Kệ Khuyên Niệm Phật

 

Vô thường mau lẹ sớm hồi đầu
Thân này tuy có chẳng bền lâu
Mai lo danh lợi, chiều nhắm mắt
Khá mau niệm Phật kẻo bạc đầu
Khuyên ai tinh tấn tìm giải thoát
Sống tu kẻo chết biết về đâu!
Ngày đêm gắng nhớ câu niệm Phật
Nguyện về Cực lạc khỏi đọa sâu.