Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh

Hán dịch: Trích từ bản ghi chép của đời Lương, tên người dịch đã bị thất lạc
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn trong ba đời ở ba kiếp này, rồi hoan hỷ tin mến, thọ trì đọc tụng, và chẳng sanh lòng phỉ báng, hoặc có thể biên chép hay diễn nói cho người khác, hoặc có thể tạo lập hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa âm nhạc, tán thán công đức của Phật, và chí tâm đảnh lễ, thời công đức của họ sẽ vượt hơn người trong trăm ngàn kiếp lấy toàn trân bảo và ma-ni châu chất cao đến cõi Phạm Thiên ở chư Phật quốc độ khắp mười phương để làm bố thí.

Khi các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đã làm những sự cúng dường cho chư Phật này rồi, họ sẽ được hầu cận chư Phật đó ở đời sau và cho đến sẽ thành Phật. Công đức ấy thật là vô cùng vô tận. Họ đều sẽ được tam thế chư Phật ở ba kiếp thọ ký. Ở mọi nơi sanh ra, người ấy sẽ luôn gặp Tam Bảo. Họ sẽ được sanh ở cõi nước của chư Phật, sáu căn đầy đủ, không đọa vào trong tám nạn, và sẽ được cụ túc trang nghiêm 32 tướng hảo với 80 vẻ đẹp của chư Phật.

Nếu họ có thể cúi đầu đảnh lễ sát đất và miệng tự nói rằng:

“Con nay lễ khắp hết thảy chư Phật trong ba đời mười phương. Nguyện cho chốn tam đồ dừng nghỉ, quốc thái dân an, tà kiến chúng sanh hãy quay về Chánh Đạo và phát Bồ-đề tâm. Nguyện đem công đức này cùng hết thảy chúng sanh đều sẽ vãng sanh đến cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ.”

Khi đã lập đại thệ nguyện rồi, thời tất sẽ khiến các chúng sinh vãng sanh ở cõi nước kia. Khi đã sanh về cõi nước kia, tướng hảo thân hình và trí tuệ biện tài sẽ đồng như Đức Phật A-di-đà; quả báo có được sẽ là thăm thẳm cao siêu và thọ mạng dài vô lượng.

♪ Nam-mô Hoa Quang Phật

♪ Nam-mô Nhân Trung Tôn Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Bộ Phật

♪ Nam-mô Năng Nhân Hóa Phật

♪ Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật

♪ Nam-mô Diệu Thanh Phật

♪ Nam-mô Vô Hạn Quang Phật

♪ Nam-mô Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Tối Thượng Uy Phật

♪ Nam-mô Thú An Lạc Phật

♪ Nam-mô Bảo Chánh Kiến Phật

♪ Nam-mô Cúng Dường Quảng Xưng Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Âm Phật

♪ Nam-mô Âm Thí Phật

♪ Nam-mô Bảo Trung Phật

♪ Nam-mô Điện Đăng Quang Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Quang Phật

♪ Nam-mô Đại Đăng Quang Phật

♪ Nam-mô Tịnh Thanh Phật

♪ Nam-mô Trừ Hồ Nghi Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Uy Thần Phật

♪ Nam-mô Trụ A-tăng-kỳ Tinh Tấn Công Đức Phật

♪ Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật

♪ Nam-mô Hỷ Khả Uy Thần Phật

♪ Nam-mô Tán Nghi Phật

♪ Nam-mô Đức Khải Phật

♪ Nam-mô Thiện Kiến Phật

♪ Nam-mô Hỷ Khả Uy Phật

♪ Nam-mô Bất Tàng Phú Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật

♪ Nam-mô Quang Du Hí Phật

♪ Nam-mô Quảng Xưng Phật

♪ Nam-mô Xả Phan Phật

♪ Nam-mô Tôn Bi Phật

♪ Nam-mô Phổ Kiến Phật

♪ Nam-mô Vân Phổ Hộ Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Hợp Phật

♪ Nam-mô Trí Tuệ Lai Phật

♪ Nam-mô Hỷ Quảng Xưng Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật

♪ Nam-mô Đại Duyệt Phật

♪ Nam-mô Mỹ Ý Phật

♪ Nam-mô Bất Động Dũng Bộ Phật

♪ Nam-mô Động Sơn Nhạc Vương Phật

♪ Nam-mô Diễm Tụ Quang Phật

♪ Nam-mô Trụ Giác Phật

♪ Nam-mô Thanh Đức Phật

♪ Nam-mô Duyệt Giải Thoát Phật

♪ Nam-mô Vô Ưu Độ Phật

♪ Nam-mô Phổ Kiến Sự Kiến Phật

♪ Nam-mô Đại Thừa Đạo Phật

♪ Nam-mô Phổ Hỏa Phật

♪ Nam-mô Quốc Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Quang Phật

♪ Nam-mô Thuyết Tối Cung Kính Phật

♪ Nam-mô Tịnh Quang Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Nam-mô Trừ Nghi Phật

♪ Nam-mô Vô Vật Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Vô Chung Bộ Phật

♪ Nam-mô Vô Hỏa Quang Phật

♪ Nam-mô Phụng Kính Xưng Phật

♪ Nam-mô Nhiếp Căn Kính Duyệt Thanh Phật

♪ Nam-mô Vô Năng Phục Vận Phật

♪ Nam-mô Vô Chung Thanh Phật

♪ Nam-mô Tư Duy Chúng Sanh Phật

♪ Nam-mô Thần Túc Quang Phật

♪ Nam-mô Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Hống Thanh Phật

♪ Nam-mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật

♪ Nam-mô Quảng Diệu Phật

♪ Nam-mô Vô Nhai Tế Kiến Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Hương Phật

♪ Nam-mô Đẳng Thiện Phật

♪ Nam-mô Quảng Thí Phật

♪ Nam-mô Phổ Hiện Phật

♪ Nam-mô Thiện Tượng Phật

♪ Nam-mô Ý Xưng Phật

♪ Nam-mô Bảo Tịnh Phật

♪ Nam-mô Thượng Quang Phật

♪ Nam-mô Quảng Bộ Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Tề Phật

♪ Nam-mô Quyết Giác Phật

♪ Nam-mô Tuệ Tràng Phật

♪ Nam-mô Vô Động Giác Phật

♪ Nam-mô Uy Nghi Ý Phật

♪ Nam-mô Phổ Tượng Phật

♪ Nam-mô Đế Ý Phật

♪ Nam-mô Quang Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Thành Tựu Sa-la Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hỏa Quang Phật

♪ Nam-mô Hỷ Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Tạng Xưng Phật

♪ Nam-mô Pháp Tràng Không Câu-tô-ma Vương Phật

♪ Nam-mô Nan Thắng Phật

♪ Nam-mô Tu-di Lực Phật

♪ Nam-mô Ma-ni Châu Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Vương Phật

♪ Nam-mô Kim Thượng Uy Phật

▲ Trên đây là 100 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Mỹ Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Sơn Thắng Phật

♪ Nam-mô Chúng Sanh Sở Nghi Phật

♪ Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Giảm Xuất Phật

♪ Nam-mô Duyệt Ý Phật

♪ Nam-mô Mỹ Thanh Phật

♪ Nam-mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Đăng Minh Phật

♪ Nam-mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Đức Tịnh Đức Quang Phật

♪ Nam-mô Tuệ Sự Phật

♪ Nam-mô Kiến Hữu Tự Phật

♪ Nam-mô Hoài Kiến Phật

♪ Nam-mô Thế Gian Thắng Thượng Phật

♪ Nam-mô Nhân Âm Phật

♪ Nam-mô Miên Quang Phật

♪ Nam-mô Giới Bộ Phật

♪ Nam-mô Thiên Trung Tôn Phật

♪ Nam-mô Kính Hoài Đàm Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Đức Thí Phật

♪ Nam-mô Đại Tu-di Phật

♪ Nam-mô Chân Duyệt Phật

♪ Nam-mô Hiền Ý Phật

♪ Nam-mô Kim Thượng Phật

♪ Nam-mô Đại Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Tôn Ý Phật

♪ Nam-mô Ý Tịnh Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Thể Phật

♪ Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật

♪ Nam-mô Thường Thắng Ý Phật

♪ Nam-mô Dũng Mãnh Sơn Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Thanh Phật

♪ Nam-mô Thắng Thanh Phật

♪ Nam-mô Hỷ Giải Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật

♪ Nam-mô Tự Quang Phật

♪ Nam-mô Tướng Hảo Phật

♪ Nam-mô Vô Độc Lợi Phật

♪ Nam-mô Tôn Quang Phật

♪ Nam-mô Thành Tựu Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Phật

♪ Nam-mô Trừ Địa Trọng Phật

♪ Nam-mô Tối Diễm Quang Phật

♪ Nam-mô Quyết Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Chân Đế Nhật Phật

♪ Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật

♪ Nam-mô Phẫu Hoa Quang Phật

♪ Nam-mô Tôn Thượng Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Tràng Phật

♪ Nam-mô Đức Duyệt Phật

♪ Nam-mô Pháp Đăng Minh Phật

♪ Nam-mô Uy Quang Duyệt Phật

♪ Nam-mô Quân Tướng Kính Tượng Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Du Bộ Phật

♪ Nam-mô Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật

♪ Nam-mô Hải Ý Phật

♪ Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật

♪ Nam-mô Cái Tụ Phật

♪ Nam-mô Tát-lê Thụ Vương Phật

♪ Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Nam-mô Giải Vị Phật

♪ Nam-mô Diệt Căn Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Thắng Phật

♪ Nam-mô Hoa Hương Phật

♪ Nam-mô Tu Di Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Minh Phật

♪ Nam-mô Mẫn Bộ Phật

♪ Nam-mô Chánh Minh Phật

♪ Nam-mô Pháp Quang Phật

♪ Nam-mô Giới Duyệt Phật

♪ Nam-mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương Phật

♪ Nam-mô Đại Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Như Ý Tích Vương Phật

♪ Nam-mô Ích Thiên Phật

♪ Nam-mô Phổ Giải Phật

♪ Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật

♪ Nam-mô Nhân Trung Quang Phật

♪ Nam-mô Hảo Đức Phật

♪ Nam-mô Kiến Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Tiên Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Phan Phật

♪ Nam-mô Diễm Diện Phật

♪ Nam-mô Phổ Duyệt Phật

♪ Nam-mô Thân Quang Phổ Chiếu Phật

♪ Nam-mô Quyết Tán Phật

♪ Nam-mô Tôn Thượng Đức Phật

♪ Nam-mô Điều Ý Phật

♪ Nam-mô Ái Hoài Kính Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Phổ Nhiếp Phật

♪ Nam-mô Đạo Duyệt Phật

♪ Nam-mô Tư Ý Phật

♪ Nam-mô Xuất Ý Phật

♪ Nam-mô Sơn Ý Phật

♪ Nam-mô Tạp Sắc Quang Phật

♪ Nam-mô Lôi Thanh Phật

♪ Nam-mô Hỏa Quang Thân Phật

♪ Nam-mô Đức Nham Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật

▲ Trên đây là 200 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Vô Ưu Hoài Phật

♪ Nam-mô Thiên Giới Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Vô Lượng Âm Phật

♪ Nam-mô Chánh Niệm Hải Phật

♪ Nam-mô Kiến Kính Hoài Phật

♪ Nam-mô Thụ Vương Phong Trưởng Phật

♪ Nam-mô Điều Tràng Phật

♪ Nam-mô Phổ Phương Văn Phật

♪ Nam-mô Kính Hoài Minh Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Tràng Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Thí Phật

♪ Nam-mô Tinh Vương Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Trung Thiên Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Nhật Phật

♪ Nam-mô Đại Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Hỷ Âm Phật

♪ Nam-mô Thuyết Kính Hoài Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Thể Phật

♪ Nam-mô Tam-muội Thắng Phấn Tấn Phật

♪ Nam-mô Mỹ Duyệt Phật

♪ Nam-mô Diệu Lạc Ni Phật

♪ Nam-mô Chúng Sanh Nhãn Phật

♪ Nam-mô Hoài Địa Phật

♪ Nam-mô Khí Uy Hủy Ác Phật

♪ Nam-mô Từ Điều Phật

♪ Nam-mô Tôn Trung Thượng Phật

♪ Nam-mô Quảng Đại Trí Phật

♪ Nam-mô Diệu Dược Phật

♪ Nam-mô Công Đức Luân Phật

♪ Nam-mô Ly Úy Phật

♪ Nam-mô Pháp Giới Thân Phật

♪ Nam-mô Hư Không Đăng Phật

♪ Nam-mô Kiến Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Chư Ma Tôn Phật

♪ Nam-mô Đại Tôn Thượng Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Thân Phật

♪ Nam-mô Ý Quang Phật

♪ Nam-mô Kim Tạng Phật

♪ Nam-mô Điều Ích Du Phật

♪ Nam-mô Quang Nhật Phật

♪ Nam-mô Hiện Thân Phật

♪ Nam-mô Thường Tu Hành Phật

♪ Nam-mô Hương Cảm Phật

♪ Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật

♪ Nam-mô Kim Sắc Thân Phật

♪ Nam-mô Nhật Đăng Minh Phật

♪ Nam-mô Phong Quang Phật

♪ Nam-mô Thuyết Kính Ái Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Ích Phật

♪ Nam-mô Phổ Kiến Thiện Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phan Phật

♪ Nam-mô Phổ Tiên Phật

♪ Nam-mô Đại Du Bộ Phật

♪ Nam-mô Diệu Liên Hoa Quang Phật

♪ Nam-mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Duyệt Phật

♪ Nam-mô Vô Nhiễm Phật

♪ Nam-mô Thiên Cái Phật

♪ Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật

♪ Nam-mô Xa Thừa Phật

♪ Nam-mô Long Thắng Phật

♪ Nam-mô Chi Vị Phật

♪ Nam-mô Xa Quang Phật

♪ Nam-mô Nhật Nhãn Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Nam-mô Cộng Du Bộ Phật

♪ Nam-mô Đại Đăng Minh Phật

♪ Nam-mô Thịnh Trưởng Phật

♪ Nam-mô Sơn Tích Phật

♪ Nam-mô Đắc Thể Phật

♪ Nam-mô Pháp Điển Phật

♪ Nam-mô Phong Kính Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Kính Hoài Phật

♪ Nam-mô Tuệ Phan Phật

♪ Nam-mô Uy Thần Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Thí Phật

♪ Nam-mô Nhiếp Ái Trạch Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật

♪ Nam-mô Thiện Sự Phật

♪ Nam-mô Cam Lộ Quang Phật

♪ Nam-mô Quang Khuất Phật

♪ Nam-mô Pháp Châu Phật

♪ Nam-mô Diễm Tràng Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Bảo Duyệt Phật

♪ Nam-mô Phổ Tư Phật

♪ Nam-mô Thiện Tư Ý Phật

♪ Nam-mô Hộ Nhất Thiết Phật

♪ Nam-mô Tác Lợi Ích Phật

♪ Nam-mô Tu Di Kiếp Phật

♪ Nam-mô Quang Âm Phật

♪ Nam-mô Trí Sơn Phật

♪ Nam-mô Chân Chánh Tràng Phật

♪ Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật

♪ Nam-mô Tôn Hoa Phật

♪ Nam-mô Đại Đàn Thí Phật

♪ Nam-mô Đại Tràng Phật

♪ Nam-mô Quang Trung Nhật Phật

♪ Nam-mô Diệu Pháp Quang Minh Phật

▲ Trên đây là 300 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Chiếu Tam Thế Phật

♪ Nam-mô Trí Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Thí Thiên Chủng Phật

♪ Nam-mô Kiến Dĩ Độ Phật

♪ Nam-mô Thù Thắng Tướng Phật

♪ Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật

♪ Nam-mô Phổ Phục Phật

♪ Nam-mô Hư Không Vân Phật

♪ Nam-mô Vô Kiến Tử Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Kính Ái Phật

♪ Nam-mô Thiện Nhiếp Phật

♪ Nam-mô Thiên Trung Duyệt Phật

♪ Nam-mô Trí Tuệ Đăng Phật

♪ Nam-mô Đại Tụ Phật

♪ Nam-mô Thâm Giác Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Du Bộ Phật

♪ Nam-mô Tu-di-lưu Phật

♪ Nam-mô Minh Tụ Phật

♪ Nam-mô Đại Trọng Phật

♪ Nam-mô Đại Du Phật

♪ Nam-mô Thắng Thiên Phật

♪ Nam-mô Điều Ích Du Bộ Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Kính Hoài Phật

♪ Nam-mô Nguyện Hải Quang Phật

♪ Nam-mô Thuyết Duyệt Phật

♪ Nam-mô Tuệ Quang Phật

♪ Nam-mô Trí Đăng Chiếu Diệu Vương Phật

♪ Nam-mô Hoa Tụ Phật

♪ Nam-mô Thần Túc Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Diễm Phật

♪ Nam-mô Điều Thể Phật

♪ Nam-mô Quang Xưng Phật

♪ Nam-mô Bảo Tràng Phật

♪ Nam-mô Đại Lực Quang Tướng Phật

♪ Nam-mô Nhật Tràng Phật

♪ Nam-mô Vô Tỉ Tuệ Phật

♪ Nam-mô Đa Sở Nhiêu Ích Phật

♪ Nam-mô Thế Thính Văn Phật

♪ Nam-mô Du Thần Túc Phật

♪ Nam-mô Tối Thượng Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Tạng Đức Phật

♪ Nam-mô Bảo Chánh Phật

♪ Nam-mô Vô Năng Hủy Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Khoái Quang Phật

♪ Nam-mô Mãn Túc Tâm Phật

♪ Nam-mô Vô Siểm Ý Phật

♪ Nam-mô Độc Bộ Phật

♪ Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật

♪ Nam-mô Đại Hộ Phật

♪ Nam-mô Thiên Tràng Phật

♪ Nam-mô Vô Mê Bộ Phật

♪ Nam-mô Diệu Nhãn Phật

♪ Nam-mô Thiện Duyệt Dịch Phật

♪ Nam-mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật

♪ Nam-mô Thí Quang Phật

♪ Nam-mô Hoài Thiên Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Quang Phật

♪ Nam-mô Trì Đức Phật

♪ Nam-mô Nhuận Ý Phật

♪ Nam-mô Đạo Quang Phật

♪ Nam-mô Hải Phong Phật

♪ Nam-mô Đạo Hỷ Phật

♪ Nam-mô Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi Phật

♪ Nam-mô Nhạo Thuyết Sơn Phật

♪ Nam-mô Thế Chủ Thân Phật

♪ Nam-mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật

♪ Nam-mô Pháp Khởi Phật

♪ Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật

♪ Nam-mô Vô Mê Tư Phật

♪ Nam-mô Đức Thượng Phật

♪ Nam-mô Vô Siểm Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Đại Tịnh Phật

♪ Nam-mô Đại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật

♪ Nam-mô Thiên Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Duyệt Nhiếp Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Phước Đức Sơn Phật

♪ Nam-mô Tỳ-đầu-la Phật

♪ Nam-mô Địa Duyệt Phật

♪ Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật

♪ Nam-mô Tạp Quang Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Kính Ai Phật

♪ Nam-mô Thị Hiện Vô Úy Vân Phật

♪ Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật

♪ Nam-mô Khai Thị Vô Lượng Trí Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Thượng Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Nhãn Phật

♪ Nam-mô Long Thiên Phật

♪ Nam-mô Ma-hê-thủ-la Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Đức Giác Phật

♪ Nam-mô Hoa Thượng Phật

♪ Nam-mô Thế Kính Ai Phật

♪ Nam-mô Vô Tận Thọ Quang Phật

♪ Nam-mô Thập Lực Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Tam Thế Hoa Quang Phật

♪ Nam-mô Tịnh Ca-la-ca Quyết Định Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Thập Phương Tràng Phật

♪ Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Phạm Tự Tại Vương Phật

▲ Trên đây là 400 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Thuyết Kính Ai Phật

♪ Nam-mô Tịch Kính Ái Phật

♪ Nam-mô Địa Quang Phật

♪ Nam-mô Tác Đức Phật

♪ Nam-mô Tôn Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Thiện Xứ Phật

♪ Nam-mô Thiên Hỷ Phật

♪ Nam-mô Phổ Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Tịnh Âm Phật

♪ Nam-mô Đại Năng Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật

♪ Nam-mô Chúng Thắng Phật

♪ Nam-mô Giác Quang Phật

♪ Nam-mô Đức Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Thiện Giác Phật

♪ Nam-mô Tán Dị Nghi Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Khát Ái Phật

♪ Nam-mô Đức Bộ Phật

♪ Nam-mô Đại Thân Phật

♪ Nam-mô Hiện Trụ Phật

♪ Nam-mô Thiên Sở Cung Kính Phật

♪ Nam-mô Hải Văn Sức Phật

♪ Nam-mô Kính Ái Phật

♪ Nam-mô Tu-di Phan Phật

♪ Nam-mô Tịnh Vương Phật

♪ Nam-mô Trí Tuệ Nhạc Phật

♪ Nam-mô Hương Thí Phật

♪ Nam-mô Tịch Tĩnh Nhiên Đăng Phật

♪ Nam-mô Trì Ý Phật

♪ Nam-mô Năng Tiên Duyệt Phật

♪ Nam-mô Bảo Đăng Minh Phật

♪ Nam-mô Diễm Quang Phật

♪ Nam-mô Kiến Chúng Phật

♪ Nam-mô Kính Ái Trụ Phật

♪ Nam-mô Hoan Duyệt Sự Phật

♪ Nam-mô Đức Điều Thể Phật

♪ Nam-mô Duyệt Kiến Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Thân Phật

♪ Nam-mô Tịnh Nhãn Phật

♪ Nam-mô Tịch Tâm Phật

♪ Nam-mô Bất Mê Bộ Phật

♪ Nam-mô Tôn Nhãn Phật

♪ Nam-mô Hảo Giải Thoát Phật

♪ Nam-mô Giác Ngộ Bổn Phật

♪ Nam-mô Tối Thượng Chúng Phật

♪ Nam-mô Tán Quang Phật

♪ Nam-mô Tự Sự Phật

♪ Nam-mô Tịch Thắng Ngạn Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Xưng Phật

♪ Nam-mô Quang Minh Chiếu Phật

♪ Nam-mô Thân Triển Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Hiền Phật

♪ Nam-mô Diễm Âm Phật

♪ Nam-mô Đức Điều Phật

♪ Nam-mô Vô Trước Thắng Phật

♪ Nam-mô Tướng Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Ý Phật

♪ Nam-mô Tôn Kính Phật

♪ Nam-mô Pháp Đài Phật

♪ Nam-mô Vô Tận Đức Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Thắng Phật

♪ Nam-mô Vô Tận Hương Phật

♪ Nam-mô Tịch Thắng Phật

♪ Nam-mô Tịch Công Đức Phật

♪ Nam-mô Đại Thiện Nhật Phật

♪ Nam-mô Chí Vô Úy Phật

♪ Nam-mô Kính Tuệ Phật

♪ Nam-mô Vô Mê Ý Phật

♪ Nam-mô Mẫn Kính Phật

♪ Nam-mô Thiên Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Thần Túc Duyệt Phật

♪ Nam-mô Vô Cái Phật

♪ Nam-mô Long Quang Phật

♪ Nam-mô Uy Thần Bộ Phật

♪ Nam-mô Di-lưu Nhạc Phật

♪ Nam-mô Kiến Sanh Tử Chúng Tế Phật

♪ Nam-mô Tàm Quý Diện Phật

♪ Nam-mô Diễm Sắc Tượng Phật

♪ Nam-mô Bảo Nhạc Phật

♪ Nam-mô Tịch Ý Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Tôn Thượng Phật

♪ Nam-mô Thường Thiền Tư Phật

♪ Nam-mô Đức Tràng Phật

♪ Nam-mô Chúng Sanh Trung Tôn Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Hữu Phật

♪ Nam-mô Bất Động Nhãn Phật

♪ Nam-mô Thắng Oán Phật

♪ Nam-mô Du Quang Bộ Phật

♪ Nam-mô Điều Nham Phật

♪ Nam-mô Nhất Tướng Quang Phật

♪ Nam-mô Thế Sở Tôn Phật

♪ Nam-mô Quán Phương Phật

♪ Nam-mô Kính Giới Phật

♪ Nam-mô Thế Duyệt Diễm Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Du Phật

♪ Nam-mô Vô Trược Ý Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Duyệt Phật

♪ Nam-mô Quyết Đoạn Ý Phật

♪ Nam-mô Trừ Quá Phật

♪ Nam-mô Thiện Tịch Chư Căn Phật

▲ Trên đây là 500 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Đức Thân Phật

♪ Nam-mô Nhân Tạng Phật

♪ Nam-mô Quang Hảo Hỷ Phật

♪ Nam-mô Trực Bộ Phật

♪ Nam-mô Tạp Sắc Phật

♪ Nam-mô Phổ Phóng Quang Phật

♪ Nam-mô Hành Thắng Phật

♪ Nam-mô Thường Nhẫn Phật

♪ Nam-mô Tam Giới Tôn Phật

♪ Nam-mô Vô Thắng Phật

♪ Nam-mô Luân Thiên Liên Hoa Phật

♪ Nam-mô Kiên Phấn Tấn Phật

♪ Nam-mô Phổ Hiền Phật

♪ Nam-mô Tôn Uy Thần Phật

♪ Nam-mô Doanh Lợi Ý Phật

♪ Nam-mô Hộ Vương Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật

♪ Nam-mô Tư Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Thụ Tràng Phật

♪ Nam-mô Tịnh Hộ Phật

♪ Nam-mô Phổ Chiếu Phật

♪ Nam-mô Bảo Pháp Thắng Quyết Định Phật

♪ Nam-mô Đức Hương Duyệt Phật

♪ Nam-mô Trí Giả Tán Phật

♪ Nam-mô Đức Độ Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Vương Phật

♪ Nam-mô Tuệ Đăng Phật

♪ Nam-mô Uy Lực Phật

♪ Nam-mô Phổ Kiến Vương Phật

♪ Nam-mô Giác Hỷ Phật

♪ Nam-mô Thắng Oán Duyệt Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Kính Ái Phật

♪ Nam-mô Độ Chúng Nghi Phật

♪ Nam-mô Xả Kính Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Thắng Phật

♪ Nam-mô Tôn Giáo Thọ Phật

♪ Nam-mô Tuệ Duyệt Phật

♪ Nam-mô Trì Giác Phật

♪ Nam-mô Mẫn Âm Phật

♪ Nam-mô Đại Long Phật

♪ Nam-mô Phổ Ngu Lạc Phật

♪ Nam-mô Phổ Thế Hoài Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Ngu Lạc Phật

♪ Nam-mô Phá Chư Quân Phật

♪ Nam-mô Thắng Nhãn Phật

♪ Nam-mô Minh Phục Phật

♪ Nam-mô Kiên Tài Phật

♪ Nam-mô Kiên Sa-la Phật

♪ Nam-mô Thái Điều Phật

♪ Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Kiến Bảo Phật

♪ Nam-mô Tận Tác Phật

♪ Nam-mô Ly Phiêu Hà Phật

♪ Nam-mô Trì Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Phạm Thiên Sở Kính Phật

♪ Nam-mô Dĩ Kính Phật

♪ Nam-mô Đại Khuất Phật

♪ Nam-mô Kính Trí Tuệ Phật

♪ Nam-mô Tế Nguyện Phật

♪ Nam-mô Xả Mạn Lưu Phật

♪ Nam-mô Hảo Hỷ Kiến Phật

♪ Nam-mô Đại Hoa Phật

♪ Nam-mô Tự Thành Tựu Ý Phật

♪ Nam-mô Hỷ Quang Phật

♪ Nam-mô Khoái Giải Phật

♪ Nam-mô Thí Túc Phật

♪ Nam-mô Kiên Thanh Phật

♪ Nam-mô Tu-ni-đa Phật

♪ Nam-mô Tỳ-ma Diệu Phật

♪ Nam-mô Tối Nhan Sắc Phật

♪ Nam-mô Tư Thiền Tư Phật

♪ Nam-mô Du Hí Đức Phật

♪ Nam-mô Hoài Tối Phật

♪ Nam-mô Thiện Tỳ-ma Phật

♪ Nam-mô Phổ Quán Phật

♪ Nam-mô Kiên Tâm Phật

♪ Nam-mô Kính Tối Thượng Phật

♪ Nam-mô Trụ Công Đức Ma-ni Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Độ Thế Phật

♪ Nam-mô Hỷ Đức Phật

♪ Nam-mô Thượng Bảo Phật

♪ Nam-mô Thiện Ư Tàm Quý Phật

♪ Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Chúng Sanh Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Vương Phật

♪ Nam-mô Đại Bộ Phật

♪ Nam-mô Phổ Hoài Phật

♪ Nam-mô Âm Thanh Khí Phật

♪ Nam-mô Hoài Thượng Phật

♪ Nam-mô Phổ Chỉ Phật

♪ Nam-mô Phổ Giác Phật

♪ Nam-mô Uy Đức Đại Thế Lực Phật

♪ Nam-mô Thắng Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Kiên Cố Thệ Phật

♪ Nam-mô Tịnh Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Thiên Sở Kính Phật

♪ Nam-mô Thành Kiên Cố Phật

♪ Nam-mô Tối Thắng Phật

♪ Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Cụ Bị Phật

♪ Nam-mô Kiên Giải Phật

♪ Nam-mô Tịch Quang Phật

▲ Trên đây là 600 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Cam Lộ Thành Phật

♪ Nam-mô Cực Thượng Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Hoan Thiện Tăng Trưởng Phật

♪ Nam-mô Kiên Dũng Mãnh Phá Trận Phật

♪ Nam-mô Hoài Diệt Phật

♪ Nam-mô Giác Bộ Phật

♪ Nam-mô Y Tối Thắng Phật

♪ Nam-mô Thành Phong Phật

♪ Nam-mô Hải Bộ Phật

♪ Nam-mô Hoan Hỷ Diện Phật

♪ Nam-mô Tối Thượng Quang Phật

♪ Nam-mô Tịch Giác Phật

♪ Nam-mô Đại Thánh Phật

♪ Nam-mô Thiện Bảo Phật

♪ Nam-mô Đế Trụ Phật

♪ Nam-mô Vô Nhân Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Trụ Tịch Diệt Phật

♪ Nam-mô Du Nhập Giác Phật

♪ Nam-mô Thắng Hữu Phật

♪ Nam-mô Hoài Lợi Phật

♪ Nam-mô Tối Bộ Phật

♪ Nam-mô Nhân Trung Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Uy Cực Thượng Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Câu-lân Phật

♪ Nam-mô Tối Thắng Vương Phật

♪ Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật

♪ Nam-mô Hoài Hương Phong Phật

♪ Nam-mô Hỷ Tịch Diệt Phật

♪ Nam-mô Đại Xưng Phật

♪ Nam-mô Nhân Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô A-nậu-luật Phật

♪ Nam-mô Châu Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Hoài Minh Phật

♪ Nam-mô Quảng Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Hỷ Tối Thượng Phật

♪ Nam-mô Tịnh Giác Phật

♪ Nam-mô Bảo Kính Phật

♪ Nam-mô Hảo Nhan Sắc Quang Phật

♪ Nam-mô Diệt Oán Phật

♪ Nam-mô Thắng Quân Phật

♪ Nam-mô Đế Giác Phật

♪ Nam-mô Vô Chung Quang Phật

♪ Nam-mô Thường Nhẫn Nhục Phật

♪ Nam-mô Thắng Nguyệt Thượng Phật

♪ Nam-mô Tượng Bộ Phật

♪ Nam-mô Hoài Trí Tuệ Phật

♪ Nam-mô Hoài Đế Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Hương Phật

♪ Nam-mô Hương Thượng Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Bất Yếm Túc Phật

♪ Nam-mô Đẳng Thệ Phật

♪ Nam-mô Tối Uy Phật

♪ Nam-mô Đại Quang Diễm Tụ Phật

♪ Nam-mô Tạp Chủng Thuyết Phật

♪ Nam-mô Độ Uyên Phật

♪ Nam-mô Thật Thể Phật

♪ Nam-mô Giải Tàm Quý Phật

♪ Nam-mô Thượng Sở Kính Phật

♪ Nam-mô Tạp Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Đức Du Hí Phật

♪ Nam-mô Tịnh Trụ Phật

♪ Nam-mô Hảo Hương Huân Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Giới Phân Biệt Phật

♪ Nam-mô Giác Hoa Phật

♪ Nam-mô Tối Thượng Ý Phật

♪ Nam-mô Nghi Thọ Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Đàm-vô-kiệt Phật

♪ Nam-mô Hỷ Thượng Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Quang Luân Phật

♪ Nam-mô Hoài Giác Phật

♪ Nam-mô Kính Lão Phật

♪ Nam-mô Thắng Ưu Phật

♪ Nam-mô Thần Thông Minh Phật

♪ Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật

♪ Nam-mô Kính Thượng Phật

♪ Nam-mô Khuất Danh Xưng Phật

♪ Nam-mô Na-la-diên Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Độ Nghi Phật

♪ Nam-mô Tri Thời Vương Phật

♪ Nam-mô Tụ Hoa Phật

♪ Nam-mô Thượng Hoa Phật

♪ Nam-mô Thắng Đấu Chiến Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Ni-thi-đà Phật

♪ Nam-mô Hoài Bộ Phật

♪ Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Kiên Cố Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Thiên Thanh Phật

♪ Nam-mô Vân Vương Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Trừ Vân Cái Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Như Thụ Hoa Phật

♪ Nam-mô Thượng Thanh Phật

♪ Nam-mô Vô Chung Đăng Phật

♪ Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Đức Thiên Phật

♪ Nam-mô Chúng Trí Tự Tại Phật

▲ Trên đây là 700 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Vô Thượng Diệu Pháp Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Vô Khủng Úy Quang Phật

♪ Nam-mô Đẳng Chánh Giác Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Thanh Khánh Phật

♪ Nam-mô Phổ Chiếu Luân Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Phổ Luân Phật

♪ Nam-mô Thính Thải Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Diệt Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Tinh Tấn Hoài Phật

♪ Nam-mô Giới Cung Kính Phật

♪ Nam-mô Phục Oán Phật

♪ Nam-mô Khoái Thượng Hoài Phật

♪ Nam-mô Giác Phục Đào Ba Phật

♪ Nam-mô Vô Diệt Tuệ Phật

♪ Nam-mô Phục Dục Cức Thứ Phật

♪ Nam-mô Đáo Cứu Cánh Phật

♪ Nam-mô Hoa Tiên Phật

♪ Nam-mô Hư Không Tuệ Phật

♪ Nam-mô Tự Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Tuệ Lực Phật

♪ Nam-mô Diễm Thắng Hải Phật

♪ Nam-mô Tiến Nguy Nguy Thanh Phật

♪ Nam-mô Phổ Âm Phật

♪ Nam-mô Toái Kim Cang Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Thanh Phật

♪ Nam-mô Vô Khuyết Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Đại Tinh Tấn Thịnh Quang Phật

♪ Nam-mô Tịch Tĩnh Quang Minh Thân Phật

♪ Nam-mô Thắng Úy Phật

♪ Nam-mô Thiên Sở Kính Đức Hỷ Phật

♪ Nam-mô Pháp Hoa Phật

♪ Nam-mô Tịnh Thịnh Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Hỷ Phật

♪ Nam-mô Hoài Tràng Phật

♪ Nam-mô Thiện Ý Thành Phật

♪ Nam-mô Vô Khủng Úy Lực Phật

♪ Nam-mô Khánh Âm Phật

♪ Nam-mô Nhật Hoa Phật

♪ Nam-mô Trừng Trụ Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Ái Hoài Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Thịnh Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Thành Phật

♪ Nam-mô Vô Ngô Ngã Nhiệt Ý Phật

♪ Nam-mô Trí Chiếu Đảnh Vương Phật

♪ Nam-mô Đế Tụ Ý Phật

♪ Nam-mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật

♪ Nam-mô Hỷ Lạc Như Kiến Phật

♪ Nam-mô Hoài Mạng Phật

♪ Nam-mô Hoài Tư Phật

♪ Nam-mô Vô Phiền Phật

♪ Nam-mô Căn Bổn Thượng Phật

♪ Nam-mô Đại Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Hoài Tượng Phật

♪ Nam-mô Đại Tinh Tấn Hoài Phật

♪ Nam-mô Vô Khủng Úy Phật

♪ Nam-mô Danh Dự Âm Phật

♪ Nam-mô Đại Thanh Tuệ Vô Khuyết Thất Phật

♪ Nam-mô Giới Phú Phật

♪ Nam-mô Uy Thân Phật

♪ Nam-mô An Lạc Quang Phật

♪ Nam-mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Dĩ Diệt Quang Phật

♪ Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Kính Tượng Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Ba-la-la Kiên Phật

♪ Nam-mô Đãi Uy Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Nội Phật

♪ Nam-mô Thường Trí Tác Hóa Phật

♪ Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật

♪ Nam-mô Phá Kim Cang Kiên Phật

♪ Nam-mô Từ Thí Phật

♪ Nam-mô Đế Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hỷ Quang Phật

♪ Nam-mô Quang Uy Phật

♪ Nam-mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật

♪ Nam-mô Hoài Quang Phật

♪ Nam-mô Xuất Ứ Nê Phật

♪ Nam-mô Quyên Chủng Tánh Phật

♪ Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật

♪ Nam-mô Đại Uy Phật

♪ Nam-mô Pháp Lôi Tràng Vương Thắng Phật

♪ Nam-mô Đức Liên Hoa Phật

♪ Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Đảnh Phật

♪ Nam-mô Tràng Quang Phật

♪ Nam-mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Hoa Phật

♪ Nam-mô Đại Thắng Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Quang Uy Phật

♪ Nam-mô Đạo Uy Phật

♪ Nam-mô Tịnh Tư Duy Pháp Hoa Phật

♪ Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật

♪ Nam-mô Hư Không Công Đức Phật

♪ Nam-mô Tối Như Ý Phật

♪ Nam-mô Tu-di Tối Thanh Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Hoài Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Xưng Phật

♪ Nam-mô Pháp Nhật Trí Chuyển Nhiên Đăng Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Phổ Hiện Phật

♪ Nam-mô Đế Thích Tràng Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật

▲ Trên đây là 800 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Trung Tôn Phật

♪ Nam-mô Hỷ Thí Phật

♪ Nam-mô Tướng Hảo Hoa Phật

♪ Nam-mô Bất Tư Nghị Quang Phật

♪ Nam-mô Phổ Phi Quảng Giới Kiên Thị Phật

♪ Nam-mô Ly Nguyện Phật

♪ Nam-mô Thắng Hiền Phật

♪ Nam-mô Cập Diệu Phật

♪ Nam-mô Hư Không Tâm Phật

♪ Nam-mô Duy Đại Âm Phật

♪ Nam-mô Quyết Đoạn Âm Phật

♪ Nam-mô Trừ Tam Đồ Long Thí Phật

♪ Nam-mô Vân Lôi Phật

♪ Nam-mô Hư Không Đa-la Phật

♪ Nam-mô Đức Tư Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật

♪ Nam-mô Bảo Vị Phật

♪ Nam-mô Thập Quang Phật

♪ Nam-mô Siêu Việt Chư Pháp Phật

♪ Nam-mô Giác Vô Ngại Âm Phật

♪ Nam-mô Thiên Hoa Phật

♪ Nam-mô Đẳng Kiến Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Xưng Phật

♪ Nam-mô Đại Tượng Phật

♪ Nam-mô Bất Nhiễu Phật

♪ Nam-mô Đại Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Uy Từ Lực Phật

♪ Nam-mô Nguyệt Uy Quang Phật

♪ Nam-mô Thú Hoài Phật

♪ Nam-mô Trụ Thiện Độ Phật

♪ Nam-mô Thuần Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Quang Dũng Dục Phật

♪ Nam-mô Bảo Ly Tuệ Dũng Phật

♪ Nam-mô Bồ-đề Phật

♪ Nam-mô Thành Doanh Lợi Phật

♪ Nam-mô Duyệt Hảo Phật

♪ Nam-mô Hành Phật Hạnh Phật

♪ Nam-mô Giác Diệt Ý Phật

♪ Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Phược Hỷ Tượng Phật

♪ Nam-mô Trì Tuệ Phật

♪ Nam-mô Đức Xưng Phật

♪ Nam-mô Tu-di Sơn Uy Phật

♪ Nam-mô Khoái Minh Phật

♪ Nam-mô Chư Phương Thiên Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Tịnh Giới Phật

♪ Nam-mô Thiện Độ Phật

♪ Nam-mô Đoan Tự Phật

♪ Nam-mô Hiện Diện Thế Gian Phật

♪ Nam-mô Thiện Quang Kính Phật

♪ Nam-mô Cụ Túc Ý Phật

♪ Nam-mô Thế Hùng Phật

♪ Nam-mô Chánh Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Uy Hỷ Phật

♪ Nam-mô Thiện Thành Tựu Phật

♪ Nam-mô Vô Ngại Ý Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

♪ Nam-mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật

♪ Nam-mô Minh Hữu Quang Độ Phật

♪ Nam-mô Tuệ Đài Phật

♪ Nam-mô Phổ Bảo Phật

♪ Nam-mô Tri Chúng Sanh Bình Đẳng Thân Phật

♪ Nam-mô Đại Nguyện Thắng Phật

♪ Nam-mô Khoái Sĩ Duyệt Phật

♪ Nam-mô Điềm Đạm Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Thiện Cúng Dường Phật

♪ Nam-mô Đức Tụ Uy Phật

♪ Nam-mô Duyệt Tướng Phật

♪ Nam-mô Đại Diễm Tụ Uy Phật

♪ Nam-mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật

♪ Nam-mô Khoái Ứng Phật

♪ Nam-mô Giới Độ Phật

♪ Nam-mô Tối Thị Phật

♪ Nam-mô Tịch Tràng Phật

♪ Nam-mô Đại Ứng Phật

♪ Nam-mô Quảng Quang Minh Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Duyệt Phật

♪ Nam-mô Nguy Nguy Kiến Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Thập Phương Phật

♪ Nam-mô Hàng Phục Ma Phật

♪ Nam-mô Tuệ Vô Nhai Phật

♪ Nam-mô Như Thiên Nhật Uy Phật

♪ Nam-mô Tất Ý Phật

♪ Nam-mô Xưng Duyệt Phật

♪ Nam-mô Thượng Độ Phật

♪ Nam-mô Khả Quán Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Tuệ Phật

♪ Nam-mô Trí Diễm Thắng Công Đức Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật

♪ Nam-mô Thế Gian Đăng Phật

♪ Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Nam-mô Nhiếp Căn Phật

♪ Nam-mô Tư Duy Giải Thoát Phật

♪ Nam-mô Thắng Uy Đức Ý Phật

♪ Nam-mô Như Tịnh Vương Phật

♪ Nam-mô Nan Quá Thượng Phật

♪ Nam-mô Nhẫn Nhục Đăng Phật

♪ Nam-mô Diệu Kiến Phật

▲ Trên đây là 900 vị Phật
——————————————————————————–

♪ Nam-mô Tụ Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Tác Chư Phương Phật

♪ Nam-mô Vô Thắng Tối Diệu Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Quang Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Quá Đảo Kiến Phật

♪ Nam-mô Danh Xưng Vương Phật

♪ Nam-mô Thắng Căn Phật

♪ Nam-mô Nhật Kiến Phật

♪ Nam-mô Đức Tụ Uy Quang Phật

♪ Nam-mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật

♪ Nam-mô Tuệ Trì Quần Manh Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Duyệt Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Tuệ Ý Phật

♪ Nam-mô Đức Sơn Phật

♪ Nam-mô Dĩ Tịnh Âm Ý Phật

♪ Nam-mô Tư Tối Tôn Ý Phật

♪ Nam-mô Tịnh Đức Phật

♪ Nam-mô Giới Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Thâm Khứu Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Câu-tô-ma Phấn Tấn Vương Phật

♪ Nam-mô Tịch Tiến Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Sa-la Hoa Thượng Quang Vương Phật

♪ Nam-mô Cần Quần Manh Hương Phật

♪ Nam-mô Tịch Lạc Phật

♪ Nam-mô Đức Sở Chí Phật

♪ Nam-mô Đại Tinh Tấn Văn Phật

♪ Nam-mô Ly Nghi Phật

♪ Nam-mô Quyết Ngẫu Phật

♪ Nam-mô Tu-di Sơn Ý Phật

♪ Nam-mô Tịnh Thân Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật

♪ Nam-mô Năng Độ Bỉ Ngạn Phật

♪ Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Tạng Phật

♪ Nam-mô Tuệ Thốn Phật

♪ Nam-mô Thính Triệt Ý Phật

♪ Nam-mô Như Thiên Duyệt Phật

♪ Nam-mô Tư Duy Độ Phật

♪ Nam-mô Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật

♪ Nam-mô Đại Thân Phật

♪ Nam-mô Tạp Hoa Phật

♪ Nam-mô Tôn Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Như Không Phật

♪ Nam-mô Giác Thiện Hương Huân Phật

♪ Nam-mô Tôn Thượng Sở Kính Phật

♪ Nam-mô Hoan Duyệt Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Nhân Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Ý Phật

♪ Nam-mô Tự Tại Đức Tạng Phật

♪ Nam-mô Nhân Duyệt Phật

♪ Nam-mô Tôn Ý Đăng Phật

♪ Nam-mô Uy Thần Sở Dưỡng Phật

♪ Nam-mô Đế Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật

♪ Nam-mô Trừ Tam Ác Đạo Phật

♪ Nam-mô Trạch Hương Ưu Minh Phật

♪ Nam-mô Thoan Độ Phật

♪ Nam-mô Ma-ni Thanh Tịnh Phật

♪ Nam-mô Ý Cương Tự Tại Phật

♪ Nam-mô Vô Úy Ngu Lạc Phật

♪ Nam-mô Khoái Giác Phật

♪ Nam-mô Ly Chư Dục Phật

♪ Nam-mô Thắng Hoa Tụ Phật

♪ Nam-mô Đại Kết Kế Phật

♪ Nam-mô Thiên Tự Tại Lục Thông Âm Phật

♪ Nam-mô Uy Thần Lực Phật

♪ Nam-mô Nhân Danh Xưng Nhu Phật

♪ Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Bệnh Phật

♪ Nam-mô Tối Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Kiên Ý Phật

♪ Nam-mô Lực Thông Phật

♪ Nam-mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật

♪ Nam-mô Khoái Ý Đoạn Phật

♪ Nam-mô Hỷ Âm Thanh Phật

♪ Nam-mô Thiên Duyệt Phật

♪ Nam-mô Ý Kiến Phật

♪ Nam-mô Cương Tinh Tấn Phật

♪ Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Tư Duy Phật

♪ Nam-mô Tụ Âm Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Oán Phật

♪ Nam-mô Công Đức Xả Ác Thú Phật

♪ Nam-mô Vô Vi Quang Phong Phật

♪ Nam-mô Ngu Lạc Độ Phật

♪ Nam-mô Nhất Thừa Độ Phật

♪ Nam-mô Điều Biện Ý Phật

♪ Nam-mô Phiền Giáo Phật

♪ Nam-mô Ý Xa Phật

♪ Nam-mô Đức Thiện Quang Phật

♪ Nam-mô Kiên Hoa Phật

♪ Nam-mô Tụ Ý Phật

♪ Nam-mô Ni-câu Loại Thụ Vương Phật

♪ Nam-mô Vô Thường Trung Vương Phật

♪ Nam-mô Sắc Như Chiên Đàn Phật

♪ Nam-mô Nhật Nội Phật

♪ Nam-mô Đức Tạng Phật

♪ Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật

♪ Nam-mô Thi-khí Phật

♪ Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật

▲ Trên đây là 1.000 vị Phật

 

Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh

Print Friendly, PDF & Email