KINH TỐI VÔ TỶ

Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Thế Tôn ở tại thành Thất-la-phiệt, rừng Thệ-đa, vườn Cấp cô độc cùng với vô lượng đại chúng Tỳ-kheo, vô lượng Bồtát, các hàng trời, người tụ hội đông đủ. Lúc ấy, Tôn giả A-nan ngồi một mình ở chỗ vắng vẻ, suy nghĩ như vầy: “Nếu có thiện nam hoặc thiện nữ nào đem lòng tin thanh tịnh thọ nhận ba pháp quy y và nói rằng: nay con tên là…… quy y Phật, Đấng Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp bậc Ly dục tôn, quy y Tăng chúng Trung tôn. Quy y như vậy sẽ được bao nhiêu phước đức?” Suy nghĩ rồi vào lúc mặt trời mọc, từ chỗ ngồi đứng dậy sửa sang y phục, thong thả đi đến chỗ Thế Tôn, đến rồi đảnh lễ dưới chân Phật, trịch áo vai bên phải, quỳ gối sát đất, chắp tay cung kính thưa:

–Bạch Thế Tôn! Vừa rồi con một mình ở chỗ vắng vẻ suy nghĩ rằng: “Nếu có thiện nam hay thiện nữ nào đem lòng tin thanh tịnh thọ lãnh ba pháp quy y. Nói lời như vầy: Nay con tên là…… quy y Phật, Đấng Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp bậc Ly dục tôn, quy y Tăng chúng Trung tôn. Quy y như vậy sẽ được bao nhiêu phước đức.”, con còn chưa biết rõ, xin Đức Thế Tôn thương xót giảng nói cho con, làm cho các chúng sinh được chánh tri kiến.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan:

–Nay ông nên biết! Cõi Thiệm-bộ châu xung quanh dài rộng

đến bảy ngàn do-tuần. Phương Bắc rộng, Nam hẹp hình giống như thùng xe. Mặt người cũng như vậy. Giả sử trong đó hợp lại làm thành một chỗ, hoặc như rừng mía, hoặc như rừng cỏ lau, rừng tre. Hoặc như ruộng lúa, ruộng mè, xung quanh lấp kín dày đặc không có kẽ hở. Giả sử cõi Thiệm-bộ châu này các bậc Tu-đà-hoàn đầy khắp như lau mía ở trên vậy. Có thiện nam hay thiện nữ suốt một trăm năm, đem đến các thứ y phục, thức ăn, giường nằm, thuốc thang, đủ các thứ tốt đẹp của thế gian cúng dường, cung kính lễ bái. Đối với mỗi vị Tuđà-hoàn ấy sau khi nhập Niết-bàn như pháp thiêu thân, gom lấy xálợi xây tháp cao lớn trang nghiêm đẹp đẽ, đem các thứ hương thơm, hương bột, vòng hoa tươi đẹp, phướn cờ, lọng báu, âm nhạc, ánh sáng đèn đuốc, tán thán cúng dường. Ý ông nghĩ sao? Nhờ nhân duyên này mà người ấy được sinh phước nhiều chăng?

A-nan thưa:

–Bạch Thế Tôn, rất nhiều!

Phật bảo A-nan:

–Nếu có thiện nam hay thiện nữ nào đem lòng tin thanh tịnh nói lời như vầy: Nay con tên… quy y Phật, Đấng Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp bậc Ly dục tôn, quy y Tăng chúng Trung tôn thì thiện nam hoặc thiện nữ này được phước vô lượng. A-nan nên biết phước đức cúng dường như đã nói ở trước so với phước đức của ba pháp quy y này không bằng một phần ở trong trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn phần, dùng lượng số tính kể, thí dụ cho đến số nhỏ nhất cũng không tính bằng.

Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Như ở phương Nam Thiệm-bộ châu có phương Đông Thắng thần châu dài rộng tám ngàn do-tuần giống như nửa mặt trăng, số người cũng như vậy. Giả sử ở trong đó hợp lại thành một đoàn, như rừng mía, rừng cỏ lau, rừng tre, ruộng lúa, ruộng mè,… xung quanh lấp đầy không có chỗ hở. Giả sử khắp cả cõi Đông Thắng thần châu, những vị Tư-đà-hàm nhiều khắp không có khoảng cách như mía, những vị Tư-đà-hàm cũng như vậy. Nếu có thiện nam hay thiện nữ suốt cả hai trăm năm đem đầy đủ các thứ y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc thang tốt đẹp nhất của thế gian cung kính lễ bái cúng dường. Mỗi một vị Tư-đà-hàm ấy sau khi nhập Niết-bàn như pháp thiêu thân thì những người ấy gom lấy xá-lợi xây tháp cao rộng, trang nghiem, đẹp đẽ, dùng các thứ hương bột, hương thơm vòng hoa tươi đẹp, phướn cờ lọng báu, âm nhạc, đèn đuốc sáng rực tán thán cúng dường. Ý ông nghĩ sao? Nhờ nhân duyên này mà người ấy sinh phước nhiều chăng?

A-nan thưa:

–Bạch Thế Tôn, rất nhiều!

Đức Phật bảo A-nan:

–Nếu có thiện nam hay thiện nữ đem lòng tin thanh tịnh nói rằng: nay con tên là….. quy y Phật, Đấng Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp, bậc Ly dục tôn, quy y Tăng chúng Trung tôn thì thiện nam hay thiện nữ ấy được phước thù thắng. A-nan nên biết, phước đức cúng dường như trước đã nói so với phước đức của ba pháp quy y này không bằng phần một trăm, phần ngàn, phần trăm ngàn, dùng toán số, thí dụ cho đến số cực vi tế nhất cũng không bằng.

Lúc ấy, Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Này A-nan! Tạm gác lại cõi Đông Thắng thần châu có cõi Tây Ngưu hóa châu, chu vi dài rộng chín ngàn do-tuần hình như mặt trời, mặt người ở đó cũng vậy. Giả sử trong đó hợp lại làm thành một như rừng mía, cỏ lau, rừng tre hoặc như ruộng lúa, ruộng mè… đầy chật khắp không có chỗ hở, giả sử bậc A-na-hàm khắp cõi Tây ngưu hóa châu này đầy chật cũng không có khoảng cách như mía, những vị Ana-hàm cũng như vậy. Nếu có thiện nam hay thiện nữ suốt cả ba trăm năm, đem các thứ y phục, thức ăn, đồ nằm, thuốc thang tốt đẹp nhất của thế gian cung kính đảnh lễ cúng dường. Đối với mỗi một vị A-nahàm này sau khi nhập Niết-bàn như pháp thiêu thân, liền thâu lượm xá-lợi xây tháp cao rộng đẹp đẽ trang nghiêm, đem hương thơm, hương bột, vòng hoa đẹp, phướn cờ, lọng báu, âm nhạc, đèn đuốc sáng ngời, tán thán cúng dường. Ý ông nghĩ sao? Nhờ nhân duyên này mà vị ấy sinh phước nhiều không?

A-nan thưa:

–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!

Đức Phật bảo A-nan:

–Nếu có thiện nam hay thiện nữ đem lòng tin thanh tịnh nói như vầy: Nay con tên là…… quy y Phật, Đấng Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp bậc Ly dục tôn, quy y Tăng chúng Trung tôn thì thiện nam hay thiện nữ này sẽ được phước thù thắng. A-nan nên biết! Phước đức cúng dường đã nói ở trước so với phước đức của ba pháp quy y này không bằng trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn phần, nếu dùng toán số thí dụ cho đến cực số vi tế nhất cũng không sánh bằng.

Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Lại nữa, tạm gác lại cõi Tây Ngưu hóa châu ở phương Tây còn có Đại câu-lô châu ở phương Bắc, chu vi dài rộng mười ngàn do-tuần, mặt đất hình vuông, mặt người cũng như vậy. Giả sử ở trong đó hợp lại thành đoàn hoặc như rừng mía, cỏ lau, rừng tre, ruộng lúa, ruộng mè… đầy khắp không có kẽ hở. Giả sử các bậc A-la-hán khắp cả cõi Đại câu-lô châu ở phương Bắc này, các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm được tự tại, đầy đủ chánh trí giải thoát, tâm được điều thuận, như bậc Đại long tượng, việc làm đã xong, thân tâm không còn chướng ngại, biết tánh chúng sinh, đầy đủ sáu Thần thông, chứng tám Giải thoát, cũng đầy khắp không có khoảng cách như mía, tất cả các bậc A-la-hán cũng như vậy. Nếu có thiện nam hay thiện nữ nào đủ cả bốn trăm năm, đem các thứ y phục, thức ăn uống, đồ nằm, thuốc thang, đầy đủ các thứ tốt đẹp nhất của thế gian đảnh lễ cung kính cúng dường. Đối với mỗi một vị A-la-hán sau khi nhập Niết-bàn như pháp thiêu thân liền thâu lấy xá-lợi, xây tháp cao rộng trang nghiêm, đẹp đẽ, đem những thứ hương bột, hương thơm, vòng hoa đẹp đẽ, cờ phướn, lọng báu, âm nhạc, ánh sáng đèn đuốc, tán thán cúng dường. Ý ông nghĩ sao? Do nhân duyên này mà người ấy được sinh phước nhiều chăng?

A-nan liền bạch:

–Thưa Thế Tôn, rất nhiều!

Đức Phật lại bảo A-nan:

–Nếu người thiện nam hay thiện nữ ấy đem lòng tin thanh tịnh

nói lời rằng: Nay con tên là…. quy y Phật Đấng Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp bậc Ly dục tôn, quy y Tăng chúng Trung tôn. Thiện nam hay thiện nữ này được phước đức thù thắng. A-nan nên biết, ba pháp quy y này sẽ được phước đức hơn cả phước đức cúng dường như đã nói ở trước gấp cả phần trăm, phần ngàn, phần trăm ngàn, dùng số lượng thí dụ tính kể cho đến cực số vi tế nhất cũng không thể sánh bằng.

Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Lại nữa, tạm gác lại phương Bắc Đại câu-lô châu gồm bốn đại châu có núi Thiết luân bao bọc xung quanh, được một mặt trời, mặt trăng chiếu sáng. Giả sử trong cõi đó có tất cả các núi, biển lớn, trừ bờ, còn tất cả đều hợp lại làm một, hoặc rừng mía, rừng lau, rừng tre, hoặc ruộng lúa, ruộng mè dày đặc không có chỗ hở. Giả sử khắp trong các cõi ấy các vị Độc giác thành tựu vô số công đức hơn A-la-hán, đầy khắp cũng không có khoảng cách như mía. Tất cả những vị Độc giác cũng như vậy. Nếu thiện nam hay thiện nữ nào suốt mười ngàn năm, đem các thứ y phục, thức ăn uống, đồ nằm, thuốc thang, đầy đủ các vật tốt đẹp nhất của thế gian cung kính đảnh lễ cúng dường, đối với mỗi một vị Độc giác sau khi nhập Niếtbàn như pháp thiêu thân, đều thâu lấy xá-lợi xây tháp cao rộng đẹp đẽ trang nghiêm, dùng hương bột, hương thơm, vòng hoa phướn cờ lọng báu, âm nhạc, đèn đuốc, ánh sáng, tán thán cúng dường. Ý ông nghĩ sao? Nhờ nhân duyên này mà người ấy sinh được phước nhiều chăng?

A-nan thưa:

–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Đấng Thiện Thệ, rất nhiều!

Đức Phật bảo A-nan:

–Nếu có thiện nam hay thiện nữ bằng lòng tin thanh tịnh nói rằng: Nay con tên là… quy y Phật Đấng Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp bậc Ly dục tôn, quy y Tăng chúng Trung tôn thì người thiện nam hay thiện nữ ấy được phước đức thù thắng. A-nan nên biết! Ba pháp quy y này sinh được phước đức so với phước đức cúng dường như đã nói ở trước thì hơn cả phần trăm, phần ngàn, phần trăm ngàn, dùng toán số, thí dụ phần cho đến cực số vi tế phần cũng không sánh bằng một phần.

Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Lại nữa tạm gác lại một Tứ đại châu, một mặt trời, một mặt trăng chiếu ánh sáng đến, lại có tiểu thiên thế giới, có núi Thiết luân bao bọc xung quanh. Trong núi ấy lại có cả ngàn mặt trăng, ngàn mặt trời, ngàn bốn biển lớn, ngàn núi Tô-mê-lư, Đại bảo sơn vương, ngàn bảy núi vàng, núi Luân vi ngàn Nam Thiệm-bộ châu, ngàn Đông Thắng thần châu, ngàn Tây Ngưu hóa châu, ngàn Bắc Câu-lô châu, ngàn cõi trời Tứ đại Thiên vương, ngàn cõi trời Tam thập tam, ngàn cõi trời Dạ-ma, ngàn cõi trời Đế Thích, ngàn cõi trời Hóa lạc, ngàn cõi trời Tha hóa tự tại, ngàn cõi Phạm chúng, một Đại phạm vương ở trong đó tự tại như vậy gọi là một tiểu thiên thế giới. Tiếp theo lại có trung thiên thế giới, có núi Thiết luân bao xung quanh, trong ấy có ngàn tiểu thiên thế giới, như vậy gọi là một trung thiên giới. Lại có đại thiên thế giới có núi Thiết luân bao xung quanh, trong ấy thiên trung thiên giới, đây gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Giả sử trong ấy có tất cả các núi, biển lớn đều hợp lại thành một, hoặc như rừng mía, rừng lau, rừng tre, hoặc như ruộng lúa, ruộng mè, đầy khắp thẳng hàng không có khoảng hở, giả sử trong ấy có các Đức Phật, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác nhiều khắp cũng không có khoảng cách như mía, tất cả chư Phật Như Lai cũng vậy. Nếu thiện nam hay thiện nữ nào suốt hai vạn năm, đem tất cả những vật tốt đẹp nhất của thế gian như y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc thang cung kính đảnh lễ cúng dường, mỗi một chư Phật Như Lai ấy sau khi nhập Niết-bàn, như pháp thiêu thân, thâu lấy xá-lợi Phật xây tháp cao đẹp, trang nghiêm, đem các thứ long bột, hương thơm, vòng hoa đẹp đẽ, phướn cờ, lọng báu, âm nhạc, ánh sáng đèn đuốc tán thán cúng dường. Ý ông nghĩ sao? Do nhân duyên này mà người kia được sinh phước nhiều hay ít?

A-nan thưa:

–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!

Phật bảo A-nan:

–Nếu thiện nam hay thiện nữ này, đối với mỗi Đức Phật trong suốt hai vạn năm, đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất của thế gian, y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc thang mà cung kính đảnh lễ cúng dường, sau khi những vị ấy nhập Niết-bàn như pháp thiêu thân thì thâu lấy xá-lợi xây tháp cao rộng, đẹp đẽ, trang nghiêm, đem các thứ hương bột, hương thơm, vòng hoa đẹp đẽ, phướn, cờ, lọng báu, ánh sáng đèn đuốc tán thán cúng dường, phước ấy nhiều vô lượng, vô biên không thể kể hết, huống nữa là đối với chư Phật Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, trải qua hai ngàn năm cúng dường như trước sẽ được sinh phước đức rất nhiều vô luợng vô biên không thể tính kể.

Đức Phật bảo A-nan:

–Nếu thiện nam hay thiện nữ đem lòng tin thanh tịnh nói như vầy: Nay con tên là…… xin quy y Phật, Đấng Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp bậc Ly dục tôn, quy y Tăng chúng Trung tôn thì thiện nam hay thiện nữ ấy sẽ được phước đức thù thắng. A-nan nên biết! Ba pháp quy y này được sinh phước đức so với phước đức cúng dường như đã nói ở trước hơn gấp phần trăm, phần ngàn, phần trăm ngàn, toán số, thí dụ tính kể cho đến cực số vi tế cũng không sánh bằng.

Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Nếu thiện nam hay thiện nữ nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi cho đến trong một khảy móng tay thọ trì thập thiện, nhờ nhân duyên này mà được phước đức thù thắng. A-nan nên biết! Phước đức của người trong một khảy móng tay tu tập thọ thập thiện so với phước đức của người chỉ thọ ba pháp quy y như trước đã nói dù có cả phần trăm, phần ngàn, phần trăm ngàn cho đến cực số vi tế phần cũng không bằng một phần.

Lúc ấy, Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Nếu thiện nam hay thiện nữ nào mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, cho đến trong một ngày, một đêm thọ trì tám giới thì sẽ được phước đức rất thù thắng.

A-nan nên biết, phước đức của người trong một ngày, một đêm thọ trì tám giới so với phước đức của người trong một khoảnh khắc thọ thập thiện giới dù có cả phần trăm, phần ngàn, phần trăm ngàn cho đến cực số vi tế phần cũng không sánh bằng một phần.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Nếu có thiện nam hay thiện nữ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi cho đến suốt đời thọ trì năm giới sẽ được phước thù thắng.

A-nan nên biết! Phước đức của người suốt đời thọ trì năm giới so với phước đức một ngày một đêm giữ gìn tám giới dù có cả trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn phần cho đến cực vô số vi tế phần cũng không bằng một phần.

Đức Phật lại bảo A-nan:

–Nếu thiện nam hay thiện nữ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi lại suốt đời siêng năng thọ trì giới luật sẽ được phước đức thù thắng.

A-nan nên biết! Phước đức này so với phước đức như trước đã nói dù có cả phần trăm, phần ngàn, phần trăm ngàn, cho đến cực số vi tế phần cũng chẳng bằng một phần.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Nếu có thiện nam hay thiện nữ thọ trì Ni chánh học giới sẽ được phước đức thù thắng.

A-nan nên biết, phước đức này so với phước đức trước dù có cả phần trăm, phần ngàn, phần trăm ngàn cho đến cực số vi tế phần cũng không sánh bằng một phần.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Nếu có người hay suốt đời thọ trì giới Tỳ-kheo-ni thì sẽ được phước đức thù thắng. A-nan nên biết! Phước đức này so với phước đức trước dù có cả phần trăm, phần ngàn, phần trăm ngàn cho đến cực số vi tế phần cũng không bằng một phần.

Thế Tôn bảo A-nan:

–Nếu có người hay hết lòng thọ trì Đại giới Tỳ-kheo sẽ được phước đức rất thù thắng. A-nan nên biết! Công đức này so với công đức như trước đã nói dù có cả trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn phần… cho đến cực số vi tế phần cũng không bằng một phần.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo A-nan:

–Nếu có thiện nam hay thiện nữ nào hay phát tâm Bồ-đề vô thượng cho đến tận đời vị lai thọ trì ba Tụ tịnh giới của Bồ-tát không thiếu khuyết, không phạm sẽ được phước đức vô luợng vô biên không thể nghĩ bàn, không thể ví dụ so sánh, tối thắng tối tôn, tối thượng, tối diệu.

Lúc ấy, tôn giả A-nan nghe Đức Phật dạy thọ trì ba pháp quy y cho đến ba Tụ tịnh giới của Bồ-tát sẽ được phước đức vô lượng, vô biên, vui mừng hớn hở chưa từng có liền bạch:

–Thật kì lạ thay! Bạch Thế Tôn! Pháp môn này tối thắng, hy hữu không thể nghĩ bàn, ý nghĩa trong sáng thâm sâu, công đức rộng lớn, thật khó có thể so sánh. Kinh này tên gọi là gì? Con sẽ phụng trì.

Đức Phật bảo A-nan:

–Pháp môn này gọi là Tối Vô Tỷ, so sánh tất cả các thứ công đức chân thật, do vậy nên ông phụng trì. Vì sao? Vì trong kinh này nói về pháp tối thắng không thể sánh bằng, tất cả thế gian thật khó nghe được.

Lúc Đức Phật nói kinh này rồi, Tôn giả A-nan và đại chúng Tỳkheo, vô lượng Bồ-tát, hàng Trời, Người, A-tu-la nghe Phật dạy đều tán thán chưa từng có, tín thọ phụng hành.

 

Print Friendly, PDF & Email