Kệ Khuyên Người Niệm Phật

Tây Trai lão nhân

 

Tức tâm Tịnh độ lý không ngoa
Tịnh khác Thiền đâu, vẫn một nhà!
Phước kết trang nghiêm phần sắc tướng,
Huệ tuôn vô ngại cõi hằng sa.
Trời Tây sáng lạ màu vi diệu,
Nguyện Phật thâm sâu, đức hải hà.
Ngoảnh lại đường tu, ai sớm tỉnh?
Nỗi thương ác đạo mãi vào ra!