33 Ứng Thân Của Bồ Tát Quán Âm

33 Ứng Thân Của Bồ Tát Quán Âm

33 ỨNG THÂN CỦA BỒ TÁT QUÁN ÂM
Biên Dịch: BA LA MẬT
Thuyết Minh: THANH UYÊN
Film Phật Giáo

 

error: