KINH HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT DANH

Hán dịch: Trích từ bản ghi chép của đời Lương, tên người dịch đã bị thất lạc
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Lúc bấy giờ Hỷ Vương Bồ-Tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Nay ở trong chúng hội nơi đây có vị Bồ-Tát Ma-ha-tát nào đắc tam-muội này không, cũng như đã đắc 84.000 môn Ba-la-mật, các môn tam-muội, và các môn đà-la-ni chăng?”

Phật bảo ngài Hỷ Vương:

“Nay ở trong chúng hội nơi đây có chư Bồ-Tát Đại sĩ đã đắc tam-muội này, cũng như có thể nhập 84.000 môn Ba-la-mật, các môn tam-muội, và các môn đà-la-ni. Ở trong Hiền Kiếp này, chư Bồ-Tát đó đều sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác–ngoại trừ bốn Đức Như Lai đã thành Phật ở trong kiếp này rồi.”

Hỷ Vương Bồ-Tát lại bạch Phật rằng:

“Duy nguyện Như Lai hãy tuyên nói các danh tự của chư Bồ-Tát này để làm nhiều lợi ích cho hàng trời người và an ổn thế gian. Lại cũng là vì để hộ trì Phật Pháp khiến được cửu trụ, và cũng là vì để hiển thị Pháp minh cho chư Bồ-Tát cầu Vô Thượng Đạo ở đời vị lai, khiến tâm họ sẽ không chán mỏi.”

Phật bảo ngài Hỷ Vương:

“Ông nay lắng nghe và hãy khéo tư duy. Ta sẽ thuyết giảng cho ông.”

“Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói các danh tự của chư Phật:

“♪ Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

♪ Nam-mô Câu-na-hàm-mâu-ni Phật

♪ Nam-mô Ca-diếp Phật

♪ Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật

♪ Nam-mô Di-lặc Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phật

♪ Nam-mô Minh Diễm Phật

♪ Nam-mô Mâu-ni Phật

♪ Nam-mô Diệu Hoa Phật

♪ Nam-mô Hoa Thị Phật

♪ Nam-mô Thiện Tú Phật

♪ Nam-mô Đạo Sư Phật

♪ Nam-mô Đại Tý Phật

♪ Nam-mô Đại Lực Phật

♪ Nam-mô Tú Vương Phật

♪ Nam-mô Tu Dược Phật

♪ Nam-mô Danh Tướng Phật

♪ Nam-mô Đại Minh Phật

♪ Nam-mô Diễm Kiên Phật

♪ Nam-mô Chiếu Diệu Phật

♪ Nam-mô Nhật Tạng Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Thị Phật

♪ Nam-mô Chúng Diễm Phật

♪ Nam-mô Thiện Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Ưu Phật

♪ Nam-mô Đề-sa Phật

♪ Nam-mô Minh Diệu Phật

♪ Nam-mô Trì Man Phật

♪ Nam-mô Công Đức Minh Phật

♪ Nam-mô Thị Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Đăng Diệu Phật

♪ Nam-mô Hưng Thịnh Phật

♪ Nam-mô Dược Sư Phật

♪ Nam-mô Thiện Nhu Phật

♪ Nam-mô Bạch Hào Phật

♪ Nam-mô Kiên Cố Phật

♪ Nam-mô Phước Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Hoại Phật

♪ Nam-mô Đức Tướng Phật

♪ Nam-mô La-hầu Phật

♪ Nam-mô Chúng Chủ Phật

♪ Nam-mô Phạm Thanh Phật

♪ Nam-mô Kiên Tế Phật

♪ Nam-mô Bất Cao Phật

♪ Nam-mô Tác Minh Phật

♪ Nam-mô Đại Sơn Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Phật

♪ Nam-mô Tương Chúng Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Phật

♪ Nam-mô Trân Bảo Phật

♪ Nam-mô Hoa Nhật Phật

♪ Nam-mô Quân Lực Phật

♪ Nam-mô Hương Diễm Phật

♪ Nam-mô Nhân Ái Phật

♪ Nam-mô Đại Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Phạm Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Minh Phật

♪ Nam-mô Long Đức Phật

♪ Nam-mô Kiên Bộ Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Kiến Phật

♪ Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật

♪ Nam-mô Thiện Thủ Phật

♪ Nam-mô Hoan Hỷ Phật

♪ Nam-mô Bất Thối Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Tướng Phật

♪ Nam-mô Thắng Tri Phật

♪ Nam-mô Pháp Thị Phật

♪ Nam-mô Hỷ Vương Phật

♪ Nam-mô Diệu Ngự Phật

♪ Nam-mô Ái Tác Phật

♪ Nam-mô Đức Tý Phật

♪ Nam-mô Hương Tượng Phật

♪ Nam-mô Quán Thị Phật

♪ Nam-mô Vân Âm Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Phật

♪ Nam-mô Thiện Cao Phật

♪ Nam-mô Ly Cấu Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Tướng Phật

♪ Nam-mô Đại Danh Phật

♪ Nam-mô Châu Kế Phật

♪ Nam-mô Uy Mãnh Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Hống Phật

♪ Nam-mô Đức Thụ Phật

♪ Nam-mô Hoan Thích Phật

♪ Nam-mô Tuệ Tụ Phật

♪ Nam-mô An Trụ Phật

♪ Nam-mô Hữu Ý Phật

♪ Nam-mô Ương-già-đà Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Ý Phật

♪ Nam-mô Diệu Sắc Phật

♪ Nam-mô Đa Trí Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Kiên Giới Phật

♪ Nam-mô Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Bảo Tướng Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Phật

♪ Nam-mô Na-la-diên Phật

♪ Nam-mô An Lạc Phật

♪ Nam-mô Trí Tích Phật

♪ Nam-mô Đức Kính Phật

▲ Trên đây là 100 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Phạm Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Tích Phật

♪ Nam-mô Hoa Thiên Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Nghị Phật

♪ Nam-mô Pháp Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Danh Văn Ý Phật

♪ Nam-mô Nhạo Thuyết Tụ Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Tướng Phật

♪ Nam-mô Cầu Lợi Ích Phật

♪ Nam-mô Du Hí Thần Thông Phật

♪ Nam-mô Ly Ám Phật

♪ Nam-mô Danh Thiên Phật

♪ Nam-mô Di-lâu Tướng Phật

♪ Nam-mô Chúng Minh Phật

♪ Nam-mô Bảo Tạng Phật

♪ Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Thuẫn Phật

♪ Nam-mô Châu Giác Phật

♪ Nam-mô Đức Tán Phật

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Minh Phật

♪ Nam-mô Nhật Minh Phật

♪ Nam-mô Tinh Tú Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Vi Lam Vương Phật

♪ Nam-mô Phước Tạng Phật

♪ Nam-mô Kiến Hữu Biên Phật

♪ Nam-mô Điện Minh Phật

♪ Nam-mô Kim Sơn Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Đức Phật

♪ Nam-mô Thắng Tướng Phật

♪ Nam-mô Minh Tán Phật

♪ Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Cụ Túc Tán Phật

♪ Nam-mô Ly Úy Sư Phật

♪ Nam-mô Ứng Thiên Phật

♪ Nam-mô Đại Đăng Phật

♪ Nam-mô Thế Minh Phật

♪ Nam-mô Diệu Âm Phật

♪ Nam-mô Trì Thượng Công Đức Phật

♪ Nam-mô Cám Thân Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Giáp Phật

♪ Nam-mô Bảo Tán Phật

♪ Nam-mô Chúng Vương Phật

♪ Nam-mô Du Bộ Phật

♪ Nam-mô An Ẩn Phật

♪ Nam-mô Pháp Sai Biệt Phật

♪ Nam-mô Thượng Tôn Phật

♪ Nam-mô Cực Cao Đức Phật

♪ Nam-mô Thượng Sư Tử Âm Phật

♪ Nam-mô Nhạo Hí Phật

♪ Nam-mô Long Minh Phật

♪ Nam-mô Hoa Sơn Phật

♪ Nam-mô Long Hỷ Phật

♪ Nam-mô Hương Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Diễm Sơn Phật

♪ Nam-mô Thiên Lực Phật

♪ Nam-mô Đức Man Phật

♪ Nam-mô Long Thủ Phật

♪ Nam-mô Nhân Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Thiện Hạnh Ý Phật

♪ Nam-mô Trí Thắng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Nhật Phật

♪ Nam-mô Thật Ngữ Phật

♪ Nam-mô Trì Cự Phật

♪ Nam-mô Định Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hình Phật

♪ Nam-mô Minh Chiếu Phật

♪ Nam-mô Tối Thắng Đăng Phật

♪ Nam-mô Đoạn Nghi Phật

♪ Nam-mô Trang Nghiêm Thân Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Bộ Phật

♪ Nam-mô Giác Ngộ Phật

♪ Nam-mô Hoa Tướng Phật

♪ Nam-mô Sơn Chủ Vương Phật

♪ Nam-mô Thiện Uy Nghi Phật

♪ Nam-mô Biến Kiến Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Danh Phật

♪ Nam-mô Bảo Thiên Phật

♪ Nam-mô Diệt Quá Phật

♪ Nam-mô Trì Cam Lộ Phật

♪ Nam-mô Nhân Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Hỷ Kiến Phật

♪ Nam-mô Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Châu Minh Phật

♪ Nam-mô Sơn Đảnh Phật

♪ Nam-mô Đáo Bỉ Ngạn Phật

♪ Nam-mô Pháp Tích Phật

♪ Nam-mô Định Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Thí Nguyện Phật

♪ Nam-mô Bảo Tụ Phật

♪ Nam-mô Trụ Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Mãn Ý Phật

♪ Nam-mô Thượng Tán Phật

♪ Nam-mô Từ Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Phật

♪ Nam-mô Phạm Thiên Phật

♪ Nam-mô Hoa Minh Phật

♪ Nam-mô Thân Sai Biệt Phật

♪ Nam-mô Pháp Minh Phật

♪ Nam-mô Tận Kiến Phật

▲ Trên đây là 200 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Đức Tịnh Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Diện Phật

♪ Nam-mô Bảo Đăng Phật

♪ Nam-mô Bảo Đang Phật

♪ Nam-mô Thượng Danh Phật

♪ Nam-mô Tác Danh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Âm Phật

♪ Nam-mô Vi Lam Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Thân Phật

♪ Nam-mô Minh Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Năng Thắng Phật

♪ Nam-mô Công Đức Phẩm Phật

♪ Nam-mô Hải Tuệ Phật

♪ Nam-mô Đắc Thế Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Hạnh Phật

♪ Nam-mô Khai Hoa Phật

♪ Nam-mô Tịnh Cấu Phật

♪ Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Dũng Lực Phật

♪ Nam-mô Phú Túc Phật

♪ Nam-mô Phước Đức Phật

♪ Nam-mô Tùy Thời Phật

♪ Nam-mô Khánh Âm Phật

♪ Nam-mô Công Đức Kính Phật

♪ Nam-mô Quảng Ý Phật

♪ Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật

♪ Nam-mô Tài Thiên Phật

♪ Nam-mô Tịnh Đoạn Nghi Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Trì Phật

♪ Nam-mô Diệu Lạc Phật

♪ Nam-mô Bất Phụ Phật

♪ Nam-mô Vô Trụ Phật

♪ Nam-mô Đắc-xoa-ca Phật

♪ Nam-mô Chúng Thủ Phật

♪ Nam-mô Thế Quang Phật

♪ Nam-mô Đa Đức Phật

♪ Nam-mô Phất-sa Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Nghĩa Ý Phật

♪ Nam-mô Dược Vương Phật

♪ Nam-mô Đoạn Ác Phật

♪ Nam-mô Vô Nhiệt Phật

♪ Nam-mô Thiện Điều Phật

♪ Nam-mô Danh Đức Phật

♪ Nam-mô Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Dũng Đắc Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Quân Phật

♪ Nam-mô Đại Đức Phật

♪ Nam-mô Tịch Diệt Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Âm Phật

♪ Nam-mô Đại Uy Quang Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Phật

♪ Nam-mô Vô Sở Phụ Phật

♪ Nam-mô Ly Nghi Hoặc Phật

♪ Nam-mô Điện Tướng Phật

♪ Nam-mô Cung Kính Phật

♪ Nam-mô Uy Đức Thủ Phật

♪ Nam-mô Trí Nhật Phật

♪ Nam-mô Thượng Lợi Phật

♪ Nam-mô Tu-di Đảnh Phật

♪ Nam-mô Tịnh Tâm Phật

♪ Nam-mô Trị Oán Tặc Phật

♪ Nam-mô Ly Kiêu Phật

♪ Nam-mô Ứng Tán Phật

♪ Nam-mô Trí Thứ Phật

♪ Nam-mô Na-la-đạt Phật

♪ Nam-mô Thường Lạc Phật

♪ Nam-mô Bất Thiểu Quốc Phật

♪ Nam-mô Thiên Danh Phật

♪ Nam-mô Vân Đức Phật

♪ Nam-mô Thậm Lương Phật

♪ Nam-mô Đa Công Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Trang Nghiêm Đảnh Kế Phật

♪ Nam-mô Nhạo Thiền Phật

♪ Nam-mô Vô Sở Thiểu Phật

♪ Nam-mô Du Hí Phật

♪ Nam-mô Đức Bảo Phật

♪ Nam-mô Ứng Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Hoa Thân Phật

♪ Nam-mô Đại Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Biện Tài Tán Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Châu Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật

♪ Nam-mô Châu Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Đại Vương Phật

♪ Nam-mô Đức Cao Hạnh Phật

♪ Nam-mô Cao Danh Phật

♪ Nam-mô Bách Quang Phật

♪ Nam-mô Hỷ Duyệt Phật

♪ Nam-mô Long Bộ Phật

♪ Nam-mô Ý Nguyện Phật

♪ Nam-mô Diệu Bảo Phật

♪ Nam-mô Diệt Dĩ Phật

♪ Nam-mô Pháp Tràng Phật

♪ Nam-mô Điều Ngự Phật

♪ Nam-mô Hỷ Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Bảo Kế Phật

♪ Nam-mô Ly Sơn Phật

♪ Nam-mô Tịnh Thiên Phật

▲ Trên đây là 300 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Hoa Quan Phật

♪ Nam-mô Tịnh Danh Phật

♪ Nam-mô Uy Đức Tịch Diệt Phật

♪ Nam-mô Ái Tướng Phật

♪ Nam-mô Đa Thiên Phật

♪ Nam-mô Tu-diễm-ma Phật

♪ Nam-mô Thiên Uy Phật

♪ Nam-mô Diệu Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Bảo Bộ Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phần Phật

♪ Nam-mô Tối Tôn Thắng Phật

♪ Nam-mô Nhân Vương Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Vân Phật

♪ Nam-mô Cám Nhãn Phật

♪ Nam-mô Bảo Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Đức Thừa Phật

♪ Nam-mô Giác Tưởng Phật

♪ Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Hương Tế Phật

♪ Nam-mô Thắng Tuệ Phật

♪ Nam-mô Ly Ái Phật

♪ Nam-mô Từ Tướng Phật

♪ Nam-mô Diệu Hương Phật

♪ Nam-mô Kiên Khải Phật

♪ Nam-mô Uy Đức Mãnh Phật

♪ Nam-mô Châu Khải Phật

♪ Nam-mô Nhân Hiền Phật

♪ Nam-mô Thiện Thệ Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Phạm Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Quán Sát Tuệ Phật

♪ Nam-mô Chánh Sanh Phật

♪ Nam-mô Cao Thắng Phật

♪ Nam-mô Nhật Quán Phật

♪ Nam-mô Bảo Danh Phật

♪ Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Sơn Quang Phật

♪ Nam-mô Đức Tụ Vương Phật

♪ Nam-mô Cúng Dường Danh Phật

♪ Nam-mô Pháp Tán Phật

♪ Nam-mô Thí Minh Phật

♪ Nam-mô Điện Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Ngữ Phật

♪ Nam-mô Cứu Mạng Phật

♪ Nam-mô Thiện Giới Phật

♪ Nam-mô Thiện Chúng Phật

♪ Nam-mô Kiên Cố Tuệ Phật

♪ Nam-mô Phá Hữu Ám Phật

♪ Nam-mô Thiện Thắng Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Quang Phật

♪ Nam-mô Chiếu Minh Phật

♪ Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Lợi Tuệ Phật

♪ Nam-mô Châu Nguyệt Quang Phật

♪ Nam-mô Uy Quang Phật

♪ Nam-mô Bất Phá Luận Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Vương Phật

♪ Nam-mô Châu Luân Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Tuệ Phật

♪ Nam-mô Kiết Thủ Phật

♪ Nam-mô Thiện Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Bảo Diễm Phật

♪ Nam-mô La-hầu Thủ Phật

♪ Nam-mô Nhạo Bồ-đề Phật

♪ Nam-mô Đẳng Quang Phật

♪ Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật

♪ Nam-mô Thế Tối Diệu Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Danh Phật

♪ Nam-mô Thập Thế Lực Phật

♪ Nam-mô Hỷ Lực Vương Phật

♪ Nam-mô Đức Thế Lực Phật

♪ Nam-mô Tối Thắng Đảnh Phật

♪ Nam-mô Đại Thế Lực Phật

♪ Nam-mô Công Đức Tạng Phật

♪ Nam-mô Chân Hạnh Phật

♪ Nam-mô Thượng An Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Tri Sơn Phật

♪ Nam-mô Đại Quang Phật

♪ Nam-mô Diệu Đức Tạng Phật

♪ Nam-mô Quảng Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Võng Nghiêm Thân Phật

♪ Nam-mô Phước Đức Minh Phật

♪ Nam-mô Tạo Khải Phật

♪ Nam-mô Thành Thủ Phật

♪ Nam-mô Thiện Hoa Phật

♪ Nam-mô Tập Bảo Phật

♪ Nam-mô Đại Hải Trí Phật

♪ Nam-mô Trì Địa Đức Phật

♪ Nam-mô Nghĩa Ý Mãnh Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Đức Luân Phật

♪ Nam-mô Bảo Quang Phật

♪ Nam-mô Lợi Ích Phật

♪ Nam-mô Thế Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Mỹ Âm Phật

♪ Nam-mô Phạm Tướng Phật

♪ Nam-mô Chúng Sư Thủ Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Hạnh Phật

♪ Nam-mô Nan Thí Phật

♪ Nam-mô Ứng Cúng Phật

▲ Trên đây là 400 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Minh Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Đại Quang Vương Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Bảo Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Chúng Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Danh Phật

♪ Nam-mô Bất Hư Quang Phật

♪ Nam-mô Thánh Thiên Phật

♪ Nam-mô Trí Vương Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Chúng Phật

♪ Nam-mô Thiện Chướng Phật

♪ Nam-mô Kiến Từ Phật

♪ Nam-mô Hoa Quốc Phật

♪ Nam-mô Pháp Ý Phật

♪ Nam-mô Phong Hành Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Minh Phật

♪ Nam-mô Đa Minh Phật

♪ Nam-mô Mật Chúng Phật

♪ Nam-mô Quang Vương Phật

♪ Nam-mô Công Đức Thủ Phật

♪ Nam-mô Lợi Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Cụ Phật

♪ Nam-mô Kiên Quán Phật

♪ Nam-mô Trụ Pháp Phật

♪ Nam-mô Châu Túc Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Đức Phật

♪ Nam-mô Diệu Thân Phật

♪ Nam-mô Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật

♪ Nam-mô Diệu Trí Phật

♪ Nam-mô Phổ Đức Phật

♪ Nam-mô Phạm Tài Phật

♪ Nam-mô Thật Âm Phật

♪ Nam-mô Chánh Trí Phật

♪ Nam-mô Lực Đắc Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Ý Phật

♪ Nam-mô Tịnh Hoa Phật

♪ Nam-mô Hỷ Nhãn Phật

♪ Nam-mô Hoa Xỉ Phật

♪ Nam-mô Công Đức Tự Tại Tràng Phật

♪ Nam-mô Minh Bảo Phật

♪ Nam-mô Hy Hữu Danh Phật

♪ Nam-mô Thượng Giới Phật

♪ Nam-mô Ly Dục Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Thiên Phật

♪ Nam-mô Phạm Thọ Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Thiên Phật

♪ Nam-mô Nhạo Trí Phật

♪ Nam-mô Khả Ức Niệm Phật

♪ Nam-mô Châu Tạng Phật

♪ Nam-mô Đức Lưu Bố Phật

♪ Nam-mô Đại Thiên Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Phược Phật

♪ Nam-mô Kiên Pháp Phật

♪ Nam-mô Thiên Đức Phật

♪ Nam-mô Phạm Mâu-ni Phật

♪ Nam-mô An Tường Hạnh Phật

♪ Nam-mô Cần Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Đắc Thượng Vị Phật

♪ Nam-mô Vô Y Đức Phật

♪ Nam-mô Ngọc Lan Hoa Phật

♪ Nam-mô Xuất Sanh Vô Thượng Công Đức Phật

♪ Nam-mô Tiên Nhân Thị Vệ Phật

♪ Nam-mô Đế Tràng Phật

♪ Nam-mô Đại Ái Phật

♪ Nam-mô Tu-mạn Sắc Phật

♪ Nam-mô Chúng Diệu Phật

♪ Nam-mô Khả Lạc Phật

♪ Nam-mô Thế Lực Hạnh Phật

♪ Nam-mô Thiện Định Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Ngưu Vương Phật

♪ Nam-mô Diệu Tý Phật

♪ Nam-mô Đại Xa Phật

♪ Nam-mô Mãn Nguyện Phật

♪ Nam-mô Đức Quang Phật

♪ Nam-mô Bảo Âm Phật

♪ Nam-mô Quang Tràng Phật

♪ Nam-mô Phú Quý Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Lực Phật

♪ Nam-mô Tịnh Mục Phật

♪ Nam-mô Quán Thân Phật

♪ Nam-mô Tịnh Ý Phật

♪ Nam-mô Tri Thứ Đệ Phật

♪ Nam-mô Mãnh Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Đại Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Nhật Quang Diệu Phật

♪ Nam-mô Tịnh Tạng Phật

♪ Nam-mô Phân Biệt Uy Phật

♪ Nam-mô Vô Tổn Phật

♪ Nam-mô Mật Nhật Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Quang Phật

♪ Nam-mô Trì Minh Phật

♪ Nam-mô Thiện Tịch Hạnh Phật

♪ Nam-mô Bất Động Phật

♪ Nam-mô Đại Thỉnh Phật

♪ Nam-mô Đức Pháp Phật

♪ Nam-mô Nghiêm Độ Phật

♪ Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Nam-mô Cao Xuất Phật

♪ Nam-mô Diễm Sí Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Nghiêm Phật

▲ Trên đây là 500 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Cao Đại Thân Phật

♪ Nam-mô Thượng Thiện Phật

♪ Nam-mô Bảo Thượng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Phật

♪ Nam-mô Hải Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Ấn Thủ Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Cái Phật

♪ Nam-mô Đa Diễm Phật

♪ Nam-mô Thuận Tịch Diệt Phật

♪ Nam-mô Trí Xưng Phật

♪ Nam-mô Trí Giác Phật

♪ Nam-mô Công Đức Quang Phật

♪ Nam-mô Thanh Lưu Bố Phật

♪ Nam-mô Mãn Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Thiện Giới Vương Phật

♪ Nam-mô Đăng Vương Phật

♪ Nam-mô Điện Quang Phật

♪ Nam-mô Đại Diễm Vương Phật

♪ Nam-mô Tịch Chư Hữu Phật

♪ Nam-mô Tỳ-xá-khư Thiên Phật

♪ Nam-mô Hoa Tạng Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Sơn Phật

♪ Nam-mô Thân Đoan Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Tịnh Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Uy Mãnh Quân Phật

♪ Nam-mô Trí Diễm Đức Phật

♪ Nam-mô Lực Hạnh Phật

♪ Nam-mô La-hầu Thiên Phật

♪ Nam-mô Trí Tụ Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Xuất Hiện Phật

♪ Nam-mô Như Vương Phật

♪ Nam-mô Viên Mãn Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô La-hầu-la Phật

♪ Nam-mô Đại Dược Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Hiền Phật

♪ Nam-mô Đệ Nhất Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Đức Thủ Phật

♪ Nam-mô Bách Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Lưu Bố Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Công Đức Phật

♪ Nam-mô Pháp Tạng Phật

♪ Nam-mô Diệu Ý Phật

♪ Nam-mô Đức Chủ Phật

♪ Nam-mô Tối Tăng Thượng Phật

♪ Nam-mô Tuệ Đảnh Phật

♪ Nam-mô Thắng Oán Địch Phật

♪ Nam-mô Ý Hạnh Phật

♪ Nam-mô Phạm Âm Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Phật

♪ Nam-mô Lôi Âm Phật

♪ Nam-mô Thông Tướng Phật

♪ Nam-mô Tuệ Long Phật

♪ Nam-mô Thâm Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Đại Địa Vương Phật

♪ Nam-mô Đại Ngưu Vương Phật

♪ Nam-mô Lê-đà Mục Phật

♪ Nam-mô Hy Hữu Thân Phật

♪ Nam-mô Thật Tướng Phật

♪ Nam-mô Tối Tôn Thiên Phật

♪ Nam-mô Bất Một Âm Phật

♪ Nam-mô Bảo Thắng Phật

♪ Nam-mô Âm Đức Phật

♪ Nam-mô Trang Nghiêm Từ Phật

♪ Nam-mô Dũng Trí Phật

♪ Nam-mô Hoa Tích Phật

♪ Nam-mô Hoa Khai Phật

♪ Nam-mô Vô Thượng Y Vương Phật

♪ Nam-mô Đức Tích Phật

♪ Nam-mô Thượng Hình Sắc Phật

♪ Nam-mô Công Đức Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Đăng Phật

♪ Nam-mô Uy Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Bồ-đề Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Tận Phật

♪ Nam-mô Bồ-đề Nhãn Phật

♪ Nam-mô Thân Sung Mãn Phật

♪ Nam-mô Tuệ Quốc Phật

♪ Nam-mô Tối Thượng Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Chiếu Phật

♪ Nam-mô Tuệ Đức Phật

♪ Nam-mô Diệu Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Tạng Phật

♪ Nam-mô Thượng Thí Phật

♪ Nam-mô Đại Tôn Phật

♪ Nam-mô Trí Thế Phật

♪ Nam-mô Đại Diễm Phật

♪ Nam-mô Đế Vương Phật

♪ Nam-mô Chế Lực Phật

♪ Nam-mô Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Hiện Phật

♪ Nam-mô Danh Văn Phật

♪ Nam-mô Đoan Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Vô Trần Cấu Phật

♪ Nam-mô Uy Nghi Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Quân Phật

♪ Nam-mô Thiên Vương Phật

♪ Nam-mô Danh Thanh Phật

♪ Nam-mô Thù Thắng Phật

▲ Trên đây là 600 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Đại Tạng Phật

♪ Nam-mô Phước Đức Quang Phật

♪ Nam-mô Phạm Văn Phật

♪ Nam-mô Xuất Chư Hữu Phật

♪ Nam-mô Trí Đảnh Phật

♪ Nam-mô Thượng Thiên Phật

♪ Nam-mô Địa Vương Phật

♪ Nam-mô Chí Giải Thoát Phật

♪ Nam-mô Kim Kế Phật

♪ Nam-mô La-hầu Nhật Phật

♪ Nam-mô Mạc Năng Thắng Phật

♪ Nam-mô Mâu-ni Tịnh Phật

♪ Nam-mô Thiện Quang Phật

♪ Nam-mô Kim Tề Phật

♪ Nam-mô Chúng Đức Thiên Vương Phật

♪ Nam-mô Pháp Cái Phật

♪ Nam-mô Dũng Mãnh Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Môn Phật

♪ Nam-mô Mỹ Diệu Tuệ Phật

♪ Nam-mô Vi Ý Phật

♪ Nam-mô Chư Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Kế Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Tướng Phật

♪ Nam-mô Tuệ Tạng Phật

♪ Nam-mô Sa-la Vương Phật

♪ Nam-mô Uy Tướng Phật

♪ Nam-mô Đoạn Lưu Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Tán Phật

♪ Nam-mô Sở Tác Dĩ Biện Phật

♪ Nam-mô Thiện Âm Phật

♪ Nam-mô Sơn Vương Tướng Phật

♪ Nam-mô Pháp Đảnh Phật

♪ Nam-mô Vô Năng Ánh Tế Phật

♪ Nam-mô Thiện Đoan Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Cát Thân Phật

♪ Nam-mô Ái Ngữ Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Lợi Phật

♪ Nam-mô Hòa-lâu-na Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Pháp Phật

♪ Nam-mô Pháp Lực Phật

♪ Nam-mô Ái Nhạo Phật

♪ Nam-mô Tán Bất Động Phật

♪ Nam-mô Chúng Minh Vương Phật

♪ Nam-mô Giác Ngộ Chúng Sanh Phật

♪ Nam-mô Diệu Minh Phật

♪ Nam-mô Ý Trụ Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Quang Chiếu Phật

♪ Nam-mô Hương Đức Phật

♪ Nam-mô Linh Hỷ Phật

♪ Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Diệt Khuể Phật

♪ Nam-mô Thượng Sắc Phật

♪ Nam-mô Thiện Bộ Phật

♪ Nam-mô Đại Âm Tán Phật

♪ Nam-mô Tịnh Nguyện Phật

♪ Nam-mô Nhật Thiên Phật

♪ Nam-mô Nhạo Tuệ Phật

♪ Nam-mô Nhiếp Thân Phật

♪ Nam-mô Uy Đức Thế Phật

♪ Nam-mô Sát-lợi Phật

♪ Nam-mô Chúng Hội Vương Phật

♪ Nam-mô Thượng Kim Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Kế Phật

♪ Nam-mô Nhạo Pháp Phật

♪ Nam-mô Trụ Hạnh Phật

♪ Nam-mô Xả Kiêu Mạn Phật

♪ Nam-mô Trí Tạng Phật

♪ Nam-mô Phạm Hạnh Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Phật

♪ Nam-mô Vô Ưu Danh Phật

♪ Nam-mô Đoan Nghiêm Thân Phật

♪ Nam-mô Tương Quốc Phật

♪ Nam-mô Mẫn Trì Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Phật

♪ Nam-mô Thiên Quang Phật

♪ Nam-mô Tuệ Hoa Phật

♪ Nam-mô Tần-đầu-ma Phật

♪ Nam-mô Trí Phú Phật

♪ Nam-mô Đại Nguyện Quang Phật

♪ Nam-mô Bảo Thủ Phật

♪ Nam-mô Tịnh Căn Phật

♪ Nam-mô Cụ Túc Luận Phật

♪ Nam-mô Thượng Luận Phật

♪ Nam-mô Bất Thối Địa Phật

♪ Nam-mô Pháp Tự Tại Bất Hư Phật

♪ Nam-mô Hữu Nhật Phật

♪ Nam-mô Xuất Nê Phật

♪ Nam-mô Đắc Trí Phật

♪ Nam-mô Thượng Cát Phật

♪ Nam-mô Mô-la Phật

♪ Nam-mô Pháp Lạc Phật

♪ Nam-mô Cầu Thắng Phật

♪ Nam-mô Trí Tuệ Phật

♪ Nam-mô Thiện Thánh Phật

♪ Nam-mô Võng Quang Phật

♪ Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật

♪ Nam-mô Thiện Thiên Phật

♪ Nam-mô Lợi Tịch Phật

♪ Nam-mô Giáo Hóa Phật

♪ Nam-mô Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật

▲ Trên đây là 700 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Kiên Cố Khổ Hạnh Phật

♪ Nam-mô Chúng Đức Thượng Minh Phật

♪ Nam-mô Bảo Đức Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Thiện Hữu Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Âm Phật

♪ Nam-mô Cam Lộ Minh Phật

♪ Nam-mô Du Hí Vương Phật

♪ Nam-mô Diệt Tà Khúc Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chủ Phật

♪ Nam-mô Ngọc Lan Tịnh Quang Phật

♪ Nam-mô Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Tịch Diệt Phật

♪ Nam-mô Đức Tụ Phật

♪ Nam-mô Cụ Chúng Đức Phật

♪ Nam-mô Tối Thắng Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Thiện Thí Phật

♪ Nam-mô Trụ Bổn Phật

♪ Nam-mô Công Đức Uy Tụ Phật

♪ Nam-mô Trí Vô Đẳng Phật

♪ Nam-mô Cam Lộ Âm Phật

♪ Nam-mô Thiện Thủ Phật

♪ Nam-mô Chấp Minh Cự Phật

♪ Nam-mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Thắng Âm Phật

♪ Nam-mô Lê-đà Hạnh Phật

♪ Nam-mô Thiện Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Vô Quá Phật

♪ Nam-mô Hành Thiện Phật

♪ Nam-mô Thù Diệu Thân Phật

♪ Nam-mô Diệu Quang Phật

♪ Nam-mô Nhạo Thuyết Phật

♪ Nam-mô Thiện Tế Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Thuyết Phật

♪ Nam-mô Tối Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Nhạo Tri Phật

♪ Nam-mô Biện Tài Nhật Phật

♪ Nam-mô Phá Tha Quân Phật

♪ Nam-mô Bảo Nguyệt Minh Phật

♪ Nam-mô Thượng Ý Phật

♪ Nam-mô Hữu An Chúng Sanh Phật

♪ Nam-mô Đại Kiến Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Âm Phật

♪ Nam-mô Thủy Thiên Đức Phật

♪ Nam-mô Tuệ Tế Phật

♪ Nam-mô Vô Đẳng Ý Phật

♪ Nam-mô Bất Động Tuệ Quang Phật

♪ Nam-mô Bồ-đề Ý Phật

♪ Nam-mô Thụ Vương Phật

♪ Nam-mô Bàn-đà Âm Phật

♪ Nam-mô Phước Đức Lực Phật

♪ Nam-mô Thế Đức Phật

♪ Nam-mô Thánh Ái Phật

♪ Nam-mô Thế Hạnh Phật

♪ Nam-mô Hổ Phách Phật

♪ Nam-mô Lôi Âm Vân Phật

♪ Nam-mô Thiện Ái Mục Phật

♪ Nam-mô Thiện Trí Phật

♪ Nam-mô Cụ Túc Phật

♪ Nam-mô Hoa Thắng Phật

♪ Nam-mô Đại Âm Phật

♪ Nam-mô Pháp Tướng Phật

♪ Nam-mô Trí Âm Phật

♪ Nam-mô Hư Không Phật

♪ Nam-mô Từ Âm Phật

♪ Nam-mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Diễm Phật

♪ Nam-mô Thánh Vương Phật

♪ Nam-mô Chúng Ý Phật

♪ Nam-mô Biện Tài Luân Phật

♪ Nam-mô Thiện Tịch Phật

♪ Nam-mô Bất Thối Tuệ Phật

♪ Nam-mô Nhật Danh Phật

♪ Nam-mô Vô Trước Tuệ Phật

♪ Nam-mô Công Đức Tập Phật

♪ Nam-mô Hoa Đức Tướng Phật

♪ Nam-mô Biện Tài Quốc Phật

♪ Nam-mô Bảo Thí Phật

♪ Nam-mô Ái Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Tập Công Đức Uẩn Phật

♪ Nam-mô Diệt Ác Thú Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật

♪ Nam-mô Đẳng Định Phật

♪ Nam-mô Bất Hoại Phật

♪ Nam-mô Diệt Cấu Phật

♪ Nam-mô Bất Thất Phương Tiện Phật

♪ Nam-mô Vô Nhiễu Phật

♪ Nam-mô Diệu Diện Phật

♪ Nam-mô Trí Chế Trụ Phật

♪ Nam-mô Pháp Sư Vương Phật

♪ Nam-mô Đại Thiên Phật

♪ Nam-mô Thâm Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Kiến Phật

♪ Nam-mô Thế Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Phổ Tán Hoa Phật

♪ Nam-mô Tam Thế Cung Phật

♪ Nam-mô Ứng Nhật Tạng Phật

♪ Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Thượng Trí Nhân Phật

▲ Trên đây là 800 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Chân Kế Phật

♪ Nam-mô Tín Cam Lộ Phật

♪ Nam-mô Bất Trước Tướng Phật

♪ Nam-mô Ly Phân Biệt Hải Phật

♪ Nam-mô Bảo Kiên Minh Phật

♪ Nam-mô Lê-đà Bộ Phật

♪ Nam-mô Tùy Nhật Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Minh Lực Phật

♪ Nam-mô Công Đức Tụ Phật

♪ Nam-mô Cụ Túc Đức Phật

♪ Nam-mô Đoan Nghiêm Hải Phật

♪ Nam-mô Tu-di Sơn Phật

♪ Nam-mô Hoa Thí Phật

♪ Nam-mô Vô Trước Trí Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Tòa Phật

♪ Nam-mô Ái Trí Phật

♪ Nam-mô Bàn-đà Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Trụ Phật

♪ Nam-mô Sanh Pháp Phật

♪ Nam-mô Tướng Minh Phật

♪ Nam-mô Tư Duy Lạc Phật

♪ Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Nam-mô Tri Đạo Lý Phật

♪ Nam-mô Đa Văn Hải Phật

♪ Nam-mô Trì Hoa Phật

♪ Nam-mô Bất Tùy Thế Phật

♪ Nam-mô Hỷ Chúng Phật

♪ Nam-mô Khổng Tước Âm Phật

♪ Nam-mô Bất Thối Một Phật

♪ Nam-mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật

♪ Nam-mô Uy Nghi Tế Phật

♪ Nam-mô Chư Thiên Lưu Bố Phật

♪ Nam-mô Tùy Sư Hạnh Phật

♪ Nam-mô Hoa Thủ Phật

♪ Nam-mô Tối Thượng Thí Phật

♪ Nam-mô Phá Oán Tặc Phật

♪ Nam-mô Phú Đa Văn Phật

♪ Nam-mô Diệu Quốc Phật

♪ Nam-mô Sí Thịnh Vương Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Trí Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Xuất Phật

♪ Nam-mô Diệt Ám Phật

♪ Nam-mô Vô Động Phật

♪ Nam-mô Thứ Đệ Hạnh Phật

♪ Nam-mô Âm Thanh Trị Phật

♪ Nam-mô Kiều-đàm Phật

♪ Nam-mô Thế Lực Phật

♪ Nam-mô Thân Tâm Trụ Phật

♪ Nam-mô Thường Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Giác Ý Hoa Phật

♪ Nam-mô Nhiêu Ích Vương Phật

♪ Nam-mô Thiện Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Trí Lực Đức Phật

♪ Nam-mô Thiện Đăng Phật

♪ Nam-mô Kiên Hạnh Phật

♪ Nam-mô Thiên Âm Phật

♪ Nam-mô Phước Đức Đăng Phật

♪ Nam-mô Nhật Diện Phật

♪ Nam-mô Bất Động Tụ Phật

♪ Nam-mô Giới Minh Phật

♪ Nam-mô Trụ Giới Phật

♪ Nam-mô Phổ Nhiếp Thọ Phật

♪ Nam-mô Kiên Xuất Phật

♪ Nam-mô An-xà-Na Phật

♪ Nam-mô Tăng ích Phật

♪ Nam-mô Hương Minh Phật

♪ Nam-mô Vi Lam Minh Phật

♪ Nam-mô Niệm Vương Phật

♪ Nam-mô Mật Bát Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Tướng Phật

♪ Nam-mô Chí Diệu Đạo Phật

♪ Nam-mô Tín Giới Phật

♪ Nam-mô Nhạo Thật Phật

♪ Nam-mô Minh Pháp Phật

♪ Nam-mô Cụ Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Đại Từ Phật

♪ Nam-mô Thượng Từ Phật

♪ Nam-mô Nhiêu ích Tuệ Phật

♪ Nam-mô Cam Lộ Vương Phật

♪ Nam-mô Di-lâu Minh Phật

♪ Nam-mô Thánh Tán Phật

♪ Nam-mô Quảng Chiếu Phật

♪ Nam-mô Trì Thọ Phật

♪ Nam-mô Kiến Minh Phật

♪ Nam-mô Thiện Hạnh Báo Phật

♪ Nam-mô Thiện Hỷ Phật

♪ Nam-mô Vô Diệt Phật

♪ Nam-mô Bảo Minh Phật

♪ Nam-mô Cụ Túc Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Nhạo Phước Đức Phật

♪ Nam-mô Công Đức Hải Phật

♪ Nam-mô Tận Tướng Phật

♪ Nam-mô Đoạn Ma Phật

♪ Nam-mô Tận Ma Phật

♪ Nam-mô Qua Suy Đạo Phật

♪ Nam-mô Bất Hoại Ý Phật

♪ Nam-mô Thủy Vương Phật

♪ Nam-mô Tịnh Ma Phật

♪ Nam-mô Chúng Thượng Vương Phật

▲ Trên đây là 900 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Ái Minh Phật

♪ Nam-mô Phước Đăng Phật

♪ Nam-mô Bồ-đề Tướng Phật

♪ Nam-mô Đại Uy Lực Phật

♪ Nam-mô Thiện Diệt Phật

♪ Nam-mô Phạm Mạng Phật

♪ Nam-mô Trí Hỷ Phật

♪ Nam-mô Thần Tướng Phật

♪ Nam-mô Như Chúng Vương Phật

♪ Nam-mô Chủng Chủng Sắc Tướng Phật

♪ Nam-mô Ái Nhật Phật

♪ Nam-mô La-hầu Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Vô Tướng Tuệ Phật

♪ Nam-mô Dược Sư Thượng Phật

♪ Nam-mô Trì Thế Lực Phật

♪ Nam-mô Diễm Tuệ Phật

♪ Nam-mô Hỷ Minh Phật

♪ Nam-mô Hảo Âm Phật

♪ Nam-mô Bất Động Thiên Phật

♪ Nam-mô Diệu Đức Nan Tư Phật

♪ Nam-mô Thiện Nghiệp Phật

♪ Nam-mô Ý Vô Mậu Phật

♪ Nam-mô Đại Thí Phật

♪ Nam-mô Danh Tán Phật

♪ Nam-mô Chúng Tướng Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Thế Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Vô Thượng Vương Phật

♪ Nam-mô Diệt Si Phật

♪ Nam-mô Đoạn Ngôn Luận Phật

♪ Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Biện Tướng Phật

♪ Nam-mô Lê-đà Pháp Phật

♪ Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Độ Ưu Phật

♪ Nam-mô Nhạo An Phật

♪ Nam-mô Thế Ý Phật

♪ Nam-mô Ái Thân Phật

♪ Nam-mô Diệu Túc Phật

♪ Nam-mô Thanh Liên Phật

♪ Nam-mô Hoa Anh Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Biện Quang Phật

♪ Nam-mô Tín Thánh Phật

♪ Nam-mô Đức Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Chân Thật Phật

♪ Nam-mô Thiên Chủ Phật

♪ Nam-mô Nhạo Cao Âm Phật

♪ Nam-mô Tín Tịnh Phật

♪ Nam-mô Bà-kỳ-la-đà Phật

♪ Nam-mô Phước Đức Ý Phật

♪ Nam-mô Bất Thuấn Phật

♪ Nam-mô Thuận Tiên Cổ Phật

♪ Nam-mô Tụ Thành Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Du Phật

♪ Nam-mô Tối Thượng Nghiệp Phật

♪ Nam-mô Tín Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Hạnh Minh Phật

♪ Nam-mô Long Âm Phật

♪ Nam-mô Trì Luân Phật

♪ Nam-mô Tài Thành Phật

♪ Nam-mô Thế Ái Phật

♪ Nam-mô Đề-xá Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Bảo Danh Phật

♪ Nam-mô Vân Tướng Phật

♪ Nam-mô Tuệ Đạo Phật

♪ Nam-mô Thuận Pháp Trí Phật

♪ Nam-mô Hư Không Âm Phật

♪ Nam-mô Thiện Nhãn Phật

♪ Nam-mô Vô Thắng Thiên Phật

♪ Nam-mô Châu Tịnh Phật

♪ Nam-mô Thiện Tài Phật

♪ Nam-mô Đăng Diễm Phật

♪ Nam-mô Bảo Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Nhân Chủ Vương Phật

♪ Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Quang Phật

♪ Nam-mô Tùy Pháp Hạnh Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hiền Phật

♪ Nam-mô Bảo Danh Văn Phật

♪ Nam-mô Đắc Lợi Phật

♪ Nam-mô Thế Hoa Phật

♪ Nam-mô Cao Đảnh Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật

♪ Nam-mô Sai Biệt Tri Kiến Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Nha Phật

♪ Nam-mô Pháp Đăng Cái Phật

♪ Nam-mô Mục-kiền-liên Phật

♪ Nam-mô Vô Ưu Quốc Phật

♪ Nam-mô Ý Tư Phật

♪ Nam-mô Pháp Thiên Kính Phật

♪ Nam-mô Đoạn Thế Lực Phật

♪ Nam-mô Cực Thế Lực Phật

♪ Nam-mô Diệt Tham Phật

♪ Nam-mô Kiên Âm Phật

♪ Nam-mô Thiện Tuệ Phật

♪ Nam-mô Diệu Nghĩa Phật

♪ Nam-mô Ái Tịnh Phật

♪ Nam-mô Tàm Quý Nhan Phật

♪ Nam-mô Diệu Kế Phật

♪ Nam-mô Dục Lạc Phật

♪ Nam-mô Lâu Chí Phật

▲ Trên đây là 1.000 vị Phật
——————————————————————————–

Các danh hiệu của chư Phật xuất thế ở trong Hiền Kiếp này là như vậy.

Nếu ai nghe được danh tự của 1.000 chư Phật này mà lòng chẳng kinh sợ và nhớ không nhầm lẫn, thời họ chắc chắn sẽ đắc Niết-bàn. Khi có bậc trí giả nào nghe được các danh tự của chư Phật này, thời họ nên nhất tâm, chớ có buông lung, tinh tấn tu hành, và đừng để mất nhân duyên đó, khiến phải sa đọa trở lại vào ác thú để chịu các khổ não. Họ hãy nên an trụ trong tịnh giới, tùy thuận chúng sanh, đa văn học rộng, luôn sống an lạc, rời xa các pháp ác, và đầy đủ Pháp nhẫn thâm sâu, thời người này tất sẽ có thể gặp được 1.000 vị Phật.

Nếu ai trì tụng danh hiệu của 1.000 chư Phật này, thời họ sẽ diệt vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nghiệp tội kết tập và tất sẽ thành Phật. Các tam-muội, thần thông, Trí Tuệ Vô Ngại, cùng các Pháp môn, các đà-la-ni, hết thảy kinh thư, đủ mọi trí tuệ, và sự tùy nghi thuyết Pháp–tất cả đều sẽ từ trong tam-muội này xuất sanh. Người tu tập tam-muội này thì phải tu hành tịnh hạnh, chớ sanh tâm dối gạt, rời xa danh lợi, đừng ôm lòng đố kỵ, và thực hành Lục Hòa Kính. Hành giả như thế sẽ mau được Pháp tam-muội này.”

Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh

Print Friendly, PDF & Email