KINH PHẬT THUYẾT VỀ CHƯ PHẬT

Hán dịch: Đời Triệu Tống, Đại sư Thi Hộ, người Tây Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại núi Thứu phong, thuộc thành Vương xá.

Sắp đến giờ khất thực, Tôn giả Mục-kiền-liên mac y mang bát định vào thành khất thực, bỗng nhiên suy nghĩ: “Hôm nay, ta nên đến cõi trời Sắc cứu cánh trước để hỏi ít sự việc, rồi sau đó sẽ khất thực.”

Khi ấy, Tôn giả nhập vào Tam-ma-địa Đẳng dẫn, nhanh như thời gian người lực sĩ duỗi cánh tay, thì hiện đến cõi trời Sắc cứu cánh. Đến nơi, Tôn giả cùng chư Thiên gặp nhau, hòa nhã thăm hỏi nhau.

Tôn giả hỏi chư Thiên:

–Qua thời gian bao lâu thì có Đức Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian, chứng đắc đạo quả Bồ-đề vô thượng?

Khi ấy, có trăm vị Thiên chủ trời Sắc cứu cánh đồng thanh thưa:

–Mãn trăm ngàn kiếp, có Phật ra đời, chứng đắc Bồ-đề vô thượng.

Nghe và tin nhận như vậy, Tôn giả liền nhập định, như thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất từ cõi trời Sắc cứu cánh, trở về lại thành Vương xá và như thường nhật, tuần tự đi khất thực.

Sau khi thọ thực, rửa tay, súc miệng, thu xếp y bát, Tôn giả đến gặp Đức Phật, đầu mặt cung kính lạy sát chân rồi ngồi qua một bên, chắp tay chiêm ngưỡng, bạch Phật:

–Thưa Thế Tôn! Lúc sắp đến giờ ăn hôm nay, con nhập định và đến cõi trời Sắc cứu cánh hỏi các vị trời: “Trải qua thời gian bao lâu có Phật ra đời, chứng đắc đạo quả Bồ-đề vô thượng?” Cả trăm vị trời đồng thanh đáp: “Mãn trăm ngàn kiếp có Phật ra đời, chứng đắc Bồ-đề vô thượng.” Bạch Thế Tôn! Tuy con tin nhận như vậy nhưng việc ấy như thế nào, xin Thế Tôn chỉ dạy.

Đức Phật bảo Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:

–Hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói rõ. Này Mục-kiền-liên! Các Thiên chủ nơi cõi trơi Sắc cứu cánh vì hiểu biết hạn chế nên nói với ông mãn trăm ngàn kiếp có Phật ra đời chứng đắc đạo quả Bồ-đề vô thượng. Lời này không đúng, không nên tin chắc.

Này Tôn giả Đại Mục-kiền-liên! Ta nhớ lại vào thời quá khứ, đầu tiên ta gặp sáu mươi câu-chi chư Phật Như Lai xuất hiện ở đời, các Đức Như Lai ấy trú ở thế gian làm lợi ích cho chúng sinh, mỗi một đều tùy theo nhân duyên với thời gian hóa độ dài hay ngắn, rồi tuần tự nhập diệt. Liên tục như vậy, lại có tám mươi câu-chi chư Phật xuất hiện trong đời cùng danh hiệu là Diệu Hoa, ta ở trước mỗi một Đức Phật như vậy phát đại thệ nguyện và hành trì phạm hạnh. Sau các Đức Phật này lại có năm trăm vị Phật xuất hiện ở đời, có cùng danh hiệu là Chánh Phạm. Sau các Đức Phật ấy, lại có tám trăm Đức Phật xuất hiện trong đời, đồng hiệu là Nhiên Đăng. Sau các Đức Phật này, lại có một vạn năm ngàn Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Cửu-ma-một. Sau các Đức Phật ấy, lại có một ngàn Đức Phật xuất hiện ở đời, với danh hiệu dòng họ mỗi một không giống nhau. Trước các Đức Phật ấy, ta phát đại thệ nguyện, tu trì phạm hạnh. Sau các Đức Phật này, lại có sáu ngàn Đức Phật xuất hiện ở đời, đồng hiệu là Tô-bát-la-ba-đa. Sau các Đức Phật ấy, lại có chín vạn Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Diệu Ca-diếp. Sau các Đức Phật này, lại có một ngan Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Nhật.

Sau các Đức Phật ấy, lại có một ngàn Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Diễm-một-dạ-dã. Sau các Đức Phật này, lại có tám vạn Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Nhất-la-phược-đế. Sau các Đức Phật này, lại có bảy vạn Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Đế Thích. Sau các Đức Phật ấy, lại có một Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Đức. Trước Đức Phật này, ta cùng các vị đệ tử Thanh văn đồng phát thệ nguyện, cung kính cúng dường trải qua nhiều năm. Sau các Đức Phật này, lại có tám mươi câu-chi na-do-tha đức Bích-chi-phật xuất hiện ở đời.

Này Tôn giả Đại Mục-kien-liên! Các vị Bích-chi-phật ấy ở ngay trước ta, phát đại thệ nguyện và có Chuyển luân thánh vương tên Biến Chiếu cũng ở nơi chỗ ta, trước tiên được gặp bốn mươi vị Phật cùng hiệu là Vô Năng Thắng.

Này Đại Mục-kiền-liên! Sau khi Phật Đức ấy diệt độ, ta được gặp một vị Phật cũng hiệu là Vô Năng Thắng. Khi Phật ấy trụ thế, ta làm Chuyển luân thánh vương tên là Bách Hiệu, cùng các đệ tử Thanh văn của Phật Vô Năng Thắng đồng phát thệ nguyện, cung kính cúng dường Phật ấy trải qua nhiều năm. Sau khi Phật ấy nhập diệt, ta xây tháp bằng bảy báu để cúng dường xá-lợi. Ta tu hành như vậy trải qua thời gian rất lâu xa.

Này Đại Mục-kiền-liên! Lúc đó ta đã chứng đắc Bồ-đề.

Lại nữa, này Mục-kiền-liên! Trời Sắc cứu cánh ấy hiểu biết còn ít, nên không biết sau khi Phật Vô Năng Thắng diệt độ, lại có một Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Trì Thế. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Trì Địa. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Năng Nhân. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Diệu Hiện. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sư Tử. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thượng Hy Hữu. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đoạn Nhất Thiết Ưu. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đắc Thắng. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Quang. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Ý Xứng. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Ô-ba-để-thất-la. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Để-thất-lỗ. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Viên Quang. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Nguyệt Quang. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là A-đề-bộ. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là A-đề-dã-du. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Vô Diệt Thông. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Tối Thắng. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Để-thất-lỗ-đa-lỗ. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thượng Hoa. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là A-lý-sắt-tra. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là A-đề-bộ. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Nhiên Đăng. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Hàng Oán. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Kim Diệu. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Kim Quang. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Nhãn. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Liên Hoa Nhãn. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Tối Thượng Liên Hoa. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Liên Hoa. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Liên Hoa. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Tỳbà-thi. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thi-khí. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Tỳ-xá-phù. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Câu-lưu-tôn. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Câu-na-hàm Mâu-ni. Lại có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Ca-diếp. Hiện nay, ta là Thích-ca Mâu-ni xuất hiện ở thế gian.

Này Tôn giả Đại Mục-kiền-liên! Trước đây, ta đã phát thệ nguyện với chư Phật như vậy, đem hoa bảy báu rải khắp cúng dường, sau đó mới được thành Chánh giác.

Này Đại Mục-kiền-liên! Các Đức Phật ấy từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Chánh giác đều phải trải qua vô số kiếp. Từ khi phát tâm đến lúc thành Phật, ta cũng trải qua vô số kiếp không thể tính được, các vị trời Sắc cứu cánh ấy chỉ hiểu biết ít ỏi, ông chớ phân vân.

Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh này xong, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên không còn phân vân, hoan hỷ vô cùng, lạy Phật rồi lui ra.

 

Print Friendly, PDF & Email