KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI
Chuyển thể thi kệ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Giọng tụng: Thích Nữ Nguyên Chủng