BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG
(Những bài Tụng khuôn mẫu giảng về tám Thức Tâm Vương)
Tác giả: HUYỀN TRANG
Người toát yếu: KHUY CƠ
Người dịch và giảng giải: THẮNG HOAN

 

MỤC LỤC