KINH TÁM ĐIỀU AN LÀNH

Hán dịch: Đời Lương, Tam tạng Tăng-già-bà-la, người nước Phù Nam
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị đông đủ và tám vạn Đại Bồ-tát, chư Thiên, Long vương, Quỷ, Thần…

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Từ thế giới Phật này, hướng về phương Đông, trải qua một hằng hà sa thế giới, có một thế giới tên là Thiên thắng, cõi đó có Đức Phật hiệu Thiện Thuyết Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp.

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng về phương Đông, trải qua hai hằng hà sa thế giới, có thế giới tên là Niệm ý, cõi đó có Đức Phật hiệu là Phổ Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp.

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng về phương Đông, trải qua ba hằng hà sa thế giới, có thế giới tên là Khả ái du hý, cõi đó có Đức Phật hiệu là Chiến Đấu Thắng Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp.

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng về phương Đông, trải qua bốn hằng hà sa thế giới, có thế giới tên là Thiện thanh tịnh tụ, cõi đó có Đức Phật hiệu là Tự Tại Tràng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp.

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng về phương Đông, trải qua năm hằng hà sa thế giới, có thế giới tên là Vô trần tụ, cõi đó có Đức Phật hiệu là Vô Biên Công Đức Quang Minh Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp.

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng về phương Đông, trải qua sáu hằng hà sa thế giới, có thế giới tên là Vô phòng ngại du hý, cõi đó có Đức Phật hiệu là Vô Chướng Ngại Nghiệp Trụ Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp.

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng về phương Đông, trải qua bảy hằng hà sa thế giới, có thế giới tên là Kim tụ, cõi đó có Đức Phật hiệu là Diệu Hoa Dũng Mãnh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp.

Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới Phật đó, hướng về phương Đông, trải qua tám hằng hà sa thế giới, có thế giới tên là Mỹ thanh, cõi đó có Đức Phật hiệu là Bảo Liên Hoa An Trụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hiện đang thuyết pháp.

Này Xá-lợi-phất! Tám cõi Phật đó thảy đều thanh tịnh, không có người nữ, cũng không có năm thứ uế trược.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào tu pháp Đại thừa, khi nghe danh hiệu tám vị Phật này, luôn luôn tự mình chấp nhận thọ trì, ghi nhớ không quên và bảo người khác thọ trì, nếu bị sinh vào nơi ba đường dữ, tám chốn nạn thì không thể có chuyện đó. Nếu có người nữ nào nghe danh hiệu tám vị Phật này, tự mình thọ trì ghi nhớ và bảo người khác thọ trì mà lại phải thọ thân nữ thì điều đó cũng không thể có.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào ở trong pháp Đại thừa, nghe danh hiệu tám Đức Phật này, nghe xong, tự mình thọ trì, cùng bảo người khác thọ trì, thì đời này đời sau thường có thần thông, được biện tài diễn nói thông suốt, tu thiền định sâu xa, được đầy đủ pháp Đà-la-ni, sáu căn thanh tịnh, thường gặp Thánh nhân, không sợ các hàng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Nhân phi nhân, các thứ giặc cướp, nước, lửa, thuốc độc… Tất cả mọi thứ sợ hãi thảy đều tiêu trừ, ngủ thức thường an ổn không có các ác mộng, thường được chư Thiên hộ trì.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ:

Nếu có người thiện nam
Cùng kẻ tín nữ nào
Nghe tên tám Đức Phật
Thọ trì, bảo người trì
Thân tâm thường an ổn
Không có các sợ hãi
Luôn niệm không gián đoạn
Diệt tội vô lượng kiếp
Đời sau sinh thiên, nhân
Xa lìa các nẻo ác
Sáu căn thường thanh tịnh
Có oai đức, đoan nghiêm
Tám bộ các Thiên thần
Đêm ngày thường hộ trì
Được trời, người cung kính
Cúng dường sinh hoan hỷ
Dạ-xoa với phi nhân
Giặc cướp cùng đao gậy
Nước, lửa và thuốc độc
Tất cả đều không sợ
Ngủ nghỉ luôn an ổn
Không bị các ác mộng
Thông minh có trí tuệ
Thường nghe nói chánh pháp
Nghe xong khởi tâm tin
Đạt được pháp thâm diệu
Ngôn từ luôn thanh khiết
Siêng năng nói cho người
Chúng ma và ngoại đạo
Không dám tới quấy nhiễu
Người nữ nghe tên Phật
Thọ trì, bảo người trì
Hết báo thân nữ này
Đời sau không thọ lại
Trì tụng vì người nói
Danh hiệu tám Đức Phật
Được các quả công đức
Như đã nói ở trên
Do vậy người có trí
Chỉ siêng niệm thọ trì
Nhất tâm, luôn hoan hỷ
Không còn khởi buông lung.

Đức Phật giảng nói kinh này xong, Trưởng lão Xá-lợi-phất, các vị đại Tỳ-kheo cùng chư Đại Bồ-tát, các chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân… nghe Phật nói như vậy thảy đều vui vẻ vâng làm.

 

Print Friendly, PDF & Email