KINH HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT DANH

(CŨNG GỌI LÀ TẬP CHƯ PHẬT ĐẠI CÔNG ĐỨC SƠN)

Hán dịch: Khuyết danh. Phụ vào dịch phẩm đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bấy giờ, Bồ-tát Hỷ Vương bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Nay ở trong chúng hội này có Đại Bồ-tát nào đắc Tam-muội đó, cũng đắc tám vạn bốn ngàn pháp môn Ba-la-mật, các pháp môn Tam-muội, các pháp môn Đà-la-ni chăng?

Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Nay trong chúng hội này có các Bồ-tát Đại sĩ đắc Tam-muội đó cũng nhập tám vạn bốn ngàn các Ba-la-mật và các môn Tam-muội Đà-la-ni. Các vị Bồ-tát này ở trong kiếp Hiền đều đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trừ bốn Đức Như Lai đã thành Phật trong kiếp này.

Bồ-tát Hỷ Vương lại bạch Phật:

–Cúi xin Thế Tôn xót thương nói danh hiệu của những vị Bồ-tát này để đem lại nhiều lợi ích, an ổn cho thế gian và lợi lạc cho chư Thiên, vì hộ trì pháp Phật khiến cho tồn tại lâu dài, vì hộ trì Bồ-tát vị lai, hiển bày ánh sáng giáo pháp, cầu đạo Vô thượng tâm không mệt mỏi.

Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Ông hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ giảng nói.

–Bạch Thế Tôn! Chúng con mong muốn được nghe!

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền dùng kệ nói danh hiệu của chư Phật. Phật Câu-na-đề đứng đầu trong ngàn Phật.

Nam-mô Câu-na-đề Phật. Nam-mô Câu-na-hàm Mâu-ni Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Dilặc Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Minh Diễm Phật. Nam-mô Mâu-ni Phật. Nam-mô Diệu Hoa Phật. Nam-mô Hoa Thị Phật. Nammô Thiện Túc Phật. Nam-mô Đạo Sư Phật. Nam-mô Đại Tý Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Tú Vương Phật. Nam-mô Tu Dược Phật. Nam-mô Danh Tướng Phật. Nam-mô Đại Minh Phật. Nam-mô Diễm Kiên Phật. Nam-mô Chiếu Diệu Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Thị Phật. Nam-mô Chúng Diễm Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Đề-sa Phật. Nammô Minh Diệu Phật. Nam-mô Trì Man Phật. Nam-mô Công Đức Minh Phật. Nam-mô Thị Nghĩa Phật. Nam-mô Đăng Diệu Phật. Nam-mô Hưng Thạnh Phật. Nam-mô Dược Sư Phật. Nam-mô Thiện Nhu Phật. Nam-mô Bạch Hào Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Phước Oai Đức Phật. Nam-mô Bất Khả Hoại Phật. Nam-mô Đức Tướng Phật. Nam-mô La-hầu Phật. Nam-mô Chúng Chủ Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Tế Phật. Nam-mô Bất Cao Phật. Nam-mô Tác Minh Phật. Nam-mô Đại Sơn Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Tương Chúng Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Hoa Mục Phật. Nam-mô Trần Bảo Phật. Nam-mô Quân Lực Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Nhân Ái Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Phạm Vương Phật. Nam-mô Long Đức Phật. Nam-mô Kiên Bộ Phật. Nam-mô Bất Hư Kiến Phật. Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Bất Thoái Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nammô Thắng Tri Phật. Nam-mô Pháp Thị Phật. Nam-mô Hỷ Vương Phật. Nam-mô Diệu Ngự Phật. Nam-mô Ái Tác Phật. Nam-mô Đức Tý Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Quán Thị Phật. Nam-mô Vân Âm Phật. Nam-mô Thiện Tư Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nammô Ly Cấu Phật. Nam-mô Nguyệt Tướng Phật. Nam-mô Đại Danh Phật. Nam-mô Châu Kế Phật. Nam-mô Oai Mãnh Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Đức Thọ Phật. Nam-mô Hoan Thích Phật. Nammô Tuệ Tụ Phật. Nam-mô An Trú Phật. Nam-mô Hữu Ý Phật. Nammô Ương-già-đà Phật. Nam-mô Vô Lượng Ý Phật. Nam-mô Diệu Sắc Phật. Nam-mô Đa Trí Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Giới Phật. Nam-mô Cát Tường Phật. Nam-mô Bảo Tướng Phật. Nammô Liên Hoa Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Đức Kỉnh Phật. (Hết một trăm hiệu Phật)

QUY MẠNG SÁM HỐI

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.

Đệ tử chí thành cầu xin sám hối:

Đệ tử chúng con từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, tạo ra đủ các loại nghiệp tô bồi thế gian, đọa lạc đủ mọi nơi chốn. Vì vậy, tư duy cầu lìa thế gian để giải thoát. Sở dĩ quả báo trong sáu đường đủ các loại hình tướng bất đồng, nên biết đều là do nghiệp lực tạo ra. Cho nên trong mười Lực của Phật nghiệp lực rất sâu xa. Người phàm phu phần nhiều đối với nghiệp sinh khởi nghi hoặc. Vì sao? Vì hiện thấy thế gian người làm thiện gặp phải trắc trở, còn người làm ác thì sự việc suông sẻ, có nghĩa là thiện ác trong thiên hạ không phân biệt. Người nói như vậy thì không thể thông hiểu sâu sắc về nghiệp lý. Vì sao? Trong kinh dạy: Có ba loại nghiệp. Những gì là ba? Một là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu báo. Nghiệp hiện báo là hiện tại làm thiện, tạo ác thì thân hiện tại thọ báo. Nghiệp sinh báo là đời này làm thiện, tạo ác đời sau thọ báo. Nghiệp hậu báo là trong vô lượng đời ở quá khứ làm thiện, tạo ác, hoặc ở đời này hoặc vào đời vị lai mới thọ quả báo đó. Trường hợp người vừa làm ác nhưng hiện tại có quả báo tốt, đó là do nghiệp thiện của sinh báo và hậu báo ở đời quá khứ đã chín muồi cho nên hiện tại có quả báo an vui, đâu có liên quan đến các nghiệp ác trong hiện tại mà cho là được quả báo tốt! Người làm việc thiện mà hiện tại bị khổ là do nghiệp ác sinh báo, hậu báo trong đời quá khứ đã thuần thục, nên sức căn lành hiện tại còn yếu không thể chống đỡ được. Vì vậy bị quả báo khổ, đâu có liên quan gì đến việc làm thiện trong hiện tại mà cho là gặt lấy quả báo ác! Vì sao mà biết như vậy? Hiện thấy người làm thiện trong thế gian được người khen ngợi, được người tôn trọng, cho nên biết vị lai chắc chắn sẽ gặt được quả báo an vui. Quá khứ chúng con đã có nghiệp ác như thế, cho nên chư Phật và Bồ-tát khuyên dạy gần gũi bạn lành cùng hành sám hoi, vì bạn lành là người hoàn toàn lợi ích trong việc đắc đạo. Vì vậy đệ tử hôm nay chí thành quy y chư Phật:

Nam-mô Phạm Đức Phật. Nam-mô Hoa Thiên Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Thiện Tư Nghì Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Văn Ý Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Tụ Phật. Nammô Kim Cang Tướng Phật. Nam-mô Cầu Lợi Phật. Nam-mô Du Hý Phật. Nam-mô Ly Ám Phật. Nam-mô Đa Thiên Phật. Nam-mô Di-lâu Tướng Phật. Nam-mô Chúng Minh Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật. Nam-mô Đề-sa Phật. Nam-mô Châu Giác Phật. Nam-mô Đức Tán Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Vi Lam Vương Phật. Nam-mô Phước Tạng Phật. Nam-mô Kiến Hữu Biên Phật. Nam-mô Điện Minh Phật. Nam-mô Kim Sơn Phật. Nam-mô Sư Tử Đức Phật. Nam-mô Thắng Tướng Phật. Nam-mô Minh Tán Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Cụ Túc Tán Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Ứng Thiên Phật. Nammô Đại Đăng Phật. Nam-mô Thế Minh Phật. Nam-mô Diệu Âm Phật. Nam-mô Trì Thượng Công Đức Phật. Nam-mô Ly Ám Phật. Nam-mô Sư Tử Giáp Phật. Nam-mô Bảo Tán Phật. Nam-mô Diệt Quá Phật. Nam-mô Trì Cam Lộ Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Châu Minh Phật. Nam-mô Sơn Đảnh Phật. Nam-mô Danh Tướng Phật. Nam-mô Pháp Tích Phật. Nam-mô Định Nghĩa Phật. Nam-mô Thị Nguyện Phật. Nam-mô Bảo Chúng Phật. Nam-mô Du Bộ Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Pháp Sai Biệt Phật. Nam-mô Thượng Tôn Phật. Nammô Cực Cao Đức Phật. Nam-mô Thượng Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Lạc Hý Phật. Nam-mô Long Minh Phật. Nam-mô Hoa Sơn Phật. Nammô Đại Danh Phật. Nam-mô Hương Tự Tại Phật. Nam-mô Long Hỷ Phật. Nam-mô Thiên Lực Phật. Nam-mô Đức Man Phật. Nam-mô Long Thủ Phật. Nam-mô Mục Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thiện Hành Ý Phật. Nam-mo Trí Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Mục Phật. Nam-mô Mục Minh Phật. Nam-mô Thật Ngữ Phật. Nam-mô Định Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Hình Phật. Nam-mô Minh Chiếu Phật. Nammô Bảo Tướng Phật. Nam-mô Đoạn Nghi Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Bất Hư Bộ Phật. Nam-mô Giác Ngộ Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô Sơn Chủ Vương Phật. Nam-mô Biên Kiến Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Danh Phật. Nam-mô Bảo Thiên Phật. Nam-mô Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Mãn Ý Phật. Nam-mô Thượng Tán Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Phạm Thiên Phật. Nam-mô Hoa Căn Phật. Nammô Thân Sai Biệt Phật. Nam-mô Pháp Minh Phật. Nam-mô Tận Kiến Phật. Nam-mô Đức Tịnh Phật. (Hết hai trăm hiệu Phật)

QUY MẠNG SÁM HỐI

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.

Đệ tử chúng con chí thành cầu xin sám hối:

Đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay chứa ác nhiều như cát sông Hằng, tạo tội đầy cả trời đất, bỏ thân và thọ thân cũng chẳng hay biết, hoặc tạo tội vô gián buộc trói sâu dày, hoặc gây nghiệp Nhất-xiển-đề đoạn dứt căn lành, nghiệp khinh chê lời Phật dạy, hủy báng Đại thừa, nghiệp phá hoại Tam bảo, hủy diệt chánh pháp, nghiệp chẳng tin tội phước, khởi mười điều ác, nghiệp lầm chân phản chánh, ngu si mê hoặc, nghiệp trái chống, bất hiếu song thân, nghiệp khinh thường sư trưởng, không kính trọng, nghiệp bất tín, bất nghĩa với bằng hữu, hoặc nghiệp tạo bốn trọng tội, sáu trọng tội, tám trọng tội, nghiệp chướng ngại Thánh đạo, nghiệp hủy Phật năm giới, phá tám trai giới, nghiệp khuyết phạm phần lớn năm thiên, bảy tụ, nghiệp phạm giới khinh trọng của Ưu-bà-tắc, nghiệp không thể làm thanh tịnh đúng như lời nói của giới Bồ-tát, nghiệp làm ô nhiễm phạm hạnh, phưong tiện trước sau, nghiệp biếng trễ một tháng không ăn chay sáu ngày, nghiệp không thường tu ba năm ăn chay trường, nghiệp ba ngàn oai nghi không đúng như pháp, nghiệp vi tế về tám vạn luật nghi, nghiệp chẳng tu thân giới, tâm, tuệ, nghiệp hành mười sáu loại luật nghi ác, nghiệp không cứu, không giúp, không vớt, nghiệp ôm lòng ghen ghét không độ người, nghiệp không bình đẳng trước cảnh oán thân, nghiệp đam mê năm dục không nhàm chán xa lìa, hoặc nghiệp do ăn mặc, vườn rừng, ao hồ mà sinh phóng đãng, hoặc nghiệp do tuổi trẻ phóng túng tình dục, hoặc nghiệp thiện hữu lậu hồi hướng ba cõi, chướng ngại xuất thế. Các nghiệp như thế vô lượng, vô biên, ngày nay phát lồ hướng về chư Phật, tôn Pháp, Thanh chúng trong mười phương cầu xin sám hối.

Đệ tử chúng con nguyện nhờ phước thiện phát sinh do sám hối các nghiệp vô gián, mà đời đời kiếp kiếp diệt năm tội nghịch, trừ hoặc Nhất-xiển-đề. Các tội nặng nhẹ như thế, từ nay về sau, cho đến khi ngồi đạo tràng, thề không dám tạo, luôn luôn tu tập các pháp thiện thanh tịnh xuất thế, tinh trì giới luật, giữ gìn oai nghi, như người vượt biển với phao nổi quý giá, sáu Độ, bốn Đẳng thường ưu tiên hành trì, phẩm hạnh giới, định, tuệ, càng ngày càng trong sáng, mau chóng thành tựu ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, mười Lực, Vô úy, ba niệm đại Bi của Như Lai, thường ưa diệu trí, đắc tám tự tại.

Sám hối phát nguyện rồi, xin quy mạng Tam bảo.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Bảo Đăng Phật. Nam-mô Bảo Tướng Phật. Nam-mô Thượng Danh Phật. Nam-mô Tác Danh Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Vi Lam Phật. Nam-mô Sư Tử Thân Phật. Nam-mô Minh Ý Phật. Nam-mô Năng Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Phẩm Phật. Nam-mô Nguyệt Tướng Phật. Nammô Đắc Thế Phật. Nam-mô Vô Biên Hạnh Phật. Nam-mô Khai Hoa Phật. Nam-mô Tịnh Cấu Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Dũng Lực Phật. Nam-mô Phú Túc Phật. Nam-mô Phước Đức

Phật. Nam-mô Tùy Thời Phật. Nam-mô Công Đức Kỉnh Phật. Nammô Quảng Ý Phật. Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật. Nam-mô Tài Thiên Phật. Nam-mô Tịnh Đoạn Nghi Phật. Nam-mô Vô Lượng Trì Phật. Nam-mô Diệu Lạc Phật. Nam-mô Bất Phụ Phật. Nam-mô Vô Trú Phật. Nam-mô Đắc-xoa-già Phật. Nam-mô Chúng Âm Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Đa Đức Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nammô Vô Biên Oai Đức Phat. Nam-mô Nghĩa Ý Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Đoạn Ác Phật. Nam-mô Danh Đức Phật. Nammô Thiện Điều Phật. Nam-mô Vô Nhiệt Phật. Nam-mô Hoa Đức Phật. Nam-mô Dũng Đức Phật. Nam-mô Kim Cang Quân Phật. Nam-mô Đại Đức Phật. Nam-mô Tịch Diệt Ý Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Vô Sở Phụ Phật. Nam-mô Nguyệt Tướng Phật. Nam-mô Điện Tướng Phật. Nam-mô Cung Kỉnh Phật. Nam-mô Thành Đức Thủ Phật. Nammô Trí Nhật Phật. Nam-mô Thượng Lợi Phật. Nam-mô Tu-di Đảnh Phật. Nam-mô Trị Oán Tặc Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Ứng Tán Phật. Nam-mô Trí Thứ Phật. Nam-mô Ly Kiêu Phật. Nammô Na-la-diên Phật. Nam-mô Thường Lạc Phật. Nam-mô Bất Thiểu Quốc Phật. Nam-mô Thiên Danh Phật. Nam-mô Thậm Lương Phật. Nam-mô Kiến Hữu Biên Phật. Nam-mô Đa Công Đức Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Lạc Thiền Phật. Nam-mô Vô Sở Thiểu Phật. Nam-mô Du Hý Phật. Nam-mô Đức Bảo Phật. Nam-mô Ứng Danh Xưng Phật. Nam-mô Hoa Thân Phật. Nam-mô Đại Âm Thanh Phật. Nam-mô Biện Tài Tán Phật. Nam-mô Kim Cang Châu Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Châu Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Đại Vương Phật. Nam-mô Đức Cao Đức Phật. Nam-mô Cao Danh Phật. Nam-mô Bách Quang Phật. Nam-mô Hỷ Duyệt Phật. Nam-mô Long Bộ Phật. Nam-mô Ý Nguyện Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Diệt Dĩ Phật. Nam-mô Hỷ Vương Phật. Nam-mô Điều Ngự Phật. Nam-mô Hỷ Tự Tại Phật. Nammô Bảo Kế Phật. Nam-mô Thiện Diệt Phật. Nam-mô Phạm Mạng Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Tịnh Danh Phật. (Hết ba trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.

Đệ tử chúng con quy mạng chí tâm sám hối. Đến đây đã sám hối tướng chung của tất cả các nghiệp. Bây giờ, sẽ lần lượt sám hối từng tướng riêng. Các loại tướng hoặc chung, hoặc riêng, hoặc thô, hoặc tế, hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc nói, hoặc không nói, từ nay nguyện đều tiêu diệt.

Sám hối tướng riêng là, trước hết sám hối ba nghiệp về thân, kế đến sám hối bốn nghiệp về miệng. Ngoài ra, các chướng lần lượt cúi đầu xin sám hối. Ba nghiệp của thân: một là sát sinh. Như kinh đã dạy, lòng tha thứ có thể làm gương, chớ giết, chớ đánh đập. Loài cầm thú tuy khác nhưng việc bảo trì mạng sống và sự sợ chết thì giống nhau. Nếu truy nguyên loài chúng sinh này thì từ vô thủy đến nay hoặc có thể là cha mẹ, anh em, lục thân quyến thuộc của ta, vì nhân duyên nghiệp nên luân hồi trong sáu đường, ra sinh vào tử, đổi hình thay dạng, nên chẳng biết nhau, nay lại khởi sinh giết hại, ăn thịt họ, rất thương tổn tâm Từ. Vì vậy, Phật nói: “Nếu ăn các loài khác còn nên quán tưởng như khi đói ăn thịt con mình huống gì ăn thịt, cá.” Lại dạy: “Vì lợi giết hại chúng sinh, vì tiền nhận các loại thịt. Cả hai đều là nghiệp ác, chết đọa vào địa ngục Khiếu hô.” Cho nên biết rằng, giết hại và ăn thịt tội như biển rộng, sông sâu, lỗi nặng như núi Nhạc. Đệ tử chúng con từ vô thủy đến nay, không gặp bạn lành đều do nghiệp này. Vì thế kinh dạy: “Tội giết hại có thể khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ chịu khổ. Nếu tại súc sinh thì thọ thân hổ, báo, sói, lang, chim ưng, diều hâu, hoặc thọ thân rắn độc, hổ mang, bò cạp… thường ôm lòng ác, hoặc thọ thân hươu, nai, gấu… thường sợ sệt, hoặc sinh vào trong loài người bị hai quả báo: một là nhiều bệnh, hai là chết yểu. Sát sinh để ăn thịt đã có vô lượng quả báo ác như thế, vì vậy đệ tử chúng con hôm nay chí thành quy y chư Phật.

Nam-mô Oai Đức Tịch Diệt Phật. Nam-mô Ái Tướng Phật. Nam-mô Đa Thiên Phật. Nam-mô Tu-diễm-ma Phật. Nam-mô Thiên Ái Phật. Nam-mô Bảo Chúng Phật. Nam-mô Bảo Bộ Phật. Nam-mô Sư Tử Phần Phật. Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật. Nam-mô Nhân Vương Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Thế Minh Phật. Nam-mô Bảo Oai Đức Phật. Nam-mô Đức Thừa Phật. Nam-mô Giác Tưởng Phật. Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hương Tế Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Chúng Diễm Phật. Nam-mô Từ Tướng Phật. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Kiên Khải Phật. Nam-mô Oai Đức Mãnh Phật. Nam-mô Châu Khải Phật. Nam-mô Nhân Hiền Phật. Nam-mô Thiện Thệ Nguyệt Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam-mô Phước Oai Đức Phật. Nam-mô

Chánh Sinh Phật. Nam-mô Vô Thắng Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Bảo Danh Phật. Nam-mô Nguyệt Quán Phật. Nam-mô Sơn Quang Phật. Nam-mô Đức Tụ Phật. Nam-mô Cúng Dường Danh Phật. Nam-mô Thí Minh Phật. Nam-mô Pháp Tán Phật. Nam-mô Điển Đức Phật. Nam-mô Bảo Ngữ Phật. Nam-mo Thiện Chúng Phật. Nammô Thiện Giới Phật. Nam-mô Cứu Mạng Phật. Nam-mô Định Ý Phật. Nam-mô Phá Hữu Ám Phật. Nam-mô Thiện Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Quang Phật. Nam-mô Chiếu Minh Phật. Nam-mô Lợi Huệ Phật. Nam-mô Thượng Danh Phật. Nam-mô Châu Minh Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Bất Phá Luân Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Châu Luân Phật. Nam-mô Thế Sư Phật. Nam-mô Cát Thủ Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Diễm Phật. Nam-mô La-hầu Thủ Phật. Nam-mô Lạc Bồ-đề Phật. Nam-mô Đẳng Quang Phật. Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật. Nam-mô Thế Tối Diệu Phật. Nammô Vô Ưu Phật. Nam-mô Thập Thế Lực Phật. Nam-mô Hỷ Lực Phật. Nam-mô Đức Thế Lực Phật. Nam-mô Đắc Thế Phật. Nam-mô Đại Thế Lực Phật. Nam-mô Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Chân Hành Phật. Nam-mô Thượng An Phật. Nam-mô Đề-sa Phật. Nam-mô Đại Quang Phật. Nam-mô Điển Minh Phật. Nam-mô Quảng Đức Phật. Nam-mô Trân Bảo Phật. Nam-mô Phước Đức Minh Phật. Nam-mô Tạo Khải Phật. Nam-mô Thành Thủ Phật. Nam-mô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Tập Bảo Phật. Nam-mô Đại Hải Phật. Nam-mô Trì Địa Phật. Nam-mô Nghĩa Ý Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Đức Luân Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Lợi Ích Phật. Nam-mô Thế Nguyệt Phật. Nam-mô Mỹ Âm Phật. Nam-mô Phạm Tướng Phật. Nam-mô Chúng Sư Thủ Phật. Nam-mô Sư Tử Hạnh Phật. Nam-mô Nan Thi Phật. Nam-mô Ứng Cúng Phật. Nam-mô Minh Oai Đức Phật. Nam-mô Đại Quang Phật. (Hết bốn trăm danh hiệu Phật).

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.

Đệ tử chúng con quy mạng chí tâm cầu xin sám hối:

Đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến nay, khi có tâm thức này, thường ôm lòng xấu xa độc ác, không có tâm thương yêu, hoặc nhân tham lam mà giết hại, hoặc nhân sân, nhân si và mạn mà giết hại, hoặc chế tác phương tiện ác, thề giết, nguyện giet, và dùng chú thuật giết, hoặc phá tháo ao hồ, thiêu đốt núi đồng, săn bắn, đánh bắt, hoặc nhân gió phóng hỏa giết hại tất cả các loài chim bay thú chạy. Các tội như vậy là vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành đều xin sám hối.

Lại dùng cũi nhốt, hầm sập, chĩa đâm, nỏ bắn các loài chim bay thú chạy, hoặc dùng lưới giăng câu bắt các loài dưới nước như: cá, ba ba, giải, cá sấu, tôm, hến, ốc, trai, khiến cho loài dưới nước, trên đất, trong hư không, không có nơi ẩn trốn, hoặc chăn nuôi gà, heo, trâu, bò, chó, dê, ngỗng, vịt để cung cấp cho nhà trù, hoặc bán cho kẻ khác giết hại, khiến cho chúng kêu la thảm thiết không ngừng, lông lá rơi rụng, mai vảy hủy hoại, đầu lìa khỏi mình, xương thịt nát tan, xẻo, lóc, mổ, cắt, nướng đốt, nấu chiên, đau đớn cùng cực, giết hại loài vô tội. Chỉ vì cái vui nhất thời, miệng được vị ngon thì rất ít, chẳng qua là vì ba tấc lưỡi mà tội báo vĩnh kiếp. Những tội như vậy vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành đều xin sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc phá thai, đập trứng, hoặc dùng thuốc độc đầu độc giết hại chúng sinh, đào cuốc đất đai, gieo trồng ruộng vườn, nuôi tằm luộc kén, giết hại càng nhiều; hoặc đập muỗi, ve, chà giết rận rệp, hoặc thiêu đốt quét bỏ phân nhơ, khai tháo kênh ngòi, cố tình giết hại tất cả; hoặc ăn quả hạt, hoặc dùng gạo thóc, nước rau, mà giết hại chúng sinh; hoặc đốt củi, hoặc không che đèn đuốc để côn trùng bị thiêu đốt; hoặc dùng tương dấm không xem dòi bọ; hoặc đổ nước sôi giết hại trùng kiến. Như vậy, cho đến trong bốn động tác đi đứng nằm ngồi luôn luôn làm thương tổn, giết hại các loài chúng sinh nhỏ nhiệm bay trên không, hoặc nằm dưới đất. Đệ tử chúng con phàm phu tăm tối, không nghe không biết, hôm nay phát lồ cầu xin sám hối. Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thủy đến nay, hoặc dùng roi gậy, gông cùm, xiềng xích, đè ép, lôi kéo, đôi ném, tra khảo, đánh đập, chà đạp, giam cầm, cắt đứt cơm nước. Đủ các phương cách làm khổ não chúng sinh, như vậy ngày nay chí thành đều xin sam hối.

Đệ tử chúng con nhờ công sức phát sinh do sám hối tội sát sinh ấy mà đời đời kiếp kiếp được thân kim cang, thọ mạng vô cùng, lìa hẳn oán ghét, không còn tưởng giết hại, đối với tất cả chúng sinh xem như con một. Nếu thấy chúng sinh nào bị tai nạn hiểm nguy, không tiếc thân mạng, tìm cách cứu vớt, khiến được giải thoát. Sau đó nói chánh pháp vi diệu cho họ, khiến cho chúng sinh thấy hình thấy bóng, đều được an lạc, nghe danh nghe tiếng đều tiêu tan mọi sợ hãi, ai cũng kính lễ. Sám hối phát nguyện rồi, kính lễ Tam bảo:

Nam-mô Bảo Danh Phật. Nam-mô Chúng Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Vô Biên Danh Phật. Nam-mô Bất Hư Quang Phật. Nam-mô Thánh Thiên Phật. Nam-mo Trí Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Chúng Phật. Nam-mô Thiện Chướng Phật. Nam-mô Kiến Từ Phật. Nam-mô Hoa Quốc Phật. Nam-mô Pháp Ý Phật. Nam-mô Phong Hành Phật. Nam-mô Thiện Tư Danh Phật. Nam-mô Đa Minh Phật. Nam-mô Mật Chúng Phật. Nam-mô Công Đức Thủ Phật. Nam-mô Lợi Ý Phật. Nam-mô Vô Cụ Phật. Nam-mô Kiên Quán Phật. Nammô Trụ Pháp Phật. Nam-mô Châu Túc Phật. Nam-mô Giải Thoát Đức Phật. Nam-mô Diệu Thân Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nammô Pho Đức Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Phạm Tài Phật. Nam-mô Bảo Âm Phật. Nam-mô Chánh Trí Phật. Nam-mô Lực Đắc Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Hoa Xỉ Phật. Nam-mô Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Danh Bảo Phật. Nam-mô Hy Hữu Danh Phật. Nam-mô Thượng Giới Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Nhật Minh Phật. Nam-mô Phạm Thọ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thiên Phật. Nam-mô Lạc Trí Phật. Nam-mô Bảo Thiên Phật. Nam-mô Châu Tạng Phật. Nam-mô Đức Lưu Bố Phật. Nam-mô Trí Vương Phật. Nam-mô Vô Phược Phật. Nam-mô Kiên Pháp Phật. Nam-mô Thiên Đức Phật. Nam-mô Phạm Mâu-ni Phật. Nam-mô An Tường Hành Phật. Nammô Cần Tinh Tấn Phật. Nam-mô Kiên Mi Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Đảm Bặc Hoa Phật. Nam-mô Thiện Chúng Phật. Nam-mô Đế Tràng Phật. Nam-mô Đại Ái Phật. Nam-mô Tu Mạn Sắc Phật. Nam-mô Chúng Diệu Phật.

Nam-mô Khả Lạc Phật. Nam-mô Thế Lực Hành Phật. Nam-mô Thiện Định Nghĩa Phật. Nam-mô Ngưu Vương Phật. Nam-mô Diệu Tý Phật. Nam-mô Đại Xa Phật. Nam-mô Mãn Nguyện Phật. Nammô Bảo Âm Phật. Nam-mô Kim Cang Quân Phật. Nam-mô Phú Quý Phật. Nam-mô Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Đức Quang Phật. Nam-mô Tịnh Mục Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Tịnh Ý Phật. Nammô Tri Thứ Đệ Phật. Nam-mô Mãnh Oai Đức Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Nhật Quang Diệu Phật. Nam-mô Tịnh Tạng Phật. Nam-mô Phân Biệt Oai Phật. Nam-mô Vô Tổn Phật. Nam-mô Mật Khẩu Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Trì Minh Phật. Nam-mô Thiện Tịch Hành Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Đại Thỉnh Phật. Nam-mô Đức Pháp Phật. Nam-mô Nghiêm Độ Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Cao Xuất Phật. Nam-mô Diễm Xí Phật. Nam-mô Hoa Đức Phật. Nam-mô Bảo Nghiêm Phật. Nam-mô Thượng Thiện Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật. Nam-mô Lợi Tuệ Phật. (Hết năm tram hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.

Đệ tử chúng con quy mạng chí tâm sám hối.

Kế đến là sám hối tội trộm cắp. Trong kinh dạy, nếu vật của người thì người giữ gìn. Đối với những vật đó, một ngọn cỏ, một lá cây, người không cho thì không lấy, huống chi là trộm cắp. Chúng sinh chỉ thấy cái lợi trước mắt nên dùng đủ mọi cách bất chính để lấy đến nỗi khiến cho đời vị lai thọ quả báo tai ương. Vì vậy kinh dạy: Tội trộm cắp khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ thọ khổ. Hoặc tại súc sinh thì thọ thân trâu, ngựa, lừa, la, lạc đà… đem sức máu thịt của thân để đền trả nợ tiền kiếp cho người khác. Hoặc sinh trong loài người thì làm nô tỳ cho kẻ khác, y phục không đủ che thân, cơm không đủ nuôi mạng, bần cùng khốn khổ thật chẳng nên người. Trộm cướp đã có quả báo khổ đau như thế, vì vậy đệ tử chúng con chí thành quy y chư Phật.

Nam-mô Hải Đức Phật. Nam-mô Phạm Tướng Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Đa Diễm Phật. Nam-mô Vi Lam Vương Phật. Nam-mô Trí Xưng Phật. Nam-mô Giác Tưởng Phật. Nam-mô Công Đức Quang Phật. Nam-mô Thanh Lưu Bố Phật. Nam-mô Mãn Nguyệt Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Thiện Thành Vương Phật. Nam-mô Đăng Vương Phật. Nam-mô Điện Quang Phật. Nammô Quang Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Cụ Túc Tán Phật. Nam-mô Hoa Tạng Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Thân Đoan Nghiêm Phật. Nam-mô Tịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Oai Mãnh Quân Phật. Nam-mô Phước Oai Đức Phật. Nam-mô Lực Hành Phật. Nam-mô La-hầu Thiên Phật. Nam-mô Trí Tụ Phật. Nam-mô Điều Ngự Phật. Nam-mô Như Vương Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô La-hầu-la Phật. Nam-mô Đại Dược Phật. Nam-mô Túc Vương Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Đức Thủ Phật. Nam-mô Đắc-xoa-già Phật. Nam-mô Lưu Bố Vương Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Pháp Tạng Phật. Nam-mô Diệu Ý Phật. Nam-mô Đức Chủ Phật. Nam-mô Kim Cang Chúng Phật. Nam-mô Tuệ Đảnh Phật. Nam-mô Thiện Trú Phật. Nam-mô Ý Hành Phật. Nam-mô Phạm Âm Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Lôi Am Phật. Nam-mô Thông Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Âm Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Phạm Vương Phật. Nam-mô Ngưu Vương Phật. Nammô Lê-đà-mục Phật. Nam-mô Long Đức Phật. Nam-mô Thật Tướng Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Một Âm Phật. Nam-mô Hoa Đức Phật. Nam-mô Âm Đức Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Từ Phật. Nam-mô Dũng Trí Phật. Nam-mô Hoa Tích Phật. Nam-mô Hoa Khai Phật. Nam-mô Lực Hành Phật. Nam-mô Đức Tích Phật. Nam-mô Thượng Hình Sắc Phật. Nam-mô Minh Diệu Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Phật. Nam-mô Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Bồ-đề Vương Phật. Nam-mô Vô Tận Phật. Nam-mô Bồ-đề Nhãn Phật. Nam-mô Thân Sung Mãn Phật. Nam-mô Huệ Quốc Phật. Nam-mô Tối Thượng Phật. Nam-mô Thanh Lương Chiếu Phật. Nammô Tuệ Đức Phật. Nam-mô Diệu Âm Thanh Phật. Nam-mô Đạo Sư Phật. Nam-mô Vô Phá Tạng Phật. Nam-mô Thượng Thí Phật. Nammô Đại Tôn Phật. Nam-mô Trí Thế Phật. Nam-mô Đại Diễm Phật. Nam-mô Đế Vương Phật. Nam-mô Chế Lực Phật. Nam-mô Oai Đức Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Danh Văn Phật. Nam-mô Đoan Nghiêm Phật. Nam-mô Vô Trần Cấu Phật. Nam-mô Oai Nghi Phật. Nam-mô Sư Tử Quân Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nammô Danh Thanh Phật. Nam-mô Thù Thắng Phật. Nam-mô Đại Tạng Phật. Nam-mô Phước Đức Quang Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Đăng Vương Phật. (Hết sáu trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giơi Nhất Thiết Chư Phật.

Đệ tử chúng con quy mạng chí tâm sám hối.

Đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay hoặc trộm của cải báu vật của người khác, dùng dao nhọn cưỡng đoạt, hoặc dùng sức tự thân bức bách mà lấy, hoặc dựa vào công quyền, hoặc nhờ thế lực, hoặc dùng gông to, cùm lớn ép uổng người lương thiện, buôn gian, bán lận, tra khảo, đánh đập, làm cho kẻ ngay thành gian, vì vậy thân rơi vào lưới pháp luật; hoặc dối gạt lay của người khác, hao công lợi tư, hao tư lợi công, hao kia lợi đây, hao đây lợi kia, bớt kẻ khác thêm cho mình, miệng tâm keo kiệt; hoặc trốn thuế quan ải, thuế công, trốn nghĩa vụ. Những tội như vậy vô lượng vô biên, hôm nay đều xin sám hối. Hoặc là vật của Phật, Pháp, Tăng, hoặc vật của Tăng bốn phương, hoặc trộm lấy, dùng nhầm, ỷ thế không trả lại, hoặc mượn hoặc vay của người, hoặc đổi chác rồi quên luôn; hoặc sử dụng lẫn lộn của Tam bảo, hoặc tùy tiện dùng vật của Tăng chúng như thóc, gạo, củi, đậu, muối, tương, dấm, rau, quả, hạt, tiền, tre, cây, phướn, lọng, lụa, hương hoa, dầu, đèn… hoặc một mình dùng, hoặc cùng người khác dùng; hoặc lấy bơt hoa quả cúng Phật, dùng tràng hạt của Tăng, lấy của Tam bảo để làm lợi riêng cho mình. Những tội lỗi như thế vô lượng, vô biên, nay con chí thành cầu xin sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc tiếp đãi bạn bè, sư Tăng đồng học, cha mẹ, anh em, quyến thuộc cùng sống với nhau nhưng lại lừa dối nhau trong vô số nhu cầu; hoặc đối với hàng xóm láng giềng, thì dời rào, mở tường, xâm lấn nhà của người khác, làm biến đổi hình dạng, chiếm cứ ruộng vườn, nhân việc công mà lợi dụng cho việc tư, đoạt quán xá và ruộng đồng của người. Những tội lỗi như thế vô lượng, vô biên, nay con chí thành cầu xin sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc công thành phá ấp, đốt xóm, phá rào, bắt bán người lương thiện, dụ dỗ nô tỳ của người khác; hoặc ép uổng kẻ vô tội, khiến họ thân tan, máu chảy, bị gông cùm, xiềng xích, gia nghiệp tan tành, cốt nhục xa lìa, phân ly đôi nga, sinh tử biệt ly. Những tội như thế vô lượng, vô biên, nay con chí thành đều xin sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc buôn bán nhiều hàng hóa, quán xá kinh doanh, đấu nhỏ, cân thiếu, cắt bớt thước tấc, cắt xén cân lượng, đo lường dối trá, bảo xấu là tốt, trăm bề dối gạt, mưu cầu chút lợi. Những tội như thế vô lượng, vô biên, nay con chí thành đều xin sám hối.

Lại từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc đục vách, khoét tường, chận đường cướp giật, quỵt nợ, phụ tình, mặt trái với lòng, hoặc xâm đoạt vật của bốn loài quỷ thần, cầm thú, hoặc cậy nhờ thầy bói lấy của cải vật báu của người. Như vậy cho đến dùng lợi cầu lợi, cầu ác, cầu nhiều, không chán, không đủ. Những tội như thế vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành đều xin sám hối.

Đệ tử chúng con nguyện nhờ công đức phát sinh do sự sám hối về tội trộm cắp này mà đời đời kiếp kiếp, được báu như ý, dồi dào bảy báu, y phục tuyệt diệu, trăm vị cam lộ, đủ thứ thuốc thang, tùy ý cần dùng, vừa nghĩ liền có, tất cả chúng sinh đều không có ý tưởng trộm cắp, tất cả đều biết đủ, ít ham muốn, không mê, không nhiễm, thường ưa bố thí, hành đạo cứu tế, đầu mắt não tủy xem như nước dãi, và hồi hướng Bố thí Ba-la-mật đầy đủ.

Sám hối, phát nguyện rồi, quy mạng Tam bảo:

Nam-mô Trí Đảnh Phật. Nam-mô Thượng Thiên Phật. Nam-mô Địa Vương Phật. Nam-mô Chí Giải Thoát Phật. Nam-mô Kim Kế Phật. Nam-mô La-hầu Nhật Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Phật. Nam-mô Mâu-ni Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Kim Tế Phật. Nam-mô Công Đức Vương Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Đức Tý Phật. Nam-mô Ương-già-đà Phật. Nam-mô Mỹ Diệu Tuệ Phật. Nam-mô Vi Ý Phật. Nam-mô Chư Oai Đức Phật.

Nam-mô Sư Tử Phát Phật. Nam-mô Giải Thoát Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Tạng Phật. Nam-mô Trí Tụ Phật. Nam-mô Oai Tướng Phật. Nammô Đoạn Lưu Phật. Nam-mô Vô Ngại Tán Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Thiện Âm Phật. Nam-mô Sơn Vương Tướng Phật.

Nam-mô Pháp Đảnh Phật. Nam-mô Giải Thoát Đức Phật. Nam-mô Thiện Đoan Nghiêm Phật. Nam-mô Cát Thân Phật. Nam-mô Ái Ngư Phật. Nam-mô Sư Tử Lợi Phật. Nam-mô Hòa-lâu-na Phật. Nam-mô Sư Tử Pháp Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Ái Lạc Phật. Nam-mô Tán Bất Động Phật. Nam-mô Chúng Minh Vương Phật. Nam-mô Giác Ngộ Phật. Nam-mô Diệu Minh Phật. Nam-mô Ý Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Quang Chiếu Phật. Nam-mô Hương Đức Phật. Nam-mô Linh Hỷ Phật. Nam-mô Bất Hư Hành Phật. Nam-mô Diệt Nhuế Phật. Nam-mô Thượng Sắc Phật. Nam-mô Thiện Bộ Phật. Nammô Đại Âm Tán Phật. Nam-mô Tịnh Nguyện Phật. Nam-mô Nhật Thiên Phật. Nam-mô Lạc Tuệ Phật. Nam-mô Nhiếp Thân Phật. Nammô Oai Đức Thế Phật. Nam-mô Sát-lợi Phật. Nam-mô Đức Thừa Phật. Nam-mô Thượng Kim Phật. Nam-mô Giải Thoát Kế Phật. Nammô Lạc Pháp Phật. Nam-mô Trụ Hành Phật. Nam-mô Xả Kiêu Mạn Phật. Nam-mô Trí Tạng Phật. Nam-mô Phạm Hạnh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Vô Ưa Danh Phật. Nam-mô Đoan Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Tướng Quốc Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nammô Vô Biên Đức Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Tần-đầu-ma Phật. Nam-mô Trí Phú Phật. Nam-mô Phạm Tài Phật. Nam-mô Bảo Thủ Phật. Nam-mô Tịnh Căn Phật. Nam-mô Cụ Túc Luận Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Đề-sa Phật. Nam-mô Hữu Nguyệt Phật. Nam-mô Xuất Nê Phật. Nam-mô Đắc Trí Phật. Nam-mô Thượng Cát Phật. Nam-mô Tán-la Phật. Nammô Pháp Lạc Phật. Nam-mô Cầu Thắng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Thánh Phật. Nam-mô Võng Quang Phật. Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật. Nam-mô Danh Văn Phật. Nam-mô Lợi Tịch Phật. Nam-mô Giáo Hóa Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Chúng Đức Thượng Minh Phật. Nam-mô Bảo Đức Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. (Hết bảy trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.

Đệ tử chúng con chí thành quy mạng sám hối.

Kế đến sám hối tội tham ái. Trong kinh Phat dạy, chỉ vì tham dục mà bị nhốt trong ngục ngu si, chìm đắm trong sông sinh tử không thể ra được. Tất cả chúng sinh do nhân duyên năm dục mà từ xưa đến nay lưu chuyển nơi sinh tử. Mỗi một chúng sinh trong mỗi kiếp, xương cốt chồng chất như núi Tỳ-phú-la ở thành Vương xá, sữa mẹ đã uống như nước bốn biển, máu trong thân đã chảy còn hơn thế nữa, lệ khóc khi lục thân, cha mẹ, anh em, quyến thuộc qua đời như nước bốn biển. Vì vậy có câu: “Có ai thì sinh, ái hết thì diệt.” Cho nên biết rằng gốc của việc sinh tử là ái. Vì vậy, kinh dạy tội dâm dục có thể khiến cho chúng sinh chịu khổ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu sinh làm người thì vợ không trinh lương, có quyến thuộc không vừa ý. Dâm dục có những quả báo ác như thế nên đệ tử chúng con hôm nay chí thành quy y chư Phật:

Nam-mô La-hầu Phật. Nam-mô Cam Lộ Minh Phật. Nam-mô Diệu Ý Phật. Nam-mô Đại Minh Phật. Nam-mô Nhất Thiet Phật. Nam-mô Lạc Trí Phật. Nam-mô Sơn Vương Phật. Nam-mô Tịch Diệt Phật. Nam-mô Đức Tụ Lực Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nammô Diệu Âm Thanh Phật. Nam-mô Diệu Hoa Phật. Nam-mô Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Công Đức Oai Tụ Phật. Nam-mô Trí Vô Đẳng Phật. Nam-mô Cam Lộ Âm Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Lợi Tuệ Phật. Nam-mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật. Nam-mô Thắng Âm Phật. Nam-mô Lê-đà Hành Phật. Nam-mô Thiện Nghĩa Phật. Nam-mô Vô Quá Phật. Nam-mô Hành Thiện Phật. Nam-mô Hoa Tạng Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Thiện Tế Phật. Nam-mô Chúng Vương Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Lạc Tri Phật. Nam-mô Biện Tài Nhật Phật. Nammô Danh Văn Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Thượng Ý Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Đại Kiến Phật. Nam-mô Phạm Âm Phật. Nam-mô Thiện Âm Phật. Nam-mô Huệ Tế Phật. Nam-mô Vô Đẳng Âm Phật. Nam-mô Kim Cang Quân Phật. Nam-mô Bồ-đề Ý Phật. Nam-mô Thọ Vương Phật. Nam-mô Bàn Đà Âm Phật. Nam-mô Phước Đức Lực Phật. Nam-mô Thế Đức Phật. Nam-mô Thánh Ái Phật. Nam-mô Thế Hành Phật. Nam-mô Hổ Phách Phật. Nam-mô Lôi Âm Vân Phật. Nam-mô Thiện Ái Mục Phật. Nam-mô Thiện Trí Phật. Nam-mô Cụ Túc Phật. Nam-mô Đức Tích Phật. Nam-mô Đại Âm Phật. Nam-mô Pháp Tướng Phật. Nammô Trí Âm Phật. Nam-mô Hư Không Phật. Nam-mô Từ Âm Phật. Nam-mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật. Nam-mô Công Đức Quang Phật. Nam-mô Thánh Vương Phật. Nam-mô Chúng Ý Phật. Nam-mô Biện Tài Luận Phật. Nam-mô Thiện Tịch Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Nhật Danh Phật. Nam-mô Công Đức Tập Phật. Nam-mô Hoa Đức Tướng Phật. Nam-mô Biện Tài Quốc Phật. Nam-mô Bảo Thí Phật. Nam-mô Ái Nguyệt Phật. Nam-mô Bất Cao Phật. Nam-mô Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam-mô Đẳng Định Phật. Nam-mô Bất Hoại Phật. Nam-mô Diệt Cấu Phật. Nam-mô Bất Thất Phương Phật. Nam-mô Vô Nhiêu Phật. Nam-mô Diệu Diện Phật. Nam-mô Trí Chế Trụ Phật. Nam-mô Pháp Sư Vương Phật. Nam-mô Đại Thiên Phật. Nam-mô Thân Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Thế Cúng Dường Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Tam Thế Cúng Dường Phật. Nam-mô Ứng Nhật Tạng Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Thượng Trí Nhân Phật. Nam-mô Chân Kế Phật. Nam-mô Tín Cam Lộ Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. (Hết tám trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.

Đệ tử chúng con chí tâm quy mạng sám hối.

Đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc thông dâm thê thiếp người, hoặc cưỡng đoạt phụ nữ, xâm phạm trinh tiết, làm ô Tỳ-kheo-ni, phá phạm hạnh người, cưỡng ép vô đạo, tâm nhiễm nhìn tà, nói năng cười cợt; lại làm nhục gia môn, ô danh hiền thiện; hoặc lại đối với năm loại người nam, khởi hạnh bất tịnh. Những tội như thế vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành cầu xin sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc mắt bị sắc mê hoặc, ái nhiễm các loại trang sức báu như ngọc đen, vàng, hồng, xanh, đỏ, tía; hoặc chấp lấy tướng cao, thấp, đen, trắng của nam, nữ mà khởi tưởng phi pháp; tai thích nghe tiếng xướng ca, âm nhạc như cung, thương, huyền, quản, hoặc chấp thủ tướng của tiếng khóc cười, nói năng của nam, nữ mà khởi tưởng phi pháp; hoặc mũi ngửi mùi hương thơm, mùi xạ hương, mùi lan, mùi uất kim, mùi tô hợp mà khởi tưởng phi pháp; hoặc lưỡi nếm vị ngon, ngọt, béo của máu thịt chúng sinh để nuôi lớn bốn đại, tăng thêm gốc khổ mà khởi tưởng phi pháp; hoặc ưa thích hoa hòe, thêu thùa, lụa là đẹp đẽ, tất cả loại y phục mỹ lệ, bảy báu, trơn láng mịn màng mà khởi tưởng phi pháp; hoặc ý nhiều loạn tưởng hướng về điều sai trái. Có sáu tưởng này tạo tội rất nặng. Những tội như thế vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn Pháp, Thánh chúng đều xin sám hối.

Đệ tử chúng con nguyện nhơ công đức phát sinh do sám hối tội lỗi dâm dục, đời đời kiếp kiếp tự nhiên hóa sinh, không do bào thai, thanh tịnh trong sáng, tướng tốt sáng ngời, sáu căn thông lợi lanh lẹ, phân minh, hiểu rõ tham ái giống như gông cùm xiềng xích. Quán sáu trần như huyễn, như hóa, đối với cảnh năm dục quyết định xa lìa, cho đến trong mộng cũng không khởi tưởng tà. Các duyên trong ngoài hoàn toàn không thể động. Nguyện đem công đức sám hối về nhãn căn, xin cho mắt này thấu rõ Pháp thân thanh tịnh bất nhị của chư Phật, Bồ-tát trong mười phương. Nguyện đem công đức sám hối nhĩ căn, xin cho lỗ tai này nghe rõ chánh pháp, của chư Phật Hiền thánh trong mười phương đã nói, làm đúng theo lời dạy. Nguyện đem công đức sám hối tỷ căn, xin cho lỗ mũi thường nghe được mùi hương Hương tích nhập nơi pháp vị, xả bỏ ô uế bất tịnh của sinh tử. Nguyện đem công đức sám hối thiệt căn, xin cho lưỡi này thường được nếm món ăn thiền duyệt pháp hỷ, không tham vị máu thịt của chúng sinh. Nguyện đem công đức sám hối thân căn, xin cho thân này mặc áo Như Lai, mang giáp nhẫn nhục, nằm giường vô úy, ngồi tòa bốn Thiền. Nguyện đem công đức sám hối ý căn, xin cho ý này thành tựu mười tưởng, thấu suốt năm minh, quán sâu hai đế, thông lý bình đẳng, từ tuệ phương tiện khởi mười diệu hạnh, vào dòng nước pháp, niệm niệm thêm sáng, hiển phát đại vô sinh nhẫn của Như Lai.

Phát nguyện rồi quy mạng Tam bảo.

Nam-mô Bảo Kiên Minh Phật. Nam-mô Lê-đà Bộ Phật. Nammô Tùy Mục Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Minh Lực Phật. Nam-mô Công Đức Tụ Phật. Nam-mô Cụ Túc Đức Phật. Nammo Sư Tử Hành Phật. Nam-mô Cao Xuất Phật. Nam-mô Hoa Thí Phật. Nam-mô Châu Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Ái Trí Phật. Nam-mô Bàn-đà Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Hư Hành Phật. Nam-mô Sinh Pháp Phật. Nam-mô Tướng Minh Phật. Nam-mô Tư Duy Lạc Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Tri Đạo Lý Phật. Nam-mô Đa Văn Hải Phật. Nam-mô Trì Hoa Phật. Nam-mô Bất Tùy Thế Phật. Nam-mô Hỷ Chúng Phật. Nam-mô Khổng Tước Âm Phật. Nam-mô Bất Thoái Một Phật. Nam-mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật. Nam-mô Oai Nghi Tế Phật. Nam-mô Chư Thiên Lưu Bố Phật. Nammô Bảo Bộ Phật. Nam-mô Hoa Thủ Phật. Nam-mô Oai Đức Phật. Nam-mô Phá Oán Tặc Phật. Nam-mô Phú Đa Văn Phật. Nam-mô Diệu Quốc Phật. Nam-mô Hoa Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Trí Phật. Nam-mô Nguyệt Xuất Phật. Nam-mô Diệt Ám Phật. Nam-mô Vô Động Phật. Nam-mô Thứ Đệ Hành Phật. Nam-mô Âm Thanh Trị Phật. Nam-mô Phước Đức Đăng Phật. Nam-mô Kiều-đàm Phật. Nammô Thế Lực Phật. Nam-mô Thân Tâm Trụ Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Giác Ý Hoa Phật. Nam-mô Thượng Cát Phật. Nam-mô Thiện Oai Đức Phật. Nam-mô Trí Lực Đức Phật. Nam-mô Thiện Đăng Phật. Nam-mô Kiên Hành Phật. Nam-mo Thiên Âm Phật. Nam-mô Lạc An Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Giới Minh Phật. Nam-mô Trụ Giới Phật. Nammô Vô Cấu Phật. Nam-mô Kiên Xuất Phật. Nam-mô An-xà-na Phật. Nam-mô Tăng Ích Phật. Nam-mô Hương Minh Phật. Nam-mô Vi Lam Minh Phật. Nam-mô Niệm Vương Phật. Nam-mô Mật Bát Phật. Nammô Vô Ngại Tướng Phật. Nam-mô Chí Diệu Đạo Phật. Nam-mô Tín Giới Phật. Nam-mô Lạc Bảo Phật. Nam-mô Minh Pháp Phật. Nam-mô Cụ Oai Đức Phật. Nam-mô Đại Từ Phật. Nam-mô Thượng Từ Phật. Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật. Nam-mô Cam Lộ Vương Phật. Nam-mô Di-lâu Minh Phật. Nam-mô Thánh Tán Phật. Nam-mô Quảng Chiếu Phật. Nam-mô Oai Đức Phật. Nam-mô Kiến Minh Phật. Nam-mô Thiện Hành Báo Phật. Nam-mô Thiện Hỷ Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Bảo Minh Phật. Nam-mô Oai Nghi Phật. Nam-mô Lạc Phước Đức Phật. Nam-mô Công Đức Hải Phật. Nam-mô Tận Tướng Phật. Nam-mô Đoạn Ma Phật. Nam-mô Tận Ma Phật. Nam-mô Quá Suy

Đạo Phật. Nam-mô Bất Hoài Ý Phật. Nam-mô Thủy Sinh Phật. Nammô Tịnh Ma Phật. Nam-mô Chúng Thượng Vương Phật. Nam-mô Ái Minh Phật. Nam-mô Phước Đăng Phật. Nam-mô Bồ-đề Tướng Phật. Nam-mô Trí Âm Phật. (Hết chín trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.

Đệ tử chúng con chí tâm quy mạng sám hối. Đã sám hối các nghiệp chướng xong, kế đến sám hối tất cả các chướng trong Phật, Pháp, Tăng.

Trong kinh Phật nói: Thân người khó được, pháp Phật khó nghe, chúng Tăng khó gặp, lòng tin khó sinh, sáu căn khó đủ, bạn lành khó có. Nhưng nay, trước đã từng gieo trồng căn lành, được thọ thân người, sáu căn đầy đủ, lại gặp bạn lành, được nghe chánh pháp. Ở khoảng trung gian không hết lòng tinh tấn, nên e sợ vị lai sẽ chìm đắm lâu dài nơi vạn khổ, không hẹn ra khỏi. Vì vậy ngày nay hết sức hổ thẹn, đều xin sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, luôn bị vô minh che tâm, phiền não chướng ý, thấy hình tượng Phật không hết lòng cung kính, khinh miệt chúng Tăng, tàn hại bạn lành, phá tháp đập chùa, thiêu đốt hình tượng, làm Phật chảy máu. Hoặc mình ở nhà đẹp, để tôn tượng nơi tồi tàn, làm cho khói un, nắng táp, sương rơi, bụi bám, chim chuột đục khoét, cùng ở cùng ngủ không từng lễ kính. Hoặc thân tượng trần trụi, không ai trang hoàng, hoặc che đèn đuốc, hoặc đóng cửa chùa, che hào quang Phật. Những tội như thế, ngày nay đều xin sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc đối với pháp kinh, dùng tay bất tịnh cầm nắm, hoặc bỏ trong rương trùng cắn hư nát, đầu gáy rời rạc, bộ loại lộn mất, hoặc khâu chỗ thiếu sót, nhầm chỉ mục bị hư rách, tự không thể tu bổ, không chịu lưu truyền. Những tội như vậy vô lượng, vô biên. Vì vậy, đệ tử hôm nay chí thành quy y chư Phật.

Nam-mô Thiện Diệt Phật. Nam-mô Phạm Mạng Phật. Nam-mô Trí Hỷ Phật. Nam-mô Thần Tướng Phật. Nam-mô Như Chúng Vương Phật. Nam-mô Trì Tướng Phật. Nam-mô Ái Nhật Phật. Nam-mô Lahầu Nguyệt Phật. Nam-mô Hoa Minh Phật. Nam-mô Dược Sư Thượng Phật. Nam-mô Trì Thế Lực Phật. Nam-mô Phước Đức Minh Phật. Nam-mô Hỷ Minh Phật. Nam-mô Hảo Âm Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Phạm Âm Phật. Nam-mô Thiện Nghiệp Phật. Nam-mô Âm Vô Thố Phật. Nam-mô Đại Thí Phật. Nam-mô Danh Tán Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Đức Lưu Bố Phật. Nam-mô Chúng Tướng Phật. Nam-mô Đức Thọ Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Biên Biện Tướng Phật. Nam-mô Diệt Si Phật. Nam-mô Biện Ý Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Lê-đà Pháp Phật. Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. Nam-mô Độ Ưu Phật. Nam-mô Lạc An Phật. Nam-mô Thế Ý Phật. Nam-mô Ái Thân Phật. Nam-mô Diệu Túc Phật. Nam-mô Ưubát-la Phật. Nam-mô Hoa Anh Phật. Nam-mô Vôn Biện Quang Phật. Nam-mô Tín Thánh Phật. Nam-mô Đức Tinh Tấn Phật. Nam-mô Chân Thật Phật. Nam-mô Thiên Chủ Phật. Nam-mô Lạc Cao Âm Phật. Nam-mô Tín Tịnh Phật. Nam-mô Bà-kỳ-la-đà Phật. Nam-mô Phước Đức Am Phật. Nam-mô Diễm Xí Phật. Nam-mô Vô Biên Đức Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Tín Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tụ Thành Phật. Nam-mô Sư Tử Du Phật. Nam-mô Hạnh Minh Phật. Nam-mô Long Âm Phật. Nam-mô Trì Luân Phật. Nam-mô Tai Thành Phật. Nam-mô Thế Ái Phật. Nam-mô Pháp Danh Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Danh Phật. Nam-mô Vân Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Đạo Phật. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Hư Không Âm Phật. Nammô Hư Không Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Châu Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Tài Phật. Nam-mô Đăng Diễm Phật. Nam-mô Bảo Âm Thanh Phật. Nam-mô Nhân Chủ Vương Phật. Nam-mô Lahầu Thủ Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Bảo Danh Văn Phật. Nam-mô Đắc Lợi Phật. Nam-mô Biến Kiến Phật. Nam-mô Thế Hoa Phật. Nam-mô Cao Đảnh Phật. Nam-mô Vô Biên

Biện Tài Thành Phật. Nam-mô Sai Biệt Tri Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Nha Phật. Nam-mô Lê-đà Bộ Phật. Nam-mô Phước Đức Phật. Nammô Pháp Đăng Cái Phật. Nam-mô Mục-kiền-liên Phật. Nam-mô Vô Ưu Quốc Phật. Nam-mô Ý Tư Duy Phật. Nam-mô Lạc Bồ-đề Phật. Nam-mô Pháp Thiên Kỉnh Phật. Nam-mô Đoạn Thế Lực Phật. Nammô Cực Thế Lực Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Kiên Âm Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Diệu Nghĩa Phật. Nam-mô Thọ Tịnh Phật. Nam-mô Tàm Quý Nhan Phật. Nam-mô Diệu Kế Phật.

Nam-mô Dục Lạc Phật. Nam-mô Lâu Chí Phật. (Hết một ngàn hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.

Đệ tử chúng con chí tâm quy mạng sám hối.

Đệ tử chúng con từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, trong khoảng trung gian, theo tâm tạo tội, theo ý gây lỗi, việc làm trái nghịch, nhiều điều sai phạm, đi đường ba chướng, vào rừng tám tà, lên đài phiền não, thăng điện vô minh, khiến cho ao thiền khô cạn, chẳng nở được hoa sen trí tuệ, cây giới tàn suy, chẳng sinh hoa lá Tam-muội. Tuổi trẻ phóng dật tạo tội vô lượng, vô biên, vô minh che tâm tạo tội chẳng ít, mười ác năm nghịch số như cát bụi, tội lỗi của ba nghiệp, sáu căn thật khó nói hết, do tội chướng này, tai ương lụy đến thân sau. Nghiệp báo đời sau sẽ đọa vào địa ngục. Khi ấy quỷ đầu trâu gầm rống, dẫn đến núi đao, ngục tốt chau mày xua đến rừng kiếm, một ngày một đêm trải qua vạn lần sống chết, thịt nát trong chảo nước sôi, xương tan bên trụ đồng đỏ. Loài chim mỏ sắt mổ gắp con ngươi, chó đồng răng nhọn ngoạm lấy thân đầu, băng lạnh than hồng, nấu chiên nướng đốt, cối giã đá mài, lưỡi cày, cưa dứt. Những nỗi khổ như vậy vô lượng, vô biên không thể kể đủ, không thể nói hết. Đệ tử chúng con, nay ở trước Phật, Pháp, Tăng nơi mười phương có bao nhiêu tội chướng đều phơi bày hết, thành tâm sám hối. Những tội đã tạo hoàn toàn nhờ sám hối mà tiêu diệt. Những tội chưa tạo thì từ nay về sau quyết chẳng dám tạo. Sám hối phát nguyện rồi, quy mạng lễ Tam bảo.

Trong Hiền kiếp này, chư Phật xuất thế, danh hiệu như thế. Nếu ai nghe một ngàn danh hiệu Phật này thì không sợ lầm lẫn, quyết chứng đắc Niết-bàn. Các người có trí nghe danh hiệu Phật thì nên nhất tâm chớ theo phóng dật, siêng hành tinh tấn. Nếu đánh mất duyên này lại bị đọa vào nẻo ác, chịu các khổ não. An trú trì giới, tùy thuận đa văn, thường ưa viễn ly, đầy đủ nhẫn sâu, người ấy có thể gặp gỡ ngàn Phật. Nếu ai trì tụng danh hiệu ngàn Phật thì diệt được các tội dồn lại trong vô lượng vô số kiếp, chắc chắn chứng đắc trí tuệ vô ngại, thần thông Tam-muội và các pháp môn, các Đà-la-ni, tất cả kinh sách và đủ loại trí tuệ, tùy nghi thuyết pháp, chớ sinh khi dối, lìa khỏi lợi danh, chớ ôm lòng ganh ghét, hành sáu hòa kỉnh, hành giả như vậy, chóng đắc pháp Tam-muội.

KINH HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT DANH ([3])

Bấy giờ, Bồ-tát Hỷ Vương bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Nay ở trong chúng hội này có Đại Bồ-tát nào đắc Tam-muội ấy, cũng đắc tám vạn bốn ngàn môn Ba-la-mật, các môn Tam-muội, các môn Đà-la-ni chăng?

Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Nay trong chúng hội này có Bồ-tát Đại sĩ đắc Tam-muội ấy, cũng có thể nhập tám vạn bốn ngàn các Ba-la-mật và các môn Tammuội, các môn Đà-la-ni. Các Bồ-tát này ở trong Hiền kiếp đều sẽ đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trừ bốn Đức Như Lai đã thành Phật trong kiếp này rồi.

Bồ-tát Hỷ Vương lại bạch Phật:

–Cúi xin Như Lai giảng nói danh hiệu của các Bồ-tát này làm cho thế gian được nhiều lợi ích, an ổn, lợi lạc cho chư Thiên, và để hộ trì pháp Phật khiến cho tồn tại lâu dài, vì các Bồ-tát vị lai, hiển bày ánh sáng của giáo pháp, cầu đạo Vô thượng tâm không mệt mỏi.

Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Nay ông hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ giảng nói cho ông.

–Cúi xin Thế Tôn giảng nói. Chúng con muốn nghe!

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói danh hiệu của chư Phật.

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. Nam-mô Câu-na-hàm Mâu-ni Phật.

Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nammô Di-lặc Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Minh Diễm Phật. Nam-mô Mâu-ni Phật. Nam-mô Diệu Hoa Phật. Nam-mô Hoa Thị Phật. Nam-mô Thiện Tú Phật. Nam-mô Đạo Sư Phật. Nam-mô Đại Tý

Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Tú Vương Phật. Nam-mô Tu Dược Phật. Nam-mô Danh Tưởng Phật. Nam-mô Đại Minh Phật. Nam-mô Diễm Kiên Phật. Nam-mô Chiếu Diệu Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Thị Phật. Nam-mô Chúng Diễm Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Đề-sa Phật. Nam-mô Minh Diệu Phật. Nam-mô Trì Man Phật. Nam-mô Công Đức Minh Phật. Nam-mô Thị Nghĩa Phật. Nam-mô Đăng Diệu Phật. Nam-mô Hưng Thạnh Phật. Nam-mô Dược Sư Phật. Nam-mô Thiện Nhu Phật. Nam-mô Bạch Hào Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Phước Oai Đức Phật. Nam-mô Bất Khả Hoại Phật. Nam-mô Đức Tướng Phật. Nam-mô La-hầu Phật. Nam-mô Chúng Sinh Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Tế Phật. Nam-mô Bất Cao Phật. Nam-mô Tác Minh Phật. Nam-mô Đại Sơn Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Tương Chúng Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nammô Trân Bảo Phật. Nam-mô Hoa Nhật Phật. Nam-mô Quân Lực Phật. Nam-mô Hương Diễm Phật. Nam-mô Nhân Ái Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Phạm Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Long Đức Phật. Nam-mô Kiên Bộ Phật. Nam-mô Bất Hư Kiến Phật. Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Bất Thoái Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Thắng Tri Phật. Nam-mô Pháp Thị Phật. Nammô Hỷ Vương Phật. Nam-mô Diệu Ngự Phật. Nam-mô Ái Tác Phật. Nam-mô Đức Tý Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Quán Thị Phật. Nam-mô Vân Âm Phật. Nam-mô Thiện Tư Phật. Nam-mô Thiện Cao Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Nguyệt Tướng Phật. Nam-mô Đại Danh Phật. Nam-mô Châu Kế Phật. Nam-mô Oai Mãnh Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Phật. Nam-mô Đức Thọ Phật. Nam-mô Hoang Thích Phật. Nam-mô Tuệ Tụ Phật. Nam-mô An Trú Phật. Nam-mô Hữu Ý Phật. Nam-mô Ương-già-đà Phật. Nam-mô Vô Lượng Ý Phật. Nam-mô Diệu Sắc Phật. Nam-mô Đa Trí Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Giới Phật. Nam-mô Cát Tường Phật. Nam-mô Thật Tướng Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Na-ladiên Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Đức Kỉnh Phật. (Hết một trăm hiệu Phật)

Nam-mô Phạm Đức Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Hoa Thiên Phật. Nam-mô Thiện Tư Nghị Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Văn Ý Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Tụ Phật. Nam-mô Kim Cang Tướng Phật. Nam-mô Câu Lợi Ích Phật. Nam-mô Du Hý Thần Thông Phật. Nam-mô Ly Ám Phật. Nam-mô Danh Thiên Phật. Nam-mô Di-lâu Tướng Phật. Nam-mô Chúng Minh Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật. Nam-mô Kim Cang Thuẩn Phật. Nam-mô Châu Giác Phật. Nam-mô Đức Tán Phật. Nammô Nhật Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Nhật Minh Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Vi Lam Vương Phật. Nam-mô Phước Tạng Phật. Nam-mô Kiến Hữu Biên Phật. Nammô Điển Minh Phật. Nam-mô Kim Sơn Phật. Nam-mô Sư Tử Đức Phật. Nam-mô Thắng Tướng Phật. Nam-mô Minh Tán Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Cụ Túc Tán Phật. Nam-mô Ly Úy Sư Phật. Nam-mô Ứng Thiên Phật. Nam-mô Đại Đăng Phật. Nam-mô Thế Minh Phật. Nam-mô Diệu Âm Phật. Nam-mô Trì Thượng Công Đức Phật. Nam-mô Cám Thân Phật. Nam-mô Sư Tử Giáp Phật. Nammô Bảo Tán Phật. Nam-mô Chúng Vương Phật. Nam-mô Du Bộ Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Pháp Sai Biệt Phật. Nam-mô Thượng Tôn Phật. Nam-mô Cực Cao Đức Phật. Nam-mô Thượng Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Lạc Hý Phật. Nam-mô Long Minh Phật. Nam-mô Hoa Sơn Phật. Nam-mô Long Hỷ Phật. Nam-mô Hương Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Bảo Diễm Sơn Phật. Nam-mô Thiên Lực Phật. Nammô Đức Man Phật. Nam-mô Long Thủ Phật. Nam-mô Nhân Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thiện Hành Ý Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhật Phật. Nam-mô Thật Ngữ Phật. Nam-mô Trì Cự Phật. Nam-mô Định Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Hình Phật. Nammô Minh Chiếu Phật. Nam-mô Tối Thắng Đăng Phật. Nam-mô Đoạn Nghi Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Bất Hư Bộ Phật. Nam-mô Giác Ngộ Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô Sơn Chủ Vương Phật. Nam-mô Thiện Oai Nghi Phật. Nam-mô Biến Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Danh Phật. Nam-mô Bảo Thiên Phật. Nam-mô Diệt Quá Phật. Nam-mô Trì Cam Lộ Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Châu Minh Phật. Nam-mô Sơn Đảnh Phật. Nam-mô Đáo Bỉ

Ngạn Phật. Nam-mô Pháp Tích Phật. Nam-mô Định Nghĩa Phật. Nammô Thí Nguyện Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Mãn Ý Phật. Nam-mo Thượng Tán Phật. Nam-mô Từ Đức Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Phạm Thiên Phật. Nammô Hoa Minh Phật. Nam-mô Thân Sai Biệt Phật. Nam-mô Pháp Minh Phật.

Nam-mô Vô Tận Kiến Phật. (Hết hai trăm hiệu Phật)

Nam-mô Đức Tịnh Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Bảo Đăng Phật. Nam-mô Bảo Đang Phật. Nam-mô Thượng Danh Phật. Nam-mô Tác Danh Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Vi Lam Phật. Nam-mô Sư Tử Thân Phật. Nam-mô Minh Ý Phật. Nammô Vô Năng Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Phẩm Phật. Nam-mô Hải Tuệ Phật. Nam-mô Đắc Thế Phật. Nam-mô Biên Hành Phật. Nam-mô Khai Hoa Phật. Nam-mô Tịnh Cấu Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam-mô Dũng Lực Phật. Nam-mô Phu Túc Phật. Nam-mô Phước Đức Phật. Nam-mô Tùy Thời Phật. Nam-mô Khánh Âm Phật. Nam-mô Công Đức Kính Phật. Nam-mô Quảng Ý Phật. Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật. Nam-mô Tài Thiên Phật. Nam-mô Tịnh Đoạn Nghi Phật. Nam-mô Vô Lượng Trì Phật. Nam-mô Diệu Lạc Phật. Nam-mô Bất Phụ Phật. Nam-mô Vô Trú Phật. Nam-mô Đắc-xoa-ca Phật. Nam-mô Chúng Thủ Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Đa Đức Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Đức Phật. Nam-mo Nghĩa Ý Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Đoạn Ác Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Thiện Điều Phật. Nam-mô Danh Đức Phật. Nam-mô Hoa Đức Phật. Nam-mô Dũng Đắc Phật. Nam-mô Kim Cang Quân Phật. Nam-mô Đại Đức Phật. Nam-mô Tịch Diệt Ý Phật. Nam-mô Vô Biên Âm Phật. Nammô Đại Oai Quang Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Vô Sở Phụ Phật. Nam-mô Ly Nghi Hoặc Phật. Nam-mô Điện Tướng Phật. Nam-mô Cung Kính Phật. Nam-mô Oai Đức Thủ Phật. Nam-mô Trí Nhật Phật. Nam-mô Thượng Lợi Phật. Nam-mô Tu-di Đảnh Phật. Nam-mô Tịnh Tâm Phật. Nam-mô Trị Oán Tặc Phật. Nam-mô Ly Kiêu Phật. Nam-mô Ứng Tán Phật. Nam-mô Trí Thứ Phật. Nam-mô Na-la Đạt Phật. Nam-mô Thường Lạc Phật. Nam-mô Bất Thiểu Quốc Phật. Nam-mô Thiên Danh Phật. Nam-mô Vân Đức Phật. Nam-mô Thậm Lương Phật. Nam-mô Đa Công Đức Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Đảnh Kế Phật. Nam-mô Lạc Thiền Phật. Nam-mô Vô Sở Thieu Phật. Nam-mô Du Hý Phật. Nam-mô Đức Bảo Phật. Nam-mô Ứng Danh Xưng Phật. Nam-mô Hoa Thân Phật. Nam-mô Đại Âm Thanh Phật. Nam-mô Biện Tài Tán Phật. Nam-mô Kim Cang Châu Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Châu Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Đại Vương Phật. Nam-mô Đức Cao Hạnh Phật. Nam-mô Cao Danh Phật. Nam-mô Bách Quang Phật. Nam-mô Hỷ Duyệt Phật. Nam-mô Long Bộ Phật. Nam-mô Ý Nguyện Phật. Nam-mô Diệu Bảo Phật. Nam-mô Diệt Dĩ Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Điều Ngự Phật. Nam-mô Hỷ Tự Tại Phật. Nammô Bảo Kế Phật. Nam-mô Ly Sơn Phật. Nam-mô Tịnh Thiên Phật. (Hết ba trăm hiệu Phật)

Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Tịnh Danh Phật. Nam-mô Oai Đức Tịch Phật. Nam-mô Ái Tướng Phật. Nam-mô Đa Thiên Phật. Nam-mô Tu Diễm Ma Phật. Nam-mô Thiên Oai Phật. Nam-mô Diệu Đức Vương Phật. Nam-mô Bảo Bộ Phật. Nam-mô Sư Tử Phần Phật. Nam-mô Tối Tôn Thắng Phật. Nam-mô Nhân Vương Phật. Nam-mô Chiên-đàn Vân Phật. Nam-mô Cám Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Oai Đức Phật. Nam-mô Đức Thừa Phật. Nam-mô Giác Tưởng Phật. Nammô Hỷ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hương Tế Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Ly Ái Phật. Nam-mô Từ Tướng Phat. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Kiên Khải Phật. Nam-mô Oai Đức Mãnh Phật. Nam-mô Châu Khải Phật. Nam-mô Nhân Hiền Phật. Nam-mô Thiện Thệ Nguyệt Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam-mô Quán Sát Tuệ Phật. Nam-mô Chánh Sinh Phật. Nam-mô Cao Thắng Phật. Nam-mô Nhật Quán Phật. Nam-mô Bảo Danh Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Sơn Quang Phật. Nam-mô Đức Tụ Vương Phật. Nam-mô Cúng Dường Danh Phật. Nammô Phật Tán Phat. Nam-mô Thí Minh Phật. Nam-mô Điển Đức Phật. Nam-mô Bảo Ngữ Phật. Nam-mô Cứu Mạng Phật. Nam-mô Thiện Giới Phật. Nam-mô Thiện Chúng Phật. Nam-mô Kiên Cố Tuệ Phật.

Nam-mô Phá Hữu Ám Phật. Nam-mô Thiện Thắng Phật. Nam-mo Sư Tử Quang Phật. Nam-mô Chiếu Minh Phật. Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật. Nam-mô Lợi Tuệ Phật. Nam-mô Châu Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Bất Phá Luận Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Châu Luân Phật. Nam-mô Kim Cang Tuệ Phật. Nam-mô Cát Thủ Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Diễm Phật. Nam-mô La-hầu Thủ Phật. Nam-mô Lạc Bồ-đề Phật. Nam-mô Đẳng Quang Phật. Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật. Nam-mô Thế Tối Diệu Phật. Nam-mô Tự Tại Danh Phật. Nam-mô Thập Thế Lực Phật. Nam-mô Hỷ Lực Vương Phật. Nam-mô Đức Thế Lực Phật. Nam-mô Tối Thắng Đảnh Phật. Nam-mô Đại Thế Lực Phật. Nam-mô Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Chân Hạnh Phật. Nam-mô Thượng An Phật. Nam-mô Kim Cang Tri Sơn Phật. Nam-mô Đại Quang Phật. Nam-mô Diệu Đức Tạng Phật. Nam-mô Quảng Đức Phật. Nam-mô Bảo Võng Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Phước Đức Minh Phật. Nam-mô Tạo Khải Phật. Nam-mô Thành Thủ Phật. Nammô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Tập Bảo Phật. Nam-mô Đại Hải Trí Phật. Nam-mô Trì Địa Đức Phật. Nam-mô Nghĩa Ý Mãnh Phật. Nammô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Đức Luân Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Lợi Ích Phật. Nam-mô Thế Nguyet Phật. Nam-mô Mỹ Âm Phật. Nam-mô Phạm Tướng Phật. Nam-mô Chúng Sư Thủ Phật. Nam-mô Sư Tử Hạnh Phật. Nam-mô Nan Thí Phật. Nam-mô Ứng Cúng Phật. (Hết bốn trăm hiệu Phật)

Nam-mô Minh Oai Đức Phật. Nam-mô Đại Quang Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Bảo Nghiêm Phật. Nam-mô Chúng Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Vô Biên Danh Phật. Nam-mô Bất Hư Quang Phật. Nam-mô Thánh Thiên Phật. Nam-mô Trí Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Chúng Phật. Nam-mô Thiện Chướng Phật. Nam-mô Kiến Từ Phật. Nam-mô Hoa Quốc Phật. Nam-mô Pháp Ý Phật. Nam-mô Phong Hành Phật. Nam-mô Thiện Tư Minh Phật. Nam-mô Đa Minh Phật. Nam-mô Mật Chúng Phật. Nam-mô Quang Vương Phật. Nam-mô Công Đức Thủ Phật. Nam-mô Lợi Ý Phật. Nam-mô Vô Cụ Phật. Nam-mô Kiên Quán Phật. Nam-mô Trụ Pháp Phật. Nam-mô Châu Túc Phật. Nam-mô Giải Thoát Đức Phật. Nam-mô Diệu Thân Phật. Nam-mô Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Phổ Đức Phật. Nam-mô Phạm Tài Phật. Nam-mô Thật Âm Phật.

Nam-mô Chánh Trí Phật. Nam-mô Lực Đắc Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Tịnh Hoa Phật. Nam-mô Hỷ Nhãn Phật. Nam-mô Hoa Xỉ Phật. Nam-mô Công Đức Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Minh Bảo Phật. Nam-mô Hy Hữu Danh Phật. Nam-mô Thượng Giới Phật. Nammô Ly Dục Phật. Nam-mô Tự Tại Thiên Phật. Nam-mô Phạm Thọ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thiên Phật. Nam-mô Lạc Trí Phật. Nammô Khả Ức Niệm Phật. Nam-mô Châu Tạng Phật. Nam-mô Đức Lưu Bố Phật. Nam-mô Đại Thiên Vương Phật. Nam-mô Vô Phược Phật. Nam-mô Kiên Pháp Phật. Nam-mô Thiên Đức Phật. Nam-mô Phạm Mâu-ni Phật. Nam-mô An Tường Hạnh Phật. Nam-mô Cần Tinh Tấn Phật. Nam-mô Đắc Thượng Vị Phật. Nam-mô Vô Y Đức Phật. Nammô Chiêm-bặc Hoa Phật. Nam-mô Xuất Sinh Vô Thượng Công Đức Phật. Nam-mô Tiên Nhân Thị Vệ Phật. Nam-mô Đế Tràng Phật. Nam-mô Đại Ái Phật. Nam-mô Tu-mạn Sắc Phật. Nam-mô Chúng Diệu Phật. Nam-mô Khả Lạc Phật. Nam-mô Thế Lực Hành Phật. Nam-mô Thiện Định Nghĩa Phật. Nam-mô Ngưu Vương Phật. Nammô Diệu Tý Phật. Nam-mô Đại Xa Phật. Nam-mô Mãn Nguyện Phật. Nam-mô Đức Quang Phật. Nam-mô Bảo Âm Phật. Nam-mô Quang Tràng Phat. Nam-mô Phú Quý Phật. Nam-mô Sư Tử Lực Phật. Nammô Tịnh Mục Phật. Nam-mô Quán Thân Phật. Nam-mô Tịnh Ý Phật. Nam-mô Tri Thứ Đệ Phật. Nam-mô Mãnh Oai Đức Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Nhật Quang Diệu Phật. Nam-mô Tịnh Tạng Phật. Nam-mô Phân Biệt Oai Phật. Nam-mô Vô Tổn Phật. Nammô Mật Nhật Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Trì Minh Phật. Nam-mô Thiện Tịch Hạnh Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nammô Đại Thỉnh Phật. Nam-mô Đức Pháp Phật. Nam-mô Nghiêm Độ Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Cao Xuất Phật. Nam-mô Diễm Xí Phật. Nam-mô Liên Hoa Đức Phật. Nam-mô Bảo Nghiêm Phật. (Hết năm trăm hiệu Phật)

Nam-mô Cao Đại Thân Phật. Nam-mô Thượng Thiện Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Hải Đức Phật. Nam-mô Bảo Ấn Thủ Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Đa Diễm Phật. Nam-mô Thuận Tịch Diệt Phật. Nam-mô Trí Xưng Phật. Nam-mô Trí Giác Phật. Nam-mô Công Đức Quang Phật.

Nam-mô Thanh Lưu Bố Phật. Nam-mô Mãn Nguyệt Phật. Nam-mô Danh Xưng Phật. Nam-mô Thiện Giới Vương Phật. Nam-mô Đăng Vương Phật. Nam-mô Điển Quang Phật. Nam-mô Đại Diễm Vương Phật. Nam-mô Tịch Chư Hữu Phật. Nam-mô Tỳ-xá-khư Thiên Phật. Nam-mô Hoa Tạng Phật. Nam-mô Kim Cang Sơn Phật. Nam-mô Thân Đoan Nghiêm Phật. Nam-mô Tịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Oai Mãnh Quân Phật. Nam-mô Trí Diễm Đức Phật. Nam-mô Lực Hành Phật. Nam-mô La-hầu Thiên Phật. Nam-mô Trí Tụ Phật. Nam-mô Sư Tử Xuất Hiện Phật. Nam-mô Như Vương Phật. Nam-mô Viên Mãn Thanh Tịnh Phật. Nam-mô La-hầu-la Phật. Nam-mô Đại Dược Phật. Nammô Thanh Tịnh Hiền Phật. Nam-mô Đệ Nhất Nghĩa Phật. Nam-mô Đức Thủ Phật. Nam-mô Bách Quang Minh Phật. Nam-mô Lưu Bố Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Công Đức Phật. Nam-mô Pháp Tạng Phật. Nam-mô Diệu Ý Phật. Nam-mô Đức Chủ Phật. Nam-mô Tối Tăng Thượng Phật. Nam-mô Tuệ Đảnh Phật. Nam-mô Thắng Oán Địch Phật. Nam-mô Ý Hạnh Phật. Nam-mô Phạm Âm Phật. Nam-mô Giải Thoát Phật. Nam-mô Lôi Âm Phật. Nam-mô Thông Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Long Phật. Nam-mô Thâm Tự Tại Phật. Nam-mô Đại Địa Vương Phật. Nam-mô Đại Ngưu Vương Phật. Nam-mô Lê-đà Mục Phật. Nam-mô Hy Hữu Thân Phật. Nam-mô Tối Tôn Thiên Phật. Nam-mô Bất Một Âm Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Âm Đức Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Từ Phật. Nam-mô Dũng Trí Phật. Nam-mo Hoa Tích Phật. Nam-mô Hoa Khai Phật. Nam-mô Vô Thượng Y Vương Phật. Nam-mô Đức Tích Phật. Nam-mô Thượng Hình Sắc Phật. Nam-mô Công Đức Nguyệt Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Phật. Nam-mô Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Bồ-đề Vương Phật. Nam-mô Vô Tận Phật. Nam-mô Bồ-đề Nhãn Phật. Nam-mô Thân Sung Mãn Phật. Nam-mô Tuệ Quốc Phật. Nam-mô Tối Thượng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Chiếu Phật. Nam-mô Tuệ Đức Phật. Nammô Diệu Âm Thanh Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Phật. Nam-mô Vô Ngại Tạng Phật. Nam-mô Thượng Thí Phật. Nam-mô Đại Tôn Phật. Nam-mô Trí Thế Phật. Nam-mô Đại Diễm Phật. Nam-mô Đế Vương Phật. Nam-mô Chế Lực Phật. Nam-mô Oai Đức Phật. Nam-mô Nguyệt Hiện Phật. Nam-mô Danh Văn Phật. Nam-mô Đoan Nghiêm Phật. Nam-mô Vô Trần Cấu Phật. Nam-mô Oai Nghi Phật. Nam-mô Sư Tử Quân Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Danh Thanh Phật. Nam-mô Thù Thắng Phật. (Hết sáu trăm hiệu Phật)

Nam-mô Đại Tạng Phật. Nam-mô Phước Đức Quang Phật. Nammô Phạm Văn Phật. Nam-mô Xuất Chư Hữu Phật. Nam-mô Trí Đảnh Phật. Nam-mô Thượng Thiên Phật. Nam-mô Địa Vương Phật. Nammô Chí Giải Thoát Phật. Nam-mô Kiêm Kế Phật. Nam-mô La-hầu Nhật Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Phật. Nam-mô Mâu-ni Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Kim Tế Phật. Nam-mô Chủng Đức Thiên Vương Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Danh Xưng Phật. Nam-mô Quang Minh Môn Phật. Nammô Mỹ Diệu Tuệ Phật. Nam-mô Vi Ý Phật. Nam-mô Chư Oai Đức Phật. Nam-mô Sư Tử Kế Phật. Nam-mô Giải Thoát Tướng Phật. Nammô Tuệ Tạng Phật. Nam-mô Sa-la Vương Phật. Nam-mô Oai Tướng Phật. Nam-mô Đoạn Lưu Phật. Nam-mô Vô Ngại Tán Phat. Nam-mô Sở Tác Dĩ Biện Phật. Nam-mô Thiện Âm Phật. Nam-mô Sơn Vương Tướng Phật. Nam-mô Pháp Đảnh Phật. Nam-mô Vô Năng Ánh Tế Phật. Nam-mô Thiện Đoan Nghiêm Phật. Nam-mô Cát Thân Phật. Nam-mô Ái Ngữ Phật. Nam-mô Sư Tử Lợi Phật. Nam-mô Hòa Lâu Na Phật. Nam-mô Sư Tử Pháp Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nammô Ái Lạc Phật. Nam-mô Tán Bất Động Phật. Nam-mô Chúng Minh Vương Phật. Nam-mô Giác Ngộ Chúng Sinh Phật. Nam-mô Diệu Minh Phật. Nam-mô Ý Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Quang Chiếu Phật. Nam-mô Hương Đức Phật. Nam-mô Linh Hỷ Phật. Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật. Nam-mô Diệt Nhuế Phật. Nam-mô Thượng Sắc Phật. Nam-mô Thiện Bộ Phật. Nam-mô Đại Âm Tán Phật. Nam-mô Tịnh Nguyện Phật. Nam-mô Nhật Thiên Phật. Nam-mô Lạc Tuệ Phật. Nam-mô Nhiếp Thân Phật. Nam-mô Oai Đức Thế Phật. Nam-mô Sát Lợi Phật. Nam-mô Chúng Hội Vương Phật. Nam-mô Thượng Kim Phật. Nam-mô Giải Thoát Kế Phật. Nam-mô Lạc Pháp Phật. Nam-mô Trụ Hành Phật. Nam-mô Xả Kiêu Mạn Phật. Nam-mô Trí Tạng Phật. Nam-mô Phạm Hạnh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Vô Ưu Danh Phật. Nam-mô Đoan Nghiêm Phật. Nam-mô Tướng Quốc Phật. Nam-mô Mẫn Trì Phật. Nam-mo Vô Biên Đức Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Tần-đầu-ma Phật. Nam-mô Trí Phú Phật. Nam-mô Đại Nguyện Quang Phật. Nam-mô Bảo Thủ Phật. Nam-mô Tịnh Căn Phật. Nam-mô Cụ Túc Luận Phật. Nam-mô Thượng Luận Phật. Nam-mô Bất Thoái Địa Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Bất Hư Phật. Nam-mô Hữu Nhật Phật. Nam-mô Xuất Nê Phật. Nam-mô Đắc Trí Phật. Nam-mô Thượng Cát Phật. Nam-mô Môla Phật. Nam-mô Pháp Lạc Phật. Nam-mô Cầu Thắng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Thánh Phật. Nam-mô Võng Quang Phật. Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật. Nam-mô Thiện Thiên Phật. Nam-mô L ợi Tịch Phật. Nam-mô Giáo Hóa Phật. Nam-mô Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật. (Hết bảy trăm hiệu Phật)

Nam-mô Thiên Cố Khổ Hạnh Phật. Nam-mô Chúng Đức Thượng Minh Phật. Nam-mô Bảo Đức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thiện Hữu Phật. Nam-mô Giải Thoát Âm Phật. Nam-mô Cam Lộ Minh Phật. Nam-mô Du Hý Vương Phật. Nam-mô Diệt Tà Khúc Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chủ Phật. Nam-mô Chiêm-bặc Tịnh Quang Phật. Nam-mô Sơn Vương Phật. Nam-mô Tịch Diệt Phật. Nam-mô Đức Tụ Phật. Nam-mô Cụ Chúng Đức Phật. Nam-mô Tối Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Thiện Thí Phật. Nam-mô Trú Bản Phật. Nam-mô Công Đức Oai Tụ Phật. Nam-mô Trí Vô Đẳng Phật. Nam-mô Cam Lộ Âm Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Chấp Minh Cự Phật. Nam-mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật. Nam-mô Thắng Âm Phật. Nam-mô Lê-đà Hành Phật. Nam-mô Thiện Nghĩa Phật. Nam-mô Vô Quá Phật. Nammô Hành Thiện Phật. Nam-mô Thù Diệu Thân Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Thiện Tế Phật. Nam-mô Bất Khả Thuyết Phật. Nam-mô Tối Thanh Tịnh Phật. Nammô Lạc Tri Phật. Nam-mô Biện Tài Nhật Phật. Nam-mô Phá Tha Quân Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Thượng Ý Phật. Nam-mô Hữu An Chúng Sinh Phật. Nam-mô Đại Kiến Phật. Nam-mô Vô Úy Âm Phật. Nam-mô Thủy Thiên Đức Phật. Nam-mô Tuệ Tế Phật. Nam-mô Vô Đẳng Ý Phật. Nam-mô Bất Động Tuệ Quang Phật. Nam-mô Bồ-đề Ý Phật. Nam-mô Thọ Vương Phật. Nammô Bàn-đà Âm Phật. Nam-mô Phước Đức Lực Phật. Nam-mô Thế Đức Phật. Nam-mô Thánh Ái Phật. Nam-mô Thế Hành Phật. Nam-mô Hổ Phách Phật. Nam-mô Lôi Âm Vân Phật. Nam-mô Thiện Ái Mục Phật. Nam-mô Thiện Trí Phật. Nam-mô Cụ Túc Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Đại Âm Phật. Nam-mô Pháp Tướng Phật. Nammô Trí Âm Phật. Nam-mô Hư Không Phật. Nam-mô Từ Âm Phật. Nam-mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật. Nam-mô Nguyệt Diễm Phật. Nammô Thánh Vương Phật. Nam-mô Chúng Ý Phật. Nam-mô Biện Tài Luân Phật. Nam-mô Thiện Tịch Phật. Nam-mô Bất Thoái Tuệ Phật. Nam-mô Nhật Danh Phật. Nam-mô Vô Trước Tuệ Phật. Nam-mô Công Đức Tập Phật. Nam-mô Hoa Đức Tướng Phật. Nam-mô Biện Tài Quốc Phật. Nam-mô Bảo Thí Phật. Nam-mô Ái Nguyệt Phật. Nam-mô Tập Công Đức Uẩn Phật. Nam-mô Diệt Ác Thú Phật. Nammô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam-mô Đẳng Định Phật. Nam-mô Bất Hoại Phật. Nam-mô Diệt Cấu Phật. Nam-mô Bất Thất Phương Tiện Phật. Nam-mô Vô Nhiêu Phật. Nam-mô Diệu Diện Phật. Nam-mô Trí Chế Trụ Phật. Nam-mô Pháp Sư Vương Phật. Nam-mô Đại Thiên Phật. Nam-mô Thâm Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Vô Ngại Kiến Phật. Nam-mô Thế Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Tán Hoa Phật. Nam-mô Tam Thế Cúng Phật. Nam-mô Ứng Nhật Tạng Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Thượng Trí Nhân Phật. (Hết tám trăm hiệu Phật)

Nam-mô Chân Kế Phật. Nam-mô Tín Cam Lộ Phật. Nam-mô Bất Trước Tướng Phật. Nam-mô Ly Phân Biệt Hải Phật. Nam-mô Bảo Kiên Minh Phật. Nam-mô Lê-đà Bộ Phật. Nam-mô Tùy Nhật Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Minh Lực Phật. Nam-mô Công Đức Tụ Phật. Nam-mô Cụ Túc Đức Phật. Nam-mô Đoan Nghiêm Hải Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Phật. Nam-mo Hoa Thí Phật. Nam-mô Vô Trước Trí Phật. Nam-mô Vô Biên Tòa Phật. Nam-mô Ái Trí Phật. Nam-mô Bàn-đà Nghiêm Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trú Phật. Nammô Sinh Pháp Phật. Nam-mô Tướng Minh Phật. Nam-mô Tư Duy Lạc Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Tri Đạo Lý Phật. Nammô Đa Văn Hải Phật. Nam-mô Trì Hoa Phật. Nam-mô Bất Tùy Thế Phật. Nam-mô Hỷ Chúng Phật. Nam-mô Khổng Tước Âm Phật. Nammô Bất Thoái Một Phật. Nam-mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật. Nam-mô Oai Nghi Tế Phật. Nam-mô Chư Thiên Lưu Bố Phật. Nam-mô Tùy Sư Hành Phật. Nam-mô Hoa Thủ Phật. Nam-mô Tối Thượng Thí Phật. Nam-mô Phá Oán Tặc Phật. Nam-mô Phú Đa Văn Phật. Nam-mô Diệu Quốc Phật. Nam-mô Xí Thạnh Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Trí Phật. Nam-mô Nguyệt Xuất Phật. Nam-mô Diệt Ám Phật. Nam-mô Vô Động Phật. Nam-mô Thứ Đệ Hành Phật. Nam-mô Âm Thanh Trị Phật. Nam-mô Kiều-đàm Phật. Nam-mô Thế Lực Phật. Nam-mô Thân Tâm Trụ Phật. Nam-mô Thường Nguyệt Phật. Nam-mô Giác Ý Hoa Phật. Nam-mô Nhiêu Ích Vương Phật. Nam-mô Thiện Oai Đức Phật. Nam-mô Trí Lực Đức Phật. Nam-mô Thiện Đăng Phật. Nam-mô Kiên Hành Phật. Nam-mô Thiên Âm Phật. Nam-mô Phước Đức Đăng Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Bất Động Tụ Phật. Nam-mô Giới Minh Phật. Nam-mô Trụ Giới Phật. Nam-mô Phổ Nhiếp Thọ Phật. Nam-mô Kiên Xuất Phật. Nam-mô An-xà-na Phật. Nam-mô Tăng Ích Phật. Nam-mô Hương Minh Phật. Nam-mô Vi Lam Minh Phật. Nammô Niệm Vương Phật. Nam-mô Mật Bát Phật. Nam-mô Vô Ngại Tướng Phật. Nam-mô Chí Diệu Đạo Phật. Nam-mô Tín Giới Phật. Nam-mô Lạc Thật Phật. Nam-mô Minh Pháp Phật. Nam-mô Cụ Oai Đức Phật. Nam-mô Đại Từ Phật. Nam-mô Thượng Từ Phật. Nam-mô Nhiêu Ích Tuệ Phật. Nam-mô Cam Lộ Vương Phật. Nam-mô Di-lâu Minh Phật. Nam-mô Thánh Tán Phật. Nam-mô Quảng Chiếu Phật. Nam-mô Trì Thọ Phật. Nam-mô Kiến Minh Phật. Nam-mô Thiện Hành Báo Phật. Nam-mô Thiện Hỷ Phật. Nam-mô Vô Diệt Phật. Nam-mô Bảo Minh Phật. Nam-mô Cụ Túc Danh Xưng Phật. Nam-mô Lạc Phước Đức Phật. Nam-mô Công Đức Hải Phật. Nam-mô Tận Tướng Phật. Nam-mô Đoạn Ma Phật. Nam-mô Tận Ma Phật. Nam-mô Quá Suy Đạo Phật. Nam-mô Bất Hoại Ý Phật. Nam-mô Thủy Vương Phật. Nam-mô Tịnh Ma Phật. Nam-mô Chúng Thượng Vương Phật.

(Hết chín trăm hiệu Phật)

Nam-mô Ái Minh Phật. Nam-mô Phước Đăng Phật. Nam-mô Bồ-đề Tướng Phật. Nam-mô Đại Oai Lực Phật. Nam-mô Thiện Diệt Phật. Nam-mô Phạm Mạng Phật. Nam-mô Trí Hỷ Phật. Nam-mô Thần Tướng Phật. Nam-mô Như Chúng Vương Phật. Nam-mô Chủng Chủng Sắc Tướng Phật. Nam-mô Ái Nhật Phật. Nam-mô La-hầu Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Tướng Tuệ Phật. Nam-mô Dược Sư Thượng Phật. Nam-mô Trì Thế Lực Phật. Nam-mô Diễm Tuệ Phật. Nam-mô Hỷ Minh Phật. Nam-mô Hảo Âm Phật. Nam-mô Bất Động Thiên Phật. Nam-mô Diệu Đức Nan Tư Phật. Nam-mô Thiện Nghiệp Phật. Nam-mô Ý Vô Mậu Phật. Nam-mô Đại Thí Phật. Nam-mô Danh Tán Phật. Nam-mô Chúng Tướng Phật. Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Thượng Vương Phật. Nam-mô Diệt Si Phật. Nam-mô Đoạn Ngôn Luận Phật. Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật. Nam-mô Vô Biên Biện Tướng Phật. Nam-mô Lê-đà Pháp Phật. Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. Nam-mô Độ Ưu Phật. Nam-mô Lạc An Phật. Nam-mô Thế Ý Phật. Nam-mô Ái Thân Phật. Nam-mô Diệu Túc Phật. Nam-mô Ưu-bát-la Phật. Nam-mô Hoa Anh Phật. Nam-mô Vô Biên Biện Quang Phật. Nam-mô Tín Thánh Phật. Nam-mô Đức Tinh Tấn Phật. Nam-mô Chân Thật Phật. Nam-mô Thiên Chủ Phật. Nam-mô Lạc Cao Âm Phật. Nam-mô Tín Tịnh Phật. Nam-mô Bà-kỳ-la-đà Phật. Nam-mô Phước Đức Ý Phật. Nam-mô Bất Thuấn Phật. Nam-mô Thuận Thiên Cổ Phật. Nam-mô Tụ Thành Phật. Nam-mô Sư Tử Du Phật. Nam-mô Tối Thượng Nghiệp Phật. Nam-mô Tín Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Hành Minh Phật. Nam-mô Long Âm Phật. Nam-mô Trì Luân Phật. Nam-mô Tài Thành Phật. Nam-mô Thế Ái Phật. Nam-mô Đề-xá Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Danh Phật. Nam-mô Vân Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Đạo Phật. Nam-mô Thuận Pháp Trí Phật. Nam-mo Hư Không Ám Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Vô Thắng Thiên Phật. Nam-mô Châu Tịnh Phật. Nammô Thiện Tài Phật. Nam-mô Đăng Diễm Phật. Nam-mô Bảo Âm Thanh Phật. Nam-mô Nhân Chủ Vương Phật. Nam-mô Bất Tư Nghì Công Đức Quang Phật. Nam-mô Tùy Pháp Hành Phật. Nam-mô Vô Lượng Hiền Phật. Nam-mô Bảo Danh Văn Phật. Nam-mô Đắc Lợi Phật. Nam-mô Thế Hoa Phật. Nam-mô Cao Đảnh Phật. Nam-mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật. Nam-mô Sai Biệt Tri Kiến Phat. Nam-mô Sư Tử Nha Phật. Nam-mô Pháp Đăng Cái Phật. Nam-mô Mục-kiềnliên Phật. Nam-mô Vô Ưu Quốc Phật. Nam-mô Ý Tư Phật. Nam-mô Pháp Thiên Kỉnh Phật. Nam-mô Đoạn Thế Lực Phật. Nam-mô Cực Thế Lực Phật. Nam-mô Diệt Tham Phật. Nam-mô Kiên Âm Phật. Nam-mô Thiện Tuệ Phật. Nam-mô Diệu Nghĩa Phật. Nam-mô Ái Tịnh Phật. Nam-mô Tàm Quý Nhan Phật. Nam-mô Diệu Kế Phật. Nam-mô Dục Lạc Phật. Nam-mô Lâu-chí Phật. (Hết một ngàn hiệu Phật)

Trong Hiền kiếp này, chư Phật ra đời với danh hiệu như vậy. Nếu người nào nghe danh hiệu của ngàn vị Phật này không nhầm lẫn thì chác chắn chứng đắc Niết-bàn. Các người có trí nghe danh hiệu của chư Phật cần phải nhất tâm chớ có phóng dật, chuyên cần tinh tấn đừng để mất duyên này, nếu không sẽ lại đọa vào đường ác, thọ các khổ não. An trú trì giới, tùy thuận đa văn, thường ưa xa lìa, đầy đủ nhẫn nhục, thì có thể gặp ngàn Phật. Nếu người nào trì tụng danh hiệu ngàn vị Phật này thì diệt được các tội dồn lại của vô lượng vô số kiếp, chắc chắn sẽ chứng đắc trí tuệ vô ngại, thần thông Tam-muội và các pháp Đà-la-ni của Phật, muốn thông suốt tất cả kinh điển, đầy đủ trí tuệ, tùy nghi thuyết pháp, đều phải theo cầu Tam-muội, tu tập Tammuội này, hành hạnh thanh tịnh, chớ sinh khi dối, xa lìa danh lợi, chớ nên ganh ghét, hành sáu hòa kỉnh. Hành giả như vậy mau đắc pháp Tam-muội.

 

3. Bản tham chiếu.

Print Friendly, PDF & Email