KINH THẬP PHƯƠNG THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH

Hán dịch: Khuyết danh
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Thắng Tuệ Phật, Thiện (…….), Thiện Kiến Phật, Tỳ-lưu-ly Tràng Phật, (…….), Công Đức Thành Phật, Hữu Công Đức Tịnh Phật, (…….), Công Đức Thông Vương Phật, Vũ Pháp Hoa Phật, Tạo Quang Minh (…….) Phổ Minh Phật, Na-la-diên Thắng Nghiệp Phật, Ái Thanh Tịnh Phật, Nhật Nguyệt Quang Phật, Phổ Quang Tự Tại Vương Phật, Phạm Vương Phật.

Người nào nhất tâm kính lễ các vị Phật ấy thì diệt trừ tội sinh tử trong ba vạn sáu trăm kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Bất Thoái Chuyển Luân Thành Thủ thì diệt trừ tội sinh tử trong ngàn ức kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Đại Dữ Quang Minh thì diệt trừ tội sinh tử trong tám vạn sáu ngàn kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Pháp Chủng Tôn thì diệt trừ tội sinh tử trong bốn trăm lẻ chín kiếp.

Thành Thủ Phật. Dữ Quang Minh Phật. Pháp Chủng Tôn Phật. Bảo Trang Nghiêm Phật. Một trăm năm mươi danh hiệu Phật trong hiện tại ở phương Nam.

Phật nói:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật ở phương Nam mà không nghi ngờ, tin tưởng thì chứng đắc đạo nhãn, chấp trì lễ bái thì được đầy đủ công đức trong đời này và sẽ đạt được năm pháp:

  1. Trừ bỏ ngã chấp, thường gặp Phật ra đời.
  2. Được thế lực lớn của vua Chuyển luân.
  3. Mau được Tổng trì, nắm vững kinh điển, thành tín vô lượng.
  4. Có ba mươi hai tướng của bậc đại nhân, cho đến được đầy đủ các hạnh Phật đạo.
  5. Đắc năm thần thông không bị chướng ngại.

Nếu người nữ nào được nghe danh hiệu của các Phật này mà chí tâm kính lễ thì lìa bỏ thân nữ, sinh đến cảnh giới thanh tịnh của Phật, đầy đủ thần thông, trừ bỏ được tội sinh tử trong bảy trăm vạn ức kiếp.

Phương Nam: Thuần Bảo Tạng Phật. Chiên-đàn Đức Phật. Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Danh Văn Quang Phật. Hỏa Viêm Kien Phật. Tu-di Đăng Phật. Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Hư Không Trụ Phật. Thường Diệt Phật. Bảo Biện Phật. Bất Xả Tinh Tấn Phật. Phá Phiền Não Quang Minh Phật. Bảo Viêm Phật. Vô Ưu Phật. Vô Ưu Đức Phật. Bất Thoái Chuyển Thượng Thủ Phật. Thọ Căn Hoa Vương Phật. Nhị thiên ức đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Vô Trang Nghiêm Phật. Minh Đức Tụ Phật. Nhật Ý Phật. Na-la-diên Phật. Ly Cấu Tướng Phật. Cầu Kim Cang Phật. Tịnh Ý Phật. Cầu Lợi An Phat. Thiện Tư Nghiêm Phật. Hoài Oán Tặc Phật. Ưu Bát Đức Phật. Lưu Bố Lực Vương Tạp Hoa Phật. Vô Biên Minh Phật. Chuyển Nam Nữ Tướng Phật. Thượng Hương Đức Phật. Cao Bảo Vương Phật. Hương Di-lâu Phật. Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Sở Lạc Phật. Trí Đức Phật. Vô Ngại Hương Nghiêm Phật. Thuần Trân Bảo Tạng Phật. Bất Động Lực Phật. Ca-diếp Phật. Thị Nhất Thiết Duyên Phật. Điều Ngự Phật. Thành Lợi Phật. Sinh Đức Phật. Sinh Đức Vương Phật. Hoại Chúng Nghi Phật. Đức Vị Phật. Túc Vương Phật. Trí Đức Phật. Vô Lượng Tướng Phật. Bất Duyên Nhất Thiết Pháp Phật. Chiên-đàn Phật. Võng Minh Phật. Phạm Âm Phật. Vô Biên Tự Tại Phật. Vô Lượng Tánh Đắc Phật. Vô Năng Đoạn Nghiêm Phật. Thị Nhất Thiết Pháp Phật. Phổ Hiện Chư Pháp Phật. Vô Biên Đắc Sinh Phật. Trí Xuất Quang Phật. Hoa Thượng Phật.

Phương Sinh Phật. Hoa Sinh Phật. Ư Chúng Kiên Cố Phật. Trí Minh Phật. Trí Chúng Phật. Ly Thai Phật. Hiền Vương Phật. Hoại Chư Phiền Não Phật. Vô Biên Trí Tán Phật. Chiên-đàn Quật Phật. Cụ Sinh Phật. Hoa Sinh Phật. Bà-la Vương An Lực Phật. Nguyệt Xuất Quang Phật. Điều Ngự Phật. Tu-di Kiên Phật. Thí Danh Văn Phật. Chuyển Chư Nạn Phật. Danh Thân Phật. Danh Kiên Cố Phật. Ly Ưu Phật. Hoa Sinh Đức Vương Phật. Diễn Hoa Tướng Phật. Phổ Phóng Hương Quang Phật. Thanh Nhãn Phật. Phóng Viêm Phật, Diệc Lưu Thập Phương Phật. Cao Minh Phật. Bảo Chiếu Minh Phật. Hỏa Nhiên Phật. Tam Giới Tự Tại Lực Phật. Danh Luân Phật. Không Tự Tại Phật. Tận Tự Tại Lực Cổ Âm Phật. Phổ Tự Tại Phật. Trí Lưu Bố Phật. Sơn Vương Phật. Minh Lực Cao Vương Phật. An Lập Phật. Tự Tại Nghiêm Phật. Tích Chư Công Đức Phật. Bảo Đức Phật. Trí Sinh Đức Phật. Trí Sinh Minh Đức Phật. Tụ Hoa Sinh Vương Phật. Thượng Pháp Tự Tại Thành Tựu Phật. Bán Nguyệt Quang Phật. Hương Tượng Phật. Vô Lượng Minh Phật. Liên Hoa Tụ Phật. Hoa Sinh Đức Phật. Chiên-đàn Đức Phật. Diễn Tụ Phật. Thượng Danh Tuệ Phật. Tác An Phật. Vô Lượng Đức Sinh Phật. Minh Tướng Phật. Vô Biên Tích Phật. Chúng Đức Sinh Phật. Nhất Thiết Công Đức Sinh Phật. Trì Cự Phật. Hoa Đức Sinh Phật. Cực Cao Vương Phật. Túc Vương Phật. Vô Bảo Di-lâu Phật. Hư Tịnh Vương Phật. Vô Lượng Âm Phật. Vô Lượng Minh Phật. Tạp Bảo Hoa Nghiêm Phật. Thượng Chúng Phật. Ly Cấu Nghiêm Phật. Kim Hoa Phật. Bảo Quật Phật. Tạp Hoa Sinh Phật. Phóng Quang Phật. Hoa Sinh Phật. Hoa Cái Phật. Bất Nghiêm Hư Phật. Lưu Bố Lực Vương Phật. Phạm Âm Phật. Tự Tại Lực Phật. Vô Biên Chúng Phật. Điều Ngự Phật. Vô Ngại Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. Vô Lượng Hoa Phật. Thuần Bảo Tạng Phật. Hư Không Trú Phật. Thường Diệt Phật. Chiên-đàn Đức Phật. Thọ Căn Hoa Vương Phật. Chiên-đàn Ma-ni Quang Phật.

Một trăm năm mươi danh hiệu Phật ở phương Tây nam trong hiện tại.

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào được nghe danh hiệu các vị Như Lai này, là đã từng cúng dường chư Phật trong quá khứ, nên phải nhất tâm tin vui trì niệm, sẽ đạt được vô lượng hoan hỷ, tâm ý an định, hiểu rõ chân đế. Đem ngàn vạn tâm tin vui mà niệm chư Như Lai thì người ấy sẽ được vô lượng phước, vĩnh viễn không còn bị đọa vào ba đường ác, sau khi qua đời sẽ được sinh về cõi của chư Phật ấy. Khi lâm chung sẽ được chư Như Lai ấy dẫn các đại chúng đứng trước mặt thuyết pháp giáo hóa, khiến cho không thoái chuyển, chắc chắn chứng Chánh giác. Người nào nghe xưng tán danh hiệu công đức của chư Như Lai ấy mà phỉ báng thì sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu các đau khổ trong một trăm lẻ năm vạn kiếp. Người nào luôn luôn nhất tâm thọ trì, cung kính lễ bái danh hiệu của chư Phật ấy thì diệt được tội sinh tử trong ngàn vạn ức kiếp.

Phương Tây nam: Phổ Minh Phật. Thiện Ai Quán Chúng Sinh Phật. Bảo Thí Phật. Hoa Đức Phật. Pháp Âm Hống Phật. Sư Tử Lôi Âm Phật. Tạo Vương Thần Thông Viêm Hoa Phật. Phổ Hóa Phật. Tận Thắng Phật. Tỳ-bà Diệp Phật. Ca-diếp Phật. Đế Tướng Phật. Phạm Tướng Phật. Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật. Bạt Chiên-đàn Hương Thần Thông Phật. Tu-di Tướng Phật. Kim Hoa Phật. Lôi Âm Vương Phật. Tu-di Phật. Tu-di Quang Phật. Thi-khí Phật. Thường Tinh Tấn Phật. Thiện Trụ Phật. Vô Biên Nghiêm Phật. Vô Tướng Nghiêm Phật. Phổ Nghiêm Phật. Tác Đăng Phật. Tác Minh Phật. Nhất Tạng Phật. Nhất Tụ Phật. Vô Biên Tinh Tấn Võng Quang Phật. Đại Thần Phật. Minh Luân Phật. Quán Trí Phật. Bất Hư Xưng Phật. Hoại Chúng Bố Úy Phật. Ly Bố Úy Phật. Vô Biên Đức Vương Phật. Hoại Chư Oán Tặc Phật. Quá Chư Ma Giới Vô Lượng Hoa Phật. Trì Vô Lượng Đức Phật. Vô Lượng Âm Thanh Phật. Quang Tụ Minh Đức Phật. Ly Nhị Biên Phật. Vô Lượng Thanh Phật. Vô Lượng Giác Hoa Kiến Phật. Minh Di-lâu Phật. Sa-la Vương Phật. Nhật Diện Phật. Diệu Nhãn Phật. Thượng Đức Phật. Bảo Hoa Phật. Bảo Sinh Phật. Nguyệt Hoa Phật. Nhất Thiết Chúng Sinh Nghiêm Phật. Chuyển Nhất Thiết Sinh Tử Phật. Vô Biên Biện Tài Phật. Trì Cự Phật. Hỏa Tướng Phật. Trí Tụ Phật. Thiện Tịnh Đức Quang Phật. Lưu Bố Lực Vương Phật. Sáu trăm vạn vị đồng tên Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Công Đức Vương Minh Phật. Hiện Trí Phật. Hoa Cao Sinh Đức Phật. Bảo Hỏa Phật. Xích Liên Hoa Đức Phật. Thiện Chúng Phật.

Hoại Nhất Thiết Nghi Phật. Câu-lưu-tôn Phật. Tướng Vương Phật. Liên Hoa Đức Phật. Phóng Quang Phật. Di-lặc Phật. Liên Hoa Quang Minh Phật. Thượng Pháp Vương Tướng Phật. Vô Lượng Lực Phật. Thắng Sơn Hải Phat. Thích-ca Văn Phật. Bất Hư Kiến Phật. Vô Ngại Âm Phật. Vô Lượng Danh Đức Phật. Vô Phân Biệt Thanh Phật. Vô Lượng Quang Phật. Diệu Nhãn Phật. Thiện Lợi Phật. Cát Lợi Nghiêm Phật. Bảo Tướng Phật. Tịnh Quang Phật. Hương Tôn Vương Phật. Xuất Pháp Vô Cấu Vương Phật. Vô Cấu Mục Đại Bảo Tạng Phật. Lực Vô Chướng Ngại Vương Phật. Tự Trí Công Đức Lực Phật. Y Phục Tri Túc Phật. Đắc Tự Tại Phật. Vô Chướng Ngại Lợi Ích Phật. Trí Tuệ Tạng Phật. Đại Sơn Vương Phật. Nhật Lực Tạng Phật. Cầu Công Đức Phật. Hoa Tràng Ba Phật. Chúng Sinh Quang Minh Phật. Vô Si Công Đức Vương Phật. Pháp Tướng Phật. Tôn Âm Vương Phạt. Trì Kim Cang Phật. Kiên Tự Nhiên Tràng Phật. Trân Bảo Tự Vương Phật. Sơn Kiếp Phật. Vũ Ngu Lạc Phật. Hoại Cái Thiện Pháp Phật. Ba-la Vương Phật. Biến Mãn Thiên Phật. Hải Công Đức Phật. Trí Tuệ Hòa Hợp Phật. Trí Thức Phật. Hoa Chúng Phật. Thế Gian Tôn Phật. Ưu-đàmbát Hoa Tràng Phật. Pháp Tràng Tự Tại Vương Phật. Chiên-đàn Vương Phật. Thiện Trụ Phật. Tinh Tấn Lực Phật. Tràng Đẳng Quang Minh Phật. Chúng Quang Minh Phật. Trí Xuất Minh Phật. Tuệ Khải Xưng Phật. An Ẩn Vương Phật. Trí Âm Phật. Tràng Nhiếp Tụ Phật. Thiên Kim Cang Phật. Vô Vi Tư Duy Phật. Chủng Chủng Trang Nghiêm Phật. Vô Thắng Tượng Tối Bộ Phật. Đức Tụ Uy Quang Phật. Tuệ Trì Quần Manh Phật. Tư Tối Tôn Phật. Tu-di Sơn Ý Phật. Giác Thiện Hương Huân Phật. Tự Tại Đức Uy Phật. Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật. Phương Đế Tướng Phật. Phạm Phạm Tướng Phật. Bảo Minh Phật. Thiên Đế Kim Cang Phật. Kim Hải Tự Tại Vương Phật. Bảo Cái Chiếu Không Phật. Nếu nhất tâm kính lễ tất cả chư Phật ấy thì diệt tội sinh tử trong sáu trăm kiếp.

Nhất tâm kính lễ Phật Diệu Bảo thì diệt trừ tội sinh tử trong tám ngàn kiếp.

Nhất tâm kính lễ Phật Đế Tràng thì diệt trừ tội sinh tử trong tám trăm chín mươi sáu kiếp.

Nhat tâm kính lễ Phật Phạm Ức thì diệt trừ tội sinh tử trong sáu mươi bảy kiếp.

Một trăm năm mươi danh hiệu Phật trong hiện tại ở phương Tây.

Phật nói:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào học đạo Bồ-tát, nghe được danh hiệu của chư Phật này mà không nghi ngờ, chí tâm tin kính thờ phụng thì sinh đến chỗ nào cũng đạt được Tam-muội Chánh định diễm quang minh, lại mau được vô lượng môn Tam-muội. Khi lâm chung được thấy mười ức chư Phật chánh giác ở khắp mười phương dạy bảo cho giáo pháp thâm diệu sâu xa, ghi nhớ mãi cho đến khi thành Phật, trừ sạch hết tội sinh tử trong ngàn kiếp, vĩnh viễn không còn.

Phương Tây: Bảo Thượng Phật. Bảo Sơn Phật. Kim Cang Bộ Tích Phật. Vô Lượng Minh Phật. Vô Lượng Thọ Phật. Hỏa Quang Minh Phật. Tôn Âm Vương Phật. Âm Trí Tạng Phật. Nguyệt Tạng Quang Minh Vô Cấu Tôn Phật. Xưng Hoàng Phật. Bảo Sơn Vương Phật. Thắng Quang Vô Ưu Phật. Biến Tạng Hoa Phật. Hai ngàn vị đồng hiệu Vân Tự Tại Đăng Vương Phật.

Phạm Hoa Phật. Thế Tấn Phật. Pháp Đăng Dũng Phật. Bảo Nguyệt Phật. Sư Tử Hống Tướng Tôn Phật. Nhiếp Chư Căn Tịnh Mục Phật. Thế Tự Tại Vương Phật. Sư Tử Ý Phật. Pháp Ý Phật. Phạm Tướng Phật. Nguyệt Đức Phật. Bảo Hải Phật. Tướng Đức Phật. Hỏa Tướng Phật. Châu Cái Phật. Sư Tử Man Phật. Phá Vô Minh Phật. Trí Hoa Phật. Siêu Dũng Phật. Đa-ma-la-bạt Chiên-đàn Hương Phật. Trì Đại Công Đức Phật. Vu Thất Bảo Phật. Ly Sân Nhuế Phật. Đại Trang Nghiêm Phật. Vô Tướng Phật. Bảo Tạng Phật. Đức Đảnh Phật. Đa-ca-la Hương Chiên-đàn Phật. Liên Hoa Phật. Trang Nghiêm Đạo Lộ Phật. Long Cái Phật. Vũ Hoa Phật. Tán Hoa Phật. Tán Hoa Phật. Hoa Quang Minh Phật. Nhật Âm Thanh Phật. Tế Nhật Nguyệt Phật. Lưu Ly Tạng Phật. Phạm Âm Phật. Tịnh Minh Phật. Kim Tạng Phật. Tu-di Đảnh Phật. Sơn Vương Phật. Âm Thanh Tự Tại Phật. Tịnh Nhãn Phật. Nguyệt Minh Phật. Đắc Chúng Phật. Hoa Sinh Phật. Như Tu-di Sơn Phật. Nhật Nguyệt Phật. Phạm Âm Thanh Phật. Thế Chủ Phật. Sư Tử Hành Phật. Diệu Pháp Ý Phật. Sư Tử Hống Phật. Châu Bảo Cái San Hô Sắc Phật. Phá Nghi Ám Phật.

Thủy Nguyệt Phật. Chúng Hoa Phật. Bồ-đề Phật. Hoa Siêu Xuất Phật. Khai Trí Trì Tạp Bảo Phật. Chân Lưu Ly Minh Phật. Tế Nhật Nguyệt Phật. Trì Đại Công Đức Phật. Đắc Chánh Tuệ Phật. Dũng Kiện Phật. Ly Siểm Khúc Phật. Trừ Ác Căn Tài Phật. Đại Am Đạo Ương Phật. Thủy Quang Phật. Hải Vân Tuệ Du Phật. Đức Đảnh Hoa Phật. Trang Nghiêm Phật. Nhật Âm Thanh Phật. Nguyệt Thắng Phật. Như Lưu Ly Phật. Phạm Thanh Phật. Quang Minh Phật. Kim Tạng Phật. Sơn Vương Phật. Âm Vương Phật. Long Thắng Phật. Vô Nhiễm Phật. Tịnh Diện Phật. Nguyệt Diện Phật. Như Tu-di Phật. Chiên-đàn Hương Phật. Uy Thế Phật. Nhiên Đăng Phật. Nan Thắng Phật. Bảo Đắc Phật. Ly Cấu Minh Phật. Sư Tử Phật. Vương Vương Phật. Lực Thắng Phật. Hỷ Âm Phật. Quang Minh Phật. Long Thắng Phật. Hoa Xỉ Phật. Vô Úy Minh Phật. Hương Đảnh Phật. Phổ Hiền Phật. Phổ Hoa Phật. Bảo Tướng Phật. Thượng Hương Vương Phật. Thí Nhất Thiết Lạc Phật. Kiến Nhất Thiết Duyên Phật. Hoại Chư Kinh Bố Phật. An Lập Vương Phật. Bảo Minh Phật. Lợi Nhất Thiết Chúng Phật. Vô Biên Không Nghiêm Đức Phật. Cái Nghiêm Phật. Không Tướng Phật. Uy Hoa Sinh Đức Phật. Thượng Đức Phật. Tịnh Nhãn Phật. Vô Biên Tự Tại Tích Phật. Thế Diệu Phật. Từ Bi Phật. Đại Điều Ngự Phật. Vô Thắng Tướng Phật. Tối Cao Đức Di-lâu Phật. Thế Chủ Phật. Nhân Vương Phật. Chúng Quy Phật. Thiên Hương Di-lâu Phật. Nguyệt Gian Vương Phật. Thượng Di-lâu Phật. Bảo Sinh Đức Phật. Danh Văn Di-lâu Phật. Mỹ Đức Phật. Vô Khuyết Nhãn Phật. Phạm Đức Phật. Vô Biên Đức Tích Phật. Vô Lượng Hoa Phật. Diệt Đức Vương Phật. Bảo Hỏa Phật.

Người nào nhất tâm quy kính chư Phật ấy thì được không thoai chuyển và mau chóng thành tựu Phật đạo.

Người nào nhất tâm quy kính Phật Tịnh Nguyệt Tràng Xứng Quang Minh thì diệt được tội sinh tử trong một trăm sáu mươi kiếp.

Người nào nghe danh hiệu Phật A-di-đà mà nhất tâm tin tưởng, hoan hỷ tụng niệm thì được vô lượng phước, thoát ly ba đường ác. Lúc lâm chung mà chí tâm niệm Phật thì Phật sẽ đến nghênh đón.

Người nào nghe danh hiệu Phật Thù Thắng mà hoan hỷ tin tưởng tụng niệm thì có thể hàng phục chúng ma, diệt được tội sinh tử trong sáu mươi kiếp.

Người nào nghe danh hiệu Phật Tập Âm mà hoan hỷ tin tưởng tụng niệm thì nghe được âm thanh của Phật thuyết pháp trong chúng hội mà diệt được tội sinh tử trong tám mươi kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Kim Cang Bộ Tinh Tấn thì diệt được tội sinh tử trong trăm kiếp.

Tạo Vương Thần Thông Tiêm Hoa Phật. Tảo Vương Thần Thông Phat. Vô Lượng Phan Phật. Tịnh Nhật Ức Xưng Quang Phật. Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Đại Quang Phổ Phật. Thiện Kiến Lập Châu Đài Vương Phật. Bảo Tràng Phật. Phổ Quang Thăng Thắng Đài Vương Phật. Tịnh Quang Phật. Lôi-xá-na Phật. Phổ Hiền Hoa Phu Phật. Bảo Thượng Phật. Thọ Căn Hoa Phật. Trang Nghiêm Thông Phật. Duy Việt Trang Nghiêm Phật. Tự Tại Vương Thần Thông Phật.

Người nào nhất tâm kính lễ chư Phật ấy thì diệt tội sinh tử trong năm mươi chín kiếp.

Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Tu-di Tướng Phật. Đama-la-bạt Chiên-đàn Hương Thần Thông Phật. Đại Bi Quang Minh Phật. Liên Hoa Thọ Thế Giới Trưởng Tinh Tấn Phật. Diệu Lạc Phật.

Người nào nhất tâm kính lễ chư Phật ấy thì diệt trừ được tội sinh tử trong năm trăm kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Vô Lượng Tràng Phan thì diệt được tội sinh tử trong năm trăm kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Vô Lượng Tràng thì diệt trư được tội sinh tử trong tám mươi kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Đại Quang Phổ Biến thì diệt được tội sinh tử trong chín mươi hai kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Bảo Tràng thì diệt được tội sinh tử trong bảy mươi chín kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Tịnh Quang thì diệt được tội sinh tử trong hai trăm kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Bảo Thượng thì diệt được tội sinh tử trong một trăm tám mươi mốt kiếp.

Người nào nhat tâm kính lễ Phật Thọ Căn Hoa Vương thì diệt được tội sinh tử trong ba trăm ba mươi kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phật Duy Việt Trang Nghiêm thì diệt được tội sinh tử trong chín trăm kiếp.

Vô Lượng Minh Phật.

Một trăm năm mươi danh hiệu Phật ở phương Tây bắc trong hiện tại.

Phật bảo Bồ-tát A-dật-đa:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu của chư Phật này mà tin tưởng vui mừng, thọ trì đọc tụng, kính lễ, là đã từng phụng sự được năm mươi vạn Đức Phật. Người này sinh đến đâu cũng thường được Thiên nhãn thấy mười phương thế giới, tai thường được nghe vô lượng âm thanh, thân thường bay đi khắp nơi để phụng sự chư Phật, tâm thường biết rõ tất cả ý nghĩ, cho đến khi đắc Niếtbàn. Không sinh vào chỗ bần cùng, hạ tiện, không sinh vào nơi tám nạn, ba đường ác, thân như kim cương, đủ các tướng tốt, tâm thích pháp lớn, được mọi người ưa thích, lúc xả báo thân, sinh đến nơi nào cũng được gặp chư Phật. Thế nên, này Bồ-tát A-dật-đa! Người nào cung kính lễ bái danh hiệu của chư Phật ấy thì được công đức chỉ có Phật mới biết được, vĩnh viễn thoát khỏi tội sinh tử trong ngàn vạn ưc kiếp.

Phương Tây bắc: Bảo Tướng Phật. Đa Bảo Phật. Bảo Sinh Đức Phật. Bảo Thường Phật. Sáu ngàn vị đồng danh hiệu Chúng Sinh Hỷ Kiến Phật. Cụ Túc Thiên Vạn Quang Minh Phật. Sư Tử Nguyệt Ương Phật. Ly Cấu Quang Nghiệm Phật. Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. A-súc Phật. Vân Lôi Âm Túc Hoa Trí Phật. Tịnh Hoa Túc Vương Trí Phật. Sáu vạn vị đồng danh hiệu Quang Minh Phật. Sáu trăm vị đồng thời tán hoa cúng dường Phật.

Vô Lượng Quang Phật. Vô Lượng Quang Minh Phật. Vô Lượng Tự Tại Lực Phật. Vô Lượng Lực Phật. Nhất Cái Phật. Vô Lượng Minh Phật. Cái Hành Phật. Bảo Cái Phật. Túc Vương Phật. Thiện Túc Phật. Minh Luân Phật. Minh Vương Phật. Cao Quảng Đức Vô Biên Quang Phật. Tự Tại Vương Phật. Tự Tại Lực Phật. Vô Lượng Âm Thanh Phật. Đại Vân Quang Phật. Võng Tụ Phật. Giác Hoa Quang Phật. Liên Hoa Tự Tại Phật. Sơn Vương Phật. Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật. Phóng Quang Phật. Diệu Kiên Phật. Bất Hư Kiến Phật. Đảnh Sinh Vương Phật. Liên Hoa Sinh Phật. Phổ Hương Quang Phật. Hương Minh Vương Phật. Hương Di-lâu Phật. Hương Tượng Phật. Hương Tự Tại Phật. Hương Quật Phật. Minh Luân Phật. Quang Vương Phật. Liên Hoa Sinh Phật. Pháp Tự Tại Phật. Khả Lạc Phật. Vô Lượng Pháp Tự Tại Phật. Ái Đức Phật. Tán Hoa Phật. Hoa Cái Hành Liệt Phật. Hoa Quật Phật. Kim Hoa Phật. Hương Hoa Phật. Dilâu Vương Phật. Thiện Đạo Sư Phật. Nhất Thiết Chúng Sinh Tối Thắng Nghiêm Phật. Chuyển Chư Nạn Phật. Thiện Hành Nghiêm Phật. Diệu Hoa Phật. Vô Biên Hương Phật. Phổ Phóng Quang Phật. Tán Hoa Sinh Đắc Phật. Bảo Võng Thủ Phật. Cực Cao Vương Phật. Túc Vương Phật. Phổ Chiếu Nhất Thiết Phat Độ Phật. Diệu Kiến Phật. An Lập Vương Phật. Hương Lưu Phật. Vô Biên Trí Tự Tại Phật. Bất Hư Nghiêm Phật. Bất Hư Kiến Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. Bất Động Phật. Sơ Phát Ý Phật. Vô Biên Nhãn Phật. Đăng Thượng Phật. Phổ Chiếu Minh Phật. Quang Chiếu Phật. Nhất Thiết Thế Giới Phật. Vô Cấu Lực Phật. Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Biện Tài Phật. Vô Lưu Hành Phật. Tập Tinh Tấn Phật. Thượng Tinh Tấn Phật. Nhất Thừa Độ Phật. Liên Hoa Thượng Phật. Pháp Ương Phật. Vô Lượng Đức Tạng Bảo Tích Khoái Kiến Kim Cang Sư Tử Du Vương Phật. Định Quang Phật. Phổ Quang Đức Thượng Nghiêm Vương Phật. Kiên Trụ Công Đức Chú Sơn Nghiêm Vương Phật. Đức Ương Phật. Pháp Tạo Hoằng Phật. Hóa Thiên Phật. Đế Ương Phật. Tập Kim Cang Phật. Chúng Tôn Phật. Lôi Tượng Phật. Lạc Thanh Tịnh Phật. Xuất Gia Lạc Hạnh Phật. Hoa Ương Phật. Thắng Thí Phật. Thiện Minh Phật. Thiện Diệu Phật. Tiên Huân Phật. Chuyển Thắng Phật. Hân Lạc Phật. Thiên Hoa Phật. Chuyển Kiết Thần Phật. Thiện Thủ Phật. Thiện Hỷ Phật. Trụ Giác Phật. Trụ Phóng Phật. Đế Pháp Phổ Xưng Phật. Thị Thế Thiện Diệu Phật. Phổ Biện Phật. Bảo Xưng Phật. Uy Cương Phật. Phạm Thần Phật. Vô Úy Thiện Phật. Thiện Âm Phật. Mục Duyệt Phật. Tích Đức Phật. Vũ Âm Phật. Diệu Quán Phật. Thọ Thần Phật. Dữ Nhân Du Phật. Mỹ Cầu Phật. Hàng Oán Quyến Thuộc Phật. Duy Vệ Phật. Thức Phật. Tùy Diệp Phật. Câu Lưu Tần Phật. Ca-diếp Phật. Câu-na-hàm Mâu-ni Phật. Vô Cấu Quang Phật. Tư Hoặc Dự Phật. Bảo Tài Phật. Vũ Hương Vương Phật. Đa-ma-la-bạt Chiên-đàn Hương Thần Thông Phật. Tu-di Tướng Phật. Ưu-bát-la Phật. Liên Hoa Thắng Phật. Diệu Dung Sơn Tướng Phật. Nhân Thiên Vương Phật. Hoa Đức Phật. Vô Thượng Thắng Tôn Phật. Tuệ Quán Phật. Khai Hóa Bồ-tát Phật.

Người nào nhất tâm kính lễ chư Phật ấy thì diệt được tội sinh tử trong tám mươi mốt kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Đức Kiến Vô Oán Cụ Phật thì diệt được tội sinh tử trong sáu mươi ba kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Đức Nhất Thừa Độ Phật thì diệt được tội sinh tử trong sáu mươi bốn kiếp.

Một trăm năm mươi danh hiệu Phật hiện tại ở phương Bắc.

Phật nói:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào học Bồ-tát thừa, nghe được danh hiệu của chư Phật này mà tin tưởng không nghi ngờ, vui mừng phụng kính, thì sinh đến đâu đều đạt được vô số Tam-muội, trong mỗi một phương của khắp mười phương gặp được mười hằng hà sa chư Phật, cũng làm cho đời này thoát khỏi các tai ương bất ngờ, trừ hết oán độc, hành đạo ngày càng tinh tấn. Những nguyện thiện của tâm đều tương ưng với mỗi niệm, được thành tựu, gặp tri thức thiện, chứng đắc pháp nhẫn sâu xa, sinh ra ở đâu cũng làm người tôn quý, không còn chịu các khổ cho đến khi thành Phật, diệt trừ được tội sinh tử trong ba mươi vạn ức a-tăng-kỳ kiếp.

Nhân Vương Phật. Thắng Vương Phật. Bảo Trí Thủ Phật. Nguyệt Điện Thanh Tịnh Nan Trở Phật. Nhật Sinh Phật. Viêm Kiên Phật. Tối Thắng Âm Phật. Võng Minh Phật. Vô Lượng Đức Bảo Phật. Tế Nhật Nguyệt Quang Phật. Đức Hanh Tinh Tấn Phật. Vân Tự Tại Phật. Vân Tự Tại Vương Phật. Tướng Đức Phật. Vương Tướng Phật. Đoạn Ái Vương Phật. Tiếp Thức Phật. Ba mươi ức vị đồng hiệu Thích-ca Văn Phật. Ma-ni Châu Phật. Thích-ca Văn Ni Phật. Tôn Âm Vương Phật. Trí Hòa Hợp Phật. Thiện Hoa Phật. Vô Thứ Phật. Nhật Tạng Phật. Tôn Lạc Phật. Thắng Tôn Phật. Thành Hoa Phật. Nhật Minh Phật. Long Đức Phật. Kim Cang Quang Minh Xưng Vương Phật. Vô Thượng Minh Phật. Tứ Tướng Quang Minh Phật. San Ni Luân Phật. Trí Thành Tựu Phật. Hương Vương Phật. Hỏa Diệp Phật. Bà-la Vương Phật. Na-la-diên Phật. Vô Cấu Đăng Xuất Vương Phật. Bảo Cái Tăng Quang Minh Vương Phật. Kim Sơn Vương Phật. Ca-diếp Phật. Tu-di Phật. Hoại Chư Đạo Phật. Phá Nghi Phật. Vô Tướng Âm Phật. Vô Biên Công Đức Thành Tựu Phật. Bảo Sinh Đức Phật. Liên Hoa Sinh Đức Phật. Bảo Thượng Phật. Vô Biên Minh Phật. Bảo Di-lâu Phật. Đăng Cao Đức Phật. Trí Sinh Đức Phật. Cự Đăng Phật. Vô Thượng Quang Phật. Đức Vương Minh Phật. Phất Sinh Phật. Vô Biên Minh Phật. Đức Vị Phật. Phương Đẳng Phật. Hoa Sinh Đức Phật. Bà-la Vương Phật. Sư Tử Vương Phật. Bảo Di-lâu Phật. Tỳ-bạt-thi Phật. Y Vương Phật. Thượng Chúng Phật. Thượng Thiện Đức Phật. Tự Tại Lực Phật. Thượng Hương Đức Phật. Thượng Hương Tướng Phật. Chiên Tướng Quật Phật. Vô Biên Minh Phật. Tăng Thiên Quang Hoa Xuất Phật. Vô Biên Tự Tại Phật. Uy Hoa Sinh Cao Vương Phật. Bảo Võng Phật. An Lập Vương Phật. Bất Hư Xưng Phật. Bất Hư Lực Phật. Bất Hư Tự Tại Lực Phật. Bất Hư Quang Phật. Vô Biên Thích Tấn Phật. Sa-la Vương Phật. Bảo Sa-la Phật. Nhất Cái Nghiêm Phật. Bảo Hiền Phật. Chiên-đàn Quật Phật. Chiên-đàn Hương Phật. Vô Biên Minh Phật. Minh Luân Phật. Di-lâu Nghiêm Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. Vô Biên Nhãn Phật. Bảo Sinh Phật. Chư Đức Phật. Giác Hoa Đức Phật. Thiện Trụ Tràng Phật. Vô Biên Lực Phật. Bất Hư Đức Bảo Lực Phật. Vô Biên Nghiêm Phật. Hư Không Quang Phật. Vân Tướng Âm Phật. Dược Vương Phật. Bất Kinh Úy Phật. Ly Bố Úy Phật. Tịnh Vương Phật. Trí Xuất Phật. Dũng Chúng Phật. Trí Tụ Phật. Tác Phương Phật. Sa-ha Vương Phật. Thượng Ly Phật. Điều Ngự Phật. Trí Thủ Phật. Tối Cao Đức Phật. Thị Chúng Sinh Thâm Tâm Phật. Vô Ngại Quang Phật. Diệt Chư Ái Tự Tại Hoa Tối Cao Sinh Đức Phật. Câu Lăng Vương Phật. Nhật Đăng Phật. Thượng Bảo Phật. Trí Sinh Đức Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. An Lập Công Đức Vương Phật. Vô Úy Phật. Trí Tụ Phật. Kim Cang Phật. Hỏa Y Phật. Minh Đăng Phật. Bất Hư Tinh Tấn Phật. Thiện Tư Nghiêm Tướng Phật. Sư Tử Phật. Diệu Thiện Trụ Vương Phật. Bảo Tụ Cao Đức Phật. Phạm Đức Phật. Vô Ngại Hương Tượng Phật. Di-lâu Minh Phật. Hỏa Đăng Vương Phật. Hoa Thượng Quang Phật. Trụ Danh Văn Phật. Danh Từ Phật. Sa-la Vương Phật. Quán Hoa Phật. Vô Thứ Phật. Nhật Tạng Phật. Tôn Lạc Phật. Đức Nội Phong Nghiêm Phật.

Người nào nghe danh hiệu của chư Phật ấy mà hoan hỷ tin theo, nhất tâm tụng niệm, kính lễ thì được không thoái chuyển, mau chóng thành Chánh giác. Sau một kiếp sinh tử, khi xuất sinh đạt được sáu thần thông, được tướng đoan nghiêm, thường được tôn quý, có thể trừ diệt được sự ràng buộc của dục vọng, sáu căn thường không bệnh, sinh ra gặp được Phật, nghe Pháp, thấy Tăng, lìa xa tám nạn, thường đầy đủ tịnh giới, tâm không tán loạn cho đến khi đắc Niết-bàn.

Người nào nghe danh hiệu Kim Cang Kiên Cố Tiêu Phục Hoại Nghiêm Phật mà hoan hỷ, tin vui, tụng niệm thì được không thoái chuyển và trừ mười vạn ức tội.

Người nào nghe danh hiệu Bảo Hỏa Phật mà hoan hỷ, tin theo, trì niệm thì được không thoái chuyển và mau thành Chánh giác.

Người nào nghe danh hiệu Bảo Nguyệt Quang Minh Phật mà tin theo, trì tụng thì sinh ra đời sau được ở trong chánh định, gặp được chư Phật chuyển pháp luân tôn quý.

Người nào nghe danh hiệu Hiền Tối Phật mà hoan hỷ, thọ trì, tụng niệm thì đời sau sinh ra được tướng đoan nghiêm, biết rõ túc mạng, thành bậc Chánh giác.

Người nào nghe danh hiệu Bảo Lien Hoa Bộ Phật mà tin theo, tụng niệm thì sinh ở đâu cũng được mọi người kính trọng, tin theo lời nói mà thừa hành. Nếu người nhất tâm lễ kính thì được bỏ thân nữ, chuyển thân nam, đắc Không thoái chuyển.

Liên Hoa Man Trang Nghiêm Vương Phật. Nguyệt Điện Thanh Tịnh Phật. Tướng Đức Phật.

Một trăm năm mươi danh hiệu Phật phương Đông bắc trong hiện tại.

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu của chư Phật ấy mà hoan hỷ tin theo, đọc tụng, lễ kính thì được công đức hơn mười vạn lần tất cả sự bố thí và các việc khác, tùy ý vãng sinh đến quốc độ chư Phật, không còn thoái chuyển, thành bậc Chánh giác.

Người nào phỉ báng, nghi ngờ, không tin thì sẽ bị đọa vào địa ngục trong sáu vạn ức năm, chịu vô lượng tội. Người nào tin theo, ca ngợi, lễ bái thì đời này được an ổn và diệt hết tội sinh tử trong năm trăm ngàn vạn ức kiếp.

Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy Phật. Đạo Thất Bảo Hoa Phật. Ly Cấu Tâm Phật. Bảo Cái Siêu Quang Phật. Bi Tinh Tấn Phật. Tam Thừa Hạnh Phật. Vô Tịnh Phật. Duyên Nhất Thiết Biện Phật. Bảo Sự Phật. Bảo Tích Phật. Đẳng Hành Phật. Nhất Thiết Đức Quang Tướng Phật. Di-lâu Càn-na Phật. Tăng Kiên Phật. Bất Hư Hạnh Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. Phổ Thủ Phật. Đức Vương Minh Phật. Hiền Vương Phật. Nguyệt biện Phật. Thiện Mục Phật. Phổ Thế Phật. Bảo Thủ Phật. Phổ Quán Phật. Tôn Tự Tại Vương Phật. Quang Tịnh Chiếu Diệu Phật. Phạm Thủ Thiên Vương Phật. Hai vạn vị đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Tuệ Kiến Phật. Kim Hoa Phật. Vô Lượng Đức Siêu Sở Hữu Vương Phật. Vô Cấu Tịnh Long Tự Tại Tôn Âm Vương Phật. Bảo Tạng Phật. Vô Lượng Tịnh Vương Phật. Bảo Sơn Vương Phật. Bất Khả Tư Nghị Công Đức Phật. Bảo Tôn Âm Phật. Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Phật. Bảo Hải Phật. Trí Hoa Vô Cấu Kiên Phật. Phổ Hiền Phật. A-súc Phật. Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương Phật. Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Phật. Nhật Tạng Phật. Trí Nhật Phật. Long Tự Tại Phật. Kim Cang Xưng Phật. Nhật Tạng Phật. Đại Công Đức Tạng Phật. Quang Minh Âm Tướng Phật. Thường Quang Minh Phật. Quang Minh Âm Tướng Phật. Tự Tại Xưng Phật. Bất Khả Tư Nghị Vương Phật. An Hòa Tự Tại Kiến Sơn Vương Phật. Trí Dự Phật. Nhãn Tịnh Vô Cấu Phật. Bách Công Đức Phật. Hiệu Thắng Phật. Minh Tuệ Phật. Biến Tịnh Phật. Thiện Nhãn Phật. Chín vạn mười một na thuật vị đồng hiệu Vô Sắc Phật. Vô Cấu Siêu Đức Phật. Dũng Tiến Phật. Ly Bách Ưu Phật. Hỷ Sinh Đức Phật. An Vương Phật. Thượng Di-lâu Phật. Diệu Hương Phật. Kiều-trần-như Phật. Thế Đức Phật. Xích Liên Hoa Đức Phật. Bạch Liên Hoa Sinh Phật. Đại Âm Nhãn Phật. Thượng Chúng Phật. Vô Biên Minh Đức Phật. Nguyệt Xuất Quang Phật. Danh Lưu Thập Phương Phật. Tinh Tú Vương Phật. Vô Biên Quang Minh Phật. Thượng Hương Di-lâu Phật.

Ly Bố Úy Phật. An Ẩn Sinh Đức Phật. Vô Biên Công Đức Nguyệt Phật. Nhất Thiết Đức Nghiêm Phật. Nhật Hoa Vương Phật. Bất Hoại Tướng Phật. Tông Thủ Quang Phật. Vô Lượng Sinh Hạnh Phật. Nhất Thiết Thượng Phật. Đại Uy Đức Liên Hoa Sinh Phật. Hư Không Tịnh Vương Phật. Vô Tướng Âm Thanh Phật. Minh Đức Vương Phật. Đức Minh Vương Phật. Độ Công Đức Biên Phật. Nhiên Đăng Phật. Tác

Minh Phật. Vô Úy Phật. Đức Vị Phật. Vô Bố Úy Phật. Hoa Đức Phật. Trí Hoa Đức Phật. Bảo Tích Phật. Vô Biên Nguyện Phật. Bảo Thủ Phật. Vô Biên Công Đức An Lập Vương Phật. Sa-la Vương Phật. Bảo Minh Phật. Bảo Tụ Phật. Thượng Chúng Đức Phật. Vô Biên Nghiêm Phật. Quán Thế Âm Phật. Tu-di Minh Phật. Vô Biên Tự Tại Lực Phật. Cực Cao Hạnh Phật. Bảo Hoa Đức Phật. Vô Biên Thần Thông Tự Tại Phật. Tùy Chúng Sinh Nguyện Nghiêm Phật. Cao Bảo Cái Phật. Thượng Chúng Phật. Vô Lượng Hoa Phật. Bảo Tự Tại Phật. Nguyệt Xuất Đức Phật. Đế Thích Tràng Vương Phật. Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật. Mười vạn vị đồng danh hiệu Lưu Bố Phật. Phổ Quang Tịnh Đức Phật. Thắng Chiến Đấu Phật. Vô Ngại Tôn Thọ Đức Phật. Liên Hoa Phật. Bảo Liên Hoa Đế Trụ Thọ Vương Phật. Đại Quang Diệu Phật. Tuệ Đăng Minh Phật. Đại Hùng Phật. Bạch Vô Cấu Trần Phật. Nội Bảo Phật. Thượng Tượng Tràng Thập Cái Vương Phật. Uy Thần Tự Tại Vương Phật. Cực Thọ Thượng Ảnh Vương Phật. Đại Hải Phật. Thập Phương Kiến Phật. Thế Gian Tôn Phật. Thiện Đức Phật. Tu-di Tướng Phật. Liên Hoa Tôn Phật. Nhật Nguyệt Tôn Phật. Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Phật. Hoại Ma-la Võng Độc Bộ Phật.

Người nào nhất tâm kính lễ chư Phật ấy thì diệt được tội sinh tử trong một trăm kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Sư Tử Hống Lực Phật thì diệt tội sinh tử trong hai trăm mười kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Bi Tinh Tấn Phật thì diệt tội sinh tử trong một ngàn ức kiếp.

Tam Thừa Hạnh Phật. Kim Cang Kiên Cường Tự Tại Vương Phật. Phạm Thiên Phật.

Một trăm năm mươi danh hiệu Phật ở phương Trên trong hiện tại.

Phật nói:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào học Bồ-tát thừa, nghe đến danh hiệu của chư Phật này mà lòng không phân vân, tin vào những điều ban tuyên của đạo nhãn chư Phật thì đời đời sinh đến đâu cũng không biếng nhác, khong huân tập tham dục. Thường xem Bồ-tát là cha mẹ, vợ con, anh em, thân quyến, sinh đến đâu cũng có đủ ba mươi hai tướng tốt và được vãng sinh Tịnh độ của chư Phật. Ít dâm nộ si, thân không tật bệnh, được thành tựu tất cả các công đức, trừ diệt được tội trong ba mươi lăm vạn hằng hà sa số kiếp.

Hoa Phu Nhật Vương Phật. Bất Khả Tư Nghị Nguyệt Quang Minh Phật. Thắng Quang Phật. Danh Xưng Phật. Nhạo Liên Hoa Thủ Phật. Quảng Chúng Đức Phật. Tư Lạc Thành Thiện Đức Phật. Vô Lâu Tinh Tấn Nguyện Thủ Phật. Thế Tự Tại Vương Phật. Tiêu Diệt Đẳng Siêu Vương Phật. Vô Hạn Nhãn Vương Phật. Chí Tinh Tấn Phật. Hương Tích Phật. Một vạn tám ngàn vị đồng hiệu Sơn Vương Phật. Vo Cấu Đại Thánh Phật. Cát Tường Phật. Sư Tử Ương Như Quang Tôn Phật. Phạm Âm Phật. Tú Vương Phật. Hương Thượng Phật. Hương Quang Phật. Đại Diệm Kiên Phật. Sa-la Thọ Vương Phật. Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật. Bảo Hoa Đức Phật. Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Như Tu-di Sơn Phật. Thiện Tịch Phật. Vô Biên Cao Lực Vương Phật. Nguyệt Hưởng Phật. Tinh Tấn Tối Cao Lực Vương Phật. Phá Nghi Phật. Thiện Tú Vương Phật.

Nhiên Đăng Phật. Tác Minh Phật. Minh Luân Phật. Minh Di-lâu Phật. Tịnh MInh Phật. Bạch Cái Phật. Hương Cái Phật. Bảo Cái Phật. Chiên-đàn Khốt Phật. Chiên-đàn Đức Phật. Tu-di Kiên Phật. Bảo Minh Phật. Sa-la Vương Phật. Phạm Đức Phật. Tịnh Minh Phật. Vô Kinh Bố Phật. Ly Bố Úy Phật. Diệu Kiên Phật. Thượng Bảo Phật. Sơn Vương Phật. Chuyển Nữ Tướng Nghiêm Phật. Vô Biên Nghiêm Phật. Vô Thượng Quang Phật. Võng Minh Tướng Phật. Quốc Vương Phật. Đức Thắng Phật. Phổ Minh Phật. Thắng Địch Phật. Tướng Vương Phật. Dược Vương Vô Ngại Phật. Vô Lượng Công Đức Minh Tự Tại Vương Phật. Bảo Du Hành Phật. Bảo Hoa Phật. An Trú Phật. Sơn Vương Phật. Vô Cấu Tướng Phật. Đại Sơn Hộ Phật. Tịnh Nhất Thiết Nguyện Uy Đức Thắng Vương Phật. Thiện Trụ Ý Phật. Nguyệt Vương Phật. Vô Thắng Bộ Tự Tại Vương Phật. Sa-lân-đà Vương Phật. Phổ Hiền Phật. Tám mươi vị đồng hiệu Sư Tử Bộ Vương Phật. Liên Hoa Tôn Phật. Pháp Tự Tại Phong Vương Phật. Quang Minh Vô Cấu Hiền Hương Phong Vương Phật. Trí Quang Tự Tại Tướng Vương Phật. Thiên Trí Thức Tôn Âm Vương Phật. Thiên Tăng Tướng Tôn Âm Vương Phật. Thiên Thiện Vô Cấu Tôn Âm Vương Phật. Thiên Ly Bố Úy Tôn Âm Vương Phật. Thiên Thiện Vo Cấu Quang Tôn Âm Vương Phật. Ngũ Bách Nhật Tôn Âm Vương Phật. Ngũ Bách Nhật Tạng Tôn Vương Phật. Ngũ Bách Dược Âm Tôn Vương Phật. Nhị Nhật Quang Minh Phật. Tứ Long Tự Tại Thần Phật. Bát Ly Khủng Bố Xưng Vương Quang Minh Phật. Thập Ly Âm Quang Minh Phật. Bát Thanh Xưng Phật. Thập Nhất Hiển Lộ Pháp Âm Phật. Cửu Công Đức Pháp Xưng Vương Phật. Nhị Thập Bất Tư Nghị Vương Phật. Tứ Thập Bảo Ức Vô Minh Tôn Vương Phật. Giác Trí Tôn Tướng Vương Phật. Thất Bất Tư Nghị Âm Phật. Tam Trí Tạng Phật. Thập Ngũ Trí Sơn Ức Phật. Thập Ngũ Trí Hải Vương Phật. Tam Thập Đại Trí Lực Tôn Âm Vương Phật. Nhị Sơn Công Đức Kiếp Phật. Thập Bát Thanh Tịnh Trí Huân Phật. Cửu Thập Tôn Tướng Chung Sinh Phật. Bách Thiện Trí Vô Cấu Lôi Âm Tôn Vương Phật. Bát Thập Thắng Tôn Đại Hải Công Đức Trí Sinh Lực Vương Phật. Tứ Thập Thiên Thượng Bồ-đề Tôn Phật. Nhị Công Đức Trí Giác Sơn Hoa Vương Phật. Nhị Công Đức Trí Giác Phật. Nhị Kim Cang Sư Tử Phật. Nhị Trì Giới Quang Minh Phật. Nhị Thị Hiện Tăng Phan Phật. Vô Lượng Quang Minh Phật. Tam Sư Tử Du Hý Phật. Nhị Vô Tận Trí Sơn Phật. Nhị Bảo Quang Minh Phật. Nhị Vô Cấu Trí Tuệ Phật. Cửu Trí Tuệ Quang Minh Phật. Ngũ Thập Na-la-diên Vô Thắng Tạng Phật. Nhị Vô Cấu Tịnh Trí Tuệ Phật. Cửu Đại Trí Tuệ Quang Minh Phật. Thất Thập Tụ Tập Trân Bảo Công Đức Phật. Nhị

Thập Phân Biệt Tinh Bảo Vương Phật. Tam Công Đức Lực Sa Vương Phật. Cửu Thập Diệu Hương Âm Phật. Đề-đầu-lại Vương Phật. Lục Thập Quang Minh Xí Châu Vương Phật. Thiên Liên Hoa Hương Thích Xưng Tôn Vương Phật. Tam Thập Liên Hoa Hương Lực Tăng

Phật. Nhị Vô Lượng Công Đức Đại Hải Trí Tăng Tăng Phật. Diêmphù Đề Hương Phật. Nhất Bách Tam Công Đức Sơn Ức Phật. Sư Tử Tướng Phật. Bách Nhất Long Lôi Tôn Hoa Vương Phật. Độ Cái Hạnh Phật. Thiện Thú Chủng Vô Ngã Phật. Tam Thập Lộ Công Đức Vương Kiếp Phật. Thiên Ly Trí Long Vương Giải Thoát Giác Thế Giới Hải Nhãn Sơn Vương Phật. Uy Thần Phật. Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Chư Hoa Phật. Bảo Thành Phật. Thiện Đức Phật. Vô Số Tinh Tấn Nguyện Thủ Phật. Quảng Chúng Đức Phật. Châu Thắng Nguyệt Vương Phật.

Một trăm năm mươi danh hiệu Phật ở phương Dưới trong hiện tại.

Phật nói:

–Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu Phật này mà chí tâm thọ trì, đốt hương kính lễ thì sinh ra nơi nào cũng được Tam-muội Phổ quang, khi sắp qua đời tự nhiên được thấy rõ trước mặt có trăm ngàn ức cai chư Phật khắp mười phương và luôn luôn ghi nhớ hết tất cả những điều chư Phật dạy, có thần thông làm chấn động vô lượng chúng sinh và diệt trừ hai trăm vạn ức cai tội sinh tử.

Minh Đức Phật. Sư Tử Phật. Danh Văn Phật. Phổ Quang Phật. Viễn Ma Phật. Pháp Ức Phật. Trì Pháp Phật. Nhất Bảo Cái Phật. Nhiễm Thanh Tịnh Phật. Phổ Hiền Phật. Phạm Tinh Tấn Phật. Bảo Tạng Phật. Sa-la Vương Phật. Ly Khủng Bố Vi Viễn Phật. Nguyệt Điện Phật. Thanh Tịnh Hoa Quang Phật. Ngộ Thần Thông Vương Phật. Kiến Lập Tinh Tấn Phật. Sư Tử Ương Phật. Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng Phật. Hư Không Âm Phật. Hư Không Nghiêm Phật. Hỏa Mục Phật. Câu-lưu-tôn Phật. Thượng Đức Phật. Đại Đức Phật. Hữu Âm Phật. Liên Hoa Đức Phật. Sư Tử Đức Phật. Thành Lợi Phật. Sư Tử Cảnh Phật. Sư tử Hộ Phật. An Lập Vương Phật. Phạm Di-lâu Phật. Tịnh Minh Phật. Bất Hư Xưng Phật. Hương Tượng Phật. Hương Đức Phật. Hương Di-lâu Phật. Vô Lượng Nhãn Phật. Hương Tụ Phật. Bảo Quật Phật. Bảo Di-lâu Phật. An Trụ Phật. Thiện Trụ Vương Phật. Sa-la Vương Phật. Minh Luân Phật. Thất Thập Phổ Tịnh Quang Minh Vương Phật. Nhiên Đăng Phật. Uy Đức Phật. Đề-sa Phật. Phấtsa Phật. Quang Minh Phật. Thiên Vương Phật. Mật Tích Kim Cang Thiệp Phật. Tịnh Vương Phật. Tức Ý Phật. Vô Lượng Huấn Bảo Phật. Cẩm Tịnh Vương Phật. Sư Tử Bộ Phật. Diệu Ương Ý Quang Minh Vương Phật. Cúng Dường Phật. Diệu Hoa Phật. Phụng Dưỡng Phật. Thiện Mục Phật. Khoái Tý Phật. Diễm Quang Phật. Diễm Vị Phật. Vô Thoái Một Phật. Chấp Công Đức Phật. Bảo Sự Phật. Vô Khi Thế Phật. Vô Lượng Đức Phật. Bảo Xưng Phật. Liên Hoa Thượng Phật. Lôi Âm Vương Phật. Hư Không Tánh Phật. Vi Ly Phật. Đức Vương Minh Phật. Thiện Tự Nguyện Thành Phật. Ca-diếp Phật. Hương Minh Phật. Bát Thiên Định Quang Phật. Vô Biên Đức Bảo Phật. Phổ Quang Đức Tịnh Uy Phật. Bất Hư Xưng Phật. Ngũ Bách Hoa Thượng Phật. Ngũ Uy Đức Phật. Nhị Thiên Kiều-trần-như Phật. Kim Cang Thượng Phật. Phổ Thủ Phật. Ca-diếp Phật. Thập Ngũ Nhật Minh Phật. Lục Thập Nhị Thiện Tịch Phật. Định Quang Phật. Đại Trang Nghiêm Phật. Thiện Minh Phật. Vô Thủy Phật. Trí Quang Minh Phật. Tịnh Thân Phật. Hoa Quang Phật. Nhiên Đăng Phật. Quang Minh Phật. Danh Tướng Phật. Đại Thông Trí Thắng Phật. Diêm-phù-na-đề Phật. Kim Quang Phật. Đa-ma-la-bạt Chiên-đàn Hương Phật. Pháp Minh Phật. Thiên Nhị Bách Phổ Minh Phật. Quang Viễn Phật. Nguyệt Giáo Phật. Chiên-đàn Hương Phật. Thiện Sơn Cang Phật. Chỉ Niệm Phật. Thế Như Vương Phật. Vô Lượng Thọ Phật. Ly Cấu Hộ Biện Vô Trước Phật. Long Thiên Phật. Âm Vương Phật. An Minh Đảnh Phật. Kim Cang Tạng Phật. Hiểm Quang Tướng Phật. Địa Chủng Phật. Thượng Lưu Ly Phật. Kim Sắc Phật. Nguyệt Tượng Phật. Âm Hoa Phật. Giải Thoát Hoa Phật. Cụ Túc Quang Minh Phật. Hải Ý Lạc Tuệ Phật. Hỏa Quang Phật. Đại Hương Phật. Ly Thai Phật. Xả Yểm Ý Phật. Bảo Hạnh Phật. Dũng Âm Phật. Thủ Tích Phật. Đại Chúng Pháp Tuệ Phật. Tế Nhật Nguyệt Quang Phật. Cực Tối Thủ Nguyệt Quang Phật. Nhật Quang Phật. Điều Ý Việt Chư Hoa Phật. Trừ Chư Si Ám Phật. Tuyên Long Lôi Âm Phật. Xuất Sơn Hải Tự Tại Vương Phật. Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Phật.

Người nào nhất tâm kính lễ chư Phật ấy thì diệt hết tội sinh tử trong ba mươi sáu ức kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Ý Vô Khủng Cụ Uy Mao Bất Kiên Phật thì diệt trừ hết tội sinh tử trong tám vạn kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Sư Tử Phật thì diệt trừ hết tội sinh tử trong sáu mươi kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Danh Xưng Viễn Văn Phật thì diệt tội sinh tử trong tám vạn kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Pháp Danh Hiệu Phật thì diệt tội sinh tử trong bảy mươi hai kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Phụng Pháp Phật thì diệt tội sinh tử trong tám mươi hai vạn ba ngàn kiếp.

Người nào nhất tâm kính lễ Pháp Tràng Phật thì diệt tội sinh tử trong mười hai vạn ba ngàn một trăm ức kiếp.

Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Minh Đức Phật. Nhật Nguyệt Quang Vương Phật.

Print Friendly, PDF & Email