Liên Hoa Thắng Hội

 

Thắng hội hòa vui cõi Lạc bang,
Hoa mầu cây báu đất tô vàng,
Ðài cao ẩn hiện ngôi vương giác,
Diệu pháp truyền rao khắp bốn phang.
Nơi đây nào thấy có đêm tràng,
Chỉ thấy làu làu bóng Diệu quang,
Nhạc ngọc thoáng rơi giòng Bát-nhã,
Thiền nhân quay nhẹ chiếc Từ thoàn.
Mành châu cột gió lời bi tráng,
Hoa ngọc cười xuân sắc dịu dàng,
Ao báu mát trong nguồn bát đức,
Linh cầm lảnh lót giọng thinh thang.
Nơi đây bể khổ không quyền hạn,
Dân trí nhàn vui rảnh rang,
Hoa nở sáng ngày dâng pháp cúng,
Chiều về định tĩnh học thiền quang.
Ðẹp màu thanh nhã màu tươi rạng,
Cực lạc trời Tây lắm tịnh nhân,
Sống mãi không già, không bệnh chết,
Vui hoài chẳng mất, chẳng mơ màng.
Di-đà bổn nguyện hồn cao sáng,
Tịnh độ ngày thêm cuộc mở mang,
Nhắn gởi bạn lành chung mối niệm,
Quy Tây đường lối bước mau sang.