ Nam-mô Địa Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Thanh Triệt Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Ly Ác Đạo Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thượng Tôn Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Tý Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật

♪ Nam-mô Đại Diễm Thân Phật

♪ Nam-mô Hư Không Luân Tĩnh Vương Phật

♪ Nam-mô Thanh Âm Vô Biểu Thức Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Xử Thế Phật

♪ Nam-mô Hồng Liên Diện Phật

♪ Nam-mô Tổng Trì Phật

♪ Nam-mô Bảo Luân Võng Phật

♪ Nam-mô Thiên Đế Tràng Phật

♪ Nam-mô Thiện Tụ Quang Liên Hoa Phẫu Thể Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Danh Xưng Đức Quang Phật

♪ Nam-mô Diêm-phù Đăng Phật

♪ Nam-mô Tu-di Nham Phật

♪ Nam-mô Tuệ Đăng Minh Phật

♪ Nam-mô Quang Cực Minh Phật

♪ Nam-mô Nhật Uy Đức Trang Nghiêm Tạng~tàng Phật

♪ Nam-mô Sắc Tràng Phan Tinh Vương Phật

♪ Nam-mô Bất Động Quang Quán Tự Tại Vô Lượng Mạng Phật

♪ Nam-mô Uy Đức Tự Tại Vương Phật

▲ Trên đây là 900 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Chánh Giác Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Tôn Bảo Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật

♪ Nam-mô Diệu Pháp Phật

♪ Nam-mô Bảo Tràng Luân Thượng Tôn Vương Phật

♪ Nam-mô Ngọc Lan Sắc Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật

♪ Nam-mô Tín Chúng Sanh Phật

♪ Nam-mô Tại Bảo Phật

♪ Nam-mô Phóng Thiên Uy Phật

♪ Nam-mô Thắng Uy Đức Sắc Phật

♪ Nam-mô Thí Bảo Quang Phật

♪ Nam-mô Bi Từ Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Tranh Hạnh Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật

♪ Nam-mô Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật

♪ Nam-mô Hoài Nhãn Phật

♪ Nam-mô Chấp Phu Sức Phật

♪ Nam-mô Hư Không Ý Phật

♪ Nam-mô Năng Dữ Lạc Phật

♪ Nam-mô Hoan Hỷ Vương Phật

♪ Nam-mô Đại Tích Phật

♪ Nam-mô Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sanh Tín Phật

♪ Nam-mô Chí Đại Phật

♪ Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật

♪ Nam-mô Vô Đối Quang Phật

♪ Nam-mô Long Tôn Phật

♪ Nam-mô Khoái Kiến Phật

♪ Nam-mô Hương Thượng Phật

♪ Nam-mô Đại Hoài Phật

♪ Nam-mô Bất Tùy Tha Phật

♪ Nam-mô Đại Hóa Phật

♪ Nam-mô Bảo Hồi Phật

♪ Nam-mô Đại Xa Hoa Phật

♪ Nam-mô Mỹ Khoái Đức Phật

♪ Nam-mô Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật

♪ Nam-mô Chư Đế-thích Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Giới Vị Phật

♪ Nam-mô Hoa Uy Phật

♪ Nam-mô Phổ Uy Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tế Uy Phật

♪ Nam-mô Năng Dữ Nhãn Phật

♪ Nam-mô Hương Uy Phật

♪ Nam-mô Thượng Tràng Phật

♪ Nam-mô An Ẩn Đức Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Biến Chiếu Thập Phương Phật

♪ Nam-mô Phát Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Tu Hành Phật

♪ Nam-mô Hiển Hiện Phật

♪ Nam-mô Bảo Uy Phật

♪ Nam-mô Tại Đức Phật

♪ Nam-mô Bình Đẳng Tác Phật

♪ Nam-mô Vô Tỉ Phật

♪ Nam-mô Phổ Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật

♪ Nam-mô Hoa Thành Công Đức Phật

♪ Nam-mô Kiên Cố Chúng Sanh Phật

♪ Nam-mô Duyệt Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Thí Uy Phật

♪ Nam-mô Phổ Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Tý Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Tôn Uy Phật

♪ Nam-mô Bất Động Tâm Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật

♪ Nam-mô Tràng Phan Phật

♪ Nam-mô Câu-tô-ma Thành Phật

♪ Nam-mô Phổ Phong Âm Phật

♪ Nam-mô Hương Tôn Phật

♪ Nam-mô Thắng Mạng Phật

♪ Nam-mô Năng Vi Chủ Phật

♪ Nam-mô Tràng Uy Phật

♪ Nam-mô Tụ Uy Phật

♪ Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật

♪ Nam-mô Dụ Bảo Phật

♪ Nam-mô Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Ca-lăng-tần-già Thanh Phật

♪ Nam-mô Đại Long Uy Phật

♪ Nam-mô Thập Lực Ngu Lạc Phật

♪ Nam-mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Xưng Nhất Thiết Chúng Sanh Niệm Thắng Công Đức Phật

♪ Nam-mô Thiên Đế-thích Tịnh Tràng Phật

♪ Nam-mô Thường Tương Ứng Ngữ Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Tạp Hương Thụ Phật

♪ Nam-mô Dụ Như Tu-di Sơn Phật

♪ Nam-mô Vân Trung Tự Tại Đăng Minh Phật

♪ Nam-mô Vân Trung Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Trừ Thế Úy Giác Ngộ Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Diệp Tịnh Phật

♪ Nam-mô Tinh Vương Hoa Phật

♪ Nam-mô Hiền Trí Bất Động Phật

♪ Nam-mô Lực Sĩ Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Đài Phật

♪ Nam-mô Tượng Thứu Sư Tử Nham Lôi Nan Quá Thượng Phật

♪ Nam-mô Phổ Thiền Phật

♪ Nam-mô Thanh Mãn Thập Phương Phật

♪ Nam-mô Công Đức Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Ba-lâu-na Thiên Phật

♪ Nam-mô Thập Phương Thượng Phật

♪ Nam-mô Ly Cấu Quang Phật

♪ Nam-mô Uy Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Tu-di Tướng Phật

▲ Trên đây là 1.000 vị Phật
——————————————————————————–

Nếu có thiện nam tín nữ nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn này, rồi hoan hỷ tin mến, thọ trì đọc tụng, và chẳng sanh lòng phỉ báng, hoặc có thể biên chép hay diễn nói cho người khác, hoặc có thể tạo lập hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa âm nhạc, tán thán công đức của Phật, và chí tâm đảnh lễ, thời công đức của họ sẽ vượt hơn người trong trăm ngàn kiếp lấy toàn trân bảo và ma-ni châu chất cao đến cõi Phạm Thiên ở chư Phật quốc độ khắp mười phương để làm bố thí.

Khi các thiện nam tín nữ ấy đã làm những sự cúng dường cho chư Như Lai này rồi, họ sẽ được công đức đó ở đời sau và cho đến sẽ thành Phật. Công đức ấy thật là vô cùng vô tận. Ở trong Hiền Kiếp, họ sẽ đều được chư Phật thọ ký. Ở mọi nơi sanh ra, người ấy sẽ luôn gặp Tam Bảo. Họ sẽ được sanh ở cõi nước của chư Phật, sáu căn đầy đủ, không đọa vào trong tám nạn, và sẽ sớm cụ túc 32 tướng hảo với 80 vẻ đẹp.

Nếu họ có thể một lần đảnh lễ sát đất và miệng tự xướng lên lời như vầy:

“Con nay lễ khắp hết thảy chư Phật trong ba đời mười phương và 1.000 vị Phật trong Kiếp Tinh Tú ở vào đời vị lai. Nếu có được bao nhiêu công đức từ việc lễ kính như đã nói ở trên, con nguyện đem công đức này cùng hết thảy chúng sanh ở trong năm đường, đều sẽ vãng sanh đến cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ.”

Khi đã lập đại thệ nguyện rồi, thời tất sẽ khiến các chúng sinh vãng sanh ở cõi nước kia. Khi đã sanh về cõi nước kia, tướng hảo thân hình và trí tuệ biện tài sẽ đồng như Đức Phật A-di-đà; quả báo có được cũng đồng như Thế Tôn.

Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh

Print Friendly, PDF & Email