KINH MƯỜI ĐIỀU MỘNG CỦA QUỐC
VƯƠNG BẤT-LÊ-TIÊN-NÊ

Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa-môn Trúc Đàm Vô Lan, người Tây Vực
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời Đức Phật du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Quốc vương nước ấy là Bất-lê-tiên-nê, ban đêm ngủ mộng thấy mười việc. Mười việc là ấy gì?

 1. Mộng thấy ba cái bình chụm lại, bình hai bên đầy hơi phun lên rơi xuống qua lại nhưng không rớt vào bình trống không ở giữa.
 2. Mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng hậu môn.
 3. Mộng thấy cây còn nhỏ mà trổ hoa.
 4. Mộng thấy cây nhỏ mà ra trái.
 5. Mộng thấy một người bện dây, sau lưng họ có dê, mà dê chúa thì ăn dây.
 6. Mộng thấy con cáo ngồi trên giường bằng vàng, ăn bằng chén bát vàng.
 7. Mộng thấy bò lớn lại bú sữa của bò nghé.
 8. Mộng thấy bốn con bò từ bốn hướng chạy lại, kêu rống muốn báng nhau, sắp báng nhau thì biến mất.
 9. Mộng thấy có ao nước lớn, giữa đục bốn phía lại trong.
 10. Mộng thấy suối lớn chảy, nước màu đỏ tươi.

Nhà vua thấy giấc mộng này, sau khi thức dậy rất kinh hãi, sợ về chuyện nước mất, bản thân và vợ con bị chết.

Sáng hôm sau, vua triệu các công khanh, đại thần, các đạo nhân hiểu biết về giải mộng và hỏi:

–Đêm qua ta nằm mộng thấy mười việc. Với giấc mộng như vậy, sau khi thức dậy, ta sợ hãi, lòng không vui. Ai có thể giải được các mộng ấy.

Trong các đạo nhân, có một Bà-la-môn nói:

–Thần có thể giải mộng cho vua, nhưng sợ vua nghe rồi thì ưu sầu không vui.

Nhà vua nói:

–Khanh thấy sao cứ nói vậy, chớ ngại gì cả.

Bà-la-môn tâu:

–Giấc mộng của vua đều xấu, không phải là việc tốt. Nhà vua phải giết phu nhân và thái tử yêu dấu, cùng những người thân cận, kẻ hầu người hạ, cả nô tỳ nữa để tế trời. Như vậy, vua sẽ không sao cả. Vua phải đem tất cả các thứ nệm nằm, vật đẹp châu báu trên thân đốt đi để tế trời. Như vậy, nhà vua sẽ được an toàn.

Nhà vua nghe vị Bà-la-môn giải mộng như vậy thì hết sức ưu sầu không vui, liền vào phòng riêng, suy nghĩ mãi về việc ấy.

Vua có phu nhân tên Ma-ni, bà ta đến gặp vua hỏi:

–Vì sao ngài vào phòng riêng ưu sầu không vui. Thần thiếp có lỗi lầm gì với Đại vương?

Nhà vua nói:

–Khanh không có lỗi gì cả. Ta có chuyện buồn riêng.

Phu nhân lại hỏi:

–Vì sao Đại vương buồn?

Vua đáp:

–Khanh đừng hỏi ta, nếu nghe được ắt không vui.

Phu nhân lại nói:

–Thiếp là một nửa thân của vua, có lành dữ gì ngài hãy cho thiếp biết. Tại sao không nói với nhau?

Nhà vua mới nói với phu nhân:

–Đêm qua, ta mộng thấy mười chuyện. Sau khi thức dậy, ta rất lo lắng kinh hãi, sợ nước mất, sợ thân ta và vợ con bị chết. Ta triệu quần thần, công khanh và các đạo nhân, để giải mười chuyện trong mộng ấy. Có Bà-la-môn giải mộng cho ta, nói là phải giết phu nhân, thái tử yêu mến và kẻ thân cận tùy tùng, nô tỳ và voi trắng, ngựa hay dê tế trời, phải đốt hết chăn nệm, vàng ngọc quý trên thân để tế trời. Như vậy thì ta mới được an toàn. Ta vì thế nên ưu sầu không vui.

Phu nhân thưa:

–Nhà vua đừng ưu sầu. Như người mua vàng, phải mài trên đá, màu sắc đẹp xấu, thật giả của nó sẽ hiện rõ trên ấy thôi. Nay Đức Phật đang ở tinh xá cách đây không xa, tại sao ta không đến hỏi

Ngài về ý nghĩa giấc mộng và làm theo lời giải của Ngài. Nhà vua liền ra lệnh cho quần thần hai bên, sửa soạn xa giá để đến chỗ Phật. Đến nơi đi bộ, vua xuống xe đi trước, vào gặp Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên, bạch Phật:

–Đêm qua con mộng thấy mười chuyện:

 1. Mộng thấy ba cái bình chụm lại, bình hai bên đầy hơi phun lên rơi xuống qua lại nhưng không lọt vào khoảng trống trong bình ở giữa.
 2. Mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng hậu môn.
 3. Mộng thấy cây nhỏ mà trổ hoa.
 4. Mộng thấy cây nhỏ mà ra trái.
 5. Mộng thấy một người bện dây, sau lưng họ có dê, mà con dê chúa thì ăn dây.
 6. Mộng thấy con cáo ngồi trên giường bằng vàng, ăn bằng chén bát vàng.
 7. Mộng thấy bò lớn lại bú sữa của bò nghé.
 8. Mộng thấy bốn con bò từ bốn hướng kêu rống chạy lại muốn báng nhau, sắp chọi nhau thì biến mất.
 9. Mộng thấy ao nước lớn, ở giữa đục, bốn cạnh ao thì trong sạch.
 10. Mộng thấy suối chảy màu nước đỏ tươi.

Con mộng như vậy, thức dậy rất kinh hãi, sợ nước bị mất, bản thân và vợ con bị chết. Cầu mong Đức Phật giảng giải mười chuyện trong mộng. Con xin nghe lời dạy bảo.

Đức Phật dạy:

–Nhà vua chớ ưu sầu, giấc mộng mà vua trông thấy đó đều không sao cả. Giấc mộng của vua là việc ở đời sau, không phải chuyện hiện nay. Người đời sau sẽ không sợ pháp luật, dâm dật, tham lợi, ganh ghét không biết chán, ít nghĩa lý, không có tâm Từ, ưa giận không biết xấu hổ.

Điều mộng thứ nhất của vua, thấy ba cái bình chụm lại, bình hai bên đầy hơi, phun lên rơi xuống qua lại nhưng không lọt vào bình trống ở giữa, đó là vào đời sau, người giàu sang đi theo nhau, không ngó đến người nghèo. Vua mộng thấy ba cái bình chụm vào một chỗ chính là việc này. Ngài đừng nên lo sợ! Quốc gia, thân ngài, phu nhân và thái tử đều không sao cả.

Điều mộng thứ hai, vua thấy ngựa ăn bằng miệng và ăn bằng hậu môn, ấy là về đời sau người làm vua chúa và các quần thần được cấp thực phẩm, họ nhận bổng lộc của quan huyện lại còn lấy của nhân dân, không biết vừa đủ. Vua mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng hậu môn là như thế. Nhà vua đừng nên sợ hãi, vì đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử của ngài thảy đều bình yên.

Điều mộng thứ ba, vua thấy cây còn nhỏ mà trổ hoa là nói về đời sau con người tuổi chưa đủ ba mươi mà đầu đã bạc, tham dâm đa dục, tuổi trẻ mau già. Vua mộng thấy cây còn nhỏ mà trổ hoa chính là việc ấy. Nhà vua chớ sợ! Đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử của ngài đều không hề gì.

Điều mộng thứ tư, vua thấy cây nhỏ mà có trái là nói về đời sau, phụ nữ tuổi chưa mười lăm, tự tiện đi lấy chồng, bồng con trở về, không biết xấu hổ. Nhà vua mộng thấy cây nhỏ mà đã có trái chính là việc này. Ngài chớ lo sợ! Đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử của ngài thảy đều vô sự.

Điều mộng thứ năm, vua thấy một người bện dây, sau lưng có dê, mà con dê chúa thì ăn dây, đó là về đời sau, chồng đi ra ngoài buôn bán làm ăn, vợ ở nhà liền thông dâm với đàn ông nhà khác, tiêu dùng tài sản của chồng. Vua mộng thấy một người bện dây, chính là điều ấy. Vua đừng lo! Đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử của ngài đều không hề gì.

Điều mộng thứ sáu, vua thấy con cáo ngồi trên giường vàng, ăn bằng chén bát vàng, đó là nói về đời sau, kẻ hạ tiện trở nên tôn quý, có tài sản, mọi người sợ sệt họ. Con cháu công hầu lại nghèo cùng, ngồi ở bên dưới, ăn uống sau. Vua mộng thấy cáo ngồi trên giường vàng ăn bằng bát vàng, chính là việc này. Vua chớ sợ! Đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử của ngài đều không sao cả.

Điều mộng thứ bảy, vua thấy bò lớn lại bú sữa bò nghé, đó là về đời sau, người ta không có lễ nghi. Mẹ thì làm môi giới cho con gái thông dâm với đàn ông nhà khác, bán con gái cầu tài vật để sinh sống, không biết xấu hổ. Vua mộng thấy bò lớn mà bú sữa bò nghé chính là việc như thế. Vua an tâm vì đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử của ngài đều được an toàn.

Điều mộng thứ tám, vua thấy bốn con bò từ bốn hướng kêu rống chạy lại muốn báng nhau, sắp chọi nhau thì biến mất, ấy là vào đời sau, Đế vương, trưởng sử và nhân dân đều không có tâm thành thật, lại còn dối trá, ngu si, sân hận, không kính trời đất. Thế nên mưa không đúng mùa. Trưởng sử, nhân dân cầu đảo mưa. Bốn phương trời mây giăng sấm động. Trưởng sử, nhân dân đều nói có mưa. Nhưng trong khoảng khắc, mây đều tan hết không có mưa tưới xuống. Tại sao? Bởi vì Đế vương, trưởng sử, nhân dân đều không có lòng trung chánh nhân từ. Vua mộng thấy bốn con bò từ bốn phía kêu rống, chạy lại muốn báng nhau, sắp chọi nhau thì biến mất, chính là việc này. Vua chớ sợ! Đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử của ngài đều không sao cả.

Điều mộng thứ chín, vua thấy ao nước lớn ở giữa đục, bốn cạnh thì trong sạch, đó là vào đời sau, trung tâm của nước sẽ bị nhiễu loạn, việc trị nước không ổn định, dân chúng bất hiếu đối với cha mẹ, không kính bậc trưởng thượng, còn các vùng chung quanh của nước thì nhân dân lại hòa nhã hiếu thuận với cha mẹ. Nhà vua mộng thấy ao nước lớn, ở giữa đục, bốn cạnh thì trong sạch chính là việc như vậy. Nhà vua không nên sợ. Đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử của ngài đều bình an cả.

Điều mộng thứ mười, vua thấy suối lớn chảy nước màu đỏ tươi, ấy là vào đời sau, các nước sẽ tranh nhau, hưng binh tụ tập đánh phá lẫn nhau. Họ làm xa binh, kỵ binh, bộ binh để đánh chiếm, tàn sát nhau vô số kể. Người chết ngoài đường máu chảy đỏ tươi. Vua mộng thấy suối lớn chảy nước màu đỏ tươi, chính là việc như thế. Nhà vua đừng lo sợ vì đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử của ngài đều không sao cả.

Phật dạy:

–Giấc mộng của nhà vua đều là những việc sẽ xảy ra trong tương lai, chẳng phải việc hiện nay, vậy vua vui mừng chớ có buồn rầu.

Nhà vua quỳ bạch:

–Con được Phật chỉ dạy, tâm liền vui mừng. Như người cầm bát nhỏ lấy mỡ, mỡ nhiều mà bát nhỏ, nên phải tìm bát lớn để lấy, lấy được rồi nên an ổn không còn sợ. Nay con thọ ân của Phật, tâm được an ổn, vui vẻ.

Nhà vua làm lễ Phật, trở về cung, trọng thưởng chánh phu nhân và cắt phạt bổng lộc các đại thần.

Vua tuyên bố:

–Từ nay về sau, ta không tin lời nói của những kẻ dị đạo và Bà-la-môn nữa.