THI KỆ KINH
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch dưới thể thi kệ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Giọng tụng: Thích Nữ Nguyên Chủng