Kinh A Nan Thất Mộng

Kinh A Nan Thất Mộng
Bộ Kinh Tập, Đại Tạng Kinh, Kinh Thanh Văn, Tạng Kinh

KINH A-NAN THẤT MỘNG
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Trúc Đàm-vô-lan, người Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôn giả A-nan ở nước Xá-vệ thấy bảy điềm mộng đến thưa hỏi Đức Phật:

  1. Thấy ao hồ lửa bốc cháy ngút trời.
  2. Thấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao rơi rụng.
  3. Thấy Tỳ-kheo xuất gia trở lại ở trong vũng bùn ô uế, còn cư sĩ tại gia thì ngoi đầu vượt ra.
  4. Thấy bầy heo đến húc rừng cây chiên-đàn.
  5. Thấy đầu đội núi Tu-di mà không thấy nặng.
  6. Thấy voi mẹ bỏ voi con.
  7. Thấy sư tử chúa, hoa đẹp rải trên đầu và có bảy sợi lông dài nằm trên đất mà chết. Những loài cầm thú thấy vẫn sợ sệt, sau thấy trong thân giòi bò ra, liền đến ăn thịt.

Tôn giả A-nan đem những mộng ác này thưa hỏi Đức Phật.

Bấy giờ, Phật đang thuyết pháp trên giảng đường Phổ hội, tại nước Xá-vệ cho vua Ba-tư-nặc, nói về pháp Khổ, Tập, Diệt, Đạo, làm cho an lạc, thấy Tôn giả A-nan sắc mặt buồn rau lặng thinh không nói, Phật bảo Tôn giả A-nan:

–Những điềm mộng của ông đều thuộc về đời ác năm trược sau này, không tổn hại gì đến ông, tại sao lại buồn?

Điềm mộng thứ nhất thấy ao hồ lửa bốc cháy ngút trời là sau này Tỳ-kheo tâm thiện giảm dần, ác nghịch bạo phát, sát hại lẫn nhau không thể nói hết.

Điềm mộng thứ hai thấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao rơi rụng là sau khi Phật Niết-bàn, tất cả Thanh văn cũng Niết-bàn theo Phật, không trụ ở đời, con mắt của chúng sinh diệt mất.

Điềm mộng thứ ba thấy Tỳ-kheo xuất gia trở lại trong vũng bùn ô uế, còn cư sĩ tại gia thì ngoi đầu vượt ra, là đời sau Tỳ-kheo ôm lòng ác độc, ganh ghét, sát hại lẫn nhau, đạo sĩ chém giết, cư sĩ nhìn thấy can gián chẳng nghe, chết bị đọa địa ngục, cư sĩ tinh tấn chết sinh lên cõi trời.

Điềm mộng thứ tư thấy bầy heo đến húc rừng cây chiên-đàn, là đời sau cư sĩ đi đến chùa tháp phỉ báng chúng Tăng, tìm chỗ tốt xấu, phá tháp hại Tăng.

Điềm mộng thứ năm thấy đầu đội núi Tu-di mà cảm thấy không nặng, là sau khi Phật Niết-bàn, Tôn giả A-nan sẽ làm thầy giảng nói kinh cho một ngàn vị A-la-hán, một câu cũng không quên. Người nghe được giác ngộ rất nhiều, mà chẳng cho là quan trọng.

Điềm mộng thứ sáu là thấy voi mẹ bỏ voi con, là đời vị lai tà kiến hoành hành, phá hoại pháp Phật, còn người có đức thì ẩn không xuất hiện.

Điềm mộng thứ bảy thấy sư tử chết là sau khi Phật Niết-bàn một ngàn bốn trăm bảy mươi năm, các đệ tử của ta chuyên tâm tu đức, tất cả ma ác không phá hoại được; còn bảy sợi lông dài là việc của bảy trăm năm sau.

Bài Viết Liên Quan

Bộ Kinh Sớ, Tạng Luận

Thuật Tán Về Phần Lý Thú Bát Nhã

THUẬT TÁN VỀ PHẦN LÝ THÚ BÁT NHÃ CỦA KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA SỐ 1695 QUYỂN 01 Sa môn Khuy Cơ ở Chùa Đại Từ Ân soạn Cúi lạy lìa tướng tính Lời tâm vốn rổng lặng Thường trú Tam Bảo...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Mật Tông, Tạng Kinh

Kinh Thất Câu Đê Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni

PHẬT THUYẾT THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI MINH ĐÀ LA NI KINH Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ Việt dịch: Huyền Thanh   Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ( Bhagavan_Thế Tôn )...
2016

Tông Kính Lục Quyển 001

TÔNG KÍNH LỤC Thời Bắc Tống, Thiền sư Trí Giác - Diên Thọ viện chủ chùa Tuệ Nhật, Vĩnh Minh tại Ngô Việt soạn tập. Kinh số: 2016   QUYỂN 01 CHƯƠNG I: NÊU TÔNG Rõ ràng, phàm Tổ nêu Thiền lý, truyền chánh tông...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Phật Tổ Thống Kỷ - Quyển 0046

佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ Quyển 0046 宋Tống 志Chí 磐Bàn 撰Soạn 佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 六lục 宋tống 咸hàm 淳thuần 四tứ 明minh 東đông 湖hồ 沙Sa 門Môn 志chí 磐bàn 撰soạn 法pháp 運vận 通thông 塞tắc 志chí 第đệ 十thập 七thất 之chi 十thập 三tam 哲triết 宗tông (#...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Tam Bộ Luật Sao -

三Tam 部Bộ 律Luật 抄Sao 三tam 部bộ 律luật 抄sao 一nhất 卷quyển 作tác 法pháp 事sự 不bất 犯phạm 別biệt □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# □# 四tứ □# 竪thụ 㯹# 相tương/tướng 。 令linh 一nhất 人nhân...
1563

Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Quyển 38

LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIỂN TÔNG Tác giả: Tôn giả Chúng Hiền Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng Đời Đường Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN...