Kinh công Đức nguyện trước kia của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
(Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản Nguyện công Đức Kinh)
Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Trần Thu Minh dịch năm 2013

 

Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lễ kính Kinh công Đức nguyện trước kia của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Ca ngợi hương.

Lư hương mới đốt. Cõi Pháp được thơm. Hội lớn các Phật từ xa đều biết. Tùy xứ kết mây lành. Thành ý Đức lớn. Các Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Hương Giới, hương Định và hương Tuệ. Hương Giải thoát, Giải thoát Thấy biết. Đài mây quang sáng khắp Cõi Pháp. Cúng dưỡng trước Tam Bảo mười phương.

Nam mô Hương Cúng Dưỡng Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Nam mô Dược Sư hội thượng Phật Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Phật Pháp Tăng Ba Đời, thường ở khắp cả khoảng không Cõi Pháp mười phương.

Nguyện mây hương hoa này. Đầy khắp cõi mười phương. Cúng dưỡng tất cả Phật. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Chúng Bồ Tát Thanh Văn. Nhận dùng làm việc Phật.

Ca ngợi Như Lai.

Thân sắc Như Lai đẹp. Thế gian không sánh bằng. Không nghĩ bàn tính toán. Vì thế nay đỉnh lễ. Sắc Như Lai vô tận. Trí tuệ cũng như thế. Tất cả Pháp thường ở. Vì thế Con về theo. Trí lớn lực nguyện lớn. Rộng độ thoát chúng sinh. Giúp bỏ thân Phiền não. Sinh Nước sạch mát đó. Con nay ba Nghiệp sạch. Về theo lễ ca ngợi. Nguyện cùng các chúng sinh. Cùng sinh Nước An Lạc.

Nhất tâm đỉnh lễ Quá Khứ Tì Bà Thi Phật. Nhất tâm đỉnh lễ Thi Khí Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Tì Xá Phù Phật. Nhất tâm đỉnh lễ Câu Lưu Tôn Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đỉnh lễ Ca Diệp Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Chín mươi chín trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha các Hằng hà sa các Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả các Phật Ba Đời mười phương.

Nhất tâm đỉnh lễ Ba Tạng Kinh Bậc Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản Nguyện công Đức Kinh.

Nhất tâm đỉnh lễ Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nhất tâm đỉnh lễ Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhất tâm đỉnh lễ Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Đắc Đại Thế Bồ Tát. Nhất tâm đỉnh lễ Vô Tận Ý Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Bảo Đàn Hoa Bồ Tát. Nhất tâm đỉnh lễ Dược Vương Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Dược Thượng Bồ Tát. Nhất tâm đỉnh lễ Di Lặc Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác được Đạo Hiền Thánh Tăng Ba Đời mười phương.

Kệ mở Kinh.

Pháp Bình Đẳng rất sâu vi diệu. Trăm nghìn vạn Kiếp khó gặp nhau. Con nay nghe thấy được nhận giữ. Nguyện hiểu nghĩa chân thực của Phật.

Chân ngôn sạch Nghiệp miệng.

Yểm. Tu lị tu lị. Ma ha tu lị. Tu tu lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp thân.

Yểm. Tu đa lị Tu đa lị. Tu ma lị. Tu ma lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp ý.

Yểm. Phược nhật la đát ha hạ hộc.

Chân ngôn sạch ba Nghiệp Thân miệng ý.

Yểm. Sa phược. Sa phược. Thuật đà sa phược. Đạt ma sa phược. Bà phược thuật độ hám.

Chân ngôn yên thổ địa.

Nam mô Tam mãn đa một đà nam.Yểm. Độ lỗ độ lỗ, địa vĩ, tát bà ha.

Chân ngôn rộng cúng dưỡng.

Yểm. Nga nga nãng. Tam bà phược, phạt nhật la hộc.

Văn sám hối.

Con Đệ tử các chúng sinh.. Thành tâm sám hối. Từ xưa tới nay. Tới ngày hôm nay. Khi chưa biết Phật. Khi chưa nghe Pháp. Khi chưa gặp Tăng. Không biết thiện ác, không tin nhân quả, gặp Duyên không thiện, gần Tri thức ác, Thân miệng ý manh động, ác nào cũng làm. Nghiệp Thân không thiện thực hành Giết hại, Trộm cướp, Tham dâm. Nghiệp Miệng không thiện nói dối, nói cường điệu xuyên tạc, nói ác, nói hai lời. Nghiệp Ý không thiện phát ra Tham muốn, Thù hận, Ngu mê. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán. Phá hòa hợp Tăng, chia rời bỏ Phật. Đốt thiêu Chùa Tháp, phỉ báng Bậc Phật. Xâm hại Thường trụ, uế Phạm, lừa Tăng. Phạm các Giới cấm : Uống rượu, hút thuốc, ăn tỏi hành kiệu hẹ hành tây.. Làm không đúng luật nghi, tự làm dạy người, nghe thấy vui theo. Như thế cùng với vô lượng vô biên tội. Ngày nay giãi bày, lộ ra sám hối. Chỉ nguyện Phật Pháp Tăng cùng ban cho thương cảm. Giúp Căn tội của Con, một nhớ sương mù tan, đều cùng Thanh tịnh.

Năm mươi ba Phật Quá khứ thực chân Từ. Ba nghìn các Phật truyền nhau nghe giữ. Lần lượt được Bồ Đề. Con nay về theo, chỉ nguyện độ chúng sinh mê muội.

Ba mươi lăm Phật Hiện tại Từ tôn kính. Cõi Pháp mười phương chuyển môn Từ. Khắp nơi hút lấy vòng mê muội. Sám trừ Căn tội đều giúp chứng gốc chân chính.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Sám hối nguyện hồi hướng.

Chí tâm sám hối. Con Đệ tử các chúng sinh. Từ xưa tới nay. Mê mất tâm thực. Luân chuyển sinh chết. Sáu Căn tội chướng. Vô lượng vô biên. Bậc Phật đủ khéo. Không dùng mở hiểu. Tất cả mong nguyện. Chưa được hiện ra. Nay chúng Con lễ kính, nhận giữ đọc khen. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Dùng Căn thiện này. Bóc mở tối ác. Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Làm được ba Nghiệp. Vô biên tội nặng. Đều được tiêu diệt. Thân tâm Thanh tịnh. Hoặc chướng trừ bỏ. Phúc Trí trang nghiêm. Tăng lớn nhân sạch. Các hạnh nguyện khác. Nhanh được tròn vẹn. Nguyện các Như Lai. Thường sống nói Pháp. Toàn bộ công Đức. Phát tâm vui theo. Hồi hướng Bồ Đề. Chứng quả thường vui. Sắp gần ngày mất. Nhớ đúng hiện ra. Gặp thấy Di Đà. Cùng với các Thánh. Chỉ một giây phút. Sinh trong hoa Sen. Nguyện các chúng sinh. Đều thành Đạo Phật.

Sám hối phát nguyện xong. Mệnh về lễ Phật Pháp Tăng.

Nguyện nếu người chưa sám hối, được sám hối này, đều được diệt tội. Nhanh được Giải thoát. Nguyện tội của ba, bốn, năm, sáu Đạo ác, đều cùng tiêu trừ hết.

Nếu Con hướng về núi đao, núi đao tự bẻ gẫy. Nếu Con hướng về vạc dầu, vạc dầu tự tiêu diệt. Nếu Con hướng về Địa ngục, Địa ngục tự khô héo. Nếu Con hướng về Quỷ đói, Quỷ đói tự no đủ. Nếu Con hướng về Tu La, tâm ác tự điều phục. Nếu Con hướng về Súc sinh, tự được Trí tuệ lớn.

Kệ Sám hối.

Xa xưa tạo được các Nghiệp ác. Đều do từ xưa Tham Hận Ngu. Được sinh ra theo Thân miệng ý. Nay ở trước Phật xin sám hối. Sám hối tội lỗi do Tâm tạo. Tâm nếu mất thời tội cũng mất. Tâm mất tội mất hai câu Rỗng. Mới là tên chân thực sám hối.

Con nay phát tâm không vì tự cầu Phúc báo của Trời Người. Thanh Văn Duyên Giác thậm chí Bậc quyền quý. Các vị Bồ Tát chỉ dựa vào Pháp Bậc Phật. Con nay phát tâm Phật Bồ Đề. Nguyện với tất cả chúng sinh Cõi Pháp. Cùng một lúc được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Con Đệ Tử chúng sinh đọc khen Kinh Chú Bậc Phật. Và công Đức lễ Phật, nhớ Phật, cúng Phật. Chuyên vì hồi hướng Đất Phật trang nghiêm Tây phương. Nguyện tất cả oán thân từ xưa tới nay. Bảy tổ chín ngành, Thầy Tăng Cha mẹ, nay sinh nhiều lần sinh. Rộng với tất cả chúng sinh Cõi Pháp mười phương. Tri thức thiện ác, tám nạn, Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa. Hoặc lỡ sát hại, cố tình sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo tất cả các oan khiên. Nguyện tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Phật Bồ Đề, cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô Liên Trì Hải Hội Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Phục lễ Tây phương Nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Thầy dẫn lớn. Nay Con phát nguyện nguyện tới sinh. Chỉ nguyện Từ Bi thương hút nhận.

Ba về theo.

Tự về theo Phật, đang nguyện chúng sinh. Hiểu rõ Đạo lớn, phát tâm Bình Đẳng.

Tự về theo Pháp, đang nguyện chúng sinh. Vào sâu Kinh Tạng, Trí Tuệ như biển.

Tự về theo Tăng, đang nguyện chúng sinh. Hướng dẫn Đại Chúng, tất cả không trở ngại.

Lễ bái chúng Thánh.

Lễ Phật, Kinh công Đức rất tốt. Vô biên Phúc tốt đều hồi hướng. Rộng nguyện các chúng sinh Cõi Pháp. Rộng nguyện chúng sinh đang trầm luân. Nhanh tới Nước Phật Vô Lượng Quang. Tất cả Phật Ba Đời mười phương. Tất cả Bồ Tát Bồ Tát lớn. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thế Âm. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Phục lễ Phật Ba Cõi. Mệnh về Phật mười phương. Con nay phát nguyện lớn. Giữ Kinh Bậc Phật này. Trên báo bốn Ân nặng. Dưới cứu ba Đường Khổ. Nếu có người nghe thấy. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Thế giới Tam giới Đạo sư, Tứ sinh Từ Phụ, Nhân Thiên Giáo chủ, Tam loại hóa Thân, Thiên bách ức hóa Thân, bản Sư Hòa thượng, Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tự về theo Phật đủ Phúc Đức Trí Tuệ. Tự về theo Pháp, kính rời tham muốn. Tự về theo Tăng tôn kính trong Chúng.

Tự về theo Phật không đọa Địa ngục. Tự về theo Pháp không đọa Quỷ đói. Tự về theo Tăng không đọa Súc sinh.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới. Tam thập lục vạn ức. Nhất thập nhất vạn. Cửu thiên ngũ bách. Đồng danh đồng hiệu. Đại Từ Đại Bi. Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Thệ nguyện độ vô biên Chúng sinh. Thệ nguyện cắt Phiền não không hết. Thệ nguyện học vô lượng môn Pháp. Thệ nguyện thành Đạo Phật Bình Đẳng. Thệ nguyện độ tự Tính chúng sinh. Thệ nguyện cắt tự Tính Phiền não. Thệ nguyện học tự Tính các Pháp. Thệ nguyện thành tự Tính Đạo Phật.

Nguyện tan ba Chướng các Phiền não. Nguyện được Trí tuệ chân sáng tỏ. Rộng nguyện tai chướng đều tiêu trừ. Đời đời thường hành Đạo Bồ Tát.

Nguyện sinh trong đất sạch Tây phương. Chín phẩm hoa Sen là Cha Mẹ. Hoa nở thấy Phật hiểu Không sinh. Bồ Tát Không lui là Chúng bạn.

Nguyện đem công Đức này. Tiêu trừ Nghiệp trước nay. Tăng lớn các Phúc Tuệ. Đủ được Căn thiện tốt. Nếu có Kiếp đao binh. Cùng với Kiếp đói khổ. Đều tiêu trừ hết tận. Người đều tập lễ nhịn. Người nhận giữ đọc khen. Người phát triển lưu thông. Gia đình được yên vui. Người mất được siêu thăng. Mưa gió thường hòa thuận. Nhân dân được yên ổn. Cõi Pháp và các Thức. Cùng chứng Đạo Bình Đẳng.

Nguyện đem công Đức này. Trang nghiêm đất Phật sạch. Trên báo bốn Ân nặng : Ân Trời Đất, ân Quốc Vương, ân Thầy, ân Chúng sinh. Dưới cứu ba Đường khổ : Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh. Nếu có người thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc. Tất cả các Phật Ba Đời mười phương. Tất cả các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nguyện đem công Đức này. Rộng khắp với tất cả. Chúng Con và chúng sinh. Đều cùng thành Đạo Phật.

Kệ thu Kinh.

Ba Đường ác dứt thường rời Khổ. Sáu Đạo nghỉ theo hết nhân chìm. Hà sa các Thức hiểu Chân Như. Vạn loại Có tình lên Niết Bàn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Chân ngôn tưới đỉnh của Dược Sư.

Nam mô Bạc già phạt đế. Tì sái xã. Lũ lỗ bệ lưu ly. Bát lạt bà. Hát la xà dã. Đát đà yết đa duệ. A la hát đế. Tam miểu tam bột đà da. Đát điệt tha. Yểm. Tì sái thệ. Tì sái thệ. Tì sái xã. Tam một yết đế. Sa ha.

Nam mô Mười hai nguyện lớn.

Nguyện lớn thứ nhất. Nguyện được Tướng Hảo trang nghiêm thân, được Quang sáng của bản thân sáng mạnh, chiếu sáng tỏ vô lượng vô số vô biên Thế giới.

Nguyện lớn thứ hai. Nguyện được thân như lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sạch không dấu vết.

Nguyện lớn thứ ba. Nguyện được vô lượng vô biên Phương tiện Trí tuệ.

Nguyện lớn thứ tư. Nguyện yên ở trong Đạo Bồ Đề.

Nguyện lớn thứ năm. Nguyện đầy đủ ba Giới tụ, không rơi xuống Đạo ác.

Nguyện lớn thứ sáu. Nguyện tất cả các Căn đều được đoan chính thông tuệ, không có các đau khổ.

Nguyện lớn thứ bảy. Nguyện được thân tâm yên vui, thậm chí chứng được Bình Đẳng Bồ Đề.

Nguyện lớn thứ tám. Nguyện rời bỏ thân nữ, thậm chí chứng được Bình Đẳng Bồ Đề.

Nguyện lớn thứ chín. Nguyện hút xếp đặt ở trong thấy đúng, nhanh chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Nguyện lớn thứ mười. Nguyện được Giải thoát tất cả buồn khổ.

Nguyện lớn thứ mười một. Nguyện được đồ ăn uống no đủ, đầy đủ vị Pháp.

Nguyện lớn thứ mười hai. Nguyện được đủ loại quần áo đẹp nhất, cũng được tất cả đồ dùng quý trang nghiêm.

Chú giải oan.

Gỡ nút, gỡ nút, gỡ nút oan. Hiểu rõ nhiều sinh Nghiệp oan hòa. Rửa tâm quét lo phát thành kính. Nay đối diện Phật cầu gỡ nút. Thầy thuốc, Phật Dược Sư. Tiêu tai trường thọ Dược Sư Phật. Tùy tâm đủ nguyện Dược Sư Phật.

Chú tiêu trừ vạn bệnh.

Yểm. Thất lý đa. Thất lý đa. Quân tra lị. Sa bà ha (bảy lần).

Ca ngợi Dược Xoa.

Mười hai Đại tướng Dược Xoa. Giúp Phật nói khen. Lụa màu năm sắc buộc tên họ. Theo nguyện đều được đủ. Nghiệp oan trong sạch. Phúc thọ vĩnh yên ổn.

Kính mời Đại tướng Cung Tì La. Kính mời Đại tướng Phạt Chiết La.

Kính mời Đại tướng Mê Xí La. Kính mời Đại tướng An Để La.

Kính mời Đại tướng Át Nhĩ La. Kính mời Đại tướng San Để La.

Kính mời Đại tướng Nhân Đạt La. Kính mời Đại tướng Ba Di La.

Kính mời Đại tướng Ma Hổ La. Kính mời Đại tướng Chân Đạt La.

Kính mời Đại tướng Chiêu Đỗ La. Kính mời Đại tướng Tì Yết La.

Kệ ca ngợi.

Hội lớn Dược Sư. Quang sáng mạnh nhất. Tám Bồ Tát lớn giáng yên lành. Rộng nói khen bảy Phật. Uy quang Nhật Nguyệt. Ca ngợi vĩnh bình yên.

Chân ngôn diệt tội của bảy Phật.

Ly bà ly bà đế. Cầu ha cầu ha đế. Đà la ni đế. Ni ha la đế. Tì lê nễ đế. Ma ha già đế. Chân lăng can đế. Sa bà ha.

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật (bảy lần).

 

Kinh công Đức nguyện trước kia của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn đi cảm hóa các Nước, tới thành Quảng Nghiêm, ở dưới cây Nhạc âm. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, tám nghìn người đi theo. Bồ Tát Bồ Tát lớn ba vạn sáu nghìn. Cùng với Quốc vương đại thần, Bà La Môn, Cư Sĩ. Các Trời Rồng Dược Xoa, người, không phải người. Vô lượng Đại chúng cung kính vây quanh mà vì nói Pháp.

Khi đó Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, dựa vào uy Thần của Phật, từ chỗ ngồi mà đứng lên, vai phải áo lệch, đầu gối phải chạm đất. Hướng về Phật Thế Tôn cong lưng chắp tay, báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chỉ nguyện diễn thuyết loại hình tướng như thế, tên hiệu cùng với công Đức rất tốt, nguyện lớn trước kia của các Phật. Giúp người nghe tiêu trừ Nghiệp chướng. Do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình chuyển tới thời Hình bóng Pháp.

Lúc đó Thế Tôn khen ngợi Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử nói rằng : Thiện thay, thiện thay !

Văn Thù Sư Lợi ! Ngài do Đại Bi khuyên mời Ta, nói công Đức nguyện trước kia, tên hiệu của các Phật. Vì rút bỏ Nghiệp chướng ràng buộc chúng sinh Có tình. Do lợi ích yên vui chuyển tới thời Hình bóng Pháp. Ngài nay nghe Tuệ, suy nghĩ Tuệ thiện nhất. Đang vì Ngài nói.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Tuy nhiên nguyện nói. Chúng con ham thích nghe.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Phương Đông tới nơi này qua đất Phật bằng số mười trăm triệu vô lượng. Có Thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Tên hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng, Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Văn Thù Sư Lợi ! Phật Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó. Khi xưa thực hành Đạo Bồ Tát, phát ra mười hai nguyện lớn. Giúp các chúng sinh Có tình, nguyện cầu đều được.

Nguyện lớn thứ nhất. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Quang sáng của bản thân sáng mạnh. Chiếu sáng tỏ vô lượng vô số vô biên Thế giới. Dùng ba mươi hai tướng của người lớn nhất, tám mươi diện mạo đẹp trang nghiêm thân này. Giúp tất cả chúng sinh Có tình như Con không khác.

Nguyện lớn thứ hai. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Thân như lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sạch không dấu vết. Quang sáng rộng lớn, công Đức cao ngút. Thân dễ yên ở, lưới sáng trang nghiêm, vượt qua mặt Trăng mặt Trời. Chúng sinh u tối đều được mở hiểu. Được tùy ý hướng tới làm các sự Nghiệp.

Nguyện lớn thứ ba. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Dùng vô lượng vô biên Phương tiện Trí tuệ. Giúp các chúng sinh Có tình, đều được không hết. Nếu nhận vật dùng. Không để chúng sinh bị thiếu.

Nguyện lớn thứ tư. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Nếu các chúng sinh Có tình thực hành Đạo sai. Đều giúp yên ở trong Đạo Bồ Đề. Nếu thực hành bậc Thanh Văn Duyên Giác. Đều dùng Pháp bậc Phật mà yên thiết lập họ.

Nguyện lớn thứ năm. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Nếu có vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Ở trong Pháp của Con tu hành hạnh Phạm. Tất cả đều giúp được không thiếu Giới hạnh, đủ ba Giới tụ. Nếu có hỏng vi phạm, nghe tên hiệu Con xong. Trở lại được Thanh tịnh, không rơi xuống Đạo ác.

Nguyện lớn thứ sáu. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Nếu các chúng sinh Có tình, thân họ hèn kém, các Căn không đủ. Xấu xí ương ngu, mù điếc câm ngọng, chân tay cong queo, lưng gù, hói đầu, điên cuồng, đủ loại bệnh khổ. Nghe tên hiệu Con xong, tất cả đều được đoan chính thông tuệ. Các Căn trở lại đầy đủ, không có các đau khổ.

Nguyện lớn thứ bảy. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Nếu các bệnh bức bách của các chúng sinh Có tình. Không có cứu giúp, không có trở về, không có dựa vào, không có thuốc uống, không có thân thích, không có gia đình, bần cùng nhiều khổ. Tên hiệu của Con một lần qua tai của họ. Đều được bỏ các bệnh, thân tâm yên vui. Gia đình đủ tiêu dùng, đều được giàu có. Thậm chí chứng được Bình Đẳng Bồ Đề.

Nguyện lớn thứ tám. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Nếu có người nữ vì buồn bực bức ép của trăm ác. Sinh cực chán ghét ly rời, nguyện bỏ thân nữ. Nghe tên hiệu của Con xong, tất cả đều được chuyển nữ thành nam, đầy đủ tướng của người đàn ông lớn nhất. Thậm chí chứng được Bình Đẳng Bồ Đề.

Nguyện lớn thứ chín. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Giúp các chúng sinh Có tình ra ngoài lưới Ma. Giải thoát ràng buộc của tất cả ngoài Đạo. Nếu rơi xuống đủ loại rừng rậm thấy ác. Đều đang hướng dẫn hút lấy, xếp đặt trong thấy đúng. Dần giúp tu luyện các hạnh Bồ Tát, nhanh chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Nguyện lớn thứ mười. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Nếu các chúng sinh Có tình bị Pháp luật bó buộc. Trói buộc roi đánh, nhốt trong lao ngục, hoặc đang phạt chết. Cùng với vô lượng tai nạn, lăng nhục bi thương thúc ép. Thân tâm nhận khổ. Nếu nghe tên hiệu của Con, do vì lực uy Thần Phúc Đức của Con. Đều được Giải thoát tất cả buồn khổ.

Nguyện lớn thứ mười một. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Nếu các chúng sinh Có tình bị đói khát buồn bực. Do vì tìm thức ăn, tạo ra các Nghiệp ác. Được nghe tên hiệu của Con, chuyên tâm nhớ nhận giữ. Con cần trước tiên dùng đồ ăn uống tốt nhất, no đủ thân họ. Sau dùng vị Pháp, cuối cùng yên vui mà thiết lập họ.

Nguyện lớn thứ mười hai. Nguyện Con ở đời Tương lai khi được Bồ Đề. Nếu các chúng sinh Có tình nghèo không có quần áo. Muỗi nhặng nóng lạnh, ngày đêm bức ép buồn bực. Nếu nghe tên hiệu của Con, chuyên tâm nhớ nhận giữ. Như được tốt đẹp này, liền được đủ loại quần áo đẹp nhất. Cũng được tất cả đồ dùng quý trang nghiêm. Hoa man hương bôi trống nhạc các kỹ xảo. Tùy tâm được vui chơi, đều giúp được đầy đủ.

Văn Thù Sư Lợi ! Đó là Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác kia, khi thực hành Đạo Bồ Tát phát ra mười hai nguyện lớn vi diệu.

Lại nữa Văn Thù Sư Lợi ! Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó khi thực hành Đạo Bồ Tát. Phát ra nguyện lớn và trang nghiêm công Đức của đất Phật đó. Ta nếu một Kiếp, hoặc một Kiếp khác, nói không thể hết. Tuy nhiên đất Phật đó một hướng Thanh tịnh, không có người nữ. Cũng không có Đạo ác và âm thanh khổ. Lưu ly là đất. Dây vàng ranh giới đường. Cổng thành cung điện lầu gác, hiên cửa sổ lưới võng, đều bảy báu tạo thành. Cũng như Tây phương Cực Lạc Thế giới. Các công Đức trang nghiêm không có sai khác. Ở trong Nước này có hai Bồ Tát Bồ Tát lớn. Một tên là Nhật Quang Biến Chiếu. Hai tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Vô lượng vô số chúng Bồ Tát đó mà là đứng hàng đầu. Đều hay giữ tạng Pháp Báu đúng của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó.

Vì thế Văn Thù Sư Lợi ! Các người nam thiện, người nữ thiện có tâm tin. Cần phải nguyện sinh Thế giới Phật đó.

Khi đó Thế Tôn lại bảo Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử nói rằng : Văn Thù Sư Lợi ! Có các chúng sinh không hiểu thiện ác, chỉ nhớ tham tiếc. Không biết Bố thí và quả báo của Bố thí. Ngu si không có Trí tuệ, thiếu với Căn tin. Phần lớn tích tụ tiền tài vật báu, siêng tăng thêm giúp giữ. Thấy người xin tới, tâm họ không vui. Nếu đã không được mà khi làm Bố thí. Như cắt thịt thân, sinh đau tiếc sâu. Lại có vô lượng chúng sinh Có tình tham keo. Tích góp tài sản tư trang, với bản thân mình còn không lấy sử dụng. Huống chi có thể cho Cha mẹ, vợ con nô tỳ, người làm và người tới xin. Các chúng sinh Có tình đó, từ đây bỏ mệnh. Sinh cõi Quỷ đói, hoặc sắp hướng tới sinh. Do người đời trước kia, vì từng được tạm nghe tên hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nay ở trong Đạo ác. Tạm được ghi nhớ tên hiệu của Như Lai đó. Liền với nghĩ nhớ, thời từ nơi đó chết, trở lại sinh trong loài người. Được nhớ mệnh Kiếp trước, sợ khổ Đạo ác, muốn vui không vui. Ham thích thực hành ân huệ Bố thí, khen người Bố thí. Tất cả toàn bộ đều không tham tiếc. Dần dần tiếp theo còn hay dùng đầu mắt chân tay, máu thịt phần thân Bố thí cho người tới xin. Huống chi tiền vật khác.

Lại nữa Văn Thù Sư Lợi ! Nếu các chúng sinh Có tình, tuy với Như Lai nhận các nơi học, mà không phá hỏng giữ Giới hạnh. Cho dù không phá hỏng giữ Giới hạnh, mà phá hỏng quy tắc. Có được quy tắc giữ Giới hạnh, tuy được không phá hỏng, đương nhiên phá hủy Thấy đúng. Cho dù không phá hủy Thấy đúng, mà bỏ nghe nhiều, ở nơi ở của Phật nói nghĩa Kinh Phật sâu, không thể hiểu rõ. Cho dù nghe nhiều mà tăng cao kiêu mạn. Do tăng cao kiêu mạn cho nên che phủ tâm. Tự gây rắc rối khác, nghi báng Pháp đúng, làm bạn đảng của Ma. Người như thế tự thực hành thấy sai. Lại làm cho nhiều vô lượng chúng sinh Có tình rơi xuống hầm hiểm lớn. Các chúng sinh Có tình này phải ở Địa ngục, sắp sinh tới hướng Quỷ, lưu chuyển vô cùng. Nếu được nghe tên hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai này. Liền bỏ ác, thực hành tu các Pháp thiện. Không rơi xuống Đạo ác. Nếu không hay bỏ các ác, tu hành Pháp thiện. Người rơi xuống Đạo ác, do uy lực nguyện trước kia của Như Lai đó. Giúp hiện ra trước người đó, tạm nghe tên hiệu. Tự bỏ mệnh đó, trở lại sinh hướng tới làm người. Được Thấy đúng Tinh tiến, ý vui hay điều hòa. Liền hay bỏ gia đình hướng tới Xuất gia, ở trong Pháp của Như Lai. Nhận giữ nơi học, không có phá hủy vi phạm. Thấy đúng nghe nhiều, hiểu nghĩa rất sâu. Rời tăng cao kiêu mạn, không phỉ báng Pháp đúng. Không làm bạn của Ma. Dần dần tiếp theo tu hành các hạnh Bồ Tát, nhanh được đầy đủ.

Lại nữa Văn Thù Sư Lợi ! Nếu các chúng sinh Có tình tham tiếc ghen ghét, tự khen mình, hủy hoại người khác. Đang rơi xuống trong Đạo ác. Vô lượng nghìn năm nhận các bi kịch khổ. Đã nhận bi kịch khổ. Từ bỏ mệnh đó tới sinh ở Nhân gian. Làm trâu ngựa lừa lạc đà. Thường bị roi vọt, đói khát buồn bực bức ép. Lại thường đeo nặng theo đường mà đi. Hoặc được làm người, sinh nơi hèn kém. Làm người nô tỳ, nhận thân nô dịch khác. Thường không Tự do. Nếu trước kia trong loài người, từng nghe tên hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Do bởi thiện này, nay lại ghi nhớ, chí tâm về theo, do Thần lực của Phật, Giải thoát các khổ. Các Căn thông lợi, Trí tuệ nghe nhiều. Thường cầu Pháp tốt, thường gặp bạn thiện. Vĩnh cắt đứt lưới Ma, phá vỏ Ngu tối. Khô cạn sông Phiền não, Giải thoát tất cả sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não.

Lại nữa Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có chúng sinh Có tình vui thích láu lỉnh, rời thêm cùng nhau tranh kiện não loạn bởi người khác. Dùng Thân miệng ý làm tăng lớn đủ loại Nghiệp ác. Chuyển triển thường làm việc không lợi ích. Cùng nhau mưu hại. Nói vời cây rừng núi mộ cao cùng với Thần linh. Giết các chúng sinh giữ máu thịt của chúng, tế lễ các Dược Xoa La Sát. Ghi chép tên người oán, làm hình tượng của họ, dùng Chú thuật ác mà bùa chú họ. Chán ghét đường mê, Chú phát ra thây Quỷ. Làm cho cắt đứt mệnh của họ và phá hỏng thân họ. Các chúng sinh Có tình đó, nếu được nghe tên hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai này. Các việc ác đó đều không thể gây hại. Tất cả chuyển triển đều phát ra tâm Từ. Lợi ích yên vui, ý không tổn hại não loạn và tâm nghi oán giận. Đều cùng vui mừng, với tự nhận sinh ra đầy đủ vui. Không cùng xâm phạm giúp làm lợi ích.

Lại nữa Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có bốn chúng, Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử. Và các người nam thiện người nữ thiện tin Thanh tịnh khác. Có hay nhận giữ tám phần Giới Thanh tịnh. Hoặc trải qua một năm, hoặc lại ba tháng nhận giữ nơi học. Do Căn thiện này nguyện sinh Tây phương Cực Lạc Thế giới, nơi ở của Vô Lượng Thọ Phật. Vâng nghe Pháp đúng mà chưa yên định. Nếu nghe tên hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lúc sắp bỏ mệnh có tám Bồ Tát. Tên họ là : Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Đắc Đại Thế Bồ Tát. Vô Tận Ý Bồ Tát. Bảo Đàn Hoa Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát. Dược Thượng Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát. Tám Bồ Tát lớn nhất đó theo Rỗng mà tới, tỏ ra đường đi của người đó. Liền ở trong các hoa báu đủ loại màu sắc hỗn tạp của Thế giới đó, tự nhiên hóa sinh. Hoặc có do điều này sinh ở trên Trời. Tuy sinh trong Trời mà Căn thiện trước kia cũng chưa tận cùng. Không trở lại sinh thêm các Đạo ác khác. Hết thọ trên Trời trở lại sinh trong loài người.

Hoặc làm Vua Chuyển Luân, thống lĩnh hút lấy bốn châu. Uy Đức Tự do, yên lập dựng vô lượng trăm nghìn chúng sinh Có tình, được mười Đạo thiện. Hoặc sinh gia đình lớn họ tộc Đế vương, Bà La Môn, Cư Sĩ. Nhiều tài sản vật báu, kho tàng dư thừa. Hình tướng đoan nghiêm, quyến thuộc đầy đủ. Thông minh Trí tuệ dũng mạnh, uy mãnh như Lực Sĩ lớn. Nếu là người nữ được nghe tên hiệu Thế Tôn Dược Sư Như Lai, chí tâm nhận giữ. Về sau không trở lại nhận thêm thân người nữ.

Khi đó Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con đang thệ nguyện chuyển tới thời Hình bóng Pháp. Dùng đủ loại Phương tiện. Giúp các người nam thiện, người nữ thiện tin Thanh tịnh, cùng được nghe tên hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thậm chí trong giấc ngủ cũng được tên hiệu Phật, hiểu biết nó như thế.

Thế Tôn ! Nếu với Kinh này nhận giữ đọc khen. Hoặc lại vì người khác diễn thuyết mở tỏ. Nếu tự viết hoặc dạy người khác viết, cung kính tôn trọng. Dùng đủ loại hương hoa, hương bôi hương bột, hương đốt hoa man, chuỗi ngọc cờ lọng kĩ nhạc, mà làm cúng dưỡng. Dùng lụa năm màu sắc làm túi chứa đầy các loại. Quét rửa nơi sạch làm tòa cao mà dùng nơi ở yên. Lúc đó bốn Vua Trời cùng với quyến thuộc và vô lượng trăm nghìn chúng Trời khác. Đều tới nơi đó cúng dưỡng giúp bảo vệ.

Thế Tôn ! Nếu Kinh báu này, lưu truyền nơi thực hành. Có thể nhận giữ. Do công Đức nguyện trước kia của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó, cùng với nghe tên hiệu. Nên biết nơi đó chết ngang trái không trở lại. Cũng lại không bị các Quỷ Thần ác, đoạt lấy tinh khí của họ. Nếu đã đoạt lấy rồi, trả lại được như cũ. Thân tâm yên vui.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Như thế, đúng như thế. Như được Ngài nói.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có các người nam thiện, người nữ thiện tin Thanh tịnh. Người muốn cúng dưỡng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó. Cần trước tiên tạo dựng hình tượng của Phật đó, mở ra tòa Thanh tịnh, mà yên ở đó. Rắc đủ các loại hoa, đốt đủ các loại hương. Dùng đủ loại cờ phướn trang nghiêm nơi đó. Bảy ngày bảy đêm nhận giữ tám phần Giới Thanh tịnh. Ăn thức ăn Thanh tịnh, tắm rửa thơm thanh khiết, mặc áo sạch mới. Cần sinh tâm không bẩn đục, tâm không giận làm hại. Với tất cả chúng sinh Có tình, phát ra lợi ích yên vui, tâm bình đẳng Từ Bi Hỉ Xả. Trống nhạc khen, vòng sang phải quanh tượng Phật. Lại cần nghĩ nhớ công Đức nguyện trước kia của Như Lai đó, đọc khen Kinh này, suy nghĩ nghĩa của nó, diễn thuyết mở tỏ. Tùy theo vui cầu, tất cả đều toại nguyện. Cầu trường thọ được trường thọ. Cầu giàu có được giàu có. Cầu quan tước được quan tước. Cầu nam nữ được nam nữ. Nếu lại có người đột nhiên được mộng ác. Thấy các cảnh tướng ác, hoặc chim kì quái tới tập hợp. Hoặc tại nơi ở trăm việc lạ xuất hiện. Người này nếu lấy các đồ dùng vi diệu. Cung kính cúng dưỡng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó. Mộng ác cảnh tướng ác, các việc không yên lành, đều cùng ẩn mất, không thể gây tai họa. Nếu có dao nước lửa, chất độc treo vách đá, voi dữ Sư tử, hổ sói gấu lớn, rắn độc bò cạp, rết độc bọ cứng, ruồi muỗi cùng với hoảng sợ. Nếu hay chí tâm ghi nhớ Phật đó, cung kính cúng dưỡng. Tất cả hoảng sợ đều được Giải thoát. Nếu Nước khác xâm lấn quấy rối, trộm cướp phản loạn. Ghi nhớ cung kính Như Lai đó, cũng đều Giải thoát.

Lại nữa Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có các người nam thiện, người nữ thiện tin Thanh tịnh. Thậm chí hết đời không làm việc Trời khác. Chỉ cần nhất tâm về theo Phật Pháp Tăng, nhận giữ Giới cấm (Không hút thuốc, uống rượu, ăn tỏi hành kiệu hẹ hành tây..). Nếu năm Giới, mười Giới, bốn trăm Giới của Bồ Tát, hai trăm năm mươi Giới của nam Tì Kheo, năm trăm Giới của nữ Tì Kheo. Ở trong đó nhận, hoặc có phá hủy vi phạm, sợ rơi xuống Đạo ác. Nếu hay chuyên nghĩ nhớ tên hiệu Phật đó, cung kính cúng dưỡng. Nhất định không nhận sinh Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Hoặc có người nữ đang lúc sắp sinh con, nhận cực khổ. Nếu hay chí tâm đọc tên hiệu, lễ bái khen ngợi, cung kính cúng dưỡng Như Lai đó. Đều bỏ các khổ. Con được sinh ra, phần thân đầy đủ. Hình sắc đoan chính, người thấy vui mừng. Căn sắc thông minh yên ổn ít bệnh, không có không phải người đoạt lấy tinh khí của nó.

Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Như Ta khen ngợi toàn bộ công Đức của Phật Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó. Đây là nơi làm rất sâu của các Phật, khó có thể hiểu rõ. Ngài được tin chứ.

A Nan báo cáo nói rằng : Thế Tôn Đức lớn ! Con với Kinh Phật được Như Lai nói, không sinh nghi hoặc. Sở dĩ thế nào ? Nghiệp thân miệng ý của tất cả Như Lai đều Thanh tịnh.

Thế Tôn ! Vầng mặt Trăng mặt Trời này, có thể làm cho rơi xuống núi lớn Diệu Cao, có thể khiến cho nghiêng động. Lời nói của các Phật không có khác vậy. Có các chúng sinh Căn tin không đầy đủ. Nghe nói nơi làm rất sâu của các Phật. Làm suy nghĩ như thế. Vì sao chỉ nghĩ nhớ tên hiệu một Phật của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, liền được lợi ích tốt công Đức như thế. Do không tin điều này, trái lại sinh ra phỉ báng. Ở trong đêm dài mất lợi vui lớn, rơi xuống các Đạo ác, lưu chuyển không cùng.

Phật bảo A Nan ! Các chúng sinh Có tình đó, nếu nghe tên hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chí tâm nhận giữ không sinh nghi hoặc. Rơi xuống Đạo ác, không có nơi đó.

A Nan ! Đây là làm được rất sâu của các Phật, khó có thể tin hiểu. Ngài nay hay nhận. Nên biết đều là uy lực của Như Lai.

A Nan ! Tất cả Thanh Văn Duyên Giác và các vị Bồ Tát chưa kết quả Bậc. Đều cùng không thể tin hiểu như thực. Chỉ ngoại trừ Bồ Tát liên hệ tới một lần sinh thành Phật.

A Nan ! Thân người khó được. Ở trong Phật Pháp Tăng tin kính trọng cũng khó có thể được. Được nghe tên hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lại khó với như thế.

A Nan ! Vô lượng hạnh Bồ Tát, vô lượng Phương tiện thiện khéo, vô lượng nguyện rộng lớn của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó. Ta nếu một Kiếp, nếu một Kiếp khác, mà rộng nói nó. Kiếp có thể nhanh hết. Phương tiện thiện khéo, hạnh nguyện của Phật đó, không có hết vậy.

Khi đó trong Chúng có một Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tên là Cứu Thoát. Liền từ chỗ ngồi đứng lên, vai phải áo lệch. Đầu gối phải chạm đất, cong lưng chắp tay. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn Đức lớn ! Chuyển tới thời Hình bóng Pháp có các chúng sinh. Bị đủ các loại tai họa và ách khốn khổ. Bệnh tăng lớn gầy xấu, không thể ăn uống. Môi cổ họng khô nóng, thấy các phương tăm tối. Tướng chết hiện ra.

Cha mẹ thân thuộc, bạn hữu Tri thức, khóc thương vây quanh. Tuy nhiên tự thân người đó nằm ở nơi trước kia. Thấy sứ giả của Diêm Ma dẫn Thần thức của người này, tới phía trước Vua Pháp Diêm Ma. Tuy nhiên các chúng sinh Có tình, có đủ cả Thần linh khi sống. Tùy theo hoặc tội hay Phúc làm được của người đó, đều ghi chép đầy đủ. Giữ hết trao cho Vua Pháp Diêm Ma. Lúc đó Vua kia tìm hỏi người này. Tính kế làm được tùy theo tội Phúc của người này, mà phân xử phán quyết.

Thời Tri thức thân thuộc của người bệnh đó. Nếu có thể vì người đó Về theo Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mời các chúng Tăng quay vòng đọc Kinh này. Đốt đèn bảy tầng, treo phướn Thần nối liền mệnh năm màu. Hoặc ở nơi như thế, hiểu biết của người đó được trở lại. Như ở trong mộng tự thấy sáng rõ. Hoặc trải qua bảy ngày, hoặc hai mươi mốt ngày, hoặc ba mươi lăm ngày, hoặc bốn mươi chín ngày. Khi hiểu biết của người đó trở lại, như tỉnh từ giấc mộng, đều tự nhớ biết được quả báo của Nghiệp thiện không thiện. Do vì tự chứng kiến quả báo Nghiệp. Thậm chí mệnh khó, cũng không làm các Nghiệp ác. Vì thế các người nam thiện, người nữ thiện tin Thanh tịnh. Đều nên nhận giữ tên hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tùy theo sức có thể cung kính cúng dưỡng.

Khi đó A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát nói rằng : Người nam thiện ! Cần cung kính cúng dưỡng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó ra sao ? Đèn phướn nối liền mệnh, lại làm ra sao ?

Cứu Thoát Bồ Tát nói rằng : Đức lớn ! Nếu người có bệnh, muốn thoát khổ bệnh. Cần vì người này. Bảy ngày bảy đêm nhận giữ tám phần Giới Thanh tịnh. Cần lấy thức ăn uống và đồ dùng tư trang khác. Tùy theo lực làm được cúng dưỡng Tì Kheo Tăng. Ngày đêm sáu thời khắc lễ bái cúng dưỡng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó. Đọc khen Kinh này bốn mươi chín lượt. Đốt bốn mươi chín đèn. Làm bảy thân hình tượng của Như Lai đó. Trước mỗi một tượng đều xếp đặt bảy đèn. Mỗi một đèn lượng lớn như bánh xe. Thậm chí bốn mươi chín ngày, Quang sáng không tắt. Làm phướn lụa năm màu dài bốn mươi chín gang tay. Cần thả tới bốn mươi chín loài chúng sinh hỗn tạp. Có thể vượt qua tai nạn nguy hiểm. Không bị các ngang trái, Quỷ ác cầm giữ.

Lại nữa A Nan ! Nếu các Vua tưới đỉnh của họ tộc Đế vương. Khi phát ra tai nạn. Gọi là nạn bệnh dịch của mọi người. Nạn xâm phạm bức ép của Nước khác. Nạn Tinh tú biến hóa khác lạ. Mặt Trăng mặt Trời bị nạn che khuất. Nạn mưa gió sai thời. Nạn qua thời hạn không mưa. Các Vua tưới đỉnh của họ tộc Đế vương. Khi đó cần với tất cả chúng sinh Có tình, phát ra tâm Từ Bi tha cho các người tù tội. Theo như Pháp cúng dưỡng được nói ở phần trước, cúng dưỡng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó. Do Căn thiện này và do lực nguyện trước kia của Như Lai đó. Giúp biên giới Quốc gia được yên ổn. Mưa gió thuận theo thời, trồng lúa gạo thành thục. Tất cả chúng sinh Có tình vui sướng không có bệnh. Ở trong Nước đó không có Dược Xoa và Quỷ Thần bạo ngược, não loạn chúng sinh Có tình.

Tất cả cảnh tướng ác đều liền ẩn mất. Mà các Vua tưới đỉnh của họ tộc Đế vương. Sắc lực thọ mệnh không có bệnh Tự do, đều tăng thêm ích lợi.

A Nan ! Nếu Hoàng hậu, cung phi, Vua, con trai của quân vương, tướng phụ đại thần, cung nữ trong cung, bá quan dân thường. Bị khổ do bệnh và nạn ách khác. Cũng cần làm phướn Thần linh năm màu sắc, đốt đèn sáng liên tục. Thả các sinh mệnh. Rắc hoa màu sắc hỗn tạp, đốt các hương quý. Bệnh được bỏ nhanh, Giải thoát các ách nạn

Lúc đó A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát nói rằng : Người nam thiện ! Vì sao mệnh đã hết mà có thể tăng lợi ích ?

Cứu Thoát Bồ Tát nói rằng : Đức lớn ! Ngài chưa nghe Như Lai nói, có chín loại chết ngang trái sao ? Vì thế khuyên làm đèn phướn nối liền mệnh, tu các Phúc Đức. Do vì tu Phúc hết cả cuộc đời họ, không trải qua nạn khổ.

A Nan hỏi nói rằng : Chín ngang trái đó ra sao ?

Cứu Thoát Bồ Tát nói rằng : Có các chúng sinh Có tình. Bị bệnh tuy nhẹ, đương nhiên không có Thầy thuốc và khám bệnh. Nếu lại gặp Thầy thuốc ban cho thuốc sai. Thực không phải chết mà liền chết ngang trái. Lại tin Thầy, yêu nữ ngoài Đạo sai trái của Thế gian. Nói sai họa Phúc, liền sinh kinh động. Tâm không tự đoan chính, bói toán hỏi tìm tai họa. Giết đủ các loại chúng sinh, hiểu tâu Thần minh (Tâm thức), gọi các Ma quái, mời cầu giúp Phúc. Mong muốn trường thọ, cuối cùng không thể được. Ngu si mê hoặc, tin thấy sai đảo lộn. Liền làm cho chết ngang trái, nhập vào Địa ngục, không có ngày ra. Tên đó là ngang trái thứ nhất. Ngang trái thứ hai là bị chết phanh thây bởi Pháp luật. Ba là vui đùa săn bắn. Tham dâm, tham uống rượu, phóng túng vô độ. Ngang trái bị không phải người đoạt lấy tinh khí của họ. Ngang trái thứ tư là bị lửa thiêu cháy. Ngang trái thứ năm là bị nước nhấn chìm. Ngang trái thứ sáu là bị đủ các loại thú dữ ăn thịt. Ngang trái thứ bảy là rơi xuống vách núi. Ngang trái thứ tám là thuốc độc yểm đảo, bùa chú phát ra thây Quỷ cùng với bị hại trong đó. Chín là bị khốn khổ đói khát, không được ăn uống mà liền chết ngang trái. Đó là Như Lai nói sơ qua có chín loại chết ngang trái này. Lại có vô lượng các ngang trái khác của họ, khó có thể nói đầy đủ.

Lại nữa A Nan ! Vua Diêm Ma đó, chúa thống lĩnh Thế gian, tên là Tịch Chi Kí. Nếu các chúng sinh Có tình, bất hiếu năm nghịch Đạo, phá hủy Phật Pháp Tăng, phá hỏng Pháp quân thần, hủy hoại tin Giới hạnh. Vua Pháp Diêm Ma tùy theo tội nặng nhẹ xem xét mà phạt tội. Vì thế Ta nay khuyên các chúng sinh Có tình, đốt đèn làm phướn, phóng thả chúng sinh tu Phúc. Giúp độ thoát khổ ách, không gặp các tai nạn.

Khi đó trong Chúng có mười hai Đại tướng Dược Xoa, đều ngồi ở trong hội. Gọi là : Đại tướng Cung Tì La. Đại tướng Phạt Chiết La. Đại tướng Mê Xí La. Đại tướng An Để La. Đại tướng Át Nhĩ La. Đại tướng San Để La. Đại tướng Nhân Đạt La. Đại tướng Ba Di La. Đại tướng Ma Hổ La. Đại tướng Chân Đạt La. Đại tướng Chiêu Đỗ La. Đại tướng Tì Yết La. Mười hai Đại tướng Dược Xoa này. Mỗi một người đều có bảy nghìn Dược Xoa dùng làm quyến thuộc. Đồng thời lên tiếng báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chúng con hôm nay được uy lực của Phật. Được nghe tên hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Không trở lại thêm có hoảng sợ của Đạo ác. Con cùng với tướng soái đều cùng nhất tâm. Thậm chí hết cuộc đời về theo Phật Pháp Tăng. Thệ nguyện nên gánh trách nhiệm tất cả chúng sinh Có tình, vì làm rõ nghĩa lợi ích yên vui. Thuận theo ở trong thôn xóm thành Nước ấp rừng vắng lặng như thế. Nếu có người truyền bá Kinh này, hoặc lại nhận giữ tên hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dưỡng. Con cùng với quyến thuộc giúp bảo vệ người đó. Đều khiến cho Giải thoát tất cả nạn khổ. Có các cầu nguyện đều giúp được đầy đủ. Hoặc có người tật ách cầu độ thoát. Cũng cần đọc khen Kinh này, dùng lụa năm màu sắc buộc lấy tên chữ của Con, được như nguyện xong, đương nhiên sau đó tháo nút buộc.

Khi đó Thế Tôn khen ngợi các Đại tướng Dược Xoa nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Tướng Dược Xoa lớn. Các Ngài nhớ báo ân Đức của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thường nên như thế, lợi ích yên vui tất cả chúng sinh Có tình.

Lúc đó A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Môn Pháp này đang tên là gì, Chúng con vâng giữ ra sao ?

Phật bảo A Nan ! Môn Pháp này tên là Nói công Đức nguyện trước kia của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cũng tên là Nói Thần chú kết nguyện lợi ích chúng sinh Có tình của mười hai Thần tướng. Cũng tên là Rút bỏ tất cả Nghiệp chướng. Nên giữ như thế.

Khi Phật Thế Tôn nói lời như thế xong. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn và Thanh Văn lớn nhất. Quốc vương đại thần Bà La Môn Cư Sĩ. Các Trời Rồng, Dược Xoa Kiền Thát Bà, A Tu La Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người không phải người. Tất cả Đại chúng nghe được Phật nói. Đều rất vui mừng, tin nhận cung kính thực hành.

Kinh Công Đức nguyện trước kia của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.