SỐ 296
KINH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHÁT NGUYỆN
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Phật-đà Bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Thân, khẩu, ý thanh tịnh
Diệt trừ các cấu uế
Nhất tâm cung kính lễ
Ba đời mười phương Phật.
Nhờ sức nguyện Phổ hiền
Đều thấy tất cả Phật
Đảnh lễ vô số cõi
Mỗi mỗi cõi Như Lai
Ở trong một vi trần
Thấy tất cả chư Phật
Chúng Bồ-tát vây quanh
Pháp giới trần cũng vậy.
Dùng âm thanh vi diệu
Tuyên dương bậc Tối thượng
Công đức như biển lớn
Không thể nói hết được
Đem hạnh lực Phổ Hiền
Và phẩm vật vô thượng
Cúng dường tất cả Phật
Khắp mười phương ba đời.
Dùng tràng hoa thơm diệu
Và các thứ kỹ nhạc
Đều trang nghiêm tươi đẹp
Cúng dường khắp chư Phật
Con vì tham, sân, si
Tạo nên các nghiệp ác
Của thân miệng và ý
Xin sám hối tiêu trừ.
Đối với phước chúng sinh
Các Thanh văn, Duyên giác
Bồ-tát và chư Phật
Đều tùy hỷ công đức
Mười phương các Đức Phật
Lúc mới thành Chánh giác
Con đều xin khuyến thỉnh
Chuyển pháp luân vô thượng.
Nếu Phật hiện Niết-bàn
Con chắp tay cung thỉnh
Trụ nơi vô số kiếp
Làm lợi lạc chúng sinh
Con có công đức gì
Xin hồi hướng chúng sinh
Hoàn thành hạnh Bồ-tát
Chứng Vô thượng Bồ-đề.
Cúng dường mười phương Phật
Quá khứ và hiện tại
Nguyện chư Phật vị lai
Mau thành Chánh đẳng giác
Trang nghiêm khắp mười phương
Tất cả các cõi Phật
Như Lai ngồi đạo tràng
Đầy đủ chúng Bồ-tát.
Làm chúng sinh mười phương
Diệt trừ các phiền não
Hiểu rõ nghĩa chân thật
Thường được sống an lạc
Con tu hạnh Bồ-tát
Thành tựu trí túc mạng
Diệt từ hết chướng ngại
Vĩnh viễn không còn thừa
Đều xa lìa sinh tử
Các nghiệp ma phiền não.
Như mặt trời trên không
Như sen không dính nước
Soi thấu khắp mười phương
Giáo hóa các chúng sinh
Diệt khổ trong đường ác
Đầy đủ hạnh Bồ-tát
Tùy thuận theo thế gian
Không rời đạo Bồ-tát
Đến tận kiếp vị lai
Đều tu hạnh Phổ hiền.
Nếu có bạn đồng tu
Nguyện thường ở một chỗ
Thân, khẩu, ý thanh tịnh
Thảy đều được bình đẳng
Nếu gặp Thiện tri thức
Khai thị hạnh Phổ hiền
Thường gần gũi không lìa
Nơi Bồ-tát ấy ở.
Thường gặp tất cả Phật
Chúng Bồ-tát vây quanh
Đến tận kiếp vị lai
Đều cung kính cúng dường
Giữ gìn pháp chư Phật
Khen ngợi hạnh Bồ-tát
Tu đến đời vị lai
Viên mãn đạo Phổ hiền.
Tuy ở trong sinh tử
Đủ công đức vô tận
Trí tuệ phương tiện xảo
Các chánh định giải thoát
Trong mỗi mỗi vi trần
Thấy bất tư nghì cõi
Ở trong mỗi mỗi cõi
Gặp vô số chư Phật.
Thấy mười phương như vậy
Tất cả biển thế giới
Trong mỗi mỗi thế giới
Đều thấy biển chư Phật
Ở trong một lời nói
Đủ âm thanh vi diệu
Trong mỗi âm vi diệu
Đủ âm thanh tối thắng.
Lực trí tuệ sâu xa
Vào diệu âm vô tận
Chuyển pháp luân thanh tịnh
Của chư Phật ba đời
Tất cả kiếp vị lai
Có thể làm một niệm
Tất cả kiếp ba đời
Đều ở trong một niệm.
Trong một niệm đều thấy
Chư Phật trong ba đời
Biết phân biệt rộng khắp
Cảnh giới và giải thoát
Ở trong một vi trần
Có ba đời cõi tịnh
Tất cả cõi trang nghiêm
Khắp mười phương cũng vậy.
Đều thấy Phật vị lai
Thành đạo chuyển pháp luân
Đã làm Phật sự xong
Thị hiện nhập Niết-bàn
Dùng thần lực đi khắp
Sức Đại thừa ứng hiện
Lực Từ bi che khắp
Viên mãn công đức hạnh.
Lực công đức thanh tịnh
Lực trí tuệ vô ngại
Lực chánh định phương tiện
Chứng đắc lực Bồ-đề
Lực thanh tịnh nghiệp lành
Lực diệt trừ phiền não
Lực hủy hoại các ma
Lực đủ hạnh Phổ hiền.
Trang nghiêm các cõi Phật
Độ thoát biển chúng sinh
Phân biệt các biển nghiệp
Tận cùng biển trí tuệ
Thanh tịnh biển vạn pháp
Tròn đủ các biển nguyện
Gặp hết biển chư Phật
Con hành trong biển kiếp.
Hạnh chư Phật ba đời
Và vô lượng đại nguyện
Con đều được đầy đủ
Hạnh Phổ hiền thành Phật
Tên Bồ-tát Phổ Hiền
Là trưởng tử chư Phật
Con hồi hướng căn lành
Nguyện được cùng đồng hạnh.
Thân, khẩu, ý thanh tịnh
Tự tại cõi trang nghiêm
Thành tựu chánh đẳng giác
Đều đồng hạnh Phổ hiền
Như hạnh của Bồ-tát
Văn-thù và Phổ Hiền
Con có căn lành gì
Cũng hồi hướng như vậy.
Chư Phật trong ba đời
Khen ngợi đạo hồi hướng
Con nguyện lúc lâm chung
Diệt trừ các chướng ngại
Được thấy Đức Di-đà
Vãng sinh nước Cực lạc.
Sinh cõi Phật kia rồi
Thành tựu các nguyện lớn
Đức Phật A-di-đà
Trước mặt thọ ký con
Trang nghiêm hạnh
Phổ hiền Viên mãn nguyện Văn-thù
Đến tận đời vị lai Hoàn tất hạnh Bồ-tát.