KINH DUYÊN KHỞI TAM KIẾP TAM THIÊN PHẬT

Hán dịch: Đời Lưu Tống, Cương-lương-gia-xá
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni bảo đại chúng:

–Thuở xưa, về vô lượng vô số kiếp vào thời mạt pháp, đời Đức Phật Diệu Quang, ta đã từng xuất gia học đạo, nghe năm mươi ba danh hiệu Phật. Nghe rồi chắp tay hoan hỷ, lại dạy người khác để họ được nghe và thọ trì. Người khác nghe rồi lần lượt dạy nhau cho đến ba ngàn người. Ba ngàn người này khác miệng cùng lời đồng xưng danh hiệu Phật và nhất tâm kính lễ. Do sức công đức của nhân duyên kính lễ chư Phật như vậy, nên được thoát khỏi tội sinh tử trong vô số ức kiếp. Một ngàn người đầu tiên lần lượt thành Phật ở kiếp Trang nghiêm, vị thứ nhất là Phật Hoa Quang cho đến sau cùng là Phật Tỳxá-phù. Đó là ngàn Phật quá khứ. Một ngàn người tiếp theo lần lượt thành Phật ở kiếp Hiền, vị thứ nhất là Phật Câu-lưu-tôn cho đến sau cùng là Phật Lâu-chí. Ngàn người sau cùng cũng lần lượt thành Phật ở kiếp Tinh tú, vị thứ nhất là Phật Nhật Quang cho đến sau cùng là Phật Tu-di Tướng.

Đức Phật bảo Bảo Tích:

–Chư Phật hiện tại trong mười phương như Như Lai Thiện Đức… cũng từng được nghe danh hiệu năm mươi ba vị Phật ấy nên đều thành Phật khắp mười phương. Nếu có chúng sinh nào muốn được trừ diệt bốn trọng tội, muốn được sám hối tội ngũ nghịch, mười ác, muốn được trừ diệt tội cực nặng là vô cớ hủy báng chánh pháp thì phải nên chuyên cần lễ kính danh hiệu của năm mươi ba vị Phật này:

Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Phổ Minh Phật.
Nam-mô Phổ Tịnh Phật.
Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật.
Nam-mô Ma-ni Tràng Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật.
Nam-mô Tuệ Cự Chiếu Phật.
Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật.
Nam-mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
Nam-mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Đại Bi Quang Phật.
Nam-mô Từ Lực Vương Phật.
Nam-mô Từ Tạng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam-mô Thiện Ý Phật.
Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam-mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam-mô Tài Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Thắng Phật.
Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam-mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam-mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam-mô Quán Thế Đăng Phật.
Nam-mô Tuệ Oai Đăng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam-mô Tu-di Quang Phật.
Nam-mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam-mô Ưu-đàm-bá-la Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam-mô Đại Tuệ Lực Vương Phật.
Nam-mô A-súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam-mô Tài Quang Phật.
Nam-mô Kim Hải Quang Phật.
Nam-mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam-mô Đại Thông Quang Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

KINH QUÁ KHỨ TRANG NGHIÊM KIẾP THIÊN PHẬT DANH ([1])

Hán dịch: Khuyết danh. Phụ vào dịch phẩm đời Lương.

 

Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật Thế Tôn ba kiếp ba đời mà hoan hỷ, tin ưa, trì tụng, tuyên đọc, không bài báng, hoặc có thể viết chép, vì người khác giảng nói, hoặc có thể tô vẽ, tôn tạo hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa, âm nhạc, khen ngợi công đức của Phật, chí tâm lễ lạy thì hơn cả người dùng châu báu toàn là ngọc ma-ni chứa đầy các cõi Phật trong mười phương, cho đến cõi Phạm thiên, bố thí trong suốt trăm ngàn kiếp. Thiện nam, thiện nữ ấy đã từng cúng dường Phật đó rồi, đời sau thọ sinh sẽ được hầu cận chư Phật vô cùng tận cho đến khi được chư Phật trong ba kiếp ba đời thọ ký thành Phật, nơi thọ sinh thường gặp Tam bảo, được sinh vào cảnh giới chư Phật, sáu căn đầy đủ, không bị đọa vào tám nạn, sẽ được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của chư Phật, đầy đủ trang nghiêm. Nếu luôn năm vóc sát đất lễ Phật, miệng tự tuyên nói: “Con nay lạy khắp tất cả chư Phật trong ba đời, mười phương, nguyện cho ba đường chấm dứt, nước nhà thịnh vượng, dân chúng an lạc, chúng sinh tà kiến quay về chánh đạo, phát tâm Bồ-đề, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong sáu đường cùng sinh về cõi Phật Vô Lượng Thọ”, lập thệ nguyện lớn, khiến cho các chúng sinh đều sinh về cõi đó, thân đủ các tướng tốt, vẻ đẹp trí tuệ biện tài, giống như Phật A-di-đà thì quả báo đạt được tốt đẹp cao vời, thọ mạng vô cùng.

Nam-mô Nhân Trung Tôn Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nammô Năng Nhân Hóa Phật. Nam-mô Đại Diễm Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Vô Hạn Quang Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật.

Nam-mô Thành Tựu Phật. Nam-mô Tối Thượng Oai Phật. Nam-mô Thú An Lạc Phật. Nam-mô Bảo Chánh Kiến Phật. Nam-mô Cúng Dường Quảng Xưng Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Âm Thí Phật. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Điền Đăng Quang Phật. Nam-mô Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Đại Đăng Quang Phật. Nammô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Trừ Hồ Nghi Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Thần Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Hỷ Khả Oai Thần Phật. Nam-mô Tán Nghi Phật. Nam-mô Đức Khải Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Hỷ Khả Oai Phật. Nam-mô Bất Tạng Phú Phật. Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật. Nam-mô Quang Du Hý Phật. Nam-mô Quảng Xưng Phật. Nam-mô Xả Phiên Phật. Nam-mô Tôn Bi Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Hỷ Quảng Xưng Phật. Nam-mo Vô Lượng Tượng Phật. Nam-mô Đại Duyệt Phật. Nam-mô Mỹ Ý Phật. Nam-mô Bất Động Dũng Bộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam-mô Diễm Tụ Quang Phật. Nam-mô Trụ Giác Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Hoài Giải Thoát Phật. Nam-mô Vô Ưu Độ Phật. Nam-mô Phổ Kiến Sự Kiến Phật. Nam-mô Đại Thừa Đạo Phật. Nam-mô Phổ Hỏa Phật. Nam-mô Quốc Cúng Dường Phật. Nam-mô Tự Tại Quang Phật. Nam-mô Thuyết Tối Cung Kính Phật. Nam-mô Tịnh Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Trừ Nghi Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Vô Chung Bộ Phật. Nammô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Phụng Kính Xưng Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Kính Duyệt Thanh Phật. Nam-mô Vô Năng Phục Vận Phật. Nammô Vô Chung Thanh Phật. Nam-mô Tư Duy Chúng Sinh Phật. Nammô Thần Túc Quang Phật. Nam-mô Đức Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Quảng Diệu Phật. Nam-mô Vô Nhai Tế Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Quảng Thí Phật. Nam-mô Phổ Hiện Phật. Nam-mô Thiện Tượng Phật. Nam-mô Ý Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tịnh Phật. Nam-mô Thượng Quang Phật. Nam-mô Quảng Bộ Phật. Nam-mô Đắc Tịnh Phật. Nam-mô Quyết Giac Phật. Nam-mô Tuệ Tràng Phật. Nam-mô Vô Động Giác Phật. Nam-mô Oai Nghi Ý Phật. Nam-mô Phổ Tượng Phật. Nam-mô Đế Ý Phật. Nam-mô Quang Âm Thanh Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Hỏa Quang Phật. Nam-mô Hỷ Tư Duy Phật. Nam-mô Tạng Xưng Phật. Nam-mô Hoa Đức Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Tu-di Lực Phật. Nam-mô Ma-ni Châu Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. Nam-mô Thượng Oai Phật. (Một trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Mỹ Âm Thanh Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nammô Chúng Sinh Sở Nghi Phật. Nam-mô Đại Quang Phật. Nam-mô Vô Giảm Xuất Phật. Nam-mô Duyệt Ý Phật. Nam-mô Mỹ Thanh Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Minh Phật. Nammô Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Đức Tịnh Đức Quang Phật. Nam-mô Tuệ Sư Phật. Nam-mô Kiến Hữu Thế Tự Phật. Nam-mô Hoài Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Nhân Âm Phật. Nam-mô Miên Quang Phật. Nam-mô Giới Bộ Phật. Nam-mô Thiên Trung Tôn Phật. Nam-mô Kính Hoài Đàm Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Đức Thí Phật. Nam-mô Đại Tu-di Phật. Nam-mô Chân Duyệt Phật. Nam-mô Hiền Ý Phật. Nam-mô Kim Thượng Phật. Nammô Đại Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tôn Ý Phật. Nam-mô Ý Tịnh Phật. Nam-mô Liên Hoa Thể Phật. Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nammô Thường Thắng Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Hỷ Giải Phật. Nam-mô Đức Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Tướng Hảo Phật. Nam-mô Vô Trược Lợi Phật. Nam-mô Tôn Quang Phật. Nam-mô Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Phật. Nam-mô Trừ Địa Trọng Phật. Nam-mô Tối Diệm Quang Phật. Nammô Quyết Tư Duy Phật. Nam-mô Trực Đế Nhật Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Phẩu Hoa Quang Phật. Nam-mô Tôn Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Xưng Tràng Phật. Nam-mô Đức Duyệt Phật. Nam-mô Pháp Đăng Minh Phật. Nam-mô Oai Quang Duyệt Phật. Nam-mô Quân Tướng Kỉnh Tượng Phật. Nam-mô Sư Tử Du Bộ Phật. Nam-mô Tư Duy Chúng Sinh Phật. Nam-mô Hải Ý Phật. Nammô Liên Hoa Thể Phật. Nam-mô Cái Tụ Phật. Nam-mô Tát Lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Giải Vị Phật. Nammô Diệt Căn Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Hoa Hương Phật. Nam-mô Tu-di Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Mẫn Bộ Phật. Nam-mô Chánh Minh Phật. Nam-mô Pháp Quang Phật. Nam-mô Giới Duyệt Phật. Nam-mô Vô Lượng Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nammô Ích Thiên Phật. Nam-mô Phổ Giải Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Nhân Trung Quang Phật. Nam-mô Hảo Đức Phật. Nam-mô Kiến Tinh Tấn Phật. Nam-mô Danh Xưng Tiên Phật. Nam-mô Danh Xưng Phiên Phật. Nam-mô Diễm Diện Phật. Nam-mô Phổ Duyệt Phật. Nam-mô Đại Minh Phật. Nam-mô Quyết Tán Phật. Nam-mô Tôn Thượng Đức Phật. Nam-mô Điều Ý Phật. Nam-mô Ái Hoài Kỉnh Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Nhiếp Phật. Nam-mô Đạo Duyệt Phật. Nam-mô Tư Ý Phật. Nam-mô Xuất Ý Phật. Nam-mô Sơn Ý Phật. Nam-mô Tạp Sắc Quang Phật. Nam-mô Lôi Thanh Phật. Nammô Hỏa Quang Thân Phật. Nam-mô Đức Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Phật. (Hai trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Vô Ưu Hoài Phật. Nam-mô Thiên Giới Phật. Nam-mô Sư Tử Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Kiến Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Chứng Vương Phật. Nam-mô Điều Tràng Phật. Nam-mô Phổ Phương Văn Phật. Nam-mô Kỉnh Hoài Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. Nam-mô Vô Úy Thí Phật. Nammô Tinh Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Thiên Phật. Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Đại Danh Xưng Phật. Nam-mô Hỷ Âm Phật. Nam-mô Thuyết Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Danh Xưng Thể Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Mỹ Duyệt Phật. Nam-mô Diệu Lạc Ni Phật. Nam-mô Tư Ý Phật. Nam-mô Hoài Địa Phật. Nammô Khí Diệt Hủy Ac Phật. Nam-mô Từ Điều Phật. Nam-mô Tôn Trung Thượng Phật. Nam-mô Tạp Sắc Quang Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Tinh Vương Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Duyệt Ý Phật. Nam-mô Tán Nghi Phật. Nam-mô Kiến Nguyệt Phật. Nam-mô Chư Ma Tôn Phật. Nam-mô Đại Tôn Thượng Phật. Nam-mô Sư Tử Du Bộ Phật. Nam-mô Ý Quang Phật. Nam-mô Phổ Nhiếp Phật. Nam-mô Điều Ích Du Phật. Nam-mô Quang Nhật Phật. Nam-mô Hiện Thân Phật. Nam-mô Tịnh Ý Phật. Nam-mô Hương Cảm Phật. Nammô Duyệt Ý Phật. Nam-mô Đức Quang Phật. Nam-mô Nhật Đăng Minh Phật. Nam-mô Phong Quang Phật. Nam-mô Thuyết Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Thiện Tư Ích Phật. Nam-mô Phổ Kiến Thiện Phật. Nam-mô Sư Tử Phan Phật. Nam-mô Phổ Tiên Phật. Nam-mô Đại Du Bộ Phật. Nam-mô Diệu Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Duyệt Phật. Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật. Nam-mô Thiên Cái Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Xa Thừa Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Chi Vị Cam Phật. Nam-mô Xa Quang Phật. Nam-mô Nhật Nhãn Phật. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Cọng Du Bộ Phật. Nam-mô Đại Đăng Minh Phật. Nam-mô Thạnh Trưởng Phật. Nam-mô Đức Duyệt Phật. Nammô Đức Thể Phật. Nam-mô Pháp Điển Phật. Nam-mô Phong Kỉnh Phật. Nam-mô Vô Úy Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Tuệ Phiên Phật. Nam-mô Oai Thần Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Thí Phật. Nam-mô Đức Oai Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thiện Sự Phật. Nam-mô Danh Xưng Tràng Phật. Nam-mô Quang Khuất Phật. Nam-mô Phổ Đức Phật. Nam-mô Diễm Tràng Phật. Nammô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nam-mô Bảo Duyệt Phật. Nam-mô Phổ Tư Phật. Nam-mô Thiện Tư Ý Phật. Nam-mô Thiện Y Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Quang Âm Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Trực Chánh Tràng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật. Nam-mô Tôn Hoa Phật. Nam-mô Đại Đàn Thí Phật. Nam-mô Đại Tràng Phật. Nam-mô Quang Trung Nhật Phật. Nam-mô Pháp Tán Phật. (Ba trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thiện Sự Phật. Nam-mô Thí Thiên Chủng Phật. Nam-mô Kiến Dĩ Độ Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật. Nam-mô Phổ Phục Phật. Nam-mô Phong Quang Phật. Nam-mô Vô Kiến Tử Phật. Nammô Danh Xưng Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Thiện Nhiếp Phật. Nam-mô Thiên Trung Duyệt Phật. Nam-mô Vô Chung Bộ Phật. Nam-mô Thiên Tụ Phật. Nam-mô Thâm Giác Phật. Nam-mô Vô Lượng Du Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Minh Tụ Phật. Nam-mô Đại Trọng Phật. Nam-mô Đại Du Phật. Nam-mô Thắng Thiên Phật. Nammô Điều Ích Du Bộ Phật. Nam-mo Nguyệt Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Thuyết Duyệt Phật. Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Hoa Tụ Phật. Nam-mô Thần Túc Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Viêm Phật. Nam-mô Điều Thể Phật. Nammô Quang Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Đại Lực Quang Phật. Nam-mô Nhật Tràng Phật. Nam-mô Đại Tu-di Phật. Nam-mô Đa Sở Nhiêu Ích Phật. Nam-mô Thế Thính Văn Phật. Nammô Du Thần Túc Phật. Nam-mô Tối Thượng Danh Xưng Phật. Nammô Điều Ích Du Bộ Phật. Nam-mô Bảo Chánh Phật. Nam-mô Vô Năng Hủy Danh Xưng Phật. Nam-mô Khoái Quang Phật. Nam-mô Đại Đăng Minh Phật. Nam-mô Vô Siểm Ý Phật. Nam-mô Độc Bộ Phật. Nam-mô Vô Ngại Kiến Phật. Nam-mô Đoạn Nghi Phật. Nammô Đại Hộ Phật. Nam-mô Thiên Tràng Phật. Nam-mô Vô Mê Bộ Phật. Nam-mô Thiên Giới Phật. Nam-mô Thiện Duyệt Trạch Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Thí Quang Phật. Nam-mô Hoài Thiên Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Phật. Nam-mô Trì Đức Phật. Nam-mô Nhuận Ý Phật. Nam-mô Đạo Quang Phật. Nam-mô Hải Phong Phật. Nam-mô Đạo Hỷ Phật. Nam-mô Đại Thiên Phật. Nammô Thâm Giác Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Đại Duyệt Phật. Nam-mô Tư Ý Phật. Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Vô Mê Tư Phật. Nam-mô Đức Thượng Phật. Nam-mô Vô Siểm Danh Xưng Phật. Nam-mô Đại Tịnh Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thiên Quang Minh Phật. Nam-mô Duyệt Nhiếp Phật. Nam-mô Đức Kỉnh Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Địa Duyệt Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Tạp Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Danh Xưng Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Nhãn Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Đức Tụ Phật. Nam-mô Đức Giác Phật. Nam-mô Hoa Thượng Phật. Nam-mô Thế Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Vô Tận Thọ Quang Phật. Nam-mô Đế Tràng Phật. Nam-mô Quang Nhật Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thập Lực Tràng Phật. Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Vương Phật. (Bốn trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Thuyết Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Tịch Kỉnh Ái Phật.

Đệ tử từ vô thủy đến nay, từ khi có tâm thức này thường ôm lòng độc ác, không có tâm thương yêu, hoặc nhân tham mà phát khởi giết hại, hoặc nhân sân, nhân si và man mà giết hại, hoặc tìm cách giết như là thề giết, nguyện giết và dùng chú thuật để giết, hoặc lấp hồ tháo ao, thiêu đốt núi đồng, ruộng nương, săn bắn, đánh bắt, hoặc nhân gió phóng lửa giết hại tất cả các loài cầm bay thú chạy. Những tội như vậy nay đệ tử đều xin sám hối. Hoặc lại dùng lưới bẫy giăng bắt, chĩa đâm, cung nỏ bắn giết các loài chim bay thú chạy, hoặc dùng lưới, móc câu bắt các loài dưới nước như cá, ba ba, giải, cá sấu, tôm, hến, ốc, trai khiến cho các loài dưới nước, trên đất, trong hư không, không có nơi ẩn trốn, hoặc chăn nuôi gà, heo, trâu, dê, ngỗng, vịt cung cấp cho nhà trù, bán cho kẻ khác giết hại, khiến cho chúng kêu la thảm thiết không ngừng, lông lá rơi rụng, vảy mai hủy hoại, đầu lìa khỏi mình, xương thịt nát tan; xẻo lóc mổ cắt, nướng đốt, nấu chiên đau đớn cùng cực, giết hại loài vô tội. Chỉ vì cái vui nhất thời, miệng được vị ngon thì rất ít, chẳng qua vì ba tấc lưỡi mà tội báo vĩnh kiếp. Những tội như vậy ngày nay chí thành cầu xin sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc hưng binh đánh dẹp, bờ cõi giao tranh, hai bên lâm trận giết hại lẫn nhau, hoặc tự giết, ra lệnh giết, nghe giết hoan hỷ; hoặc đâm chém, tra tấn giết chết sinh mạng kẻ khác, làm việc bất nhẫn; hoặc phẫn nộ vung mác, múa thuổng, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc xô xuống hầm hào, hoặc nhận xuống nước, hoặc lấp hang, phá ổ, dùng đất, gạch lấp miệng hang, dùng đất đá đắp chận, hoặc dùng xe ngựa nghiền đạp tất cả chúng sinh. Những tội lỗi như vậy vô lượng, vô biên, ngày nay đều xin phát lồ sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc làm hư thai, bể trứng, dùng thuốc độc đầu độc giết hại chúng sinh, đào cuốc đất đai, gieo trồng ruộng vườn, nuôi tằm, luộc kén, giết hại càng nhiều; hoặc đập muỗi, ve, chà giết rận rệp, hoặc thiêu đốt quét bỏ phân nhơ, khai tháo kênh ngòi, cố tình giết hại tất cả; hoặc ăn quả hạt, hoặc dùng gạo, thóc, nước, rau mà giết hại chúng sinh; hoặc đốt củi, hoặc không che đèn đuốc để côn trùng bị thiêu đốt; hoặc dùng tương dấm không xem dòi bọ; hoặc đổ nước sôi giết hại trùng kiến. Như vậy, cho đến trong bốn động tác đi, đứng, nằm, ngồi luôn luôn làm thương tổn, giết hại các loài chúng sinh nhỏ nhiệm bay trên không hoặc nằm dưới đất. Đệ tử chúng con phàm phu tăm tối không hay không biết, hôm nay phát lồ cầu xin sám hối.

Lại nữa, đệ tử từ vô thủy đến nay, hoặc dùng roi, gậy, gông cùm, xiềng xích, đè ép, lôi kéo, đôi ném, tra khảo, đánh đập, chà đạp, trói cột, giam cầm, cắt đứt cơm nước, đủ các loại phương cách ác làm khổ não chúng sinh. Như vậy, ngày nay hướng về mười phương Phật, tôn Pháp, Thánh chúng cầu xin sám hối.

Đệ tử chúng con nhờ công đức phát sinh do sám hối tội giết hại này, mà đời đời, kiếp kiếp được thân kim cang, thọ mạng vô cùng, lìa hẳn oán ghét, không còn tưởng giết hại, đối với tất cả chúng sinh xem như con một. Nếu thấy chúng sinh nào bị tai nạn hiểm nguy, con không tiếc thân mạng, tìm cách cứu vớt, khiến được giải thoát. Sau đó nói chánh pháp vi diệu cho họ, khiến cho chúng sinh thấy hình, thấy bóng đều được an lạc, nghe danh, nghe tiếng đều tiêu tan mọi sợ hãi, ai cũng kính lễ.

Đệ tử chung con từ vô thủy đến nay, hoặc trộm lấy của cải, vật báu người khác, dùng dao nhọn cưỡng đoạt; hoặc cậy vào thân thế cưỡng ép người mà lấy, hoặc dựa vào công quyền, hoặc nhờ thế lực, dùng cùm to xiềng lớn ép oan người lương thiện, buôn gian bán lận, tra khảo đánh đập làm cho người ngay thành kẻ gian, vì thế mà làm cho người sa vào vòng pháp luật; hoặc nhân trị tà lấy của cải của người, chiếm của công làm của tư, lấy của tư làm của công, làm hao kia lợi đây, làm hao đây lợi kia, cắt xén kẻ khác làm nhiều cho mình, tâm ý keo kiệt, hoặc trốn thuế quan ải, thuế công, trốn nghĩa vụ. Những tội như vậy hôm nay đều xin sám hối. Hoặc đối với vật của Phật, Pháp, Tăng không cho mà lấy như là kinh, tượng, hoặc vật sửa chùa, tháp, hoặc vật cúng dường Tăng thường trú, hoặc là vật của Tăng bốn phương, hoặc trộm lấy, hoặc nhầm lấy sử dụng, ỷ thế không trả lại, hoặc mượn, hoặc vay của người, hoặc đổi chác rồi quên, hoặc sử dụng lẫn lộn của Tam bảo, hoặc tùy ý dùng vật của chúng Tăng như thóc, gạo, củi, đậu, muối, tương, dấm, rau, quả, hạt, tiền, tre, cây, phướn, lọng, tơ lụa, hương hoa, dầu, đèn, hoặc một mình dùng, hoặc cùng người khác dùng, hoặc lấy bớt hoa quả cúng Phật, dùng tràng hạt của Tăng, lấy của Tam bảo dùng riêng cho mình. Những tội lỗi như thế vô lượng, vô biên, nay con hổ thẹn cầu xin sám hối.

Nam-mô Địa Quang Phật. Nam-mô Tác Đức Phật. Nam-mô Hoa Tụ Phật. Nam-mô Đa Đức Phật. Nam-mô Pháp Đăng Minh Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Tịnh Âm Phật. Nam-mô Đại Năng Phật. Nam-mô Giải Thoát Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Giác Quang Phật. Nam-mô Đức Danh Xưng Phật. Nam-mô Thiện Giác Phật. Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam-mô Sư Tử Khát Ái Phật. Nam-mô Đức Bộ Phật. Nam-mô Thượng Thiên Phật. Nammô Hiện Trú Phật. Nam-mo Thiên Sở Cung Kính Phật. Nam-mô Điện Quang Phật. Nam-mô Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Tu-di Phiên Phật. Nammô Hoa Quang Phật. Nam-mô Thượng Ý Phật. Nam-mô Hương Thí Phật. Nam-mô Đức Bộ Phật. Nam-mô Trì Ý Phật. Nam-mô Năng Tiên Duyệt Phật. Nam-mô Bảo Đăng Minh Phật. Nam-mô Diễm Quang Phật. Nam-mô Kiến Chúng Phật. Nam-mô Kỉnh Ái Trụ Phật. Nam-mô Hoan Duyệt Sự Phật. Nam-mô Đức Điều Thể Phật. Nam-mô Duyệt Kiến Phật. Nam-mô Oai Thần Lực Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Bất Mê Bộ Phật. Nam-mô Tôn Nhãn Phật. Nam-mô Hảo Giải Thoát Phật. Nam-mô Đại Âm Phật. Nam-mô Tối Thượng Chúng Phật. Nam-mô Tán Quang Phật. Nam-mô Tự Sự Phật. Nam-mô Đức Duyệt Phật. Nam-mô Quang Minh Danh Xưng Phật. Nam-mô Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Thân Triển Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Diễm Âm Phật. Nam-mô Đức Điều Phật. Nam-mô Vô Trước Thắng Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Ý Phật. Nam-mô Tôn Kỉnh Phật. Nam-mô Pháp Đài Phật. Nam-mô Vô Tận Đức Phật. Nam-mô Vô Ngại Thắng Phật. Nam-mô Vô Tận Hương Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Lôi Thanh Phật. Nam-mô Đại Thiện Nhật Phật. Nam-mô Chí Vô Úy Phật. Nam-mô Kỉnh Tuệ Phật. Nam-mô Vô Mê Ý Phật. Nam-mô Mẫn Kỉnh Phật. Nam-mô Thiên Tự Tại Phật. Nammô Thần Túc Duyệt Phật. Nam-mô Vô Cái Phật. Nam-mô Long Quang Phật. Nam-mô Oai Thần Bộ Phật. Nam-mô Pháp Quang Phật. Nam-mô Kiến Sinh Tử Chúng Tế Phật. Nam-mô Tàm Quý Diện Phật. Nam-mô Diễm Sắc Tượng Phật. Nam-mô Phổ Minh Phật. Nam-mô Đức Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Tôn Thượng Phật. Nam-mô Thường Thiền Tư Phật. Nam-mô Đức Tràng Phật. Nam-mô Chúng Sinh Trung Tôn Phật. Nam-mô Vô Úy Hữu Phật. Nam-mô Trì Ý Phật. Nam-mô Thắng Oán Phật. Nam-mô Du Quang Bộ Phật. Nam-mô Điều Nham Phật. Nam-mô Nhất Tướng Quang Phật. Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nam-mô Sư Tử Du Bộ Phật. Nam-mô Kỉnh Giới Phật. Nam-mô Thế Duyệt Diễm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Trượt Ý Phật. Nam-mô Danh Xưng Duyệt Phật. Nam-mô Quyết Đoán Ý Phật. Nam-mô Trừ Quá Phật. Nam-mô Quang Vương Phật. (Năm trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Đức Thân Phật. Nam-mô Trì Ý Phật. Nam-mô Quang Hảo Hỷ Phật. Nam-mô Bộ Phật. Nam-mô Tạp Sắc Phật. Nam-mô Phổ Phóng Quang Phật. Nam-mô Thuyết Duyệt Phật. Nam-mô Thường Nhẫn Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Vô Thắng Phật. Nammô Luân Thiên Liên Hoa Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Tôn Oai Thân Phật. Nam-mô Doanh Lợi Ý Phật. Nam-mô Hộ Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật. Nam-mô Tư Danh Xưng Phật. Nam-mô Thọ Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Đức Duyệt Phật. Nam-mô Đức Hương Duyệt Phật. Nam-mô Trí Giả Hộ Phật. Nam-mô Đức Độ Phật. Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Tuệ Đăng Phat. Nam-mô Oai Lực Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Giác Hỷ Phật. Nam-mô Thắng Oán Duyệt Phật. Nam-mô Nhất Thiết Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Độ Chúng Nghi Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Đại Tu-di Phật. Nam-mô Tôn Giáo Thọ Phật. Nam-mô Tuệ Duyệt Phật. Nam-mô Trì Giác Phật. Nam-mô Mẫn Âm Phật. Nam-mô Đại Năng Phật. Nam-mô Sư Tử Ngu Lạc Phật. Nam-mô Phá Chư Quân Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Minh Phục Phật. Nammô Tương Chúng Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Thái Điều Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Hoài Kiến Phật. Nam-mô Phổ Thế Hoại Phật. Nam-mô Chí Sinh Tử Thù Âm Phật. Nam-mô Phổ Ngu Lạc Phật. Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật. Nam-mô Trì Danh Xưng Phật. Nam-mô Phạm Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Dĩ Kỉnh Phật. Nam-mô Đại Khuất Phật. Nam-mô Kỉnh Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Tế Nguyện Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Hảo Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Đại Hoa Phật. Nam-mô Tự Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Hỷ Quang Phật. Nam-mô Khoái Giải Phật. Nam-mô Thí Túc Phật. Nam-mô Kiên Thanh Phật. Nam-mô Phổ Hiện Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Tối Nhan Sắc Phật. Nam-mô Tư Thiền Tư Phật. Nam-mô Du Hý Đức Phật. Nam-mô Hoài Tối Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam-mô Kỉnh Tối Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Độ Thế Phật. Nam-mô Hỷ Đức Phật. Nam-mô Thượng Bảo Phật. Nam-mo Thiện Ư Tàm Quý Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Khuất Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nammô Phổ Hoài Phật. Nam-mô Âm Thanh Khí Phật. Nam-mô Hoài Thượng Phật. Nam-mô Phổ Chí Phật. Nam-mô Phổ Giác Phật. Nammô Đại Du Bo Phật. Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. Nam-mô Kiến Cố Thệ Phật. Nam-mô Tịnh Cúng Dường Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Thành Kiên Cố Phật. Nam-mô Tối Thắng Phật. Nammô Nhất Thiết Công Đức Bị Cụ Phật. Nam-mô Kiên Giải Phật. Nammô Tịch Quang Phật. Nam-mô Đại Âm Thanh Phật. Nam-mô Cực Thượng Âm Thanh Phật. (Sáu trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Hoài Diệt Phật. Nam-mô Giác Bộ Phật. Nam-mô Y Tối Thanh Phật. Nammô Thành Phong Phật. Nam-mô Hải Bộ Phật. Nam-mô Đại Hộ Phật. Nam-mô Tối Thượng Quang Phật. Nam-mô Tịch Giác Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Phật. Nam-mô Thiện Bảo Phật. Nam-mô Đế Trụ Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Tru Tịch Diệt Phật. Nam-mô Du Nhập Giác Phật. Nam-mô Thắng Hữu Phật. Nam-mô Hoài Lợi Phật. Nam-mô Tối Bộ Phật. Nam-mô Nhân Trung Nguyệt Phật. Nam-mô Oai Cực Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Tạng Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật. Nam-mô Hoài Hương Phong Phật. Nam-mô Hỷ Tịch Diệt Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Nhân Âm Thanh Phật. Nam-mô Đức Nham Phật. Nam-mô Châu Nguyệt Phat. Nam-mô Hoài Minh Phật. Nam-mô Quảng Danh Xưng Phật. Nam-mô Hỷ Tối Thượng Phật. Nam-mô Tịnh Giác Phật. Nammô Bảo Kỉnh Phật. Nam-mô Hảo Nhan Sắc Quang Phật. Nam-mô Diệt Oán Phật. Nam-mô Thắng Quân Phật. Nam-mô Đế Giác Phật. Nam-mô Vô Chung Quang Phật. Nam-mô Thường Nhẫn Nhục Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Thượng Phật. Nam-mô Tượng Bộ Phật. Nammô Hoài Trí Tuệ Phật. Nam-mô Hoài Đế Phật. Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. Nam-mô Hương Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Kim Thượng Phật. Nam-mô Đẳng Thệ Phật. Nam-mô Tối Oai Phật. Nammô Đại Minh Phật. Nam-mô Tạp Chủng Thuyết Phật. Nam-mô Độ Uyên Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Giải Tàm Quý Phật. Nam-mô Thượng Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Tạp Âm Thanh Phật. Nam-mô Đức Du Hý Phật. Nam-mô Tịnh Trú Phật. Nam-mô Hảo Hương Huân Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Giới Phân Biệt Phật. Nam-mô Giác Hoa Phật. Nam-mô Tối Thượng Ý Phật. Nam-mô Nghi Thọ Cúng Dường Phật. Nam-mô Khai Quang Minh Phật. Nam-mô Hỷ Thượng Phật. Nam-mô Tạp Sắc Phật. Nammô Hoài Giác Phật. Nam-mô Kỉnh Lão Phật. Nam-mô Thắng Ưu Phật. Nam-mô Thần Thông Minh Phật. Nam-mô Oai Lực Phật. Nammô Kỉnh Thượng Phật. Nam-mô Khuất Danh Xưng Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Phật. Nam-mô Độ Nghi Phật. Nam-mô Tri Thời Vương Phật. Nam-mô Tụ Hoa Phật. Nam-mô Thượng Hoa Phật. Nammô Thắng Đấu Chiến Phật. Nam-mô Đại Thiên Phật. Nam-mô Đại Danh Xưng Phật. Nam-mô Hoài Bộ Phật. Nam-mô Vô Chung Bộ Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Thiên Thanh Phật. Nam-mô Thiên Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật. Nam-mô Trừ Vân Cái Phật. Nam-mô Kiên Giải Phật. Nam-mô Như Thọ Hoa Phật. Nam-mô Thượng Thanh Phật. Nam-mô Vô Chung Đăng Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Đức Thiên Phật. Nam-mô Chúng Trí Tự Tại Phật. (Bảy trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Phổ Ngu Lạc Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Quang Phat. Nam-mô Đẳng Chánh Giác Phật. Nam-mô Vô Vi Khánh Thanh Phật. Nam-mô Đại Diễm Phật. Nam-mô Đại Minh Phật. Nam-mô Thính Thái Ý Phật. Nam-mô Vô Ngại Tư Duy Phật. Nam-mô Diệt Tư Duy Phật. Nam-mô Tinh Tấn Hoài Phật. Nam-mô Giới Cung Kỉnh Phật. Nam-mô Phục Oán Phật. Nam-mô Khoái Sĩ Hoài Phật. Nam-mô Giác Phục Đào Ba Phật. Nam-mô Vô Diệt Tuệ Phật. Nam-mô Phục Dục Cức Thích Phật. Nam-mô Phạm Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Hoa Tiên Phật. Nam-mô Hư Không Tuệ Phật. Nam-mô Tợ Tư Duy Phật. Nam-mô Tuệ Lực Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Tấn Nguy Nguy Thanh Phật. Nam-mô Phổ Âm Phật. Nam-mô Tịnh Nguyện Phật. Nam-mô Vô Vi Thanh Phật. Nam-mô Vô Khuyết Tinh Tấn Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Thạnh Quang Phật. Nam-mô Phổ Đức Phật. Nam-mô Thắng Úy Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Đức Hỷ Phật. Nam-mô Pháp Hoa Phật. Nam-mô Tịnh Thạnh Phật. Nam-mô Nguyệt Hỷ Phật. Nam-mô Hoài Tràng Phật. Nam-mô Thiện Ý Thành Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Lực Phật. Nam-mô Khánh Âm Phật. Nam-mô Nhật Hoa Phật. Nam-mô Trừng Trụ Tư Duy Phật. Nam-mô Ái Hoài Phật. Nam-mô Nguyệt Thạnh Phật. Nam-mô Vô Vi Thành Phật. Nam-mô Vô Ngô Ngã Nhiệt Ý Phật. Nam-mo Đức Độ Phật. Nam-mô Đế Tụ Ý Phật. Nam-mô Phổ Giác Phật. Nam-mô Hỷ Lạc Tri Kiên Phật. Nam-mô Hoài Mạng Phật. Nam-mô Hoài Tư Phật. Nammô Vô Phiền Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Đại Tư Duy Phật. Nam-mô Hoài Tượng Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Hoài Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Phật. Nam-mô Danh Giác Âm Phật. Nam-mô Đại Thanh Tuệ Vô Khuyết Thất Phật. Nam-mô Giới Phú Phật. Nammô Oai Thân Phật. Nam-mô An Lạc Quang Phật. Nam-mô Tôn Quang Phật. Nam-mô Dĩ Diệt Quang Phật. Nam-mô Độ Nghi Phật. Nam-mô Trí Tuệ Phật. Nam-mô Đãi Oai Phật. Nam-mô Nguyệt Nội Phật. Nammô Tịnh Quang Phật. Nam-mô Đại Tịnh Phật. Nam-mô Hỷ Âm Phật. Nam-mô Từ Thí Phật. Nam-mô Đế Tinh Tấn Phật. Nam-mô Vô Lượng Hỷ Quang Phật. Nam-mô Quang Oai Phật. Nam-mô Hoài Kiến Phật. Nam-mô Hoài Quang Phật. Nam-mô Xuất Ứ Nê Phật. Nam-mô Quyên Chủng Tánh Phật. Nam-mô Pháp Hoa Phật. Nam-mô Đại Oai Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Đức Liên Hoa Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Tràng Quang Phật. Nam-mô Thắng Oán Phật. Nam-mô Vô Vi Hoa Phật. Nam-mô Đại Thắng Quang Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Oai Phật. Nam-mô Đạo Oai Phật. Nam-mô Tịnh Tư Duy Pháp Hoa Phật. Nam-mô Đại Tịnh Phật. Nammô Thế Sư Phật. Nam-mô Tối Ý Phật. Nam-mô Tu-di Tối Thanh Phật.

Nam-mô Tự Tại Hoài Phật. Nam-mô Vô Vi Xưng Phật. Nam-mô Tịnh Âm Phật. Nam-mô Tôn Ý Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nammô Đế Thích Tràng Thập Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nammô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật. (Tám trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Hiền Ý Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Tôn Phật. Nammô Hỷ Thí Phật. Nam-mô Tướng Hảo Hoa Phật. Nam-mô Bất Tư Nghị Quang Phật. Nam-mô Phổ Phi Quang Giới Kiên Thị Phật. Nammô Ly Nguyện Phật. Nam-mô Vô Vi Hoa Phật. Nam-mô Cập Diệu Phật. Nam-mô Đại Đăng Phật. Nam-mô Duy Đại Âm Phật. Nam-mô Quyết Đoán Âm Phật. Nam-mô Trừ Tam Đồ Long Thí Phật. Nam-mô Vân Lôi Phật. Nam-mô Đức Quang Phật. Nam-mô Đức Tư Phật. Nammô Mãn Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Vị Phật. Nam-mô Thập Quang Phật. Nam-mô Tạp Quang Phật. Nam-mô Giác Vô Ngại Âm Phật. Nam-mô Thiên Hoa Phật. Nam-mô Đẳng Kiến Phật. Nam-mô Nguyệt Xưng Phật. Nam-mô Thiên Tượng Phật. Nam-mô Pháp Ý Phật. Nammô Đại Nguyệt Phật. Nam-mô Oai Từ Lực Phật. Nam-mô Nguyệt Oai Quang Phật. Nam-mô Thú Hoài Phật. Nam-mô Trụ Thiện Độ Phật. Nam-mô Hậu Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quang Dũng Dục Phật. Nammô Bảo Ly Tuệ Dũng Phật. Nam-mô Bồ-đề Phật. Nam-mô Thành Doanh Lợi Phật. Nam-mô Duyệt Hảo Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Giác Diệt Ý Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật. Nammô Vô Phược Tượng Phật. Nam-mô Trì Tuệ Phật. Nam-mô Đức Xưng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Oai Phật. Nam-mô Khoái Nhãn Phật. Nammô Đại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Vô Lượng Tư Duy Phật. Nam-mô Tịnh Giới Phật. Nam-mô Thiện Độ Phật. Nam-mô Đoan Tự Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Thiện Quang Kỉnh Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Thế Hùng Phật. Nam-mô Tịnh Âm Phật. Nam-mô Oai Hỷ Phật. Nam-mô Thiện Thành Tựu Phật. Nam-mô Thiêu Nộ Phật. Nam-mô Sư Tử Thân Phật. Nam-mô Danh Xưng Phật. Nam-mô Bằng Hữu Quang Độ Phật. Nam-mô Tuệ Đài Phật. Nam-mô Phổ Bảo Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Đại Diễm Phật. Nam-mô Khoái Sĩ Duyệt Phật. Nam-mô Điềm Đạm Tư Duy Phật. Nam-mô Thien Cúng Dường Phật. Nam-mô Đức Tụ Oai Phật. Nammô Duyệt Tướng Phật. Nam-mô Đại Diễm Tụ Oai Phật. Nam-mô Quang Tràng Phật. Nam-mô Khoái Ứng Phật. Nam-mô Giới Độ Phật. Nam-mô Tối Thị Phật. Nam-mô Thượng Quang Phật. Nam-mô Đại Ứng Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Vi Duyệt Phật. Nam-mô Nguy Nguy Kiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Thập Phương Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tuệ Vô Nhai Phật. Nam-mô Như Thiên Nhật Oai Phật. Nam-mô Tất Ý Phật. Nammô Xưng Duyệt Phật. Nam-mô Thượng Độ Phật. Nam-mô Khả Quán Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Phật. Nam-mô Đại Quang Phật. Nammô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Duyệt Kiến Phật. Nam-mô Đức Vương Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Phật. Nam-mô Tư Duy Giải Thoát Phật. Nam-mô Phổ Duyệt Phật. Nam-mô Như Tịnh Vương Phật. Nammô Nan Quá Thượng Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Phật. Nam-mô Diệu Kiến Phật. (Chín trăm Phật quá khứ)

Lễ Tam bảo rồi tiếp tục sám hối, đã sám hối quả báo địa ngục rồi, nay lại sám hối quả báo trong ba đường ác. Trong kinh Phật dạy, người nhiều ham muốn cầu lợi càng nhiều cho nên khổ não cũng nhiều. Người biết đủ thì tuy nằm dưới đất cũng cho là an vui. Người không biết đủ thì tuy ở thiên đường cũng không vừa ý. Người thế gian khi gặp tai nạn thì vứt bỏ tài sản không kể nhiều ít, họ không biết thân này rơi vào hố sâu ba đườmg, một hơi thở ra không vào thì liền đọa lạc. Bỗng có tri thức (bạn bè) bày làm phước đức, khiến tu pháp thiện làm tư lương cho đời vị lai thì lại cố giữ tâm keo kiệt, không chịu nghe theo. Những người như thế thật là ngu si mê muội. Vì sao như vậy? Trong kinh Phật nói: “Khi sinh ra không mang một đồng mà đến, khi chết cũng không cầm một đồng mà đi.” Cực nhọc thân xác chất chứa, vì nó mà sinh ưu phiền. Đối với của mình đã vô ích huống chi là của kẻ khác! Không có điều thiện nào để có thể nương vào, không có chút đức nào để mà nhờ cậy, đến nỗi khi mạng chung đọa vào các đường ác. Vì vậy cho nên đệ tử chúng con hôm nay thành khẩn cúi đầu quy y Phật. Kế đến, hôm nay đệ tử lại sám hối tội báo ngu si trong đường súc sinh, sám hối tội báo nợ nần đời trước, chở nặng mang cày để đền bù trong đường súc sinh; sám hối tội báo bị giết cắt, chặt đâm không được tự tại trong đường súc sinh; sám hối tội báo không chân, hai chan, bốn chân, nhiều chân trong đường súc sinh; sám hối tội báo bị các loài trùng nhỏ rúc rỉa trong vỏ, trong lông trong đường súc sinh. Có vô lượng tội báo ở trong đường súc sinh như thế, hôm nay chí thành đều xin sám hối.

Kế đến sám hối tội báo đói khát lâu dài trong đường ngạ quỷ. Sám hối tội báo trăm ngàn vạn năm chưa từng nghe đến danh từ nước trong đường ngạ quỷ, sám hối tội báo ăn máu mủ phân nhơ trong đường ngạ quỷ, sám hối toi báo bị lửa thiêu đốt tất cả chi phần khi động thân trong đường ngạ quỷ, sám hối tội báo bụng lớn, cổ nhỏ trong đường ngạ quỷ. Vô lượng khổ báo trong đường ngạ quỷ như vậy, ngày nay cúi đầu đều xin sám hối.

Kế đến, sám hối tất cả tội báo dua nịnh, dối trá trong đường quỷ thần, tu la; sám hối tội báo vác đá, mang cát lấp sông lấp biển trong đường quỷ thần; sám hối tội báo uống máu, ăn thịt, chịu sự xấu xí trong loài quỷ thần độc ac. Vô lượng, vô biên tất cả tội báo trong loài quỷ thần như vậy, ngày nay cúi đầu hướng về chư Phật, Bồ-tát ở địa cao trong mười phương cầu xin sám hối, khiến đều tiêu diệt.

Đệ tử chúng con nguyện nhờ công đức phát sinh do sự sám hối tội báo trong đường súc sinh mà đời đời kiếp kiếp diệt được cấu ngu si, tự biết nghiệp duyên, trí tuệ chiếu sáng, đoạn trừ thân nơi cõi ác. Nguyện nhờ công đức phát sinh do sự sám hối tội báo trong đường ngạ quỷ mà đời đời kiếp kiếp lìa hẳn khổ, tham lam keo kiệt, đói khát, thường nếm vị cam lộ giải thoát. Nguyện nhờ công đức phát sinh do sự sám hối tội báo trong hàng quỷ thần, tu la mà đời đời kiếp kiếp thẳng ngay không dua nịnh, lìa nhân tà mạng, trừ quả xấu xí, phước lợi nơi trời người. Đệ tử chúng con nguyện từ nay trở đi cho đến khi ngồi đạo tràng, quyết định không thọ tội báo bốn đường ác, chỉ trừ tâm Từ bi vì cứu độ chúng sinh nên dùng nguyện lực ở nơi ấy không nhàm chán. (Lạy một lạy)

Nam-mô Đông phương Đại Quang Diệu Phật.

Nam-mô Nam phương Hư Không Trụ Phật.

Nam-mô Tây phương Kim Cang Bộ Phật.

Nam-mô Bắc phương Vô Biên Lực Phật.

Nam-mô Đông nam phương Vô Biên Phật.

Nam-mô Tây nam phương Hoại Chư Oán Tặc Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Ly Cấu Quang Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Kim Sắc Quang Âm Phật.

Nam-mô Hạ phương Sư Tử Du Hý Phật.

Nam-mô Thượng phương Nguyệt Tràng Vương Phật.

Tất cả Tam bảo khắp cõi hư không trong mười phương cũng kính lễ như vậy.

Nam-mô Tụ Tự Tại Phật. Nam-mô Hoại Kết Phát Phật. Nam-mô Vô Thắng Tả Tối Bộ Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Phật. Nam-mô Vô Vi Tư Duy Phật. Nam-mô Quá Đảo Kiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Vương Phật. Nam-mô Thắng Căn Phật. Nam-mô Nhật Kiến Phật. Nam-mô Đức Tụ Oai Quang Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Tuệ Trì Quần Manh Phật. Nam-mô Tự Tại Duyệt Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Tuệ Ý Phật. Nam-mô Đức Sơn Phật. Nam-mô Dĩ Tịnh Âm Ý Phật. Nam-mô Tư Tối Tôn Ý Phật. Nam-mô Tịnh Đức Phật. Nam-mô Giới Tự Tại Phật. Nam-mô Thâm Khứu Tư Duy Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Tịch Tấn Tư Duy Phật. Nammô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Cần Quần Manh Hương Phật. Nam-mô Tịch Lạc Phật. Nam-mô Đức Sở Chí Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Văn Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Quyết Ngẫu Phật. Nam-mô Tudi Sơn Ý Phật. Nam-mô Tịnh Thân Phật. Nam-mô Tôn Oai Phật. Nam-mô Thượng Tôn Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Tuệ Thôn Phật. Nam-mô Thính Triệt Ý Phật. Nam-mô Như Thiên Duyệt Phật. Nam-mô Tư Duy Độ Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Đại Thân Phật. Nam-mô Tạp Hoa Phật. Nam-mô Tôn Tự Tại Phật. Nam-mô Tôn Thượng Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Giác Thiện Hương Huân Phật. Nam-mô Tôn Vương Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Hoan Duyệt Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhân Phật. Nam-mô Liên Hoa Ý Phật. Nammô Tự Tại Đức Tạng Phật. Nam-mô Nhân Duyệt Phật. Nam-mô Tôn Ý Đăng Phật. Nam-mô Oai Thần Sở Dưỡng Phật. Nam-mô Đế Tư Duy

Phật. Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật. Nam-mô Trừ Tam Ác Đạo Phật. Nam-mô Trạch Hương Ưu Minh Phật. Nam-mô Thoan Độ Phật. Nammô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Ý Cường Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Úy Ngu Lạc Phật. Nam-mô Khoái Giác Phật. Nam-mô Sát Chư Dục

Phật. Nam-mô Thắng Hoa Tụ Phật. Nam-mô Đại Kiết Kế Phật. Nammô Thiên Tự Tại Lục Thông Âm Phật. Nam-mô Như Không Phật. Nam-mô Oai Thần Lực Phật. Nam-mô Nhân Danh Xưng Nhu Phật. Nam-mô Giác Quang Phật. Nam-mô Tối Âm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Ý Phật. Nam-mô Lực Thông Phật. Nam-mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật. Nam-mô Khoái Đoạn Ý Phật. Nam-mô Tuệ Đăng Phật. Nam-mô Hỷ Âm Thanh Phật. Nam-mô Đại Tư Duy Phật. Nammô Thiên Duyệt Phật. Nam-mô Ý Kiến Phật. Nam-mô Cường Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thượng Quang Phật. Nam-mô Đức Tụ Phật. Nammô Vô Cấu Tư Duy Phật. Nam-mô Tụ Âm Phật. Nam-mô Vô Lượng Oán Phật. Nam-mô Công Xảo Xả Ác Thú Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Phong Phật. Nam-mô Ngu Lạc Độ Phật. Nam-mô Thoan Độ Phật. Nam-mô Điều Biện Ý Phật. Nam-mô Phiền Giáo Phật. Nam-mô Ý Xa Phật. Nam-mô Đức Thiện Quang Phật. Nam-mô Kiên Hoa Phật.

Nam-mô Tụ Ý Phật. Nam-mô Ni Câu Loại Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Thường Trung Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Thạnh Phật. Nam-mô Sac Như Chiên-đàn Phật. Nam-mô Nhật Nội Phật. Nam-mô Đức Tạng Phật. Nam-mô Tu-di Lực Phật. Nam-mô Ma-ni Châu Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. (Một ngàn Phật quá khứ)

KINH QUÁ KHỨ TRANG NGHIÊM KIẾP THIÊN PHẬT DANH ([2])

Hán dịch: Khuyết danh. Phụ vào dịch phẩm đời Lương.

 

Kinh nói: Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật trong ba kiếp ba đời mà hoan hỷ, tin ưa xưng dương, tán thán, quy y đảnh lễ và có thể viết chép, vì người khác giảng nói, hoặc có thể tô vẽ tôn tạo hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa âm nhạc, khen ngợi công đức của Phật, chí tâm làm lễ, thì hơn hẳn người dùng châu báu toàn bằng ngọc ma-ni đầy cả cõi nước chư Phật trong mười phương cho đến cõi Phạm thiên, bố thí trong trăm ngàn kiếp. Thiện nam, thiện nữ ấy đã cúng dường chư Phật đó rồi, đời sau thọ sinh sẽ được hầu cận chư Phật vô cùng vô tận cho đến khi thành Phật, sẽ được chư Phật ba kiếp ba đời thọ ký. Sinh ra nơi nào cũng thường gặp Tam bảo, được sinh vào cảnh giới chư Phật, sáu căn đầy đủ, không rơi vào tám nạn, sẽ được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của chư Phật, đầy đủ trang nghiêm. Nếu luôn luôn năm vóc sát đất lễ Phật, miệng tự tuyên nói: “Con nay lạy khắp tất cả chư Phật trong ba đời, mười phương, nguyện cho ba đường chấm dứt, nước giàu, dân an, chúng sinh tà kiến quay về chánh đạo, phát tâm Bồ-đề. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong sáu đường cùng sinh về cõi Phật Vô Lượng Thọ”, lập thệ nguyện lớn, khiến cho các chúng sinh đều sinh về cõi đó, thân đủ các tướng tốt, vẻ đẹp, trí tuệ, biện tài như Phật A-di-đà, thì quả báo đạt được tốt đẹp cao vời, thọ mạng vô cùng.

Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Nhân Trung Tôn Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Năng Nhân Hóa Phật. Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phat. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Vô Hạn Quang Phật. Nam-mô Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Phật. Nam-mô Tối Thượng Oai Phật. Nam-mô Thú An Lạc Phật. Nam-mô Bảo Chánh Kiến Phật. Nam-mô Cúng Dường Quảng Xưng Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Âm Thí Phật. Nam-mô Bảo Trung Phật. Nam-mô Điện Đăng Quang Phật. Nam-mô Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Đại Đăng Quang Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Trừ Hồ Nghi Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Thần Phật. Nam-mô Trụ A-tăng-kỳ Tinh Tấn Công Đức Phật. Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật. Nam-mô Hỷ Khả Oai Thần Phật. Nam-mô Tán Nghi Phật. Nam-mô Đức Khải Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Hỷ Khả Oai Phật. Nam-mô Bất Tạng Phú Phật. Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật. Nam-mô Quang Du Hý Phật. Nam-mô Quảng Xưng Phật. Nam-mô Xả Phan Phật. Nammô Tôn Bi Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Vân Phổ Hộ Phật. Nam-mô Kim Cang Hiệp Phật. Nam-mô Trí Tuệ Lai Phật. Nam-mô Hỷ Quảng Xưng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật. Nam-mô Đại Duyệt Phật. Nam-mô Mỹ Ý Phật. Nam-mô Bất Động Dũng Bộ Phật. Nam-mô Động Sơn Nhạc Vương Phật. Nam-mô Diễn Tụ Quang Phật. Nam-mô Trụ Giác Phật. Nam-mô Thanh Đức Phật. Nam-mô Duyệt Giải Thoát Phật. Nam-mô Vô Ưu Độ Phật. Nam-mô Phổ Kiến Sự Kiến Phật. Nam-mô Đại Thừa Đạo Phật. Nam-mô Phổ Hỏa Phật. Nam-mô Quốc Cúng Dường Phật. Nam-mô Tự Tại Quang Phat. Nammô Thuyết Tối Cung Kính Phật. Nam-mô Tịnh Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Trừ Nghi Phật. Nam-mô Vô Vật Thành Tựu Phật. Nam-mô Vô Chung Bộ Phật. Nam-mô Vô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Phụng Kỉnh Xưng Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Kỉnh Duyệt Thanh Phật. Nam-mô Vô Năng Phục Vận Phật. Nam-mô Vô Chung Thanh Phật. Nam-mô Tư Duy Chúng Sinh Phật. Nam-mô Thần Túc Quang Phật. Nam-mô Đức Vương Phật. Nam-mô Hống Thanh Phật. Nam-mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật. Nam-mô Quảng Diệu Phật. Nam-mô Vô Nhai Tế Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Phật. Nam-mô Đẳng Thiện Phật. Nam-mô Quảng Thí Phật. Nam-mô Phổ Hiện Phật. Nam-mô Thiện Tượng Phật. Nam-mô Ý Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tịnh Phật. Nam-mô Thượng Quang Phật.

Nam-mô Quảng Bộ Phật. Nam-mô Kim Cang Tề Phật. Nam-mô Quyết Giác Phật. Nam-mô Tuệ Tràng Phật. Nam-mô Vô Động Giác Phật. Nam-mô Oai Nghi Ý Phật. Nam-mô Phổ Tượng Phật. Nam-mô Đế Ý Phật. Nam-mô Quang Âm Thanh Phật. Nam-mô Thành Tựu Tala Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Hỏa Quang Phật. Nam-mô Hỷ Tư Duy Phật. Nam-mô Tạng Xưng Phật. Nam-mô Pháp Tràng Không Câu-tô-ma Vương Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Tu-di Lực Phật. Nam-mô Ma-ni Châu Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. Nam-mô Kim Thượng Oai Phật. (Xong một trăm hiệu Phật)

Nam-mô Mỹ Âm Thanh Phật. Nam-mô Sơn Thắng Phật. Nammô Chúng Sinh Sở Nghi Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật. Nam-mô Vô Giảm Xuất Phật. Nam-mô Duyệt Ý Phật. Nam-mô Mỹ Thanh Phật. Nam-mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam-mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật. Nam-mô Tuệ Sự Phật. Nam-mô Kiến Hữu Tự Phật. Nammô Hoài Kiến Phật. Nam-mô Thế Gian Thắng Thượng Phật. Nam-mô Nhân Âm Phật. Nam-mô Miên Quang Phật. Nam-mô Giới Bộ Phật. Nam-mô Thiên Trung Tôn Phật. Nam-mô Kỉnh Hoài Đàm Phật. Nammô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Đức Thí Phật. Nam-mô Đại Tu-di Phật. Nam-mô Chân Duyệt Phật. Nam-mô Hiền Ý Phật. Nammô Kim Thượng Phật. Nam-mô Đại Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tôn Ý Phật. Nam-mô Ý Tịnh Phật. Nam-mô Liên Hoa Thể Phật. Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nam-mô Thường Thắng Ý Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Sơn Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Hỷ Giải Phật. Nam-mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật. Nam-mô Tự Quang Phật. Nam-mô Tướng Hao Phật. Nam-mô Vô Trược Lợi Phật. Nam-mô Tôn Quang Phật. Nammô Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Phật. Nam-mô Trừ Địa Trọng Phật. Nam-mô Tối Diễm Quang Phật. Nam-mô Quyết Tư Duy Phật. Nam-mô Chân Đế Nhật Phật. Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật. Nam-mô Phẩu Hoa Quang Phật. Nam-mô Tôn Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Xưng Tràng Phật. Nam-mô Đức Duyệt Phật. Nam-mô Pháp Đăng Minh Phật. Nam-mô Oai Quang Duyệt Phật. Nam-mô Quân Tướng Kỉnh Tượng Phật. Nam-mô Sư Tử Du Bộ Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật. Nam-mô Hải Ý Phật. Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật. Nam-mô Cái Tụ Phật. Nam-mô Tát Lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Vương Phật. Nam-mô Giai Vị Phật. Nam-mô Diệt Căn Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Hoa Hương Phật. Nam-mô Tu-di Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Mẫn Bộ Phật. Nam-mô Chánh Minh Phật. Nam-mô Pháp Quang Phật. Nam-mô Giới Duyệt Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Tích Thương Công Đức Vương Phật. Nam-mô Đại Tự Tại Phật. Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Như Ý Tích Vương Phật. Nam-mô Ích Thiên Phật. Nam-mô Phổ Giải Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật. Nam-mô Nhân Trung Quang Phật. Nam-mô Hảo Đức Phật. Nam-mô Kiến Tinh Tấn Phật. Nam-mô Danh Xưng Tiên Phật. Nam-mô Danh Xưng Phan Phật. Nam-mô Diễm Diện Phật. Nam-mô Phổ Duyệt Phật. Nam-mô Thân Quang Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Quyết Tán Phật. Nam-mô Tôn Thượng Đức Phật. Nam-mô Điều Ý Phật. Nam-mô Ái Hoài Kỉnh Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Nhiếp Phật. Nam-mô Đạo Duyệt Phật. Nam-mô Tư Ý Phật. Nam-mô Xuất Ý Phật. Nam-mô Sơn Ý Phật. Nam-mô Tạp Sắc Quang Phật. Nam-mô Lôi Thanh Phật. Nam-mô Hỏa Quang Thân Phật. Nam-mô Đức Nham Phật. Nam-mô Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật. (Xong hai trăm hiệu Phật)

Nam-mô Vô Ưu Hoài Phật. Nam-mô Thiên Giới Phật. Nam-mô Sư Tử Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Chánh Niệm Hải Phật. Nam-mô Kiến Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Thọ Vương Phong Trường Phật. Nammô Điều Tràng Phật. Nam-mô Phổ Phương Văn Phật. Nam-mô Kỉnh Hoài Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. Nam-mô Vô Úy Thí Phật. Nam-mô Tinh Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Thiên Phật. Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Đại Danh Xưng Phật. Nam-mô Hỷ Âm Phật. Nam-mô Thuyết Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Danh Xưng Thể Phật. Nam-mô Tam-muội Thắng Phấn Tấn Phật. Nam-mô Mỹ Duyệt Phật. Nam-mô Diệu Lạc Ni Phật. Nam-mô Chúng Sinh Nhãn Phật. Nam-mô Hoài Địa Phật. Nam-mô Khí Oai Hủy Ác Phật. Nam-mô Từ Điều Phật. Nam-mô Tôn Trung Thượng Phật. Nammô Quảng Đại Trí Phật. Nam-mô Diệu Dược Phật. Nam-mô Công Đức Luan Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Pháp Giới Thân Phật. Nam-mô Hư Không Đăng Phật. Nam-mô Kiến Nguyệt Phật. Nam-mô Chư Ma Tôn Phật. Nam-mô Đại Tôn Thượng Phật. Nam-mô Quang Minh Thân Phật. Nam-mô Ý Quang Phật. Nam-mô Kim Tang Phật. Nam-mô Điều Ích Du Phật. Nam-mô Quang Nhật Phật. Nam-mô Hiện Thân Phật. Nam-mô Thường Tu Hành Phật. Nam-mô Hương Oai Phật. Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật. Nam-mô Kim Sắc Thân Phật. Nam-mô Nhật Đăng Minh Phật. Nam-mô Phong Quang Phật. Nam-mô Thuyết Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Thiện Tư Ích Phật. Nam-mô Phổ Kiến Thiện Phật. Nam-mô Sư Tử Phan Phật. Nam-mô Phổ Tiên Phật. Nam-mô Đại Du Bộ Phật. Nam-mô Diệu Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Duyệt Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Thiên Cái Phật. Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật. Nam-mô Xa Thừa Phật. Nam-mô Long Thắng Phật. Nam-mô Chi Vị Phật. Nam-mô Xa Quang Phật. Nam-mô Nhật Nhãn Phật. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Cọng Du Bộ Phật. Nam-mô Đại Đăng Minh Phật. Nam-mô Thạnh Trưởng Phật. Nam-mô Sơn Tích Phật. Nam-mô Đức Thể Phật. Nam-mô Pháp Điển Phật. Nam-mô Phong Kỉnh Phật. Nam-mô Vô Úy Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Tuệ Phiên Phật. Nam-mô Oai Thần Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Thí Phật. Nam-mô Nhiếp Ái Trạch Phật. Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật. Nam-mô Thiện Sự Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Quang Khuất Phật. Nam-mô Pháp Châu Phật. Nam-mô Diễm Tràng Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Bảo Duyệt Phật. Nam-mô Phổ Tư Phật. Nam-mô Thiện Tư Ý Phật. Nam-mô Hộ Nhất Thiết Phật. Nam-mô Tác Lợi Ích Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Quang Âm Phật. Nam-mô Trí Sơn Phật. Nam-mô Chân Chánh Tràng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật. Nam-mô Tôn Hoa Phật. Nam-mô Đại Đàn Thí Phật. Nammô Đại Tràng Phật. Nam-mô Quang Trung Nhật Phật. Nam-mô Diệu Pháp Quang Minh Phật. (Xong ba trăm hiệu Phật)

Nam-mô Chiếu Tam Thế Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Phật. Nammô Thí Thiên Chủng Phật. Nam-mô Kiến Dĩ Độ Phật. Nam-mô Thù Thắng Tướng Phật. Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật. Nam-mô Phổ Phục Phật. Nam-mô Hư Không Vân Phật. Nam-mô Vô Kiến Tử Phật. Nam-mô Danh Xưng Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Thiện Nhiếp Phật. Nammô Thiên Trung Duyệt Phật. Nam-mô Trí Tuệ Đăng Phật. Nam-mô Đại Tụ Phật. Nam-mô Thâm Giác Phật. Nam-mô Vô Lượng Du Bộ Phật. Nam-mô Di-lưu Phật. Nam-mô Minh Tụ Phật. Nam-mô Đại Trọng Phật. Nam-mô Đại Du Phật. Nam-mô Thắng Thiên Phật. Nammô Điều Ích Du Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Nguyện Hải Quang Phật. Nam-mô Thuyết Duyệt Phật. Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Trí Đăng Chiếu Diệu Vương Phật. Nam-mô Hoa Tụ Phật. Nam-mô Thần Túc Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Diễm Phật. Nam-mô Điều Thể Phat. Nam-mô Quang Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Đại Lực Quang Tướng Phật. Nam-mô Nhật Tràng Phật. Nam-mô Vô Tỷ Tuệ Phật. Nam-mô Đa Sở Nhiêu Ích Phật. Nam-mô Thính Văn Phật. Nam-mô Du Thần Túc Phật. Nam-mô Tối Thượng Danh Xưng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Tạng Đức Phật. Nam-mô Bảo Chánh Phật. Nam-mô Vô Năng Hủy Danh Xưng Phật. Nam-mô Khoái Quang Phật. Nam-mô Mãn Túc Tâm Phật. Nam-mô Vô Siểm Ý Phật. Nam-mô Độc Bộ Phật. Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật. Nammô Đại Hộ Phật. Nam-mô Thiên Tràng Phật. Nam-mô Vô Mê Bộ Phật. Nam-mô Diệu Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Duệ Dịch Phật. Nammô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật. Nam-mô Thí Quang Phật. Nam-mô Hoài Thiên Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Phật. Nam-mô Trì Đức Phật. Nam-mô Nhuận Ý Phật. Nam-mô Đạo Quang Phật. Nam-mô Hải Phong Phật. Nam-mô Đạo Hỷ Phật. Nam-mô Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật. Nam-mô Thế Chủ Thân Phật. Nam-mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Pháp Khởi Phật. Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật. Nammô Vô Mê Tư Phật. Nam-mô Đức Thượng Phật. Nam-mô Vô Siểm Danh Xưng Phật. Nam-mô Đại Tịnh Phật. Nam-mô Đại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Thiên Quang Minh Phật. Nam-mô Duyệt Nhiếp Phật. Nam-mô Nhất Thiết Phước Đưc Sơn Phật. Nam-mô Tỳđầu-la Phật. Nam-mô Địa Duyệt Phật. Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật. Nam-mô Tạp Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Thị Hiện Vô Úy Vân Phật. Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Khai Thị Vô Lượng Trí Phật. Nam-mô Danh Xưng Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Nhãn Phat. Nam-mô Long Thiên Phật. Nammô Ma-hê-thủ-la Tự Tại Phật. Nam-mô Đức Giác Phật. Nam-mô Hoa Thượng Phật. Nam-mô Thế Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Vô Tận Thọ Quang Phật. Nam-mô Thập Lực Tự Tai Phật. Nam-mô Tam Thế Hoa Quang Phật. Nam-mô Tịnh Ca-la-ca Quyết Định Oai Đức Phật. Nammô Thập Phương Tràng Phật. Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Vương Phật. (Xong bốn trăm hiệu Phật) Nam-mô Thuyết Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Tịch Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Địa Quang Phật. Nam-mô Tác Đức Phật. Nam-mô Tôn Quang Minh Phật. Nam-mô Thiện Xứ Phật. Nam-mô Thiên Hỷ Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Tịch Âm Phật. Nam-mô Đại Năng Phật. Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật. Nam-mô Chúng Thắng Phật. Nam-mô Giác Quang Phật. Nam-mô Đức Danh Xưng Phật. Nam-mô Thiện Giác Phật. Nam-mô Tán Dị Nghi Phật. Nam-mô Sư Tử Khát Ái Phật. Nam-mô Đức Bộ Phật. Nam-mô Đại Thân Phật. Nammô Hiện Trú Phật. Nam-mô Thiên Sở Cung Kỉnh Phật. Nam-mô Hải Văn Sức Phật. Nam-mô Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Tu-di Phan Phật. Nam-mô Tịnh Vương Phật. Nam-mô Trí Tuệ Nhạc Phật. Nam-mô Hương Thí Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Trì Ý Phật. Nam-mô Năng Tiên Duyệt Phật. Nam-mô Bảo Đăng Minh Phật. Nam-mô Diễm Quang Phật. Nam-mô Kiến Chúng Phật. Nam-mô Kỉnh Ái Trụ Phật. Nam-mô Hoan Duyệt Sự Phật. Nam-mô Đức Điều Thể Phật. Nam-mô Duyệt Kiến Phật. Nam-mô Vô Úy Thân Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Tịch Tâm Phật. Nam-mô Bất Mê Bộ Phật. Nam-mô Tôn Nhãn Phật. Nam-mô Háo Giải Thoát Phật. Nam-mô Giác Ngộ Bản Phật. Nam-mô Tối Thượng Chúng Phật. Nammô Tán Quang Phật. Nam-mô Tự Sự Phật. Nam-mô Tịch Thắng Ngạn Phật. Nam-mô Quang Minh Danh Xưng Phật. Nam-mô Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Thân Triển Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Diễm Âm Phật. Nam-mô Đức Điều Phật. Nam-mô Vô Trước Thắng Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Ý Phật. Nam-mô Tôn Kỉnh Phật. Nam-mô Pháp Đài Phật. Nam-mô Vô Tận Đức Phật. Nam-mô Vô Ngại Thắng Phật. Nam-mô Vô Tận Hương Phật. Nam-mô Tịch Thắng Phật. Nam-mô Tịch Công Đức Phật. Nammô Đại Thiện Nhật Phật. Nam-mô Chí Vô Úy Phật. Nam-mô Kỉnh Tuệ Phật. Nam-mô Vô Mê Ý Phật. Nam-mô Mẫn Kỉnh Phật. Nam-mô Thiên Tự Tại Phật. Nam-mô Thần Túc Duyệt Phật. Nam-mô Vô Cái Phật. Nam-mô Long Quang Phật. Nam-mô Oai Thần Bộ Phật. Nammô Di-lưu Nhạc Phật. Nam-mô Kiến Sinh Tử Chúng Tế Phật. Nammô Tàm Quý Diện Phật. Nam-mô Diễm Sắc Tượng Phật. Nam-mô Bảo Nhạc Phật. Nam-mô Tịch Ý Phật. Nam-mô Nguyệt Tôn Thượng Phật. Nam-mô Thường Thiền Tư Phật. Nam-mô Đức Tràng Phật. Nam-mô Chúng Sinh Trung Tôn Phật. Nam-mô Vô Úy Hữu Phật. Nam-mô Bất Động Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Oán Phật. Nam-mô Du Quang Bộ Phật. Nam-mô Điều Nham Phật. Nam-mô Nhất Tướng Quang Phật. Nam-mô Thế Sở Tôn Phật. Nam-mô Quán Phương Phật. Nam-mô Kỉnh Giới Phật. Nam-mô Thế Duyệt Diễm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Du Phật. Nam-mô Vô Trước Ý Phật. Nam-mô Danh Xưng Duyệt Phật. Nam-mô Quyết Đoán Ý Phật. Nam-mô Trừ Quá Phật. Nam-mô Thiện Tịch Chư Căn Phật. (Xong năm trăm hiệu Phật)

Nam-mô Đức Thân Phật. Nam-mô Nhân Tạng Phật. Nam-mô Quang Hảo Hỷ Phật. Nam-mô Trực Bộ Phật. Nam-mô Tạp Sắc Phật. Nam-mô Phổ Phóng Quang Phật. Nam-mô Hành Thắng Phật. Nammô Thường Nhẫn Phật. Nam-mô Tam Giới Tôn Phật. Nam-mô Vô Thắng Phật. Nam-mô Luân Thiên Liên Hoa Phật. Nam-mô Kiên Phấn Tấn Phật. Nam-mô Phổ Hiền Phật. Nam-mô Tôn Oai Thần Phật. Nam-mô Doanh Lợi Ý Phật. Nam-mô Hộ Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật. Nam-mô Tư Danh Xưng Phật. Nam-mô Thọ Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Hộ Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Pháp Thắng Quyết Định Phật. Nam-mô Đức Hương Duyệt Phật. Nammô Trí Giả Tán Phật. Nam-mô Đức Độ Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Tuệ Đăng Phật. Nam-mô Oai Lực Phật. Nam-mô Phổ Kiến Vương Phật. Nam-mô Giác Hỷ Phật. Nam-mô Thắng Oán Duyệt Phật. Nam-mô Nhất Thiết Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Độ Chúng Nghi Phật. Nam-mô Xả Tịnh Phật. Nam-mô Kim Cang Thắng Phật. Nammô Tôn Giáo Thọ Phật. Nam-mô Tuệ Duyệt Phật. Nam-mô Trì Giác Phật. Nam-mô Mẫn Âm Phật. Nam-mô Đại Long Phật. Nam-mô Phổ Ngu Lạc Phật. Nam-mô Phổ Thế Hoài Phật. Nam-mô Sư Tử Ngu Lạc Phật. Nam-mô Phá Chư Quân Phật. Nam-mô Thắng Nhãn Phật. Nammô Minh Phục Phật. Nam-mô Kiên Tài Phật. Nam-mô Kiên Ta-la Phật. Nam-mô Thái Điều Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Kiến Bảo Phật. Nam-mô Tận Tác Phật. Nam-mô Ly Phiêu Hà Phật. Nam-mô Trì Danh Xưng Phật. Nam-mô Phạm Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Dĩ Kỉnh Phật. Nam-mô Đại Khuất Phật. Nammô Kỉnh Trí Tuệ Phật. Nam-mô Vô Tế Nguyện Phật. Nam-mô Xả Mạn Lưu Phật. Nam-mô Hảo Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Đại Hoa Phật. Nam-mô Tự Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Hỷ Quang Phật. Nam-mô Khoái Giải Phật. Nam-mô Thi Túc Phật. Nam-mô Kiên Thanh Phật. Nam-mô Tu-ni-đa Phật. Nam-mô Tỳ-ma Diệu Phật. Nam-mô Tối Nhan Sắc Phật. Nam-mô Tư Thiền Tư Phật. Nam-mô Du Hý Đức Phật. Nam-mô Hoài Tối Phật. Nam-mô Thiện Tỳ-ma Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Kiên Tâm Phật. Nam-mô Kỉnh Tối Thượng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Ma-ni Sơn Vương Phật. Nam-mô Độ Thế Phật. Nam-mô Hỷ Đức Phật. Nam-mô Thượng Bảo Phật. Nam-mô Thiện Ư Tàm Quý Phật. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Quang Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Vương Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Phổ Hoài Phật. Nam-mô Âm Thanh Khí Phật. Nam-mô Hoài Thượng Phật. Nam-mô Phổ Chỉ Phật. Nam-mô Phổ Giác Phật. Nam-mô Oai Đức Đại Thế Lực Phật. Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. Nam-mô Kiên Cố Thệ Phật. Nam-mô Tịnh Cúng Dường Phật. Nammô Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Thành Kiên Cố Phật. Nam-mô Tối Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Bị Cụ Phật. Nam-mô Kiên Giải Phật. Nam-mô Tịch Quang Phật. (Xong sáu trăm hiệu Phật)

Nam-mô Cam Lộ Thành Phật. Nam-mô Cực Thượng Âm Thanh Phat. Nam-mô Hoan Hỷ Tăng Trưởng Phật. Nam-mô Kiên Dũng Mãnh Phá Trận Phật. Nam-mô Hoài Diệt Phật. Nam-mô Giác Bộ Phật. Nam-mô Y Tối Thanh Phật. Nam-mô Thành Phong Phật. Nammô Hải Bộ Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Diện Phật. Nam-mô Tối Thượng Quang Phật. Nam-mô Tịch Giác Phật. Nam-mô Đại Thánh Phật. Nammô Thiện Bảo Phật. Nam-mô Đế Trụ Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Phật. Nam-mô Trụ Tịch Diệt Phật. Nam-mô Du Nhập Giác Phật. Nam-mô Thắng Hữu Phật. Nam-mô Hoài Lợi Phật. Nam-mô Tối Bộ Phật. Nam-mô Nhân Trung Nguyệt Phật. Nam-mô Oai Cực Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Câu-lân Phật. Nam-mô Tối Thắng Vương Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật. Nam-mô Hoài Hương Phong Phật. Nam-mô Hỷ Tịch Diệt Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam-mô Nhân Âm Thanh Phật. Nam-mô Anậu-luật Phật. Nam-mô Châu Nguyệt Phật. Nam-mô Hoài Minh Phật. Nam-mô Quảng Danh Xưng Phật. Nam-mô Hỷ Tối Thượng Phật. Nam-mô Tịnh Giác Phật. Nam-mô Bảo Kỉnh Phật. Nam-mô Hảo Nhan Sắc Quang Phật. Nam-mô Diệt Oán Phật. Nam-mô Thắng Quân Phật. Nam-mô Đế Giác Phật. Nam-mô Vô Chung Quang Phật. Nam-mô Thường Nhẫn Nhục Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Thượng Phật. Nammô Tượng Bộ Phật. Nam-mô Hoài Trí Tuệ Phật. Nam-mô Hoài Đế Phật. Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. Nam-mô Hương Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Bất Yểm Túc Phật. Nam-mô Đẳng Thệ Phật. Nam-mô Tối Oai Phật. Nam-mô Đại Quang Viêm Tụ Phật. Nam-mô Tạp Chủng Thuyết Phật. Nam-mô Độ Uyên Phật. Nam-mô Thật Thể Phật. Nam-mô Giải Tàm Quý Phật. Nam-mô Thượng Sở Kỉnh Phật. Nammô Tạp Âm Thanh Phật. Nam-mô Đức Du Hý Phật. Nam-mô Tịnh Trú Phật. Nam-mô Hảo Hương Huân Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Giới Phân Biệt Phật. Nam-mô Giác Hoa Phật. Nam-mô Tối Thượng Ý Phật. Nam-mô Nghi Thọ Cúng Dường Phật. Nam-mô Đàm-vô-kiệt Phật. Nam-mô Hỷ Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Luân Phật. Nam-mô Hoài Giác Phật. Nam-mô Kỉnh Lão Phật. Nam-mô Thắng Ưu Phật. Nam-mô Thần Thông Minh Phật. Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật. Nam-mô Kỉnh Thượng Phật. Nam-mô Khuất Danh Xưng Phật. Nam-mô Na-la-diên Quang Minh Phật. Nammô Độ Nghi Phật. Nam-mô Tri Thời Vương Phật. Nam-mô Tụ Hoa Phật. Nam-mô Thượng Hoa Phật. Nam-mô Thắng Đấu Chiến Phật. Nam-mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật. Nam-mô Ni-thi-đà Phật. Nam-mô Hoài Bộ Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Cố Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Thiên Thanh Phật. Nam-mô Vân Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật. Nam-mô Trừ Vân Cái Phật. Nam-mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật. Nam-mô Như Thọ Hoa Phật. Nam-mô Thượng Thanh Phật. Nam-mô Vô Chung Đăng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật. Nam-mô Đức Thiên Phật. Nam-mô Chúng Trí Tự Tại Phật. (Xong bảy trăm hiệu Phật)

Nam-mô Vô Thượng Diệu Pháp Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Quang Phật. Nam-mô Đẳng Chánh Giác Phật. Nam-mô Vô Vi Thanh Khánh Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Luân Nguyệt Phật. Nam-mô Phổ Luân Phật. Nam-mô Thính Thái Ý Phật. Nam-mô Vô Ngại Tư Duy Phật. Nam-mô Diệt Tư Duy Phật. Nam-mô Tinh Tấn Hoài Phật. Nam-mô Giới Cung Kỉnh Phật. Nam-mô Phục Oán Phật. Nam-mô Khoái Thượng Hoài Phật. Nam-mô Giác Phục Đào Ba Phật. Nam-mô Vô Diệt Tuệ Phật. Nam-mô Phục Dục Cúc Thích Phật. Nam-mô Đáo Cứu Cánh Phật. Nam-mô Hoa Tiên Phật. Nammô Hư Không Tuệ Phật. Nam-mô Tự Tư Duy Phật. Nam-mô Tuệ Lực Phật. Nam-mô Viêm Thắng Hải Phật. Nam-mô Tấn Nguy Nguy Thanh Phật. Nam-mô Phổ Âm Phật. Nam-mô Toái Kim Cang Phật. Nam-mô Vi Thanh Phat. Nam-mô Vô Khuyết Tinh Tấn Phật. Nammô Đại Tinh Tấn Thạnh Quang Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Quang Minh Thân Phật. Nam-mô Thắng Úy Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Đức Hỷ Phật. Nam-mô Pháp Hoa Phật. Nam-mô Tịnh Thạnh Phật. Nam-mô Nguyet Hỷ Phật. Nam-mô Hoài Tràng Phật. Nam-mô Thiện Ý Thành Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Lực Phật. Nam-mô Khánh Âm Phật. Nam-mô Nhật Hoa Phật. Nam-mô Trừng Trú Tư Duy Phật. Nam-mô Ái Hoài Phật. Nam-mô Nguyệt Thạnh Phật. Nam-mô Vô Vi Thành Phật. Nam-mô Vô Ngô Ngã Nhiệt Ý Phật. Nam-mô Trí Chiếu Đảnh Vương Phật. Nam-mô Đế Tụ Ý Phật. Nammô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Hỷ Lạc Như Kiến Phật. Nammô Hoài Mạng Phật. Nam-mô Hoài Tư Phật. Nam-mô Vô Phiền Phật. Nam-mô Căn Bản Thượng Phật. Nam-mô Đại Tư Duy Phật. Nam-mô Hoài Tượng Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Hoài Phật. Nammô Vô Khủng Úy Phật. Nam-mô Danh Dự Âm Phật. Nam-mô Đại Thanh Tuệ Vô Khuyết Thất Phật. Nam-mô Giơi Phú Phật. Nam-mô Oai Thân Phật. Nam-mô An Lạc Quang Phật. Nam-mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Dĩ Diệt Quang Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Cảnh Tượng Nguyệt Phật. Nam-mô Ba-la-la Kiên Phật. Nam-mô Đãi Oai Phật. Nam-mô Nguyệt Nội Phật. Nammô Thường Trí Tác Hóa Phật. Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật. Nam-mô Phá Kim Cang Kiên Phật. Nam-mô Từ Thí Phật. Nam-mô Đế Tinh Tấn Phật. Nam-mô Vô Lượng Hỷ Quang Phật. Nam-mô Quang Oai Phật. Nam-mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật. Nam-mô Hoài Quang Phật. Nam-mô Xuất Du Nê Phật. Nammô Quyên Chủng Tánh Phật. Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật. Nam-mô Đại Oai Phật. Nam-mô Pháp Lôi Tràng Vương Thắng Phật. Nam-mô Đức Liên Hoa Phật. Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Đảnh Phật. Nam-mô Tràng Quang Phật. Nam-mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Vi Hoa Phật. Nam-mô Đại Thắng Quang Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Oai Phật. Nam-mô Đạo Oai Phật. Nam-mo Tịnh Tư Duy Pháp Hoa Phật. Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật. Nam-mô Hư Không Công Đức Phật. Nam-mô Tối Như Ý Phật. Nam-mô Tu-di Tối Thanh Phật. Nam-mô Tự Tại Hoài Phật. Nam-mô Vô Vi Xưng Phật. Nam-mô Pháp Nhật Trí Chuyển Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Vô Ngại Phổ Hiện Phật. Nam-mô Đế Thích Tràng Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật. (Xong tám trăm hiệu Phật)

Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Tôn Phật. Nam-mô Hỷ Thí Phật. Nam-mô Tướng Hảo Hoa Phật. Nam-mô Bất Tư Nghì Quang Phật. Nam-mô Phổ Phi Quảng Giới Kiên Thị Phật. Nam-mô Ly Nguyện Phật. Nam-mô Thắng Hiền Phật. Nam-mô Cập Diệu Phật. Nam-mô Hư Không Tâm Phật. Nam-mô Duy Đại Âm Phật. Nam-mô Quyết Đoán Âm Phật. Nam-mô Trừ Tam Đồ Long Thí Phật. Nam-mô Vân Lôi Phật. Nam-mô Hư Không Đa-la Phật. Nam-mô Đức Tư Phật. Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật. Nam-mô Bảo Vị Phật. Nam-mô Thập Quang Phật. Nam-mô Siêu Việt Chư Pháp Phật. Nam-mô Giác Vô Ngại Âm Phật. Nam-mô Thiên Hoa Phật. Nam-mô Đẳng Kiến Phật. Nam-mô Nguyệt Xưng Phật. Nammô Đại Tượng Phật. Nam-mô Bất Nhiễu Phật. Nam-mô Đại Nguyệt Phật. Nam-mô Oai Từ Lực Phật. Nam-môn Nguyệt Oai Quang Phật. Nam-mô Thú Hoài Phật. Nam-mô Trụ Thiện Độ Phật. Nam-mô Thuần Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quang Dũng Dục Phật. Nam-mô Bảo Ly Tuệ Dũng Phật. Nam-mô Bồ-đề Phật. Nam-mô Thành Doanh Lợi Phật. Nam-mô Duyệt Hảo Phật. Nam-mô Hanh Phật Hạnh Phật. Nam-mô Giác Diệt Ý Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Phược Hỷ Tượng Phật. Nam-mô Trì Tuệ Phật. Nam-mô Đức Xưng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Oai Phật. Nam-mô Khoái Minh Phật. Nam-mo Chư Phương Thiên Phật. Nammô Vô Lượng Tư Duy Phật. Nam-mô Tịnh Giới Phật. Nam-mô Thiện Độ Phật. Nam-mô Đoan Tự Phật. Nam-mô Hiện Diện Thế Gian Phật. Nam-mô Thiện Quang Kỉnh Phật. Nam-mô Cụ Túc Ý Phật. Nam-mô Thế Hùng Phật. Nam-mô Chánh Âm Thanh Phật. Nam-mô Oai Hỷ Phật. Nam-mô Thiện Thành Tựu Phật. Nam-mô Vô Ngại Ý Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật. Nam-mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật. Nam-mô Bằng Hữu Quang Độ Phật. Nam-mô Tuệ Đài Phật. Nam-mô Phổ Bảo Phật. Nam-mô Tri Chúng Sinh Bình Đẳng Thân Phật. Nam-mô Đại Nguyện Thắng Phật. Nam-mô Khoái Sĩ Duyệt Phật. Nam-mô Điềm Đạm Tư Duy Phật. Nam-mô Thiện Cúng Dường Phật. Nam-mô Đức Tụ Oai Phật. Nam-mô Duyet Tướng Phật. Nam-mô Đại Diễm Tụ Oai Phật. Nam-mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Khoái Ứng Phật. Nam-mô Giới Độ Phật. Nam-mô Tối Thị Phật. Nam-mô Tịch Tràng Phật. Nam-mô Đại Ứng Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Vi Duyệt Phật. Nam-mô Nguy Nguy Kiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Thập Phương Phật. Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. Nam-mô Tuệ Vô Nhai Phật. Nam-mô Như Thiên Nhật Oai Phật. Nam-mô Tất Ý Phật. Nam-mô Xưng Duyệt Phật. Nam-mô Thượng Độ Phật. Nammô Khả Quán Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Phật. Nam-mô Trí Viêm Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nammô Thế Gian Đăng Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Phật. Nam-mô Tư Duy Giải Thoát Phật. Nammô Thắng Oai Đức Ý Phật. Nam-mô Như Tịnh Vương Phật. Nam-mô Nan Quá Thượng Phật. Nam-mô Nhẫn Nhục Đăng Phật. Nam-mô Diệu Kiến Phật. (Xong chín trăm hiệu Phật)

Nam-mô Tụ Tự Tại Phật. Nam-mô Tác Chư Phương Phật. Nam-mô Vô Thắng Tối Diệu Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Phật. Nam-mô Vô Vi Tư Duy Phật. Nam-mô Quá Đảo Kiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Vương Phật. Nam-mô Thắng Căn Phật. Nam-mô Nhật Kiến Phật. Nam-mô Đức Tụ Oai Quang Phật. Nam-mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật. Nam-mô Tuệ Trì Quần Manh Phật. Nammô Tự Tại Duyệt Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Tuệ Ý Phật. Nam-mô Đức Sơn Phật. Nam-mô Dĩ Tịnh Âm Ý Phật. Nam-mô Tư Tối Tôn Ý Phat. Nam-mô Tịnh Đức Phật. Nam-mô Giới Tự Tại Phật. Nam-mô Thâm Xú Tư Duy Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Tịch Tấn Tư Duy Phật. Nam-mô Ta-la Hoa Thượng Quang Vương Phật. Nam-mô Cần Quần Manh Hương Phật. Nam-mô Tịch Lạc Phật. Nam-mô Đức Sở Chí Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Văn Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Quyết Ngẫu Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Ý Phật. Nam-mô Tịnh Thân Phật. Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật. Nam-mô Năng Độ Bỉ Ngạn Phật. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Tuệ Thổn Phật. Nam-mô Thính Triệt Ý Phật. Nam-mô Như Thiên Duyệt Phật. Nam-mô Tư Duy Độ Phật. Nam-mô Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật. Nam-mô Đại Thân Phật. Nam-mô Tạp Hoa Phật. Nam-mô Tôn Tự Tại Phật. Nam-mô Như Không Phật. Nam-mô Giác Thiện Hương Huân Phật. Nam-mô Tôn Thượng Sở Kỉnh Phật. Nammô Hoan Duyệt Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhân Phật. Nam-mô Liên Hoa Ý Phật. Nam-mô Tự Tại Đức Tạng Phật. Nam-mô Nhân Duyệt Phật. Nam-mô Tôn Ý Đăng Phật. Nam-mô Oai Thần Sở Dưỡng Phật. Nam-mô Đế Tư Duy Phật. Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật. Nam-mô Trừ Tam Ác Đạo Phật. Nam-mô Trạch Hương Ưu Minh Phật. Nammô Thoan Độ Phật. Nam-mô Ma-ni Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Ý Cương Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Ý Ngu Lạc Phật. Nam-mô Khoái Giác Phật. Nam-mô Ly Chư Dục Phật. Nam-mô Thắng Hoa Tụ Phật. Nam-mô Đại Kết Kế Phật. Nam-mô Thiên Tự Tại Lục Thông Âm Phật. Nam-mô Oai Thần Lực Phật. Nam-mô Nhân Danh Xưng Nhu Phật. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bệnh Phật. Nam-mô Tối Âm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Ý Phật. Nam-mô Lực Thông Phật. Nam-mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật. Nam-mô Khoái Đoạn Ý Phật. Nam-mô Hỷ Âm Thanh Phật. Nam-mô Thiên Duyệt Phật. Nam-mô Cánh Kiến Phật. Nam-mô Cương Tinh Tấn Phật. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật. Nam-mô Vô Cấu Tư Duy Phật. Nam-mô Tụ Âm Phật. Nam-mô Vô Lượng Oán Phật. Nam-mô Công Đức Xả Ác Thú Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Phong Phật. Nam-mô Ngu Lạc Độ Phật. Nam-mô Nhất Thừa Độ Phật. Nam-mô Điều Biện Ý Phật. Nam-mô Phiền Giáo Phật. Nam-mô Ý Xa Phật. Nam-mô Đức Thiện Quang Phật. Nam-mô Kiên Hoa Phật. Nam-mô Tụ Ý Phật. Nam-mô Ni-câu-loại Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Thường Trung Vương Phật. Nam-mô Sắc Như Chiên-đàn Phật. Nam-mô Nhật Nội Phật. Nam-mô Đức Tạng Phật. Nam-mô Tỳ-bàthi Phật. Nam-mô Thi-khí Phật. Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật. (Xong một ngàn hiệu Phật)

 

  1. Bản tham chiếu với kinh số 446 – Duyên Khởi Tam Kiếp Tam Thiên Phật. ↑
  2. Bản tham chiếu. ↑

 

Print Friendly, PDF & Email