KINH ĐẠI BÁT NIẾT-BÀN

ĐOÀN TRUNG CÒN, NGUYỄN MINH TIẾN dịch và chú giải
  NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính

 MỤC LỤC

 HẬU PHẦN

 TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT-BÀN

Nghe Phần Đọc Bộ Kinh Này