ĐẠO TRÀNG TỪ BI
HỒNG DANH SÁM HỐI
Giọng tụng: Thích Nữ Nguyên Chủng