PHẬT TRỊ THÂN KINH

Hán dịch: Mất tên người dịch, nay ghi chép theo bản đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Đức Phật nói:

Phải học công ngữ, không phải pháp hành Sa-môn, ngồi riêng một mình, nên phải chánh tâm, một chỗ ở, một chỗ nằm, một chỗ làm, không ở chính giữa, chăm chú hiểu rõ thân thọ trì kinh, cũng như ở một mình chỉ dẫn ngàn người, một người chiến thắng một ngàn người trong quân lính. Người có thể thắng được, là một người có thể chiến thắng được thân mình, đó gọi là chiến thắng được thân mình, đó gọi là chiến thắng trong quân lính, chiến thắng của sự chiến thắng. Người thắng không phải là chiến thắng, ngoài chiến thắng, đã chiến thắng với thân mình gọi là chiến thắng, không có năng lực thì không thể chiến thắng với ma phiền não, cũng không thể chiến thắng mình, vì không thể tạo tác nên không thể thắng. Tỳ-kheo chiến thắng nhưng không thắng được thì trước hết tự mình phải định vào chánh giáo, sau đó chỉ dạy mọi người cũng giống như mình, tự thân đã tùy thuận vào pháp hành, rồi dạy lại cho người khác. Dễ dạy như vậy thì thân mình cũng thế, nếu như dạy người khác đạt được ý thân giáo, thì không còn khó khăn dạy người khác. Muốn dạy người khác trước phải sửa mình, đã sửa mình rồi, thì từ thân giáo đạt được thông tuệ, đích thân dạy người khác, cho đến dạy nhiều người không còn sai phạm. Tự thân không còn sai phạm, là tự mình nghĩ không còn sai phạm, tự quay về thân không còn lỗi lầm, tự quay về không như tự quay về lẽ thật, dạy thân đạt được sáng tỏ rồi, thì được quay về sáng tỏ, liền đạt được pháp thông sáng và đạt được giới thông sáng, ở trong phiền não mà không còn lo buồn, vì đã thấu rõ nên được an vui, vì đã hiểu biết nên tự thân không còn lo buồn, tự thân quy y, cũng làm cho người khác quy y, thân mình không còn sai phạm thì chỉ dạy mọi người đều từ sự khổ mà được thoát khỏi.

Hỏi: Thế nào gọi là công ngữ?

Đáp: Nói ba mươi bảy phẩm kinh là công ngữ, giảng nói không làm loạn ý người, cũng gọi là công ngữ.

Thế nào gọi là pháp hành?

Đó là không rời bỏ hai trăm năm mươi giới, gọi là pháp hành.

Thế nào gọi là nhất vị hiểu thân?

Nghĩa là biết phân biệt mọi việc trong thân.

Người trong quân lính có thể chiến thắng như thế nào?

Nghĩa là người không thể chiến thắng điều ác.

Thế nào gọi là người hay chiến thắng thân mình?

Đó là ý nghĩ xấu có thể ngăn chận dứt trừ, chính là chiến thắng thân mình.

Thế nào gọi là thân ý giáo?

Nghĩa là thân thọ trì bảy giới, ý thọ ba giới.

Thế nào gọi là nhiều người cũng không sai phạm?

Nghĩa là tâm bình đẳng làm cho mọi người không rơi vào kết sử.

 

Print Friendly, PDF & Email