Kinh Đà La Ni tâm Đại Bi không trở ngại
(Vô ngại Đại Bi tâm Đà La Ni Kinh)
Hán dịch: Đường Tây Thiên Trúc Sa Môn Già Phạm Đạt Ma
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2009-2013

 

Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đọc nhớ Kinh Đà La Ni tâm Đại Bi không trở ngại.

Ca ngợi hương.

Lư hương mới đốt. Cõi Pháp được thơm. Hội lớn các Phật từ xa đều biết. Tùy xứ kết mây lành. Thành ý Đức lớn. Các Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Hương Giới, hương Định và hương Tuệ. Hương Giải thoát, Giải thoát Thấy biết. Đài mây quang sáng khắp Cõi Pháp. Cúng dưỡng trước Tam Bảo mười phương.

Nam mô Hương Cúng Dưỡng Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Phật Pháp Tăng Ba Đời, thường ở khắp cả khoảng không Cõi Pháp mười phương.

Nguyện mây hương hoa này. Đầy khắp cõi mười phương. Cúng dưỡng tất cả Phật. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Chúng Bồ Tát Thanh Văn. Nhận dùng làm việc Phật.

Ca ngợi Như Lai.

Thân sắc Như Lai đẹp. Thế gian không sánh bằng. Không nghĩ bàn tính toán. Vì thế nay đỉnh lễ. Sắc Như Lai vô tận. Trí tuệ cũng như thế. Tất cả Pháp thường ở. Vì thế Con Về theo. Trí lớn lực nguyện lớn. Rộng độ thoát chúng sinh. Giúp bỏ thân Phiền não. Sinh Nước sạch mát đó. Con nay ba Nghiệp sạch. Về theo lễ ca ngợi. Nguyện cùng các chúng sinh. Cùng sinh Nước An Lạc. Yểm. Phạ nhật la vật.

Nhất tâm đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai.

Nhất tâm đỉnh lễ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Chín mươi chín trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha các Hằng hà sa các Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả các Phật Ba Đời mười phương.

Nhất tâm đỉnh lễ Ba Tạng Kinh Bậc Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Kinh Đà La Ni tâm Đại Bi không trở ngại.

Nhất tâm đỉnh lễ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Nhật Quang Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Nguyệt Quang Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác được Đạo Hiền Thánh Tăng Ba Đời mười phương.

Kệ mở Kinh.

Pháp Bình Đẳng rất sâu vi diệu. Trăm nghìn vạn Kiếp khó gặp nhau. Con nay nghe thấy được nhận giữ. Nguyện hiểu nghĩa chân thực của Phật.

Chân ngôn sạch Nghiệp miệng.

Yểm. Tu lị tu lị. Ma ha tu lị. Tu tu lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp thân.

Yểm. Tu đa lị Tu đa lị. Tu ma lị. Tu ma lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp ý.

Yểm. Phược nhật la đát ha hạ hộc.

Chân ngôn sạch ba Nghiệp thân miệng ý.

Yểm. Sa phược. Sa phược. Thuật đà sa phược. Đạt ma sa phược. Bà phược thuật độ hám.

Chân ngôn yên thổ địa.

Nam mô tam mãn đa một đà nam.Yểm. Độ lỗ độ lỗ, địa vĩ, tát bà ha.

Chân ngôn rộng cúng dưỡng.

Yểm. Nga nga nãng tam bà phược, phạt nhật la hộc.

Văn sám hối.

Con Đệ tử các chúng sinh.. Thành tâm sám hối. Từ xưa tới nay. Tới ngày hôm nay. Khi chưa biết Phật. Khi chưa nghe Pháp. Khi chưa gặp Tăng. Không biết thiện ác, không tin nhân quả, gặp Duyên không thiện, gần Tri thức ác, Thân miệng ý manh động, ác nào cũng làm. Nghiệp Thân không thiện thực hành Giết hại, Trộm cướp, Tham dâm. Nghiệp Miệng không thiện nói dối, nói cường điệu xuyên tạc, nói ác, nói hai lời. Nghiệp Ý không thiện phát ra Tham muốn, Thù hận, Ngu mê. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán. Phá hòa hợp Tăng, chia rời bỏ Phật. Đốt thiêu Chùa Tháp, phỉ báng Bậc Phật. Xâm hại Thường trụ, uế Phạm, lừa Tăng. Phạm các Giới cấm (Uống rượu, hút thuốc, ăn tỏi hành kiệu hẹ hành tây..). Làm không đúng luật nghi, tự làm dạy người, nghe thấy vui theo. Như thế cùng với vô lượng vô biên tội. Ngày nay giãi bày, lộ ra sám hối. Chỉ nguyện Phật Pháp Tăng cùng ban cho thương cảm. Giúp Căn tội của Con, một nhớ sương mù tan, đều cùng Thanh tịnh.

Năm mươi ba Phật Quá khứ thực chân Từ. Ba nghìn các Phật truyền nhau nghe giữ. Lần lượt được Bồ Đề. Con nay Về theo, chỉ nguyện độ chúng sinh mê muội.

Ba mươi lăm Phật Hiện tại Từ tôn kính. Cõi Pháp mười phương chuyển môn Từ. Khắp nơi hút lấy vòng mê muội. Sám trừ Căn tội đều giúp chứng được gốc chân chính.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Sám hối phát nguyện xong. Mệnh về lễ Phật Pháp Tăng.

Nguyện nếu người chưa sám hối, được sám hối này, đều được diệt tội. Nhanh được Giải thoát. Nguyện tội của ba, bốn, năm, sáu Đạo ác, đều cùng tiêu trừ hết.

Nếu Con hướng về núi đao, núi đao tự bẻ gẫy. Nếu Con hướng về vạc dầu, vạc dầu tự tan mất. Nếu Con hướng về Địa ngục, Địa ngục tự khô héo. Nếu Con hướng về Quỷ đói, Quỷ đói tự no đủ. Nếu Con hướng về Tu La, tâm ác tự điều phục. Nếu Con hướng về Súc sinh, tự được Trí tuệ lớn.

Kệ Sám hối.

Xa xưa tạo được các Nghiệp ác. Đều do từ xưa Tham Hận Ngu. Được sinh ra theo Thân miệng ý. Nay ở trước Phật xin sám hối. Sám hối tội lỗi do Tâm tạo. Tâm nếu mất thời tội cũng mất. Tâm mất tội mất hai câu Rỗng. Mới là tên chân thực sám hối.

Con nay phát tâm không vì tự cầu Phúc báo của Trời Người. Thanh Văn Duyên Giác thậm chí Bậc quyền quý. Các vị Bồ Tát chỉ dựa vào Pháp Bậc Phật. Con nay phát tâm Phật Bồ Đề. Nguyện với tất cả chúng sinh Cõi Pháp. Cùng một lúc được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Con Đệ Tử chúng sinh đọc khen Kinh Chú Bậc Phật. Với công Đức lễ Phật nhớ Phật cúng Phật. Chuyên vì hồi hướng Đất Phật trang nghiêm Tây phương. Nguyện tất cả oán thân từ xưa tới nay. Bảy tổ chín ngành, Thầy Tăng Cha mẹ, nay sinh nhiều lần sinh. Rộng với tất cả chúng sinh Cõi Pháp mười phương. Tri thức thiện ác, tám nạn, Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa. Hoặc lỡ sát hại, cố tình sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo tất cả các oan khiên. Nguyện tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Bồ Đề lớn, cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô Liên Trì Hải Hội Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Phục lễ Tây phương Nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Thầy dẫn lớn. Nay Con phát nguyện nguyện tới sinh. Chỉ nguyện Từ Bi thương hút nhận.

Ba Về theo.

Tự Về theo Phật, đang nguyện chúng sinh. Hiểu rõ Đạo lớn, phát tâm Bình Đẳng.

Tự Về theo Pháp, đang nguyện chúng sinh. Vào sâu Kinh Tạng, Trí Tuệ như biển.

Tự Về theo Tăng, đang nguyện chúng sinh. Hướng dẫn Đại Chúng, tất cả không trở ngại.

Lễ bái chúng Thánh.

Lễ Phật, Kinh công Đức rất tốt. Vô biên Phúc tốt đều hồi hướng. Rộng nguyện các chúng sinh Cõi Pháp. Rộng nguyện chúng sinh đang trầm luân. Nhanh tới Nước Phật Vô Lượng Quang. Tất cả Phật Ba Đời mười phương. Tất cả Bồ Tát Bồ Tát lớn. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thế Âm. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Phục lễ Phật Ba Cõi. Mệnh về Phật mười phương. Con nay phát nguyện lớn. Giữ Kinh Bậc Phật này. Trên báo bốn Ân nặng. Dưới cứu ba Đường Khổ. Nếu có người nghe thấy. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Tự Về theo Phật đủ Phúc Đức Trí Tuệ. Tự Về theo Pháp kính rời tham muốn. Tự Về theo Tăng tôn kính trong Chúng.

Tự Về theo Phật không đọa Địa ngục. Tự Về theo Pháp không đọa Quỷ đói. Tự Về theo Tăng không đọa Súc sinh.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới. Tam thập lục vạn ức. Nhất thập nhất vạn. Cửu thiên ngũ bách. Đồng danh đồng hiệu. Đại Từ Đại Bi. Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Thệ nguyện độ vô biên Chúng sinh. Thệ nguyện cắt Phiền não không hết. Thệ nguyện học vô lượng môn Pháp. Thệ nguyện thành Đạo Phật Bình Đẳng.

Thệ nguyện độ tự Tính chúng sinh. Thệ nguyện cắt tự Tính Phiền não. Thệ nguyện học tự Tính các Pháp. Thệ nguyện thành tự Tính Đạo Phật.

Nguyện tan ba Chướng các Phiền não. Nguyện được Trí tuệ chân sáng tỏ. Rộng nguyện tai chướng đều tiêu trừ. Đời đời thường hành Đạo Bồ Tát.

Nguyện sinh trong đất sạch Tây phương. Chín phẩm hoa Sen là Cha Mẹ. Hoa nở thấy Phật hiểu Không sinh. Bồ Tát Không lui là Chúng bạn.

Nguyện đem công Đức này. Tiêu trừ Nghiệp trước nay. Tăng lớn các Phúc Tuệ. Thành đủ được Căn thiện. Nếu có Kiếp đao binh. Cùng với Kiếp đói khổ. Đều tiêu trừ hết tận. Người đều tập lễ nhịn. Người ghi nhớ đọc khen. Người phát triển lưu thông. Gia đình được yên vui. Người mất được siêu thăng. Mưa gió thường hòa thuận. Nhân dân được yên ổn. Cõi Pháp và các Thức. Cùng chứng Đạo Bình Đẳng.

Nguyện đem công Đức này. Trang nghiêm đất Phật sạch. Trên báo bốn Ân nặng (Ân Trời Đất, ân Quốc Vương, ân Thầy, ân Chúng sinh). Dưới cứu ba Đường khổ (Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh). Nếu có người thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Tất cả Phật Ba đời mười phương. Tất cả các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nguyện đem công Đức này. Rộng khắp với tất cả. Chúng Con và chúng sinh. Đều được thành Đạo Phật.

Kệ thu Kinh.

Ba Đường ác dứt thường rời Khổ. Sáu Đạo nghỉ theo hết nhân chìm. Hà sa các Thức hiểu Chân Như. Vạn loại Có tình lên Niết Bàn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Bài văn phát nguyện.

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh biết tất cả Pháp. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh được Pháp Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh độ tất cả Chúng. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện sớm được Phương tiện khéo. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con Nguyện nhanh ngồi thuyền Trí tuệ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện sớm được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh được Đạo Giới Định. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện sớm lên núi Niết Bàn. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh gặp nhà Không làm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện sớm cùng Thân tính Pháp.

Nếu Con hướng về núi đao, núi đao tự bẻ gẫy. Nếu Con hướng về vạc dầu, vạc dầu tự tan mất. Nếu Con hướng về Địa ngục, Địa ngục tự khô héo. Nếu Con hướng về Quỷ đói, Quỷ đói tự no đủ. Nếu Con hướng về Tu La, tâm ác tự điều phục. Nếu Con hướng về Súc sinh, tự được Trí tuệ lớn.

Nam mô Chú Đà La Ni tâm Đại Bi không trở ngại.

Nam mô Hát la đát la đa la dạ da. Nam mô A lị da. Bà lô yết đế thước bát la da. Bồ Đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Yểm. Tát bà la phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lợi đỏa y mông a lị da. Bà lô cát đế thất Phật la lăng đà bà. Nam mô na la cẩn trì. Ê lị ma ha bà đa sa mị. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Yểm. A bà lô ê. Lô ca đế. Ca la đế. Di ê lị. Ma ha Bồ Đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma la ma la. Ma ê ma ê lị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà la đà la. Địa lợi ni. Thất Phật la da. Già la già la. Ma ma phạt ma la. Mục đế lệ. Y ê di ê. Thất na thất na. A la sấm, Phật la Xá Lợi. Phạt sa phạt sấm. Phật la xá da. Hô lô hô lô ma la. Hô lô hô lô ê lợi. Sa la sa la. Tất lợi tất lợi. Tô lô tô lô. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ. Bồ đà dạ Bồ đà dạ. Di đế lợi dạ. Na la cẩn trì. Địa lị sắt ni na. Ba dạ ma na. Sa bà ha. Tất đà dạ. Sa bà ha. Ma ha tất đà dạ. Sa bà ha. Tất đà dụ nghệ. Thất bà la da. Sa bà ha. Na la cẩn trì. Sa bà ha. Ma la na la. Sa bà ha. Tất la tăng a mục khư da. Sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ. Sa bà ha. Giả cát la a tất đà dạ. Sa bà ha. Ba đà ma yết tất đa dạ. Sa bà ha. Na la cẩn trì bà già la da. Sa bà ha. Ma bà lợi thắng yết la dạ. Sa bà ha. Nam mô Hát la đát na đa la dạ da. Nam mô A lị da. Bà lô cát đế. Thước bà la dạ. Sa bà ha. Yểm. Tất điện đô mạn đa la bát đà da. Sa bà ha.

Nhật Quang Bồ Tát nói Thần chú lớn.

Nam mô Bột đà cù na mê. Nam mô Đạt ma mạc ha đê. Nam mô Tăng già đa dạ nê. Để lý bộ tất tát đốt diêm nạp ma.

Nguyệt Quang Bồ Tát nói Chú Đà La Ni.

Thâm đê đế đồ tô tra. A nhã mật đế ô đô tra. Thâm kỳ tra. Ba lại đế. Da di nhã tra ô đô tra. Câu la đế tra kỳ ma tra. Sa bà ha.

Nam mô A Di Đà Phật.

Kinh Đà La Ni tâm Đại Bi không trở ngại.

Tôi nghe như thế. Thời đó Thích Ca Mâu Ni Phật ở núi Bổ Đà Lạc Ca. Ngồi trên tòa Pháp báu trong Đạo tràng tại cung điện báu trang nghiêm của Quan Thế Âm. Tòa báu đó toàn dùng các loại ngọc quý Như ý mà dùng để trang nghiêm, trăm cờ phướn báu, treo la liệt xung quanh.

Lúc đó Như Lai ngồi trên tòa kia, do sắp sửa muốn diễn thuyết Đà La Ni Tổng trì, cùng với vô số Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo. Tên họ là : Tổng Trì Vương Bồ Tát, Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Bảo Tạng Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát. Hư Không Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Như thế cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn, đều là con Vua Pháp lớn tưới đỉnh đầu. Lại với vô lượng vô số Tăng, Thanh Văn lớn, đều thực hành Đạo A La Hán, mười Bậc Bồ Tát, Ma Ha Ca Diệp, mà là đứng đầu. Lại với vô lượng Trời Ma La Phạm, Thiện Tra Phạm Ma, mà là đứng đầu. Lại với vô lượng các Con Trời Cõi Tham muốn đi theo, Con Trời Cù Bà Già, mà là đứng đầu. Lại với vô lượng bốn Vua Trời giúp Thế gian đi theo, Đề Đầu Lại Tra, mà là đứng đầu. Lại với vô lượng Trời Rồng Dạ Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, người không phải người cùng đi theo, Vua Rồng lớn Thiên Đức, mà là đứng đầu. Lại với vô lượng các nữ Trời cõi Tham muốn cùng đi theo, nữ Trời Đồng Mục, mà là đứng đầu. Lại với vô lượng Thần trong khoảng không, Thần sông biển, Thần suối nguồn nước, Thần mương ao, Thần cỏ thuốc, Thần cây rừng, Thần nhà cửa, Thần nước, Thần lửa, Thần đất, Thần gió, Thần thổ công, Thần núi, Thần đá, Thần các cung điện, đều tới tụ hội.

Thời Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong Hội lớn bí mật phóng Thần thông, Quang sáng chiếu sáng rực rỡ Đất nước Phật mười phương cùng với Ba nghìn Đại thiên Thế giới này, đều làm màu vàng. Cung điện Trời, cung điện Rồng, cung điện các Thần tôn kính, tất cả đều chấn động. Sông ngòi biển lớn núi Thiết vi, núi Tu Di, núi đất, núi Hắc, cũng đều rung động lớn. Ánh mặt Trời, mặt Trăng, ánh lửa, ánh của Châu ngọc, ánh sáng của Tinh tú, tất cả đều không hiện ra.

Lúc đó Tổng Trì Vương Bồ Tát, thấy cảnh hiếm có này, lạ chưa từng có. Tức thời từ chỗ ngồi đứng dậy, đan chéo ngón tay, chắp tay, dùng bài kệ hỏi Phật. Như cảnh Thần thông này, là do ai phóng ra ? Dùng bài kệ hỏi nói rằng :

Ai thành Chính Giác ngày hôm nay. Rộng phóng Quang sáng lớn như thế. Đất Phật mười phương đều màu vàng. Ba nghìn Thế giới cũng như thế. Ai ngày hôm nay được Tự do. Phóng ra Thần lực lớn hiếm có. Vô biên Nước Phật đều chấn động. Cung điện Rồng Thần đều không yên. Nay Đại Chúng này đều có nghi. Không biết Nhân duyên là lực ai. Là Phật Bồ Tát Thanh Văn lớn. Là các Phạm Ma Trời và Thích. Chỉ muốn Thế Tôn Đại Từ Bi. Nói Thần thông này do việc gì.

Phật bảo Tổng Trì Vương Bồ Tát nói rằng : Người nam thiện ! Các Ngài cần biết, nay ở trong hội này có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tên là Quan Thế Âm Tự Tại. Từ vô lượng Kiếp tới nay, thành công Đại Từ Đại Bi. Dễ hay tu luyện vô lượng môn Đà La Ni, vì cố muốn giúp chúng sinh yên vui, bí mật phóng lực Thần thông lớn như thế. Phật nói xong lời đó.

Khi đó Quan Thế Âm Bồ Tát từ chỗ ngồi mà đứng dậy, chỉnh trang áo quần, hướng về Phật chắp tay, báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con có Thần chú Đà La Ni tâm Đại Bi, nay đang muốn nói. Do vì các chúng sinh được yên vui, vì bỏ tất cả bệnh tật, vì được thọ mệnh, vì được giàu có phong lưu. Vì mất tất cả Nghiệp dữ tội nặng, vì rời các tai chướng nạn ách, vì tăng thêm các công Đức của tất cả các Pháp sạch. Vì thành công tất cả các Căn thiện, vì rời xa tất cả các hoảng sợ, vì nhanh đầy đủ tất cả các hi vọng mong cầu. Chỉ muốn Thế Tôn thương cảm lắng nghe !

Phật nói rằng : Người nam thiện ! Ngài Đại Từ Bi, yên vui chúng sinh. Muốn nói Thần chú, nay chính là đúng dịp, nên cần nhanh nói. Như Lai vui theo, các Phật cũng như thế.

Quan Thế Âm Bồ Tát lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nhớ lại thời Quá khứ vô lượng trăm triệu Kiếp, có Phật xuất hiện ở Thế gian. Tên hiệu Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai. Phật Thế Tôn đó, do vì thương nhớ Con và vì tất cả chúng sinh. Nói Đà La Ni tâm Đại Bi rộng lớn đầy đủ không trở ngại này. Dùng tay sắc vàng xoa đỉnh đầu Con làm lời nói như thế.

Người nam thiện ! Ngài cần giữ tâm Chú này. Đều vì tất cả chúng sinh trong Đời ác thời Tương lai, làm điều lợi vui lớn. Con lúc đó mới là Hoan Hỉ Địa Bồ Tát (Bồ Tát bậc một) do nghe Chú đó một lượt, vượt lên Bậc thứ tám Bất Động Địa Bồ Tát. Con khi đó do tâm vui mừng, tức thời phát nguyện nói rằng : Nếu Con tương lai, hay chịu khó lợi ích yên vui tất cả chúng sinh. Tức thời giúp Con, thân sinh đầy đủ nghìn tay nghìn mắt. Phát nguyện đó xong, ưng thời trên thân nghìn tay nghìn mắt, đều cùng đầy đủ. Thế giới mười phương sáu loại chấn động. Nghìn Phật mười phương, đều phóng Quang sáng. Chiếu trực tiếp vào thân Con, cũng chiếu sáng vô biên Thế giới mười phương. Từ đó về sau lại ở nơi ở của vô lượng Phật, trong vô lượng hội. Lại nhiều lần được nghe, tự mình vâng nhận giữ Đà La Ni đó. Lại sinh vui mừng dũng mãnh vô lượng. Liền được vượt qua sinh chết nhỏ bé của vô số trăm triệu Kiếp. Từ đó đến nay, thường vì đọc giữ. Chưa từng bỏ quên, vì do giữ Chú này, nơi được sinh ra, thường ở trước Phật, hoa Sen hóa sinh, không nhận thân tạng bào thai. Nếu có nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử, cậu bé, cô bé muốn đọc giữ Chú. Với các chúng sinh nổi tâm Từ Bi, trước tiên nên theo Con, phát thệ nguyện như thế.

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh biết tất cả Pháp. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh được Pháp Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh độ tất cả Chúng. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện sớm được Phương tiện khéo. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh ngồi thuyền Trí tuệ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện sớm được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh được Đạo Giới Định. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện sớm lên núi Niết Bàn. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện nhanh gặp nhà Không làm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Con nguyện sớm cùng Thân Tính Pháp.

Nếu Con hướng về núi đao, núi đao tự bẻ gẫy. Nếu Con hướng về vạc dầu, vạc dầu tự tan mất. Nếu Con hướng về Địa ngục, Địa ngục tự khô héo. Nếu Con hướng về Quỷ đói, Quỷ đói tự no đủ. Nếu Con hướng về Tu La, tâm ác tự điều phục. Nếu Con hướng về Súc sinh, tự được Trí tuệ lớn.

Phát xong lời nguyện này, chí tâm đọc nhớ tên chữ của Con, cũng cần chuyên tâm nhớ tên Thầy của Con là A Di Đà Như Lai. Đương nhiên sau đó tức thời cần đọc Thần chú Đà La Ni này, mỗi tối đủ năm lượt, mất tội nặng sinh chết của trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp trong thân.

Quan Thế Âm Bồ Tát lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu các Trời Người đọc giữ câu đoạn Đại Bi đó, lúc sắp bỏ mệnh. Các Phật mười phương đều tới bắt tay. Muốn sinh Đất nước Phật nào, tùy theo nguyện đều được tới sinh. Lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu các chúng sinh đọc giữ Thần chú Đại Bi. Rơi xuống Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, Con thệ không thành Chính Giác. Người đọc giữ Thần chú Đại Bi. Nếu không được sinh ở các Nước Phật, Con thệ không thành Chính Giác. Người đọc giữ Thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tài hùng biện Tam muội, Con thệ không thành Chính Giác. Người đọc giữ Thần chú Đại Bi, trong sinh đời hiện tại tất cả nguyện cầu, nếu không toại nguyện, không được coi là Đà La Ni tâm Đại Bi. Chỉ trừ không thiện, không thành tâm. Nếu các người nữ, chán thân gái yếu hèn, muốn thành thân người nam, đọc giữ câu đoạn Đà La Ni Đại Bi. Nếu không chuyển thân người nữ thành thân người nam, Con thệ không thành Chính Giác. Người tâm sinh chút ít nghi hoặc, nhất định không toại nguyện. Nếu các chúng sinh xâm phạm tổn hại ăn uống, tài vật của Phật Pháp Tăng, nghìn Phật xuất hiện ở Thế gian, không biết sám hối, phóng túng sám hối cũng không mất. Nay đọc Thần chú Đại Bi, tức thời được mất. Nếu xâm phạm tổn hại đồ dùng, đồ ăn uống, tài vật của Phật Pháp Tăng, chủ yếu đối diện Thầy mười phương sám hối tạ lỗi, đương nhiên bắt đầu mất. Nay đọc Đà La Ni Đại Bi, thời Thầy mười phương tức thời tới, vì làm chứng minh, tất cả tội chướng đều cùng tan mất. Tất cả mười Nghiệp ác, năm nghịch Đạo, chê bai người, phỉ báng Pháp, phá trai Giới, phá Giới phá Tháp, hủy hoại Chùa, trộm cắp vật cúng lễ của Tăng, ô uế hạnh Phạm Thanh tịnh. Như thế cùng với tất cả Nghiệp ác, tội nặng đều cùng mất hết. Duy trừ một việc, sinh nghi với Chú này, kể cả tội nhỏ Nghiệp nhẹ, cũng không được mất. Huống chi tội nặng. Tuy không tức thời mất tội nặng, do có thể rời xa làm nhân Bồ Đề. Lại báo cáo Phật nói rằng : Nếu các Trời Người đọc giữ tâm Chú Đại Bi, được mười lăm loại sinh thiện. Không nhận mười lăm loại chết dữ ác. Chết dữ ác đó là :

Một là chết không làm cho người này khốn khổ đói khát. Hai là chết không bị khổ gông cùm tù cấm roi gậy. Ba là chết không bị oán gia thù hận đối nghịch. Bốn là chết không bị cảnh giết trong chiến trận. Năm là chết không bị chó săn thú dữ tàn hại. Sáu là chết không bị rắn bò cạp độc hại. Bảy là chết không bị lửa đốt, chết đuối trôi sông. Tám là chết không bị thuốc độc. Chín là chết không bị mê hoặc đầu độc. Mười là chết không bị cuồng loạn mất trí nhớ. Mười một là chết không bị rơi từ trên núi, trên cây nơi vách núi. Mười hai là chết không bị người ác yểm mị bùa chú. Mười ba là chết không bị Thần sai, Quỷ dữ hại. Mười bốn là chết không bị bệnh ác hiểm ràng buộc thân. Mười lăm là chết không bị tự tử chưa an phận.

Người đọc giữ Thần chú Đại Bi, không bị mười lăm loại chết dữ ác. Được mười lăm loại sinh thiện. Một là ở nơi được sinh thường gặp Vua hiền. Hai là thường sinh Nước thiện. Ba là thường gặp được thời tốt. Bốn là thường gặp bạn tốt. Năm là Căn thân thể thường được đầy đủ. Sáu là Tâm Đạo thuần thục. Bảy là không phạm các Giới cấm (Uống rượu, hút thuốc, ăn tỏi hành kiệu hẹ hành tây..). Tám là có được quyến thuộc ân nghĩa hòa thuận. Chín là của cải tài thực đủ, thường được sung túc. Mười là thường được người khác cung kính giúp đỡ đưa đón. Mười một là có của báu, không ai cướp đoạt được. Mười hai là ý muốn cầu mong, tất cả đều toại nguyện. Mười ba là Rồng Trời Thần thiện, luôn thường ủng hộ bảo vệ. Mười bốn là ở nơi được sinh, gặp Phật nghe Pháp. Mười lăm là nghe Pháp đúng, hiểu nghĩa rất sâu.

Nếu có người đọc giữ Đà La Ni tâm Đại Bi, được như thế cùng với mười lăm loại sinh thiện. Tất cả Trời Người nên thường đọc giữ, không được sinh lười biếng. Quan Thế Âm Bồ Tát nói xong lời này, ở trước các chúng sinh trong hội, chắp tay đứng nghiêm, với các chúng sinh, khởi tâm Đại Bi, vẻ mặt vui tươi mỉm cười. Tức thời đọc Đà La Ni tâm Đại Bi rộng lớn đầy đủ không trở ngại, Đà La Ni câu chương Thần diệu nói rằng :

Nam mô Hát la đát la đa la dạ da. Nam mô A lị da. Bà lô yết đế thước bát la da. Bồ Đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Yểm. Tát bà la phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lợi đỏa y mông a lị da. Bà lô cát đế thất Phật la lăng đà bà. Nam mô na la cẩn trì. Ê lị ma ha bà đa sa mị. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Yểm. A bà lô ê. Lô ca đế. Ca la đế. Di ê lị. Ma ha Bồ Đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma la ma la. Ma ê ma ê lị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà la đà la. Địa lợi ni. Thất Phật la da. Già la già la. Ma ma phạt ma la. Mục đế lệ. Y ê di ê. Thất na thất na. A la sấm, Phật la Xá Lợi. Phạt sa phạt sấm. Phật la xá da. Hô lô hô lô ma la. Hô lô hô lô ê lợi. Sa la sa la. Tất lợi tất lợi. Tô lô tô lô. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ. Bồ đà dạ Bồ đà dạ. Di đế lợi dạ. Na la cẩn trì. Địa lị sắt ni na. Ba dạ ma na. Sa bà ha. Tất đà dạ. Sa bà ha. Ma ha tất đà dạ. Sa bà ha. Tất đà dụ nghệ. Thất bà la da. Sa bà ha. Na la cẩn trì. Sa bà ha. Ma la na la. Sa bà ha. Tất la tăng a mục khư da. Sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ. Sa bà ha. Giả cát la a tất đà dạ. Sa bà ha. Ba đà ma yết tất đa dạ. Sa bà ha. Na la cẩn trì bà già la da. Sa bà ha. Ma bà lợi thắng yết la dạ. Sa bà ha. Nam mô Hát la đát na đa la dạ da. Nam mô A lị da. Bà lô cát đế. Thước bà la dạ. Sa bà ha. Yểm. Tất điện đô mạn đa la bát đà da. Sa bà ha.

Quan Thế Âm Bồ Tát nói xong Thần chú này. Thế giới sáu loại chấn động, Trời rải hoa báu, lả tả rơi xuống. Các Phật mười phương đều cùng vui mừng, Ma Trời ngoài Đạo hoảng sợ dựng tóc gáy, tất cả các chúng sinh trong hội đều được chứng quả. Hoặc được quả Tu Đà Hoàn, hoặc được quả Tư Đà Hàm, hoặc được quả A Na Hàm, hoặc được quả A La Hán. Hoặc được bậc một, bậc hai, bậc ba, bậc bốn, bậc năm, thậm chí Bồ Tát bậc mười. Vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề.

Lúc đó Vua Trời Phạm lớn từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh trang áo quần, chắp tay cung kính, báo cáo Quan Thế Âm Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Đại Sĩ ! Con từ xưa đến nay, qua vô lượng hội Phật, nghe đủ loại Pháp, đủ loại Đà La Ni. Chưa từng nghe nói, như tâm Đại Bi không trở ngại này. Đà La Ni Đại Bi câu đoạn Thần diệu. Chỉ muốn Đại Sĩ vì Con, nói hình dáng diện mạo của Đà La Ni này. Con và Đại chúng ham muốn được nghe. Quan Thế Âm Bồ Tát bảo Vua Phạm nói rằng : Ngài cố vì được Phương tiện lợi ích tất cả chúng sinh, hỏi việc này như thế, Ngài nay nghe Tuệ. Ta vì các Ngài nói sơ lược đôi chút vậy !

Quan Thế Âm Bồ Tát nói rằng : Tâm Đại Từ Bi đó, tâm Bình đẳng đó, tâm Không làm đó, tâm không nhiễm nhờ đó. Tâm thấy Rỗng đó, tâm cung kính đó, tâm hèn kém đó, tâm không hỗn loạn đó. Tâm không thấy giữ đó, tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nên biết như thế cùng tâm, tức thời là tướng mạo của Đà La Ni. Ngài nên dựa vào đó mà tu hành.

Vua Phạm lớn nói rằng : Con và Đại chúng nay mới biết được tướng mạo của Đà La Ni này. Từ nay nhận giữ không dám quên mất.

Quan Thế Âm nói rằng : Nếu có người nam thiện, người nữ thiện, đọc giữ Thần chú này, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thệ độ thoát tất cả chúng sinh. Thân giữ Giới hạnh ăn chay, với các chúng sinh phát tâm Bình đẳng. Thường đọc rõ Chú này, không được để đứt mất. Ở trong phòng sạch, tắm rửa sạch, mặc quần áo sạch. Treo cờ phướn, đốt đèn, hương hoa, đồ ăn trăm vị, dùng để cúng dưỡng. Giữ tâm cố định một nơi, không được buông thả theo việc khác, như Pháp đọc giữ.

Lúc đó đang có Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát với vô lượng Thần Tiên, tới để chứng minh, lợi ích hiệu nghiệm của nó. Ta thời sẽ dùng nghìn mắt soi thấy, nghìn tay giúp giữ. Từ đó về sau tất cả Kinh sách của Thế gian, có thể ghi nhớ tất cả. Tất cả thuật Pháp ngoài Đạo, điển tích sách vở Vi đà, cũng hay thông suốt. Người đọc giữ Thần chú này, tám vạn bốn nghìn loại bệnh của Thế gian, đều cùng chữa trị được, bệnh đều nhanh khỏi. Cũng có thể sai khiến tất cả Quỷ Thần, hàng phục các Ma Trời, chế ngự các ngoài Đạo. Nếu ở núi vắng hoang dã đọc Kinh ngồi Thiền, có Sơn tinh, các loại Ma núi, Quỷ núi, Quỷ Thần, ngang tàng não loạn. Người tâm không yên ổn, đọc Chú này một lượt, các Quỷ Thần đó, tất cả đều bị bó tay. Nếu hay như Pháp đọc giữ, với các chúng sinh nổi tâm Từ Bi. Ta thời sai khiến tất cả Thần thiện, Vua Rồng, Kim Cương Mật Tích, thường đi theo giúp bảo vệ, không rời xa xao nhãng, như bảo vệ con ngươi mắt, như bảo vệ tính mệnh. Đọc bài kệ chỉ dụ nói rằng :

Ta phái Thần Mật Tích Kim Cương. Quạ Quỷ uyên ương tới hội tế. Tám bộ Lực Sĩ Ban Ca La. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Ma Ê Na La Diên. Kim Cương La Đà Ca Tì La. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Bà Cấp Sa Lâu La. Mãn Thiện Xa Bát Chân Đà La. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Tát Già Ma Hòa La. Cưu Lan Đan Tra Bán Kì La. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Vua Tất Bà Già La. Ưng Đức Tì Đa Tát Hòa La. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Phạm Ma Tam Bát La. Viêm Ma La năm bộ Tịnh Cư. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Vua Thích Trời Đao Lợi. Đại Biện Công Đức Bà Đát Na. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Vua Đề Đầu Lại Tra. Nữ mẹ Thần và Chúng lực lớn. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Vua Tì Lâu Lặc Xoa. Tì Lâu Bác Xoa, Tì Sa Môn. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Vua Khổng Tước sắc vàng. Chúng Tiên lớn của hai tám bộ. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Ma Ni Bạt Đà La. Tán Chi Đại tướng Phất La Bà. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Nan Đà Bạt Nan Đà. Rồng Bà Già La, Y Bát La. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Tu La, Càn Thát Bà. Ca Lâu, Khẩn Na, Ma Hầu La. Thường nên ủng hộ người nhận giữ. Ta phái Thần nước lửa sấm chớp. Vua Cưu Bàn Đồ, Tì Xá Xà. Thường nên ủng hộ người nhận giữ.

Các Thần thiện đó với Vua Rồng Thần, các con gái mẹ Thần, đều có năm trăm quyến thuộc, Dạ Xoa lực lớn, thường đi theo ủng hộ người đọc giữ Đại Bi Thần chú. Người đó nếu ở núi trống đồng hoang, đơn độc lẻ loi ngủ qua đêm, các Thần thiện đó thay nhau canh gác qua đêm, bỏ các tai chướng. Nếu ở trong núi sâu, lạc mất không biết đường, nên đọc Chú này, Thần thiện Vua Rồng hiện thành người thiện, dẫn đường chỉ lối. Nếu ở trong núi rừng trống đồng hoang, không đủ nước lửa, do được Vua Rồng giúp đỡ, hóa ra nước lửa. Quan Thế Âm Bồ Tát lại vì người đọc giữ, nói tan bỏ tai họa, bài kệ sạch mát :

Nếu đi trong núi đầm hoang vắng. Gặp cọp chó sói, các thú dữ. Rắn độc Yêu tinh Ma Quỷ núi. Nghe Đọc Chú này không dám hại. Nếu trên sông hồ giữa biển khơi. Rồng độc thuồng luồng thú Ma kiệt. Dạ Xoa La Sát cá ba ba. Nghe Đọc Chú này tự ẩn nấp. Nếu gặp trận mạc bị giặc vây. Hoặc bị người ác cướp vật báu. Thành tâm đọc khen chú Đại Bi. Chúng nổi tâm Từ quay trở lại. Nếu bị Vua quan truy nã bắt. Tù cấm gông cùm tội xiềng xích. Thành tâm đọc khen chú Đại Bi. Quan tự ra ân phóng thích về. Nếu vào đường vắng nơi đầu độc. Ăn uống có thuốc muốn hại nhau. Thành tâm đọc khen chú Đại Bi. Thuốc độc biến thành nước Cam lộ. Người lúc sinh đẻ Con khó. Tà Ma chướng ngại khổ khó nhẫn. Thành tâm đọc khen Chú Đại Bi. Quỷ Thần lui tán sinh yên vui. Rồng dữ Quỷ dịch làm khí độc. Bệnh nóng xâm lấn muốn lấy mệnh. Thành tâm đọc khen Chú Đại Bi. Tiêu trừ bệnh dịch mệnh tăng thêm. Rồng Quỷ lưu hành các trướng độc. Ung nhọt mủ máu đau khó chịu. Thành tâm đọc khen Chú Đại Bi. Ba lần nôn độc từ miệng mất. Chúng sinh đời ác nổi không thiện. Quỷ mị bùa Chú kết oán thù. Thành tâm đọc khen Chú Đại Bi. Ép Quỷ tự biến, người như trước. Ác sinh đục loạn khi Pháp hết. Tham dâm bốc mạnh tâm mê đảo. Quên nghĩa vợ chồng tham nhiễm ngoài. Ngày đêm nghĩ sai không tạm dừng. Thành tâm đọc khen Chú Đại Bi. Diệt lửa tham dâm bỏ tâm sai. Ta nếu rộng khen công lực Chú. Một Kiếp nói khen không thể hết.

Khi đó Quan Thế Âm Bồ Tát, bảo Trời Phạm nói rằng : Đọc Chú này năm lượt, lấy chỉ năm màu làm dây. Đọc Chú hai mươi mốt lượt, kết thành hai mươi mốt buộc, buộc vào cổ. Đà La Ni này được chín mươi chín trăm triệu Hằng hà sa các Phật Quá khứ nói. Nó cùng với các Phật, vì các người thực hành. Tu hành sáu Pháp tới Niết Bàn, chưa được đầy đủ, vì nhanh giúp đầy đủ. Chưa phát tâm Bồ Đề, vì nhanh giúp phát tâm. Nếu người Thanh Văn chưa chứng Đạo quả, vì nhanh giúp chứng Đạo quả. Nếu ở trong Ba nghìn Đại thiên Thế giới, các người Thần Tiên chưa phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề, vì nhanh giúp phát tâm. Nếu các chúng sinh chưa được Căn tin Pháp Bậc Phật, do vì lực uy Thần của Chú Đà La Ni này, giúp hạt giống Pháp Bậc Phật đó, tăng trưởng mầm Pháp. Do vì lực Từ Bi Phương tiện của Ta, giúp nhanh được, đều được hoàn thành. Nếu Ba nghìn Đại thiên Thế giới, nơi tối đen che phủ, chúng sinh của Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, nghe Chú này của Ta, đều được rời khổ. Có các Bồ Tát chưa được bậc một (Hoan Hỉ địa) vì nhanh giúp được, thậm chí nhanh giúp được bậc mười. Lại vì giúp tới được bậc Phật, tự nhiên thành công ba mươi hai Tướng tám mươi diện mạo đẹp.

Nếu người Thanh Văn nghe Đà La Ni này, được nghe một lần, tu hành viết chép Đà La Ni này. Dùng tâm chân thực, như Pháp mà sống, bốn quả Sa Môn, không cầu tự được. Nếu ở trong Ba nghìn Đại thiên Thế giới, núi sông, động đá, nước bốn biển lớn, có thể khiến cho vọt sôi. Núi Tu Di cùng núi Thiết Vi, có thể làm cho dao động. Lại làm cho nát vụn như bụi trần, chúng sinh trong đó, đều giúp phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề. Nếu các chúng sinh, đời hiện nay cầu nguyện, trong hai mươi mốt ngày, giữ Giới hạnh ăn chay Thanh tịnh, đọc Đà La Ni này, các nguyện đều thành quả. Từ bờ sinh chết, đến bến sinh chết, tất cả Nghiệp ác, tất cả đều mất hết. Ở trong Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Tất cả các Phật Bồ Tát, Phạm, Thích, bốn Vua Trời, Thần Tiên Vua Rồng, đều cùng chứng biết. Nếu các Trời Người đọc giữ Đà La Ni này. Người đó nếu tắm rửa ở sông ngòi biển lớn. Chúng sinh ở trong đó được nước tắm rửa của thân người đó, thấm vào thân chúng, tất cả Nghiệp ác tội nặng đều cùng tan mất. Tức thời được chuyển sinh đất sạch phương khác, hoa Sen hóa sinh, không nhận thân sinh bào thai, thân sinh từ trứng từ ẩm thấp, huống chi nhận giữ đọc rõ.

Nếu người đọc giữ, đi trên đường lớn, gió to thổi tới, thổi quần áo tóc thân người đó, gió còn lại đi qua. Các loại chúng sinh nhận được gió qua thân người đó chuyển tới, thổi vào thân họ, tất cả tội nặng Nghiệp ác, tất cả đều mất hết. Càng không nhận quả báo của ba Đạo ác, thường sinh trước các Phật. Nên biết người nhận giữ, Phúc Đức quả báo, không thể nghĩ bàn. Người đọc giữ Đà La Ni này, lời từ miệng nói ra, là thiện là ác, tất cả Ma Trời ngoài Đạo Rồng Trời, Quỷ Thần nghe được. Đều là âm Pháp Thanh tịnh, đều với người đó phát ra tâm cung kính, tôn trọng như Phật. Người đọc giữ Đà La Ni này, nên biết người đó, tức là tạng thân Phật, vì được chín mươi chín trăm triệu Hằng hà sa các Phật thương yêu. Nên biết người đó, tức là tạng Quang sáng, do được Quang sáng của tất cả Như Lai chiếu sáng. Nên biết người đó, là tạng Từ Bi, do thường dùng Đà La Ni cứu độ chúng sinh. Nên biết người đó, là tạng Pháp vi diệu, do rộng hút lấy tất cả các môn Đà La Ni. Nên biết người đó, là tạng Thiền định, do trăm nghìn Tam muội thường hiện ra. Nên biết người đó, là tạng trống rỗng, do thường dùng Trí Tuệ Rỗng quan sát chúng sinh. Nên biết người đó, là tạng không hoảng sợ, Rồng Trời Thần thiện thường tới giúp giữ. Nên biết người đó, là tạng lời vi diệu, do âm Đà La Ni trong miệng không cắt đoạn. Nên biết người đó, là tạng Phật Pháp Tăng, do ba Tai họa Kiếp ác không thể phá hoại. Nên biết người đó, là tạng Giải thoát, do Ma Trời ngoài Đạo không thể ở lại. Nên biết người đó, là tạng thuốc quý, do thường dùng Đà La Ni chữa chúng sinh bị bệnh. Nên biết người đó, là tạng Thần thông, do đi tới các Nước Phật được Tự do. Khen ngợi công Đức của người đó không thể hết.

Người nam thiện ! Nếu lại có người chán khổ của Thế gian. Cầu trường sinh yên vui, ở nơi vắng Thanh tịnh, Thanh tịnh kết biên giới. Đọc Chú vào áo mặc, hay nước, thức ăn, hương, thuốc uống, đều đọc Chú một trăm linh tám lượt. Sử dụng nhất định được trường thọ. Nếu có thể như Pháp kết biên giới, dựa vào Pháp nhận giữ, thành công tất cả. Pháp kết biên giới này là giữ dao, đọc chú hai mươi mốt lượt, vạch xuống đất làm biên giới. Hoặc lấy nước sạch, đọc Chú hai mươi mốt lượt, tung ra bốn phương làm biên giới. Hoặc lấy hạt củ cải, đọc Chú hai mươi mốt lượt, ném ra bốn phương làm biên giới. Hoặc dùng nghĩ tới nơi đến làm biên giới, hoặc lấy tro sạch, đọc Chú hai mươi mốt lượt vãi ra làm biên giới. Hoặc đọc Chú vào dây năm màu hai mươi mốt lượt, vây quanh bốn phía làm biên giới, đều được. Nếu có thể như Pháp nhận giữ, tự nhiên chế khắc được quả báo. Nếu nghe tên Chú Đà La Ni này. Còn mất tội nặng sinh chết của vô lượng Kiếp, huống chi đọc giữ. Nếu người được đọc Thần chú này. Nên biết người đó, đã từng cúng dưỡng vô lượng các Phật, trồng Căn thiện rộng khắp. Nếu có thể vì các chúng sinh, tháo bỏ nạn khổ của họ, người như Pháp đọc giữ. Nên biết người đó, tức thời người đủ Đại Bi. Không lâu thành Phật, do thấy chúng sinh. Đều cùng vì đọc, giúp tai họ nghe, cũng làm nhân Bồ Đề, công Đức của người đó vô lượng vô biên, khen không thể hết. Nếu hay Tinh tiến thành thực dùng tâm, Thân giữ Giới hạnh ăn chay, vì tất cả chúng sinh, sám hối Nghiệp tội Kiếp trước, cũng sám hối tạ tội của bản thân. Vô lượng Kiếp tới nay, đủ loại Nghiệp ác, trong miệng luôn luôn đọc chú Đà La Ni này. Tiếng tiếng không đứt, bốn quả Sa Môn, sinh này tức thời chứng nghiệm. Căn sắc của người đó có Trí tuệ. Quan sát Phương tiện, quả vị mười Bậc, có thể được dễ dàng. Huống chi Phúc báo của Thế gian nhỏ xíu. Tất cả cầu nguyện, tất cả đều toại nguyện.

Nếu muốn sai khiến Quỷ. Lấy xương đầu lâu của thú hoang rửa sạch, ở trước tượng nghìn mắt kiến thiết đàn tràng. Dùng đủ loại hương hoa, đồ ăn uống cúng tế, hàng ngày như thế, bảy ngày nhất định tới hiện thân, tùy theo người sai khiến. Nếu muốn sai khiến bốn Vua Trời, đọc Chú vào đàn hương và đốt. Do Đại Bi nguyện lực sâu nặng của Bồ Tát đó, cũng là uy Thần rộng lớn của chú Đà La Ni này.

Phật bảo A Nan ! Nếu có Đất nước, lúc sắp xảy ra tai nạn, Quốc vương đất đó, nếu dùng Pháp đúng cai quản Nước, khoan dung buông tha người vật, chúng sinh không oan uổng. Xóa bỏ các có tội, bảy ngày bảy đêm, thân tâm Tinh tiến, đọc giữ Thần chú Đại Bi tâm Đà La Ni này. Giúp Đất nước đó, tất cả tai nạn, đều cùng mất hết, ngũ cốc dồi dào, vạn họ yên vui. Nếu lại vì oán địch với Nước khác. Thường tới xâm lấn quấy rối, trăm họ không yên, đại thần toan tính làm phản, ôn dịch hoành hành. Hạn hán chẳng điều hòa, mặt Trời mặt Trăng thất thường không đúng độ. Khi đủ loại tai nạn phát ra, nên tạo dựng tượng Đại Bi nghìn mắt. Mặt quay về hướng Tây, dùng đủ loại hương hoa cờ phướn lọng báu, hoặc thức ăn uống trăm vị, chí tâm cúng dưỡng. Vua đó lại hay bảy ngày bảy đêm, thân tâm Tinh tiến, đọc giữ Thần diệu câu đoạn Đà La Ni đó như thế. Nước ngoài oán địch, tức thời tự hàng phục, trở lại xã hội thịnh trị, không còn nhiễu loạn. Đất nước thông suốt, tâm Từ cùng hướng về. Con Vua bá quan, đều trung thực tâm huyết. Phi hậu cung nữ, hiếu kính hướng về Vua. Các Rồng Quỷ Thần, ủng hộ Nước đó. Mưa thuận theo thời, hoa quả phong phú, nhân dân vui sướng.

Nếu lại ở trong gia đình, gặp bệnh lớn ác. Trăm việc lạ cùng tới, Quỷ Thần tà Ma, nhà đó sa sút náo loạn, người ác ngang nhiên hoành hành. Miệng lưỡi do cùng mưu hại gia đình, lớn nhỏ nội ngoại chẳng hòa thuận. Nên hướng về trước tượng Đại Bi nghìn mắt, sắp bày đàn tràng, chí tâm đọc nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát. Đọc Đà La Ni này đủ một nghìn lượt, các việc dữ như trên, tất cả đều tan mất, vĩnh được yên ổn.

A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tên Chú này là gì ? Nhận giữ thế nào ? Phật bảo A Nan ! Thần chú có đủ loại tên như thế. Một tên là Rộng lớn đầy đủ. Một tên là Đại Bi không trở ngại. Một tên Đà La Ni Cứu khổ. Một tên là Đà La Ni trường thọ. Một tên là Đà La Ni mất ba hướng tới khổ. Một tên là Đà La Ni phá Nghiệp chướng dữ. Một tên là Đà La Ni đầy đủ nguyện. Một tên là Đà La Ni Tâm vui Tự do. Một tên là Đà La Ni nhanh vượt tới bậc cao. Nhận giữ như thế.

A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Bồ Tát Bồ Tát lớn này, tên họ là gì, dễ hay đọc nói Đà La Ni như thế. Phật nói rằng : Tên Bồ Tát này là Quan Thế Âm Tự Tại, cũng có tên Niên Sách, cũng có tên là Thiên Quang Nhãn. Người nam thiện ! Lực uy Thần của Quan Thế Âm Bồ Tát này không thể nghĩ bàn. Ở trong vô lượng Kiếp Quá khứ, đã được làm Phật, tên hiệu Chính Pháp Minh Như Lai. Lực Đại Bi nguyện. Vì muốn phát ra tất cả Bồ Tát, cố yên vui thành thục các chúng sinh, hiện ra làm Bồ Tát. Ngài và Đại chúng, các Bồ Tát Bồ Tát lớn, Phạm Thích, Rồng Thần. Đều nên cung kính, không được sinh khinh mạn. Tất cả Trời Người thường nên cúng dưỡng. Chuyên đọc tên hiệu, được vô lượng Phúc, mất vô lượng tội. Bỏ mệnh tới sinh Nước Cực Lạc của A Di Đà Phật.

Phật bảo A Nan ! Thần chú được Quan Thế Âm Bồ Tát nói, chân thực không sai. Nếu muốn mời Bồ Tát này tới, đọc Chú vào An Tức hương (Cánh kiến trắng hay là nhựa cây Bồ Đề) hai mươi mốt lượt, đốt tức thời Bồ Tát tới.

Nếu có trẻ con khóc như mèo, lấy xương đầu mèo con đã chết đốt thành tro, trộn với bùn sạch. Nặn thành hình con mèo nhỏ, ở trước tượng nghìn mắt, đọc Chú vào con dao thép tốt một trăm linh tám lượt. Cắt thành từng đoạn, cũng chia thành một trăm linh tám đoạn, mỗi một đoạn đọc một Chú, đọc tên nó một lần. Tức thời vĩnh khỏi.

Nếu bị hại do đầu độc, lấy Long não hương. Hòa trộn với An Tức hương, đều bằng nhau, dùng một lít nước sương của hoa nấu cùng. Lấy một lít ở trước tượng nghìn mắt, đọc Chú một trăm linh tám lượt, uống tức thời khỏi.

Nếu bị rắn độc bò cạp cắn, lấy bột gừng khô, đọc Chú bảy lượt, buộc vào vết thương, liền tức thời khỏi. Nếu bị oán ác bất ngờ mưu hại, lấy đất sạch hoặc miến hoặc sáp ong, nặn thành hình của nó, ở trước tượng nghìn mắt. Đọc Chú vào dao thép tốt một trăm linh tám lượt, một lượt chú cắt một đoạn, đọc tên nó một lần. Đốt hết một trăm linh tám đoạn, nó tức thời vui vẻ, hết đời hậu đãi tôn trọng, được người yêu kính.

Nếu con ngươi mắt bị hỏng, hoặc mắt mờ do tăng nhãn áp, hoặc bệnh choáng váng chóng mặt hoa mắt ngất, màng mắt đỏ, không có Quang sáng. Lấy quả Ha tử (quả tạng thanh), quả soài, quả Tì ê lặc. Ba loại đều lấy một hột, bóc vỏ nghiền nhỏ. Đương nhiên khi nghiền, chỉ cần giữ cho sạch. Không sai phụ nữ mới sinh Con, không để cho lợn chó trông thấy. Trong miệng đọc nhớ Phật, dùng mật ong, hoặc sữa người. Trộn dán vào mắt. Sữa của người cho, cốt yếu là Con trai, cần sữa của mẹ sinh cháu trai, sữa của mẹ sinh cháu gái không được. Hòa trộn xong thuốc này, trở lại trước tượng nghìn mắt, đọc Chú một nghìn linh tám lượt. Dán vào trong mắt, đầy đủ bảy ngày, ở trong phòng kín cẩn thận với gió, Con ngươi mắt sinh trở lại. Mắt mờ do tăng nhãn áp, bệnh choáng váng hoa mắt ngất, bệnh lóa mắt cũng làm như trên.

Nếu bị bệnh sốt rét. Lấy da hổ báo chó săn chó sói, đọc Chú hai mươi mốt lượt, khoác lên trên thân người, tức thời khỏi. Da của Sư Tử là tốt nhất. Nếu bị rắn cắn, giữ vết thương người bệnh, lấy đoạn dây, đọc Chú hai mươi mốt lượt, buộc giữa vết thương, tức thời khỏi. Nếu bị sốt rét ác tính, nhập tâm gây buồn bực muốn chết, lấy keo cây đào một hột, lớn nhỏ tuổi cũng to bằng hạt đào. Hòa một lít nước sạch đun nóng, lấy nửa lít, đọc Chú bảy lượt, uống cho hết, tức thời khỏi. Không được sai phụ nữ đun thuốc.

Nếu bị nhiễm tà khí của Ma Quỷ, bệnh có liên quan tới ẩn náu bên thây Ma, lấy Cánh kiến trắng, đọc Chú hai mươi mốt lượt. Đốt đưa khói vào trong lỗ mũi. Lại lấy bảy viên to như phân thỏ, đọc Chú hai mươi mốt lượt, nuốt, tức thời khỏi bệnh. Cẩn thận rượu thịt hành tỏi hành tây kiệu hẹ và mắng rủa ác. Hoặc lấy Hùng hoàng cùng với hạt củ cải trắng hòa thành muối, đọc Chú hai mươi mốt lượt. Với trẻ con bị bệnh, đốt dưới gầm giường của trẻ con bị bệnh đó, tức thời Ma kéo nhau bỏ chạy, chẳng dám ở lại.

Nếu tai bị điếc, đọc Chú vào dầu Vừng đen hai mươi mốt lượt, đổ vào trong tai, tức thời khỏi bệnh. Nếu bị gió lùa, tai mũi chẳng thông, tay chân chẳng thuận, lấy dầu Vừng đen. Nấu Mộc hương tươi, đọc Chú hai mươi mốt lượt, xoa sát lên thân, vĩnh được tan bỏ. Lại có cách khác dùng bơ chế từ sữa bò, đọc Chú hai mươi mốt lượt, xoa cũng khỏi. Hoặc sinh đẻ khó. Lấy dầu Vừng đen, đọc Chú hai mươi mốt lượt, xoa rốn người đẻ cùng với ngọc môn, tức thời sinh dễ.

Nếu phụ nữ có mang, Con bị chết trong bụng, lấy cây Ngưu tất, một lạng lớn, bỏ vào trong hai lít nước sạch nấu lên. Lấy một lít, đọc Chú hai mươi mốt lượt, uống, tức thời xuất thai lưu, không còn đau khổ. Người rau thai không ra, cũng uống thuốc này, tức thời khỏi.

Nếu bị tim đau không thể gắng chịu, tên là Trốn thây người chết, lấy cỏ Linh lăng, làm thành một hột như núm vú. Đọc Chú hai mươi mốt lượt, nhấm ngậm trong cổ họng, không giới hạn nhiều ít, làm cho nôn ra, tức thời khỏi. Cẩn thận với hành tỏi hành tây kiệu hẹ rượu thịt.

Nếu bị lửa đốt thành vết thương, lấy phân Quạ nóng, đọc Chú hai mươi mốt lượt, bôi lên vết thương, tức thời khỏi. Nếu bị trùng ở trong bụng, các giống động vật cắn tâm, lấy nước tiểu Ngựa trắng nửa lít, đọc Chú hai mươi mốt lượt, uống tức thời khỏi. Bệnh nặng một lít, trùng ở trong bụng sẽ bò ra.

Nếu bị bệnh mụn đinh, lấy lá Lăng tỏa giã lấy nước. Đọc Chú hai mươi mốt lượt, nhỏ lên nhọt đinh, tức thời lấy được chân ra, lập tức khỏi. Nếu bị ruồi độc cắn ở mắt. Phân lừa mới lọc lấy nước, đọc Chú hai mươi mốt lượt, đêm nằm nhỏ vào mắt, tức thời khỏi.

Nếu bị đau trong bụng, hòa hai mươi mốt hột muối vào nước của hoa thành nước muối, đọc Chú hai mươi mốt lượt, uống nửa lít, tức thời khỏi. Nếu bị đau mắt đỏ, cùng với trong mắt có mộng thịt, và có đốm hoa, lấy lá Cẩu kỷ. Giã lọc lấy nước, đọc Chú hai mươi mốt lượt, tẩm một tiền dỉ đồng một đêm, lại đọc Chú bảy lượt, nhỏ vào trong mắt, tức thời khỏi.

Nếu đêm lo sợ, hoảng sợ không yên, kinh hãi khi ra vào, lấy chỉ khâu trắng bện thành dây thừng, đọc Chú hai mươi mốt lượt, làm thành hai mươi mốt nút, buộc vào sau cổ, hoảng sợ tức thời bỏ hết. Không chỉ bỏ hết hoảng sợ, mà tội cũng mất.

Nếu ở trong nhà phát ra tai nạn bất ngờ, lấy cành Thạch lựu, cắt thành một nghìn linh tám đoạn dài khoảng một tấc, hai đầu bôi mật bơ sữa đặc. Đọc một lượt Chú đốt một đoạn, hết một nghìn linh tám lượt, tất cả tai nạn đều mất, điều cốt yếu là phải thực hiện ở trước Phật.

Nếu lấy Bạch xương bồ, đọc Chú hai mươi mốt lượt, buộc lên phần trên cánh tay phải, tất cả nơi tranh đấu nơi bàn luận, đều được tốt đẹp. Nếu lấy nhánh lá Câu kỷ, cắt đoạn khoảng một tấc, hai đầu bôi bơ tốt mật ong bơ, đọc một lượt Chú đốt một đoạn. Hết một nghìn linh tám đoạn, ngày làm ba lần, mỗi lần một nghìn linh tám lượt Chú, đủ bảy ngày, thầy đọc Chú tự hiểu Trí tuệ cũng thông suốt.

Nếu muốn hàng phục Quỷ Thần lực lớn, lấy cành khô cây A lợi Sắt ca sài (cây Hoạn tử), đọc Chú bốn mươi chín lượt. Đốt cháy trong lửa, cần quét bơ sữa đặc mật lên, chủ yếu là phải làm trước tượng tâm Đại Bi. Hoặc lấy Hồ lô Giá na (Ngưu hoàng) một lạng, đổ vào trong bình thuỷ tinh, để trước tượng tâm Đại Bi, đọc Chú một trăm linh tám lượt. Bôi lên thân, chấm điểm lên trán, tất cả Trời Rồng Quỷ Thần Người và không phải Người, đều cùng vui vẻ.

Nếu thân bị gông cùm, lấy phân Bồ câu trắng, đọc Chú một trăm linh tám lượt, bôi lên trên tay, dùng xoa lên gông cùm, gông cùm cũng tự mở. Nếu chồng vợ bất hòa, tình trạng như nước với lửa, lấy lông đuôi chim Uyên ương, ở trước tượng tâm Đại Bi, đọc Chú một nghìn linh tám lượt, đeo vào người, họ tức thời suốt đời vui vẻ hòa đồng yêu kính.

Nếu bị côn trùng phá hoại lúa, lúa non và quả ngũ vị, lấy tro sạch cát sạch hoặc nước sạch, đọc Chú hai mươi mốt lượt, Vãi tung ra bốn phía bờ ruộng, côn trùng tức thời đi hết. Kể cả cây ăn quả dùng nước đọc Chú thuốc phun lên cây quả, côn trùng trên cây cũng không dám ăn quả.

Phật bảo A Nan ! Nếu vì sự giàu có, đủ nhiều loại châu báu tư trang, nên ở tay giữ châu Như ý. Nếu vì nhiều sự không yên, cần cầu yên ổn, nên ở tay giữ quyển sách. Nếu vì trong bụng nhiều bệnh, nên ở tay giữ Bát báu. Nếu vì hàng phục tất cả Quỷ Thần Ma núi, nên ở tay giữ gươm báu. Nếu vì hàng phục tất cả Thần Ma Trời, nên ở tay giữ Chiêng. Nếu vì hàng phục tất cả oán địch, nên ở tay giữ chày Kim cương. Nếu vì hoảng sợ không yên ở khắp các nơi, nên ở tay Bố thí không hoảng sợ. Nếu vì mắt mờ tối, không thấy ánh sáng, nên ở tay giữ châu mặt Trời Như ý. Nếu vì bệnh nhiệt ác độc cầu mong mát lành, nên ở tay giữ châu mặt Trăng Như ý. Nếu vì vinh hoa quan tước lợi lộc, nên ở tay giữ Cung báu. Nếu vì sớm gặp bạn thiện, nên ở tay giữ Tên báu. Nếu vì trên thân nhiều bệnh tật, nên ở tay giữ cành Dương liễu. Nếu vì bỏ hết ác chướng nạn ách trên thân, nên ở tay giữ Phất trắng. Nếu vì tất cả quyến thuộc thiện hòa, nên ở tay giữ Bình đen. Nếu vì bỏ tất cả cọp chó sói chó săn báo các giống thú ác, nên ở tay giữ Thẻ bài. Nếu vì muốn mọi nơi mọi lúc xa lánh nạn quan, nên ở tay giữ Búa lớn. Nếu vì sai khiến trai gái đầy tớ, nên ở tay giữ vòng ngọc. Nếu vì làm các công Đức, nên ở tay giữ hoa Sen trắng. Nếu vì muốn được tới sinh đất Phật mười phương, nên ở tay giữ hoa Sen xanh. Nếu vì Trí tuệ lớn, nên ở tay giữ gương báu. Nếu vì gặp mặt tất cả các Phật mười phương, nên ở tay hoa Sen sắc tía. Nếu vì tạng báu ẩn trong đất, nên ở tay giữ Hộp ấn báu. Nếu vì Đạo Tiên, nên ở tay có mây năm sắc. Nếu vì sinh lên Trời Phạm, nên ở tay giữ bình báu. Nếu vì tới sinh các cung Trời, nên ở tay giữ hoa Sen hồng. Nếu vì bỏ nghịch tặc của phương khác, nên ở tay giữ kích báu. Nếu vì kêu gọi tất cả các Thần thiện các Trời, nên ở tay giữ loa báu. Nếu vì sai khiến tất cả Quỷ Thần, nên ở tay giữ gậy gắn hình đầu lâu. Nếu vì nhanh được các Phật mười phương tới bắt tay, nên ở tay giữ chuỗi hạt. Nếu vì thành công tất cả tiếng Phạn hay nhất, nên ở tay giữ mõ báu. Nếu vì lời nói văn hoa thiện khéo từ miệng, nên ở tay giữ ấn báu. Nếu được Thần thiện Vua Rồng thường tới ủng hộ, nên ở tay giữ lưỡi câu thép. Nếu vì Từ Bi giúp che chở tất cả các chúng sinh, nên ở tay giữ gậy tầm xích. Nếu được tất cả chúng sinh thường hòa đồng cung kính yêu mến, nên ở tay chắp tay. Nếu vì chúng sinh đời đời không rời xa biên giới Phật, nên ở tay biến hóa ra Phật. Nếu vì đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện của Phật, thân không bị ở trong tạng thai, nên ở tay hóa ra cung điện. Nếu vì học rộng nghe nhiều, nên ở tay giữ quyển Kinh báu. Nếu vì từ thân thể sắc vàng đến thân Phật, tâm Bồ Đề Không chuyển lui, nên ở tay giữ bánh xe vàng không lui. Nếu nhanh được các Phật mười phương xoa đầu truyền bậc, nên ở tay hóa Phật trên đỉnh đầu. Nếu vì hoa quả mùa màng, nên ở tay giữ chùm quả nho. Các Pháp có thể cầu được như thế, có cả nghìn điều, nay mới nói tóm tắt chút ít thế thôi.

Nhật Quang Bồ Tát vì người nhận giữ Đà La Ni tâm Đại Bi, nói Thần chú lớn, mà ủng hộ họ.

Nam mô Bột đà cù na mê. Nam mô Đạt ma mạc ha đê. Nam mô Tăng già đa dạ nê. Để lý bộ tất tát đốt diêm nạp ma.

Đọc Chú này, mất tất cả tội, cũng có thể bỏ Ma và bỏ tai ách Trời. Nếu đọc một lượt, lễ Phật một lạy, như thế ngày ba lần khác biệt, đọc Chú lễ Phật. Ở đời Tương lai, nơi thân được sinh, sẽ được các tướng mạo xinh đẹp đoan nghiêm, quả báo vui vẻ.

Nguyệt Quang Bồ Tát cũng lại vì các người thực hành, nói Chú Đà La Ni mà ủng hộ họ.

Thâm đê đế đồ tô tra. A nhã mật đế ô đô tra. Thâm kỳ tra. Ba lại đế. Da di nhã tra ô đô tra. Câu la đế tra, kỳ ma tra. Sa bà ha.

Đọc chú này năm lượt, lấy chỉ khâu năm màu, vừa làm vừa đọc chú, buộc vào nơi đau. Chú này thậm chí bốn mươi Hằng hà sa các Phật Quá khứ nói, Con nay cũng nói. Vì các người thực hành, nên dùng để ủng hộ, bỏ tất cả chướng nạn, bỏ tất cả các bệnh ác đau khổ. Vì thành công tất cả các Pháp thiện, vì rời xa tất cả các hoảng sợ.

Phật bảo A Nan ! Ngài nên Thanh tịnh tâm sâu, nhận giữ Đà La Ni này, rộng tuyên bố lưu truyền ở Diêm Phù Đề, không làm cho đứt đoạn. Đà La Ni này, hay lợi ích lớn cho chúng sinh Ba Cõi, tất cả hoạn nạn khổ đau lo âu. Dùng Đà La Ni này chữa trị nó, tất cả đều khỏi. Thần chú lớn này. Đọc Chú cho cành cây khô, còn sinh cành nhánh hoa quả, huống chi chúng sinh có tình cảm, có nhận thức. Thân có bệnh hoạn nạn, chữa trị không khỏi, nhất định không có nơi này.

Người nam thiện ! Lực uy Thần của Đà La Ni này, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn ! Khen ngợi không thể hết. Nếu không phải từ Quá khứ xưa tới nay rộng trồng Căn thiện, thậm chí tên còn không được nghe, huống chi được thấy. Ngài và Đại chúng, Trời Người Rồng Thần, nghe Ta ca ngợi, đều nên vui theo. Nếu chê bai hủy báng Chú này, tức là chê bai hủy báng chín mươi chín trăm triệu Hằng hà sa các Phật.

Nếu với Đà La Ni này, sinh nghi không tin, nên biết người đó, vĩnh bỏ lợi ích lớn. Trăm nghìn vạn Kiếp thường luân chuyển trong Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, không có ngày ra, thường không gặp Phật, không nghe Pháp, không thấy Tăng.

Tất cả các hội chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, Kim Cương Mật Tích, Vua Phạm Vua Đế Thích, bốn Vua Trời, Rồng Quỷ Thần, nghe Phật Như Lai ca ngợi Đà La Ni này, đều cùng vui mừng, vâng theo lời dạy tu hành.

Kinh Đà La Ni tâm Đại Bi rộng lớn đầy đủ không trở ngại của Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay.