Kinh Phật sửa trị Thân
(Phật trị thân Kinh)
Hán dịch: Thất dịch Nhân danh kim phụ Tây Tấn lục
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 2/2015

 

Kinh Phật sửa trị Thân

Phật nói rằng : Cần học lời nói khéo. Không hạnh Pháp Sa Môn. Ngồi một mình một nơi. Chỉ cần ý đúng. Cùng ngồi cùng nằm cùng đi, không được đúng. Cùng vì hiểu thân nhận Kinh. Cũng trở lại ở một mình. Sai khiến nghìn người, một người hơn nghìn, trong quân hay được tốt đẹp. Một người hay được thân. Đó là tốt đẹp ở trong quân. Rất tốt đẹp. Người tốt đẹp. Không bằng tốt hơn. Tốt đẹp khác. Thân tốt đẹp của mình thường là tốt hơn. Không có lực cũng không tốt đẹp.

Ma Phiếm Lam cũng không thể tốt đẹp hơn mình. Không thể làm, không được tốt đẹp của Tì Kheo. Lại không hơn trước làm tự yên định thân, dạy đúng dạy đời sau, là các bậc trước khác như Ta. Đầu ở trên tự thân thuận theo hạnh Pháp. Liền dạy người khác. Như thế dễ dạy. Thân mình như thế. Như dạy người khác. Đã được ý dạy của thân. Không trở lại khó dạy khác. Muốn dạy nhiều hơn trước tiên tự dạy. Nhanh sai khiến tự dạy. Theo thân dạy được thông tuệ. Do vì tự thân khác, nhiều người cũng chớ vi phạm. Không có tự thân khổ cực. Làm tự nghĩ nhớ không có khổ cực. Tự trở về không có thân đã qua. Tự trở về không như tự trở về Lý. Dạy thân đã thông tuệ. Đã thông tuệ được trở về. Đã thông tuệ liền được Pháp. Đã thông tuệ liền được giữ Giới hạnh. Trong anh em đã được thông tuệ, không trở lại lo buồn. Đã thông tuệ liền được vui sướng. Tự thân lo buồn không trở lại. Thân tự trở về cũng được người khác trở về. Thân mình không có khổ cực. Dạy tất cả được thoát từ khổ.

Hỏi nói rằng: Thế nào là lời nói khéo ?

Thầy nói rằng : Nói Kinh ba mươi bảy phẩm là lời nói khéo. Gọi là nói không loạn ý người. Cũng là lời nói khéo.

Thế nào là hạnh Pháp ? Gọi là không ly rời hai trăm năm mươi Giới hạnh. Đó là hạnh Pháp.

Thế nào là cùng, là hiểu thân ? Gọi là biết phân biệt việc trong thân.

Thế nào là người trong quân hay được tốt đẹp ? Gọi là người không thể thắng ác.

Thế nào gọi là một người hay được thân ? Gọi là ý nghĩ nhớ ác. Hay tự cắt đứt hạn chế. Đó là thân tốt đẹp.

Thế nào là dạy bảo ý thân ? Gọi là thân nhận bảy Giới hạnh. Ý nhận ba Giới hạnh.

Thế nào là nhiều người cũng không vi phạm ? Gọi là tâm bình đẳng sai khiến người, không rơi xuống kết buộc.

Kinh Phật sửa trị thân. 

Print Friendly, PDF & Email