KINH DƯỢC SƯ GIẢNG KÝ
Tỳ Kheo Thích Pháp Chánh giảng
(Theo bộ Kinh Dược Sư Giảng Ký của HT Ấn Thuận)