Kinh Tên hiệu của Nghìn năm trăm Phật mười phương
(Thập phương thiên ngũ bách Phật danh Kinh)
Hán dịch: Thất Danh dịch
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

Kinh Tên hiệu của Một nghìn năm trăm Phật mười phương.

Nam mô Thắng Tuệ Phật. Thiện Kiến Phật. Tì Lưu Ly Sung Phật. Công Đức Thành Phật. Hữu Công Đức Tịnh Phật. Công Đức Thông Vương Phật. Vũ Pháp Hoa Phật. Tạo Quang Minh Phật. Phổ Minh Phật. Na La Diên Thắng Nghiệp Phật. Ái Thanh Tịnh Phật. Nhật Nguyệt Quang Phật. Phổ Quang Tự Tại Vương Phật.

Phạm Vương Phật. Người nhất tâm mệnh về kính lễ, mất tội sinh chết của ba vạn sáu trăm Kiếp.

Bất Thoái Chuyển Luân Thành Thủ Phật. Người nhất tâm mệnh về kính lễ, mất tội sinh chết của nghìn trăm triệu Kiếp.

Đại Dữ Quang Minh Phật. Người nhất tâm mệnh về kính lễ, mất tội sinh chết của tám vạn sáu nghìn Kiếp.

Pháp Chủng Tôn Phật. Người nhất tâm mệnh về kính lễ, mất tội sinh chết của bốn trăm linh chín Kiếp.

Thành Thủ Phật. Dữ Quang Minh Phật. Pháp Chủng Tôn Phật. Bảo Tạng Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Một trăm năm mươi tên hiệu Phật Hiện tại phương Nam.

Phật nói rằng : Nếu người nam thiện, người nữ thiện nghe tên hiệu Phật phương Nam. Người không hoài nghi kết hận, tin hiểu Trí tuệ Đạo, nắm giữ lễ bái. Trong đời hiện nay đầy đủ công Đức bắt được năm Pháp. Một là bỏ bản thân tôi ta, thường gặp ngay Phật ở Thế gian. Hai là được bậc Vua Thánh Chuyển Luân tôn quý có thế lực. Ba là nắm được tổng thể, chỉ đạo giữ Kinh điển, thành tâm tin vô lượng. Bốn là được ba mươi hai tướng của người lớn nhất, tới được Đạo Phật, các hạnh đầy đủ. Năm là đủ năm Thần thông, không bị che phủ trở ngại. Đó là năm việc. Nếu có người nữ nghe tên hiệu của Phật này. Chí tâm kính lễ, liền rời thân nữ, sinh Đất Phật sạch. Đầy đủ Thần thông, có thể mất tội sinh chết của bảy trăm vạn trăm triệu Kiếp.

Nam mô Nam Phương Thuần Bảo Tạng Phật. Chiên Đàn Đức Phật. Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Danh Văn Quang Phật. Hỏa Viêm Kiên Phật. Tu Di Đăng Phật. Vô Lượng Tinh Tiến Phật. Hư Không Trụ Phật. Thường Diệt Phật. Bảo Bài Phật. Bất Xả Tinh Tiến Phật. Phá Phiền Não Quang Minh Phật. Bảo Viêm Phật. Vô Ưu Phật. Vô Ưu Đức Phật. Bất Thoái Chuyển Thượng Thủ Phật. Thụ Căn Hoa Vương Phật. Nhị Thiên Ức Đồng Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Vô Trang Nghiêm Phật. Minh Đức Tụ Phật. Nhật Ý Phật. Na La Diên Phật. Ly Cấu Tướng Phật. Cầu Kim Cương Phật. Tịnh Ý Phật. Cầu Lợi An Phật. Thiện Tư Nghiêm Phật. Hoài Oán Tặc Phật. Ưu Bát Đức Phật. Lưu Bố Lực Vương Tạp Hoa Phật. Vô Biên Minh Phật. Chuyển Nam Nữ Tướng Phật. Thượng Hương Đức Phật. Cao Bảo Vương Phật. Hương Di Lâu Phật. Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Sở Lạc Phật. Trí Đức Phật. Vô Ngại Hương Nghiêm Phật. Thuần Trân Bảo Tạng Phật. Bất Động Lực Phật. Ca Diệp Phật. Thị Nhất Thiết Duyên Phật. Điều Ngự Phật. Thành Lợi Phật. Sinh Đức Phật. Sinh Đức Vương Phật. Hoại Chúng Nghi Phật. Đức Vị Phật. Tú Vương Phật. Trí Đức Phật. Vô Lượng Tướng Phật. Bất Duyên Nhất Thiết Pháp Phật. Chiên Đàn Phật. Võng Minh Phật. Phạn Âm Phật. Vô Biên Tự Tại Phật. Vô Lượng Tính Đắc Phật. Vô Năng Đoạn Nghiêm Phật. Thị Nhất Thiết Pháp Phật. Phổ Hiện Chư Pháp Phật. Vô Biên Đắc Sinh Phật. Trí Xuất Quang Phật. Hoa Thượng Phật. Phương Sinh Phật. Hoa Sinh Phật. Ư Chúng Kiên Cố Phật. Trí Minh Phật. Trí Chúng Phật. Ly Thai Phật. Hiền Vương Phật. Hoại Chư Phiền Não Phật. Vô Biên Trí Tán Phật. Chiên Đàn Quật Phật. Cụ Sinh Phật. Hoa Sinh Phật. Bà La Vương An Lực Phật. Nguyệt Xuất Quang Phật. Điều Ngự Phật. Tu Di Kiên Phật. Thí Danh Văn Phật. Chuyển Chư Nan Phật. Danh Thân Phật. Danh Kiên Cố Phật. Ly Ưu Phật. Hoa Sinh Đức Vương Phật. Diễn Hoa Tướng Phật. Phổ Phóng Hương Quang Phật. Thanh Nhãn Phật. Phóng Viêm Phật. Diệc Lưu Thập Phương Phật. Cao Minh Phật. Bảo Chiếu Minh Phật. Hỏa Nhiên Phật. Tam Giới Tự Tại Lực Phật. Danh Luân Phật. Không Tự Tại Phật. Tận Tự Tại Lực Cổ Âm Phật. Phổ Tự Tại Phật. Trí Lưu Bố Phật. Sơn Vương Phật. Minh Lực Cao Vương Phật. An Lập Phật. Tự Tại Nghiêm Phật. Tích Chư Công Đức Phật. Bảo Đức Phật. Trí Sinh Đức Phật. Trí Sinh Minh Đức Phật. Tụ Hoa Sinh Vương Phật. Thượng Pháp Tự Tại Thành Tựu Phật. Bán Nguyệt Quang Phật. Hương Tượng Phật. Vô Lượng Minh Phật. Liên Hoa Tụ Phật. Hoa Sinh Đức Phật. Chiên Đàn Đức Phật. Diễn Tụ Phật. Thượng Danh Tuệ Phật. Tác An Phật. Vô Lượng Đức Sinh Phật. Minh Tướng Phật. Vô Biên Tích Phật. Chúng Đức Sinh Phật. Nhất Thiết Công Đức Sinh Phật. Trì Cự Phật. Hoa Đức Sinh Phật. Cực Cao Vương Phật. Tú Vương Phật. Vô Bảo Di Lâu Phật. Hư Tịnh Vương Phật. Vô Lượng Âm Phật. Vô Lượng Minh Phật. Bảo Di Lâu Phật. Tạp Bảo Hoa Nghiêm Phật. Thượng Chúng Phật. Ly Cấu Nghiêm Phật. Kim Hoa Phật. Bảo Quật Phật. Tạp Hoa Sinh Phật. Phóng Quang Phật. Hoa Sinh Phật. Hoa Cái Phật. Bất Nghiêm Hư Phật. Lưu Bố Lực Vương Phật. Phạn Âm Phật. Tự Tại Lực Phật. Vô Biên Chúng Phật. Điều Ngự Phật. Vô Ngại Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. Vô Lượng Hoa Phật. Thuần Bảo Tạng Phật. Hư Không Trụ Phật. Thường Diệt Phật. Chiên Đàn Đức Phật. Thụ Căn Hoa Vương Phật. Chiên Đàn Ma Ni Quang Phật.

Nam mô Một trăm năm mươi tên hiệu Phật Hiện tại phương Tây Nam.

Phật bảo Xá Lợi Phất ! Nếu người nam thiện, người nữ thiện, được nghe tên hiệu của các Như Lai này như thế. Đã từng cúng dưỡng các Phật Quá khứ. Cần phải nhất tâm tin thích giữ nhớ. Đang vượt qua xa rộng, vui mừng vô lượng, yên thiết lập ý họ, giúp cho được Lý chân thực. Dùng nghìn vạn tâm tin vui nghĩ nhớ các Như Lai. Người đó đang được vô lượng Phúc. Vĩnh đang xa rời ách nạn của ba Đạo ác. Sau khi bỏ mệnh đều đang nối sau các Nước Phật đó. Khi sắp bỏ mệnh các Như Lai đó đem các Đại chúng. Ở trước người đó nói Pháp giáo hóa giúp cho Không chuyển lui. Nhất định thành Chính Giác. Nếu có người nghe nói, đọc khen công Đức tên hiệu của các Như Lai đó, mà sinh phỉ báng, đang xuống Địa ngục. Một trăm linh lăm vạn Kiếp nhận đủ các khổ. Nếu có nhận giữ nhất tâm không bỏ, lễ bái cung kính, mất tội sinh chết của nghìn vạn trăm triệu Kiếp.

Nam mô Tây Nam Phương Phổ Minh Phật. Thiện Ai Quan Chúng Sinh Phật. Bảo Thí Phật. Hoa Đức Phật. Pháp Âm Hống Phật. Sư Tử Lôi Âm Phật. Tạo Vương Thần Thông Viêm Hoa Phật. Phổ Hóa Phật. Tận Thắng Phật. Tì Bà Diệp Phật. Ca Diệp Phật. Đế Tướng Phật. Phạm Tướng Phật. Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật. Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật. Tu Di Tướng Phật. Kim Hoa Phật. Lôi Âm Vương Phật. Tu Di Phật. Tu Di Quang Phật. Thi Khí Phật. Thường Tinh Tiến Phật. Thiện Trụ Phật. Vô Biên Nghiêm Phật. Vô Tướng Nghiêm Phật. Phổ Nghiêm Phật. Tác Đăng Phật. Tác Minh Phật. Nhất Tạng Phật. Nhất Tụ Phật. Vô Biên Tinh Tiến Võng Quang Phật. Đại Thần Phật. Minh Luân Phật. Quan Trí Phật. Bất Hư Xưng Phật. Hoại Chúng Bố Úy Phật. Ly Bố Úy Phật. Vô Biên Đức Vương Phật. Hoại Chư Oán Tặc Phật. Quá Chư Ma Giới Vô Lượng Hoa Phật. Trì Vô Lượng Đức Phật. Vô Lượng Âm Thanh Phật. Quang Tụ Minh Đức Phật. Ly Nhị Biên Phật. Vô Lượng Thanh Phật. Vô Lượng Giác Hoa Kiến Phật. Minh Di Lâu Phật. Sa La Vương Phật. Nhật Diện Phật. Diệu Nhãn Phật. Thượng Đức Phật. Bảo Hoa Phật. Bảo Sinh Phật. Nguyệt Hoa Phật. Nhất Thiết Chúng Sinh Nghiêm Phật. Chuyển Nhất Thiết Sinh Tử Phật. Vô Biên Bài Tài Phật. Trì Cự Phật. Hỏa Tướng Phật. Trí Tụ Phật. Thiện Tịnh Đức Quang Phật. Lưu Bố Lực Vương Phật. Lục Bách Vạn Đồng Tự Nhất Thiết Nghĩa Phật. Công Đức Vương Minh Phật. Hiện Trí Phật. Hoa Cao Sinh Đức Phật. Bảo Hỏa Phật. Xích Liên Hoa Đức Phật. Thiện Chúng Phật. Hoại Nhất Thiết Nghi Phật. Câu Lâu Tôn Phật. Tướng Vương Phật. Liên Hoa Đức Phật. Phóng Quang Phật. Di Lặc Phật. Liên Hoa Quang Minh Phật. Thượng Pháp Vương Tướng Phật. Vô Lượng Lực Phật. Thắng Sơn Hải Phật. Thích Ca Văn Phật. Bất Hư Kiến Phật. Vô Ngại Âm Phật. Vô Lượng Danh Đức Phật. Vô Phân Biệt Thanh Phật. Vô Lượng Quang Phật. Diệu Nhãn Phật. Thiện Lợi Phật. Cát Lợi Nghiêm Phật. Bảo Tướng Phật. Tịnh Quang Phật. Hương Tôn Vương Phật. Xuất Pháp Vô Cấu Vương Phật. Vô Cấu Mục Đại Bảo Tạng Phật. Lực Vô Chướng Ngại Vương Phật. Tự Trí Công Đức Lực Phật. Y Phục Tri Túc Phật. Đắc Tự Tại Phật. Vô Chướng Ngại Lợi Ích Phật. Trí Tuệ Tạng Phật. Đại Sơn Vương Phật. Nhật Lực Tạng Phật. Cầu Công Đức Phật. Hoa Sung Ba Phật. Chúng Sinh Quang Minh Phật. Vô Si Công Đức Vương Phật. Pháp Tướng Phật. Tôn Âm Vương Phật. Trì Kim Cương Phật. Kiên Tự Nhiên Tràng Phật. Trân Bảo Tự Vương Phật. Sơn Kiếp Phật. Vũ Ngu Lạc Phật. Hoại Cái Thiện Pháp Phật. Ba La Vương Phật. Biến Mãn Thiên Phật. Hải Công Đức Phật. Trí Tuệ Hòa Hợp Phật. Trí Thức Phật. Hoa Chúng Phật. Thế Gian Tôn Phật. Ưu Đàm Bát Hoa Tràng Phật. Pháp Tràng Tự Tại Vương Phật. Chiên Đàn Vương Phật. Thiện Trụ Phật. Tinh Tiến Lực Phật. Tràng Đẳng Quang Minh Phật. Chúng Quang Minh Phật. Trí Xuất Minh Phật. Tuệ Khải Xưng Phật. An Ẩn Vương Phật. Trí Âm Phật. Tràng Nhiếp Tụ Phật. Thiên Kim Cương Phật. Vô Vi Tư Duy Phật. Chủng Chủng Trang Nghiêm Phật. Vô Thắng Tượng Tối Bộ Phật. Đức Tụ Uy Quang Phật. Tuệ Trì Quần Bằng Phật. Tư Tối Tôn Phật. Tu Di Sơn Ý Phật. Giác Thiện Hương Huân Phật. Tự Tại Đức Uy Phật. Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật. Phương Đế Tướng Phật. Phạn Phạm Tướng Phật. Bảo Minh Phật. Thiên Đế Kim Cương Phật. Kim Hải Tự Tại Vương Phật.

Bảo Cái Chiếu Không Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của sáu trăm Kiếp.

Diệu Bảo Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của tám nghìn Kiếp.

Đế Tràng Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của tám trăm chín mươi sáu Kiếp.

Phạm Ức Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của sáu mươi bảy Kiếp.

Nam mô Một trăm năm mươi tên hiệu Phật Hiện tại phương Tây.

Phật nói rằng : Nếu có người nam thiện, người nữ thiện, học Đạo Bồ Tát. Người nghe tên hiệu của Phật này, không sinh lưới nghi, dốc lòng tin kính. Ở nơi được sinh tìm Định đúng Tam muội Quang sáng diễn hết. Lại bắt được vô lượng môn Tam muội. Lúc sắp bỏ mệnh cũng thấy mười phương, mỗi phương đều có thể nhận mười trăm triệu vạn vạn các Phật Chính Giác. Nói Pháp sâu tới được Đạo Phật, cuối cùng không quên mất. Có thể mất tội sinh chết của nghìn Kiếp, vĩnh bỏ không nhận.

Nam mô Tây Phương Bảo Thượng Phật. Bảo Sơn Phật. Kim Cương Bộ Tích Phật. Vô Lượng Minh Phật. Vô Lượng Thọ Phật. Hỏa Quang Minh Phật. Tôn Âm Vương Phật. Âm Trí Tạng Phật. Nguyệt Tạng Quang Minh Vô Cấu Tôn Phật. Xưng Hoàng Phật. Bảo Sơn Vương Phật. Thắng Quang Vô Ưu Phật. Biến Tạng Hoa Phật. Nhị Thiên Đồng Tự Vân Tự Tại Đăng Vương Phật. Phạm Hoa Phật. Thế Tiến Phật. Pháp Đăng Dũng Phật. Bảo Nguyệt Phật. Sư Tử Hống Tướng Tôn Phật. Nhiếp Chư Căn Tịnh Mục Phật. Thế Tự Tại Vương Phật. Sư Tử Ý Phật. Pháp Ý Phật. Phạm Tướng Phật. Nguyệt Đức Phật. Bảo Hải Phật. Tướng Đức Phật. Hỏa Tướng Phật. Châu Cái Phật. Sư Tử Tiêu Phật. Phá Vô Minh Phật. Trí Hoa Phật. Siêu Dũng Phật. Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Trì Đại Công Đức Phật. Vũ Thất Bảo Phật. Ly Sân Khuể Phật. Đại Trang Nghiêm Phật. Vô Tướng Phật. Bảo Tạng Phật. Đức Đỉnh Phật. Đa Ca La Hương Chiên Đàn Phật. Liên Hoa Phật. Trang Nghiêm Đạo Lộ Phật. Long Cái Phật. Vũ Hoa Phật. Tán Hoa Phật. Hoa Quang Minh Phật. Nhật Âm Thanh Phật. Tế Nhật Nguyệt Phật. Lưu Ly Tạng Phật. Phạm Âm Phật. Tịnh Minh Phật. Kim Tạng Phật. Tu Di Đỉnh Phật. Sơn Vương Phật. Âm Thanh Tự Tại Phật. Tịnh Nhãn Phật. Nguyệt Minh Phật. Đắc Chúng Phật. Hoa Sinh Phật. Như Tu Di Sơn Phật. Nhật Nguyệt Phật. Phạn Âm Thanh Phật. Thế Chủ Phật. Sư Tử Hạnh Phật. Diệu Pháp Ý Phật. Sư Tử Hống Phật. Châu Bảo Cái San Hô Sắc Phật. Phá Nghi Ám Phật. Thủy Nguyệt Phật. Chúng Hoa Phật. Bồ Đề Phật. Hoa Siêu Xuất Phật. Khai Trí Trì Tạp Bảo Phật. Chân Lưu Ly Minh Phật. Tế Nhật Nguyệt Phật. Trì Đại Công Đức Phật. Đắc Chính Tuệ Phật. Dũng Kiện Phật. Ly Siểm Khúc Phật. Trừ Ác Căn Tài Phật. Đại Âm Đạo Ương Phật. Thủy Quang Phật. Hải Vân Tuệ Du Phật. Đức Đỉnh Hoa Phật. Trang Nghiêm Phật. Nhật Âm Thanh Phật. Nguyệt Thắng Phật. Như Lưu Ly Phật. Phạm Thanh Phật. Quang Minh Phật. Kim Tạng Phật. Sơn Vương Phật. Âm Vương Phật. Long Thắng Phật. Vô Nhiễm Phật. Tịnh Diện Phật. Nguyệt Diện Phật. Như Tu Di Phật. Chiên Đàn Hương Phật. Uy Thế Phật. Nhiên Đăng Phật. Nan Thắng Phật. Bảo Đắc Phật. Ly Cấu Minh Phật. Sư Tử Phật. Vương Vương Phật. Lực Thắng Phật. Hỉ Âm Phật. Quang Minh Phật. Long Thắng Phật. Hoa Xỉ Phật. Vô Úy Minh Phật. Hương Đỉnh Phật. Phổ Hiền Phật. Phổ Hoa Phật. Bảo Tướng Phật. Thượng Hương Vương Phật. Thí Nhất Thiết Lạc Phật. Kiến Nhất Thiết Duyên Phật. Hoại Chư Kinh Úy Phật. An Lập Vương Phật. Bảo Minh Phật. Lợi Nhất Thiết Chúng Phật. Vô Biên Không Nghiêm Đức Phật. Cái Nghiêm Phật. Không Tướng Phật. Uy Hoa Sinh Đức Phật. Thượng Đức Phật. Tịnh Nhãn Phật. Vô Biên Tự Tại Tích Phật. Thế Diệu Phật. Từ Bi Phật. Đại Điều Ngự Phật. Vô Thắng Tướng Phật. Tối Cao Đức Di Lâu Phật. Thế Chủ Phật. Nhân Vương Phật. Chúng Quy Phật. Thiên Hương Di Lâu Phật. Nguyệt Gian Vương Phật. Thượng Di Lâu Phật. Bảo Sinh Đức Phật. Danh Văn Di Lâu Phật. Mỹ Đức Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. Phạm Đức Phật. Vô Biên Đức Tích Vô Lượng Hoa Phật. Diệt Đức Vương Phật.

Bảo Hỏa Phật. Người nhất tâm kính lễ, người này lập được Không chuyển lui, nhanh được thành Đạo Phật.

Tịnh Nguyệt Sung Xưng Quang Minh Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của một trăm sáu mươi Kiếp.

A Di Đà Phật. Nghe tên hiệu nhất tâm tin thích, vui mừng đọc khen, được vô lượng Phúc. Rời ba Đạo ác, sắp mất nhanh đọc, Phật tự tới rước.

Thù Thắng Phật. Nghe tên hiệu vui mừng tin thích đọc khen, hay hàng phục chúng Ma, mất tội sinh chết của sáu mươi Kiếp.

Tập Âm Phật. Nghe tên hiệu vui mừng tin thích đọc khen, người đó được âm thanh của Phật ở trong Chúng nói Pháp, mất tội sinh chết của tám mươi Kiếp.

Kim Cương Bộ Tinh Tiến Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của một trăm Kiếp.

Tạo Vương Thần Thông Tiêm Hoa Phật. Tảo Vương Thần Thông Phật. Vô Lượng Phan Phật. Tịnh Nhật Ức Xưng Quang Phật. Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Đại Quang Phổ Phật. Thiện Kiến Lập Châu Đài Vương Phật. Bảo Phan Phật. Phổ Quang Thăng Thắng Đài Vương Phật. Tịnh Quang Phật. Lôi Xá Na Phật. Phổ Hiền Hoa Phu Phật. Bảo Thượng Phật. Thụ Căn Hoa Phật. Trang Nghiêm Thông Phật. Vô Lượng Minh Phật.

Duy Việt Trang Nghiêm Tự Tại Vương Thần Thông Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của năm mươi chín Kiếp.

Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Tu Di Tướng Phật. Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật. Đại Bi Quang Minh Phật. Liên Hoa Thụ Thế Giới Trường Tinh Tiến Phật.

Diệu Lạc Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của năm trăm Kiếp.

Vô Lượng Tràng Phan Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của năm trăm Kiếp.

Vô Lượng Tràng Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của tám mươi Kiếp.

Đại Quang Phổ Biến Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của chín mươi hai Kiếp.

Bảo Tràng Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của bảy mươi chín Kiếp.

Tịnh Quang Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của hai trăm Kiếp.

Bảo Thượng Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của một trăm tám mươi mốt Kiếp.

Thụ Căn Hoa Vương Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của ba trăm mười ba Kiếp.

Duy Việt Trang Nghiêm Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của chín trăm Kiếp.

Nam mô Một trăm năm mươi tên hiệu Phật Hiện tại phương Tây Bắc.

Phật bảo A Dật Đa ! Nếu họ tộc nam, họ tộc nữ. Được nghe tên hiệu của các Như Lai này. Người tin thích vui mừng, nhận giữ đọc khen làm lễ. Đã từng cung kính thấy năm mươi vạn Phật. Người đó ở nơi được sinh, thấy thường được mắt Trời. Nước Phật mười phương thường được tai nghe vô lượng âm thanh. Thân có thể bay đi kính thờ các Phật. Tâm thường có thể biết tất cả suy nghĩ. Thậm chí Thanh tịnh Niết Bàn, không sinh nơi hèn kém bần cùng. Không sinh nơi ba Đạo ác, tám hoạn nạn. Thân như Kim cương các Tướng Hảo đầy đủ. Tâm thích Pháp lớn, được Chúng yêu kính. Chuyển thân được sinh không rời các Phật.

Vì thế A Dật Đa ! Nếu có người cung kính lễ bái tên hiệu của các Phật. Do được công Đức chỉ có Phật hay biết. Vĩnh thoát sinh chết, tội sinh chết của nghìn vạn trăm triệu Kiếp.

Nam mô Tây Bắc Bảo Tướng Phật. Đa Bảo Phật. Bảo Sinh Đức Phật. Bảo Thường Phật. Lục Thiên Đồng Tự Chúng Sinh Hỉ Kiến Phật. Cụ Túc Thiên Vạn Quang Minh Phật. Sư Tử Nguyệt Ương Phật. Ly Cấu Quang Thiêm Phật. Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. A Súc Phật. Vân Lôi Âm Tú Hoa Trí Phật. Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật. Lục Vạn Đồng Tự Quang Minh Phật. Lục Bách Đồng Thời Tán Hoa Phật. Vô Lượng Quang Phật. Vô Lượng Quang Minh Phật. Vô Lượng Quang Phật. Vô Lượng Tự Tại Lực Phật. Vô Lượng Lực Phật. Nhất Cái Phật. Vô Lượng Minh Phật. Cái Hạnh Phật. Bảo Cái Phật. Tú Vương Phật. Thiện Tú Phật. Minh Luân Phật. Minh Vương Phật. Cao Quảng Đức Vô Biên Quang Phật. Tự Tại Vương Phật. Tự Tại Lực Phật. Vô Lượng Âm Thanh Phật. Đại Vân Quang Phật. Võng Tụ Phật. Giác Hoa Quang Phật. Liên Hoa Tự Tại Phật. Sơn Vương Phật. Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật. Phóng Quang Phật. Diệu Kiên Phật. Bất Hư Kiến Phật. Đỉnh Sinh Vương Phật. Liên Hoa Sinh Phật. Phổ Hương Quang Phật. Hương Minh Vương Phật. Hương Di Lâu Phật. Hương Tượng Phật. Hương Tự Tại Phật. Hương Quật Phật. Minh Luân Phật. Quang Vương Phật. Liên Hoa Sinh Phật. Pháp Tự Tại Phật. Khả Lạc Phật. Vô Lượng Pháp Tự Tại Phật. Ái Đức Phật. Tán Hoa Phật. Hoa Cái Hàng Liệt Phật. Hoa Quật Phật. Kim Hoa Phật. Hương Hoa Phật. Di Lâu Vương Phật. Thiện Đạo Sư Phật. Nhất Thiết Chúng Sinh Tối Thắng Nghiêm Phật. Chuyển Chư Nan Phật. Thiện Hạnh Nghiêm Phật. Diệu Hoa Phật. Vô Biên Hương Phật. Phổ Phóng Quang Phật. Tán Hoa Sinh Đắc Phật. Bảo Võng Thủ Phật. Cực Cao Vương Phật. Tú Vương Phật. Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật. Thổ Phật. Diệu Kiến Phật. An Lập Vương Phật. Hương Lưu Phật. Vô Biên Trí Tự Tại Phật. Bất Hư Nghiêm Phật. Bất Hư Kiến Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. Bất Động Phật. Sơ Phát Ý Phật. Vô Biên Nhãn Phật. Đăng Thượng Phật. Phổ Chiếu Minh Phật. Quang Chiếu Phật. Nhất Thiết Thế Giới Phật. Vô Cấu Lực Phật. Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Bài Tài Phật. Vô Lưu Hành Phật. Tập Tinh Tiến Phật. Thượng Tinh Tiến Phật. Nhất Thừa Độ Phật. Liên Hoa Thượng Phật. Pháp Ương Phật. Vô Lượng Đức Tạng Bảo Tích Khoái Kiến Kim Cương Sư Tử Du Vương Phật. Định Quang Phật. Phổ Quang Đức Thượng Nghiêm Vương Phật. Kiên Trụ Công Đức Chú Sơn Nghiêm Vương Phật. Đức Ương Phật. Pháp Tạo Hoằng Phật. Hóa Thiên Phật. Đế Ương Phật. Tập Kim Cương Phật. Chúng Tôn Phật. Lôi Tượng Phật. Lạc Thanh Tịnh Phật. Xuất Gia Lạc Hành Phật. Hoa Ương Phật. Thắng Thí Phật. Thiện Minh Phật. Thiện Diệu Phật. Tiên Huân Phật. Chuyển Thắng Phật. Hân Nhạo Phật. Thiên Hoa Phật. Chuyển Cát Thần Phật. Thiện Thủ Phật. Thiện Hỉ Phật. Trụ Giác Phật. Trụ Phóng Phật. Đế Pháp Phổ Xưng Phật. Thị Thế Thiện Diệu Phật. Phổ Bài Phật. Bảo Xưng Phật. Uy Cường Phật. Phạm Thần Phật. Vô Úy Thiện Phật. Thiện Âm Phật. Mục Duyệt Phật. Tích Đức Phật. Vũ Âm Phật. Diệu Quan Phật. Thụ Thần Phật. Dữ Nhân Du Phật. Mỹ Cầu Phật. Hàng Oán Quyến Thuộc Phật. Duy Vệ Phật. Thức Phật. Tùy Diệp Phật. Câu Lưu Tần Phật. Ca Diệp Phật. Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Vô Cấu Quang Phật. Tư Hoặc Dự Phật. Bảo Thủ Phật. Vũ Hương Vương Phật. Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật. Tu Di Tướng Phật. Ưu Bát La Phật. Liên Hoa Thắng Phật. Diệu Dung Sơn Tướng Phật. Nhân Thiên Vương Phật. Hoa Đức Phật. Vô Thượng Thắng Tôn Phật. Tuệ Quán Phật.

Khai Hóa Bồ Tát Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của tám mươi mốt Kiếp.

Kiến Vô Oán Cụ Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của sáu mươi ba Kiếp.

Nhất Thừa Độ Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của sáu mươi tư Kiếp.

Nam mô Một trăm năm mươi tên hiệu Phật Hiện tại phương Bắc.

Phật nói rằng : Nếu họ tộc nam nữ học Pháp Bồ Tát. Nghe tên hiệu của Phật này, tin thích không nghi. Người tâm vui cung kính việc. Ở nơi được sinh bắt được đủ loại Tam muội. Trông thấy mười phương mỗi phương Hằng hà sa các Phật. Cũng khiến cho ở đời Hiện tại rời các tai họa bất ngờ cuồng loạn. Bỏ được oán kết độc hại, thực hành Đạo ngày càng Tinh tiến. Nguyện thiện ở trong tâm cần nhớ đều được. Gặp Tri thức thiện được Pháp Nhẫn sâu. Ở nơi được sinh thường là người tôn quý. Được thành Đạo Phật, cuối cùng không nhận khổ. Có thể mất ba mươi vạn trăm triệu A tăng kì tội sinh chết.

Nam mô Nhân Vương Phật. Thắng Vương Phật. Bảo Trí Thủ Phật. Nguyệt Điện Thanh Tịnh Nan Trở Phật. Nhật Sinh Phật. Viêm Kiên Phật. Tối Thắng Âm Phật. Võng Minh Phật. Vô Lượng Đức Bảo Phật. Tế Nhật Nguyệt Quang Phật. Đức Hạnh Tinh Tiến Phật. Vân Tự Tại Phật. Vân Tự Tại Vương Phật. Tướng Đức Phật. Vương Tướng Phật. Đoạn Ái Vương Phật. Tiếp Thức Phật. Tam Thập Ức Đồng Tự Thích Ca Văn Phật. Ma Ni Châu Phật. Thích Ca Văn Ni Phật. Tôn Âm Vương Phật. Trí Hòa Hợp Phật. Thiện Hoa Phật. Vô Thứ Phật. Nhật Tạng Phật. Tôn Lạc Phật. Thắng Tôn Phật. Thành Hoa Phật. Nhật Minh Phật. Long Đức Phật. Kim Cương Quang Minh Xưng Vương Phật. Vô Thượng Minh Phật. Tứ Tướng Quang Minh Phật. San Ni Luân Phật. Trí Thành Tựu Phật. Hương Vương Phật. Hỏa Diệp Phật. Bà La Vương Phật. Na La Diên Phật. Vô Cấu Đăng Xuất Vương Phật. Bảo Cái Tăng Quang Minh Vương Phật. Kim Sơn Vương Phật. Ca Diệp Phật. Tu Di Phật. Hoại Chư Đạo Phật. Phá Nghi Phật. Vô Tướng Âm Phật. Vô Biên Công Đức Thành Tựu Phật. Bảo Sinh Đức Phật. Liên Hoa Sinh Đức Phật. Bảo Thượng Phật. Vô Biên Minh Phật. Bảo Di Lâu Phật. Đăng Cao Đức Phật. Trí Sinh Đức Phật. Cự Đăng Phật. Vô Thượng Quang Phật. Đức Vương Minh Phật. Phí Sinh Phật. Vô Biên Minh Phật. Đức Vị Phật. Phương Đẳng Phật. Hoa Sinh Đức Phật. Bà La Vương Phật. Sư Tử Vương Phật. Bảo Di Lâu Phật. Tì Bạt Thi Phật. Y Vương Phật. Thượng Chúng Phật. Thượng Thiện Đức Phật. Tự Tại Lực Phật. Thượng Hương Đức Phật. Thượng Hương Tướng Phật. Chiên Tướng Quật Phật. Vô Biên Minh Phật. Tăng Thiên Quang Hoa Xuất Phật. Vô Biên Tự Tại Phật. Uy Hoa Sinh Cao Vương Phật. Bảo Võng Phật. An Lập Vương Phật. Bất Hư Xưng Phật. Bất Hư Lực Phật. Bất Hư Tự Tại Lực Phật. Bất Hư Quang Phật. Vô Biên Thích Tiến Phật. Sa La Vương Phật. Bảo Sa La Phật. Nhất Cái Nghiêm Phật. Bảo Hiền Phật. Chiên Đàn Quật Phật. Chiên Đàn Hương Phật. Vô Biên Minh Phật. Minh Luân Phật. Di Lâu Nghiêm Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. Vô Biên Nhãn Phật. Bảo Sinh Phật. Chư Đức Phật. Giác Hoa Đức Phật. Thiện Trụ Tràng Phật. Vô Biên Lực Phật. Bất Hư Đức Bảo Lực Phật. Vô Biên Nghiêm Phật. Hư Không Quang Phật. Vân Tướng Âm Phật. Dược Vương Phật. Bất Kinh Úy Phật. Ly Bố Úy Phật. Tịnh Vương Phật. Trí Xuất Phật. Dũng Chúng Phật. Trí Tụ Phật. Tác Phương Phật. Sa Ha Vương Phật. Thượng Ly Phật. Điều Ngự Phật. Trí Thủ Phật. Tối Cao Đức Phật. Thị Chúng Sinh Thâm Tâm Phật. Vô Ngại Quang Phật. Diệt Chư Ái Tự Tại Phật. Hoa Tối Cao Sinh Đức Phật. Câu Lăng Vương Phật. Nhật Đăng Phật. Thượng Bảo Phật. Trí Sinh Đức Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. An Lập Công Đức Vương Phật. Vô Úy Phật. Trí Tụ Phật. Kim Cương Phật. Hỏa Y Phật. Minh Đăng Phật. Bất Hư Tinh Tiến Phật. Thiện Tư Nghiêm Tướng Phật. Sư Tử Phật. Diệu Thiện Trụ Vương Phật. Bảo Tụ Cao Đức Phật. Phạm Đức Phật. Vô Ngại Hương Tượng Phật. Di Lâu Minh Phật. Hỏa Đăng Vương Phật. Hoa Thượng Quang Phật. Trụ Danh Văn Phật. Danh Từ Phật. Sa La Vương Phật. Quan Hoa Phật. Vô Thứ Phật. Nhật Tạng Phật. Tôn Lạc Phật.

Đức Nội Phong Nghiêm Phật. Nghe tên hiệu vui mừng, tin thích đọc khen, nhất tâm làm lễ. Được Không chuyển lui nhanh thành Chính Giác. Bỏ sinh chết một Kiếp, sinh sau được sáu Thông suốt, được đoan chính. Thường tôn quý hay bỏ dây buộc tham muốn sáu Tình, thường không có bệnh. Sinh thường gặp ngay Phật nghe Pháp thấy Tăng. Rời tám nạn thường đủ Giới sạch. Tâm không hoặc loạn thậm chí Niết Bàn.

Kim Cương Kiên Cố Tiêu Phục Hoại Nghiêm Phật. Nghe tên hiệu vui mừng, tin thích đọc khen, được Không chuyển lui, bỏ mười vạn trăm triệu tội.

Bảo Hỏa Phật. Nghe tên hiệu vui mừng, tin thích đọc khen, được Không chuyển lui, nhanh thành Chính Giác.

Bảo Nguyệt Quang Minh Phật. Nghe tên hiệu vui mừng, tin thích đọc khen, sinh đời sau được trong Định đúng, tự thấy các Phật chuyển vầng Pháp báu.

Hiền Tối Phật. Nghe tên hiệu vui mừng, thích giữ nhớ đọc khen, sinh đời sau đoan chính, tự biết mệnh Kiếp trước, được thành Chính Giác.

Bảo Liên Hoa Bộ Phật. Nghe tên hiệu tin thích đọc khen, ở nơi được sinh đang được tất cả cung kính, nói dạy vâng dùng. Người nhất tâm kính lễ, hay giúp người nữ được làm người nam, thành Bồ Tát Không chuyển lui.

Liên Hoa Tiêu Trang Nghiêm Vương Phật. Nguyệt Điện Thanh Tịnh Phật. Tướng Đức Phật.

Nam mô Một trăm năm mươi tên hiệu Phật Hiện tại phương Đông Bắc.

Phật bảo Xá Lợi Phất ! Nếu họ tộc nam họ tộc nữ. Nếu nghe tên hiệu của các Phật này. Người vui mừng tin thích đọc khen lễ kính. Do được công Đức vượt hơn tất cả các Bố thí. Gấp mười vạn trăm triệu lần các công Đức khác. Tùy ý tới sinh các Đất nước Phật. Không chuyển lui thành Chính Giác cao nhất. Nếu có phỉ báng hoài nghi không tin. Đang bị đọa cày xới nơi khoảng không. Trong sáu vạn trăm triệu năm nhận vô lượng tội. Họ nếu tin thích đọc tên ca ngợi lễ bái. Đời Hiện tại được yên ổn, mất tội sinh chết của năm trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp.

Nam mô Hoại Nhất Thiết Gian Bố Úy Phật. Đạo Thất Bảo Hoa Phật. Ly Cấu Tâm Phật. Bảo Cái Siêu Quang Phật. Bi Tinh Tiến Phật. Tam Thừa Hạnh Phật. Vô Tịnh Phật. Duyên Nhất Thiết Bài Phật. Bảo Sự Phật. Bảo Tích Phật. Đẳng Hành Phật. Nhất Thiết Đức Quang Tướng Phật. Di Lâu Kiền Na Phật. Tăng Kiên Phật. Bất Hư Hạnh Phật. Vô Ngại Nhãn Phật. Phổ Thủ Phật. Đức Vương Minh Phật. Hiền Vương Phật. Nguyệt Bài Phật. Thiện Mục Phật. Phổ Thế Phật. Bảo Thủ Phật. Phổ Quan Phật. Tôn Tự Tại Vương Phật. Quang Tịnh Chiếu Diệu Phật. Phạm Thủ Thiên Vương Phật. Nhị Vạn Đồng Tự Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Tuệ Kiến Phật. Kim Hoa Phật. Vô Lượng Đức Siêu Sở Hữu Vương Phật. Vô Cấu Tịnh Long Tự Tại Tôn Âm Vương Phật. Bảo Tạng Phật. Vô Lượng Tịnh Vương Phật. Bảo Sơn Vương Phật. Bảo Tôn Âm Phật. Bất khả Tư Nghị Công Đức Phật. Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Phật. Bảo Hải Phật. Trí Hoa Vô Cấu Kiên Phật. Phổ Hiền Phật. A Súc Phật. Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương Phật. Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Phật. Nhật Tạng Phật. Trí Nhật Phật. Long Tự Tại Phật. Kim Cương Xưng Phật. Nhật Tạng Phật. Đại Công Đức Tạng Phật. Quang Minh Âm Tướng Phật. Thường Quang Minh Phật. Quang Minh Âm Tướng Phật. Tự Tại Xưng Phật. Bất khả Tư Nghị Vương Phật. An Hòa Tự Tại Kiến Sơn Vương Phật. Trí Dự Phật. Nhãn Tịnh Vô Cấu Phật. Bách Công Đức Phật. Hiệu Thắng Phật. Minh Tuệ Phật. Biến Tịnh Phật. Thiện Nhãn Phật. Cửu Vạn Thập Nhất Na Thuật Đồng Tự Vô Sắc Phật. Vô Cấu Siêu Đức Phật. Dũng Tiến Phật. Ly Bách Ưu Phật. Hỉ Sinh Đức Phật. An Vương Phật. Thượng Di Lâu Phật. Diệu Hương Phật. Kiều Trần Như Phật. Thế Đức Phật. Xích Liên Hoa Đức Phật. Bạch Liên Hoa Sinh Phật. Đại Âm Nhãn Phật. Thượng Chúng Phật. Vô Biên Minh Đức Phật. Nguyệt Xuất Quang Phật. Danh Lưu Thập Phương Phật. Tinh Tú Vương Phật. Vô Biên Quang Minh Phật. Thượng Hương Di Lâu Phật. Ly Bố Úy Phật. An Ổn Sinh Đức Phật. Vô Biên Công Đức Nguyệt Phật. Nhất Thiết Đức Nghiêm Phật. Nhật Hoa Vương Phật. Bất Hoại Tướng Phật. Tông Thủ Quang Phật. Vô Lượng Sinh Hành Phật. Nhất Thiết Thượng Phật. Đại Uy Đức Liên Hoa Sinh Phật. Hư Không Tịnh Vương Phật. Vô Tướng Âm Thanh Phật. Minh Đức Vương Phật. Đức Minh Vương Phật. Độ Công Đức Biên Phật. Nhiên Đăng Phật. Tác Minh Phật. Vô Úy Phật. Đức Vị Phật. Vô Bố Úy Phật. Hoa Đức Phật. Trí Hoa Đức Phật. Bảo Tích Phật. Vô Biên Nguyện Phật. Bảo Thủ Phật. Vô Biên Công Đức An Lập Vương Phật. Sa La Vương Phật. Bảo Minh Phật. Bảo Tụ Phật. Thượng Chúng Đức Phật. Vô Biên Nghiêm Phật. Quan Thế Âm Phật. Tu Di Minh Phật. Vô Biên Tự Tại Lực Phật. Cực Cao Hạnh Phật. Bảo Hoa Đức Phật. Vô Biên Thần Thông Tự Tại Phật. Tùy Chúng Sinh Nguyện Nghiêm Phật. Cao Bảo Cái Phật. Thượng Chúng Phật. Vô Lượng Hoa Phật. Bảo Tự Tại Phật. Nguyệt Xuất Đức Phật. Đế Thích Tràng Vương Phật. Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Thập Vạn Đồng Tự Lưu Bố Phật. Phổ Quang Tịnh Đức Phật. Thắng Chiến Đấu Phật. Vô Ngại Tôn Thụ Đức Phật. Liên Hoa Phật. Bảo Liên Hoa Đế Trụ Thụ Vương Phật. Đại Quang Diệu Phật. Tuệ Đăng Minh Phật. Đại Hùng Phật. Bạch Vô Cấu Trần Phật. Nội Bảo Phật. Thượng Tượng Sung Thập Cái Vương Phật. Uy Thần Tự Tại Vương Phật. Cực Thụ Thượng Ảnh Vương Phật. Đại Hải Phật. Thập Phương Kiến Phật. Thế Gian Tôn Phật. Thiện Đức Phật. Tu Di Tướng Phật. Liên Hoa Tôn Phật. Nhật Nguyệt Tôn Phật. Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Phật.

Hoại Ma La Võng Độc Bộ Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của một trăm Kiếp.

Sư Tử Hống Lực Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của hai trăm mười Kiếp.

Bi Tinh Tiến Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của nghìn trăm triệu Kiếp.

Tam Thừa Hạnh Phật. Kim Cương Kiên Cường Tự Tại Vương Phật. Phạm Thiên Phật.

Nam mô Một trăm năm mươi tên hiệu Phật Hiện tại phương phía Trên.

Phật nói rằng : Nếu họ tộc nam họ tộc nữ học Pháp Bồ Tát. Nghe tên hiệu của Phật này, tâm không kết thành lưới nghi. Người tin Trí tuệ Đạo của Ta và tuyên truyền rộng khắp. Đời đời được sinh chưa từng lười nhác, không luyện tham muốn. Thường dùng Bồ Tát làm Cha, vợ con, anh em thân tộc. Nơi nơi được sinh thân chưa từng rời ba mươi hai Tướng. Cũng được sinh tới các Đất nước Phật. Ít dâm thù giận ngu mê, thân không có bệnh tật. Tất cả công Đức đều được thành công. Tội của ba mươi lăm vạn Hằng hà sa Kiếp đều được tiêu diệt.

Nam mô Hoa Phu Nhật Vương Phật. Bất Khả Tư Nghị Nguyệt Quang Minh Phật. Thắng Quang Phật. Danh Xưng Phật. Lạc Liên Hoa Thủ Phật. Quảng Chúng Đức Phật. Tư Lạc Thành Thiện Đức Phật. Vô Lâu Tinh Tiến Nguyện Thủ Phật. Thế Tự Tại Vương Phật. Tiêu Diệt Đẳng Siêu Vương Phật. Vô Hạn Nhãn Vương Phật. Chí Tinh Tiến Phật. Vô Cấu Đại Thánh Phật. Hương Tích Phật. Vạn Bát Thiên Đồng Tự Sơn Vương Phật. Cát Tường Phật. Sư Tử Ương Như Quang Tôn Phật. Phạn Âm Phật. Tú Vương Phật. Hương Thượng Phật. Hương Quang Phật. Đại Viêm Kiên Phật. Sa La Thụ Vương Phật. Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật. Bảo Hoa Đức Phật. Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Như Tu Di Sơn Phật. Thiện Tịch Phật. Vô Biên Cao Lực Vương Phật. Nguyệt Hướng Phật. Tinh Tiến Tối Cao Lực Vương Phật. Phá Nghi Phật. Thiện Tú Vương Phật. Nhiên Đăng Phật. Tác Minh Phật. Minh Luân Phật. Minh Di Lâu Phật. Tịnh Minh Phật. Bạch Cái Phật. Hương Cái Phật. Bảo Cái Phật. Chiên Đàn Quật Phật. Chiên Đàn Đức Phật. Tu Di Kiên Phật. Bảo Minh Phật. Sa La Vương Phật. Phạm Đức Phật. Tịnh Minh Phật. Vô Kinh Bố Phật. Ly Bố Úy Phật. Diệu Kiên Phật. Thượng Bảo Phật. Sơn Vương Phật. Chuyển Nữ Tướng Nghiêm Phật. Vô Biên Nghiêm Phật. Vô Thượng Quang Phật. Võng Minh Tướng Phật. Quốc Vương Phật. Đức Thắng Phật. Phổ Minh Phật. Thắng Địch Phật. Tướng Vương Phật. Dược Vương Vô Ngại Phật. Vô Lượng Công Đức Minh Tự Tại Vương Phật. Bảo Du Hành Phật. Bảo Hoa Phật. An Trụ Phật. Sơn Vương Phật. Vô Cấu Tướng Phật. Đại Sơn Hộ Phật. Tịnh Nhất Thiết Nguyện Uy Đức Thắng Vương Phật. Thiện Trụ Ý Phật. Nguyệt Vương Phật. Vô Thắng Bộ Tự Tại Vương Phật. Sa Lân Đà Vương Phật. Phổ Hiền Phật. Bát Thập Đồng Tự Sư Tử Bộ Vương Phật. Liên Hoa Tôn Phật. Pháp Tự Tại Phong Vương Phật. Quang Minh Vô Cấu Hiền Hương Phong Vương Phật. Trí Quang Tự Tại Tướng Vương Phật. Thiên Trí Thức Tôn Âm Vương Phật. Thiên Tăng Tướng Tôn Âm Vương Phật. Thiên Thiện Vô Cấu Tôn Âm Vương Phật. Thiên Ly Bố Úy Tôn Âm Vương Phật. Thiên Thiện Vô Cấu Quang Tôn Âm Vương Phật. Ngũ Bách Nhật Tôn Âm Vương Phật. Ngũ Bách Nhật Tạng Tôn Vương Phật. Ngũ Bách Dược Âm Tôn Vương Phật. Nhị Nhật Quang Minh Phật. Tứ Long Tự Tại Thần Phật. Bát Ly Khủng Bố Xưng Vương Quang Minh Phật. Thập Ly Âm Quang Minh Phật. Bát Thanh Xưng Phật. Thập Nhất Hiển Lộ Pháp Âm Phật. Cửu Công Đức Pháp Xưng Vương Phật. Nhị Thập Bất Tư Nghị Vương Phật. Tứ Thập Bảo Ức Vô Minh Tôn Vương Phật. Giác Trí Tôn Tướng Vương Phật. Thất Bất Khả Tư Nghị Âm Phật. Tam Trí Tạng Phật. Thập Ngũ Trí Sơn Ức Phật. Thập Ngũ Trí Hải Vương Phật. Tam Thập Đại Trí Lực Tôn Âm Vương Phật. Nhị Sơn Công Đức Kiếp Phật. Thập Bát Thanh Tịnh Trí Cần Phật. Cửu Thập Tôn Tướng Chúng Sinh Phật. Bách Thiện Trí Vô Cấu Lôi Âm Tôn Vương Phật. Tứ Thập Thiên Thượng Bồ Đề Tôn Phật. Bát Thập Thắng Tôn Đại Hải Công Đức Trí Sinh Lực Vương Phật. Nhị Trí Giác Sơn Hoa Vương Phật. Nhị Công Đức Trí Giác Phật. Nhị Kim Cương Sư Tử Phật. Nhị Trì Giới Quang Minh Phật. Nhị Thị Hiện Tăng Phiên Phật. Vô Lượng Quang Minh Phật. Tam Sư Tử Du Hí Phật. Nhị Vô Tận Trí Sơn Phật. Nhị Bảo Quang Minh Phật. Nhị Vô Cấu Trí Tuệ Phật. Cửu Trí Tuệ Quang Minh Phật. Ngũ Thập Na La Diên Vô Thắng Tạng Phật. Nhị Vô Cấu Tịnh Trí Tuệ Phật. Cửu Đại Trí Tuệ Quang Minh Phật. Thất Thập Tụ Tập Trân Bảo Công Đức Phật. Nhị Thập Phân Biệt Tinh Bảo Vương Phật. Tam Công Đức Lực Sa Vương Phật. Cửu Thập Diệu Hương Âm Phật. Di Đầu Lại Vương Phật. Lục Thập Quang Minh Sí Châu Vương Phật. Thiên Liên Hoa Hương Thích Xưng Tôn Vương Phật. Tam Thập Liên Hoa Hương Lực Tăng Phật. Nhị Vô Lượng Công Đức Đại Hải Trí Tăng Tăng Phật. Diêm Phù Đề Hương Phật. Nhất Bách Tam Công Đức Sơn Ức Phật. Sư Tử Tướng Phật. Bách Nhất Long Lôi Tôn Hoa Vương Phật. Độ Cái Hành Phật. Thiện Thú Chủng Vô Ngã Tam Thập Lộ Công Đức Vương Kiếp Phật. Uy Thần Phật. Thiên Ly Trí Long Vương Giải Thoát Giác Thế Giới Hải Nhãn Sơn Vương Phật. Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Chư Hoa Phật. Bảo Thành Phật. Thiện Đức Phật. Vô Số Tinh Tiến Nguyện Thủ Phật. Quảng Chúng Đức Phật. Châu Thắng Nguyệt Vương Phật.

Nam mô Một trăm năm mươi tên hiệu Phật Hiện tại phương phía Dưới.

Phật nói rằng : Nếu người nam thiện người nữ thiện. Người nghe tên hiệu của Phật này, chí tâm nhận giữ đốt hương kính lễ. Ở nơi được sinh được Tam muội quang sáng lớn. Lúc sắp bỏ mệnh, tự nhiên được thấy trăm triệu trăm nghìn vạn vạn các Phật, ở trước mười phương đều như thế. Được các Phật nói đều biết nhận giữ, chưa từng lỡ quên. Thần thông uy động vô lượng chúng sinh. Cũng có thể bỏ mất tội sinh chết của hai trăm vạn trăm triệu vạn vạn Kiếp.

Nam mô Minh Đức Phật. Sư Tử Phật. Danh Văn Phật. Phổ Quang Phật. Viễn Ma Phật. Pháp Ức Phật. Trì Pháp Phật. Nhất Bảo Cái Phật. Nhiễm Thanh Tịnh Phật. Phổ Hiền Phật. Phạm Tinh Tiến Phật. Bảo Tạng Phật. Sa La Vương Phật. Ly Khủng Bố Vi Viễn Phật. Nguyệt Điện Phật. Thanh Tịnh Hoa Quang Phật. Ngộ Thần Thông Vương Phật. Kiến Lập Tinh Tiến Phật. Sư Tử Ương Phật. Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng Phật. Hư Không Âm Phật. Hư Không Nghiêm Phật. Hỏa Mục Phật. Câu Lưu Tôn Phật. Thượng Đức Phật. Đại Đức Phật. Hữu Âm Phật. Liên Hoa Đức Phật. Sư Tử Đức Phật. Thành Lợi Phật. Sư Tử Cảnh Phật. Sư Tử Hộ Phật. An Lập Vương Phật. Phạm Di Lâu Phật. Tịnh Minh Phật. Bất Hư Xưng Phật. Hương Tượng Phật. Hương Đức Phật. Hương Di Lâu Phật. Vô Lượng Nhãn Phật. Hương Tụ Phật. Bảo Quật Phật. Bảo Di Lâu Phật. An Trụ Phật. Thiện Trụ Vương Phật. Sa La Vương Phật. Minh Luân Phật. Thất Thập Phổ Tịnh Quang Minh Vương Phật. Nhiên Đăng Phật. Uy Đức Phật. Đề Sa Phật. Phất Sa Phật. Quang Minh Phật. Thiên Vương Phật. Mật Tích Kim Cương Thiệp Phật. Tịnh Vương Phật. Tức Ý Phật. Vô Lượng Huấn Bảo Phật. Cẩm Tịnh Vương Phật. Sư Tử Bộ Phật. Diệu Ương Ý Quang Minh Vương Phật. Cúng Dưỡng Phật. Diệu Hoa Phật. Phụng Dưỡng Phật. Thiện Mục Phật. Khoái Tý Phật. Viêm Quang Phật. Viêm Vị Phật. Vô Thoái Một Phật. Chấp Công Đức Phật. Bảo Sự Phật. Vô Khi Thế Phật. Vô Lượng Đức Phật. Bảo Xưng Phật. Liên Hoa Thượng Phật. Lôi Âm Vương Phật. Hư Không Tính Phật. Vi Ly Phật. Đức Vương Minh Phật. Thiện Tư Nguyện Thành Phật. Ca Diệp Phật. Hương Minh Phật. Bát Thiên Định Quang Phật. Vô Biên Đức Bảo Phật. Phổ Quang Đức Tịnh Uy Phật. Bất Hư Xưng Phật. Ngũ Bách Hoa Thượng Phật. Ngũ Uy Đức Phật. Nhị Thiên Kiều Trần Như Phật. Kim Cương Thượng Phật. Phổ Thủ Phật. Ca Diệp Phật. Thập Ngũ Nhật Minh Phật. Lục Thập Nhị Thiện Tịch Phật. Định Quang Phật. Đại Trang Nghiêm Phật. Thiện Minh Phật. Vô Thủy Phật. Trí Quang Minh Phật. Tịnh Thân Phật. Hoa Quang Phật. Nhiên Đăng Phật. Quang Minh Phật. Danh Tướng Phật. Đại Thông Trí Thắng Phật. Diêm Phù Na Đề Phật. Kim Quang Phật. Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Pháp Minh Phật. Thiên Nhị Bách Phổ Minh Phật. Quang Viễn Phật. Nguyệt Giáo Phật. Chiên Đàn Hương Phật. Thiện Sơn Cương Phật. Chỉ Niệm Phật. Thế Như Vương Phật. Vô Lượng Thọ Phật. Ly Cấu Bài Vô Khán Phật. Long Thiên Phật. Âm Vương Phật. An Minh Đỉnh Phật. Kim Cương Tạng Phật. Hiểm Quang Tướng Phật. Địa Chủng Phật. Thượng Lưu Ly Phật. Kim Sắc Phật. Nguyệt Tượng Phật. Âm Hoa Phật. Giải Thoát Hoa Phật. Cụ Túc Quang Minh Phật. Hải Ý Lạc Tuệ Phật. Hỏa Quang Phật. Đại Hương Phật. Ly Thai Phật. Xả Yếm Ý Phật. Bảo Hạnh Phật. Dũng Âm Phật. Thủ Tích Phật. Đại Chúng Pháp Tuệ Phật. Tế Nhật Nguyệt Quang Phật. Cực Tối Thủ Phật. Nguyệt Quang Phật. Nhật Quang Phật. Điều Ý Việt Chư Hoa Phật. Trừ Chư Si Minh Phật. Tuyên Long Lôi Âm Phật.

Xuất Sơn Hải Tự Tại Vương Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của ba mươi sáu trăm triệu Kiếp.

Ý Vô Khủng Cụ Uy Mao Bất Kiên Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của tám vạn Kiếp.

Sư Tử Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của sáu mươi Kiếp.

Danh Xưng Viễn Văn Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của tám vạn Kiếp.

Pháp Danh Hiệu Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của bảy mươi hai Kiếp.

Phụng Pháp Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của tám mươi hai vạn ba nghìn Kiếp.

Pháp Tràng Phật. Người nhất tâm kính lễ, mất tội sinh chết của mười hai vạn ba nghìn trăm trăm triệu Kiếp.

Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật. Minh Đức Phật. Nhật Nguyệt Quang Vương Phật.

Tên hiệu của Một nghìn năm trăm Phật mười phương một quyển.