Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Đại Sư Ấn Quang – Bửu Quang Tự, Đệ tử Như Hòa chuyển ngữ
Diễn đọc: Cư sĩ Quãng Âm