Kinh Tên hiệu nghìn Phật Quá Khứ Kiếp Trang Nghiêm
(Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh)
Hán dịch: Tống Cương Lương Da Xá
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2008- 2013

 

Nổi Duyên ba nghìn Phật của ba Kiếp (Lấy ra từ Kinh Quan sát Dược Vương Dược Thượng).

Khi đó Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Đại chúng nói rằng : Ta thời từng ở vô số Kiếp trước đây, với Diệu Quang Phật trong thời Pháp mất Xuất gia học Đạo. Nghe tên hiệu năm mươi ba Phật đó, nghe xong chắp tay, tâm sinh vui mừng, lại dạy người khác, giúp được nghe giữ. Người khác nghe xong, chuyển dạy người sau, thậm chí ba nghìn người. Ba nghìn người này khác người cùng âm thanh, đọc tên hiệu các Phật. Nhất tâm kính lễ, do lực công Đức Nhân duyên kính lễ các Phật như thế, liền được vượt qua tội sinh chết của vô số trăm triệu Kiếp. Nghìn người ban đầu, Hoa Quang Phật là đứng đầu, cuối cùng là Tì Xá Phù Phật, được thành Phật ở Kiếp Trang Nghiêm, cũng là nghìn Phật Quá khứ. Nghìn người kỳ giữa, Câu Lưu Tôn Phật là đứng đầu, cuối cùng là Lầu Chí Phật, lần lượt thành Phật ở Kiếp Hiền. Nghìn người về sau Nhật Quang Phật là đứng đầu, cuối cùng là Tu Di Tướng Phật, đang được thành Phật ở Kiếp Tinh Tú.

Phật bảo Bảo Tích. Các Phật Hiện tại mười phương, các Như Lai Đức thiện, do cũng từng được nghe tên hiệu năm mươi ba Phật đó, đều cùng thành Phật ở mười phương. Nếu có chúng sinh muốn được bỏ mất bốn tội nặng cấm, muốn được sám hối tội năm nghịch Đạo mười Nghiệp ác. Muốn được bỏ mất tội cực nặng vô cớ hủy báng Pháp, nên siêng lễ kính tên hiệu năm mươi ba Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Sắc thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Quan Thế Đăng Phật. Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Man Na Hoa Quang Phật. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật. Nam mô A Xúc Tì Hoan Hỉ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật.

Kinh Tên hiệu nghìn Phật Quá Khứ Kiếp Trang Nghiêm (Cũng có tên : Tập hợp núi Công Đức lớn của các Phật).

Kinh viết : Nếu có người nam thiện, người nữ thiện, nghe tên hiệu các Phật Thế Tôn Ba Đời ba Kiếp. Vui mừng tin yêu thích, đọc nói ca ngợi, mệnh về đỉnh lễ. Người lại có thể viết chép, vì người khác nói, hoặc có thể vẽ tạo lập hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dưỡng hương hoa kĩ nhạc, ca ngợi công Đức của Phật, chí tâm làm lễ. Vượt hơn người dùng toàn châu ngọc Ma ni, châu ngọc quý tràn đầy trong Đất nước các Phật mười phương, chứa tới Trời Phạm trong trăm nghìn Kiếp Bố thí. Các người nam thiện người nữ thiện đó, đã từng cúng dưỡng các Phật như thế xong. Nơi sinh đời sau trợ giúp các Phật, thậm chí làm Phật. Mà không tận cùng, đều đang được quyết định truyền bậc Phật trong Ba Đời ba Kiếp, ở nơi được sinh thường gặp Phật Pháp Tăng, được sinh Đất nước các Phật. Đầy đủ sáu Tình, không đọa tám nạn, đang được đầy đủ trang nghiêm ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp của các Phật. Nếu có thể năm thân thể phục đất làm lễ, miệng tự đọc nói rằng : Con nay rộng lễ tất cả các Phật Ba Đời mười phương. Nguyện dừng nghỉ Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh, nước giàu dân yên, chúng sinh Thấy sai hướng về Đạo đúng, phát tâm Bồ Đề. Giữ công Đức này, nguyện cùng với tất cả chúng sinh trong sáu Đạo, sinh Nước Phật Vô Lượng Thọ. Lập thệ nguyện lớn giúp các chúng sinh, đều sinh Nước đó. Trí tuệ tài hùng biện, các Tướng Hảo của thân như A Di Đà Phật. Nhận được quả báo uy nghi đường hoàng, mệnh thọ vô lượng.

Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Nhân Trung Tôn Phật. Nam mô Sư Tử Bộ Phật. Nam mô Năng Nhân Hóa Phật. Nam mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật. Nam mô Diệu Thanh Phật. Nam mô Vô Hạn Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam mô Thành Tựu Phật. Nam mô Tối Thượng Uy Phật. Nam mô Thú An Lạc Phật. Nam mô Bảo Chính Kiến Phật. Nam mô Cúng Dưỡng Quảng Xưng Phật. Nam mô Sư Tử Âm Phật. Nam mô Âm Thí Phật. Nam mô Bảo Trung Phật. Nam mô Điện Đăng Quang Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Phật. Nam mô Đại Đăng Quang Phật. Nam mô Tịnh Thanh Phật. Nam mô Trừ Hồ Nghi Phật. Nam mô Vô Lượng Uy Thần Phật. Nam mô Trụ A Tăng Kỳ Tinh Tiến Công Đức Phật. Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật. Nam mô Hỉ Khả Uy Thần Phật. Nam mô Tán Nghi Phật. Nam mô Đức Khải Phật. Nam mô Thiện Kiến Phật. Nam mô Hỉ Khả Uy Phật. Nam mô Bất Tàng Phúc Phật. Nam mô Vô Lượng Tạng Phật. Nam mô Quang Du Hí Phật. Nam mô Quảng Xưng Phật. Nam mô Xả Phan Phật. Nam mô Tôn Bi Phật. Nam mô Phổ Kiến Phật. Nam mô Vân Phổ Hộ Phật. Nam mô Kim Cương Hợp Phật. Nam mô Trí Tuệ Lai Phật. Nam mô Hỉ Quảng Xưng Phật. Nam mô Vô Lượng Tượng Phật. Nam mô Đại Duyệt Phật. Nam mô Mỹ Ý Phật. Nam mô Bất Động Dũng Bộ Phật. Nam mô Động Sơn Nhạc Vương Phật. Nam mô Diễm Tụ Quang Phật. Nam mô Trụ Giác Phật. Nam mô Thanh Đức Phật. Nam mô Duyệt Giải Thoát Phật. Nam mô Vô Ưu Độ Phật. Nam mô Phổ Kiến Sự Kiến Phật. Nam mô Đại Thừa Đạo Phật. Nam mô Phổ Hỏa Phật. Nam mô Quốc Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Tự Tại Quang Phật. Nam mô Thuyết Tối Cung Kính Phật. Nam mô Tịnh Quang Phật. Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam mô Trừ Nghi Phật. Nam mô Vô Vật Thành Tựu Phật. Nam mô Vô Chung Bộ Phật. Nam mô Vô Hỏa Quang Phật. Nam mô Phụng Kính Xưng Phật. Nam mô Nhiếp Căn Kính Duyệt Thanh Phật. Nam mô Vô Năng Phục Vận Phật. Nam mô Vô Chung Thanh Phật. Nam mô Tư Duy Chúng Sinh Phật. Nam mô Thần Túc Quang Phật. Nam mô Đức Vương Phật. Nam mô Hống Thanh Phật. Nam mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật. Nam mô Quảng Diệu Phật. Nam mô Vô Nhai Tế Kiến Phật. Nam mô Sư Tử Hương Phật. Nam mô Đẳng Thiện Phật. Nam mô Quảng Thí Phật. Nam mô Phổ Hiện Phật. Nam mô Thiện Tượng Phật. Nam mô Ý Xưng Phật. Nam mô Bảo Tịnh Phật. Nam mô Thượng Quang Phật. Nam mô Quảng Bộ Phật. Nam mô Kim Cương Tề Phật. Nam mô Quyết Giác Phật. Nam mô Tuệ Tràng Phật. Nam mô Vô Động Giác Phật. Nam mô Uy Nghi Ý Phật. Nam mô Phổ Tượng Phật. Nam mô Đế Ý Phật. Nam mô Quang Âm Thanh Phật. Nam mô Thành Tựu Sa La Tự Tại Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Hỏa Quang Phật. Nam mô Hỉ Tư Duy Phật. Nam mô Tạng Xưng Phật. Nam mô Pháp Tràng Không Câu Tô Ma Vương Phật. Nam mô Nan Thắng Phật. Nam mô Tu Di Lực Phật. Nam mô Ma Ni Châu Phật. Nam mô Kim Cương Vương Phật. Nam mô Kim Thượng Uy Phật.

Đủ hết một trăm Phật.

Nam mô Mỹ Âm Thanh Phật. Nam mô Sơn Thắng Phật. Nam mô Chúng Sinh Sở Nghi Phật. Nam mô Hoan Hỉ Tạng Thắng Sơn Vương Phật. Nam mô Vô Giảm Xuất Phật. Nam mô Duyệt Ý Phật. Nam mô Mỹ Thanh Phật. Nam mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật. Nam mô Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật. Nam mô Đức Tịnh Đức Quang Phật. Nam mô Tuệ Sự Phật. Nam mô Kiến Hữu Thế Tự Phật. Nam mô Hoài Kiến Phật. Nam mô Thế Gian Thắng Thượng Phật. Nam mô Nhân Âm Phật. Nam mô Miên Quang Phật. Nam mô Giới Bộ Phật. Nam mô Thiên Trung Tôn Phật. Nam mô Kính Hoài Đàm Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam mô Đức Thí Phật. Nam mô Đại Tu Di Phật. Nam mô Chân Duyệt Phật. Nam mô Hiền Ý Phật. Nam mô Kim Thượng Phật. Nam mô Đại Thanh Tịnh Phật. Nam mô Tôn Ý Phật. Nam mô Ý Tịnh Phật. Nam mô Liên Hoa Thể Phật. Nam mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nam mô Thường Thắng Ý Phật. Nam mô Dũng Mãnh Sơn Phật. Nam mô Sư Tử Thanh Phật. Nam mô Thắng Thanh Phật. Nam mô Hỉ Giải Phật. Nam mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật. Nam mô Tự Quang Phật. Nam mô Tướng Hảo Phật. Nam mô Vô Trọc Lợi Phật. Nam mô Tôn Quang Phật. Nam mô Thành Tựu Ý Phật. Nam mô Vô Phiền Nhiệt Phật. Nam mô Trừ Địa Trọng Phật. Nam mô Tối Diễm Quang Phật. Nam mô Quyết Tư Duy Phật. Nam mô Chân Đế Nhật Phật. Nam mô Tụ Tập Bảo Phật. Nam mô Phẫu Hoa Quang Phật. Nam mô Tôn Thượng Tự Tại Phật. Nam mô Danh Xưng Tràng Phật. Nam mô Đức Duyệt Phật. Nam mô Pháp Đăng Minh Phật. Nam mô Uy Quang Duyệt Phật. Nam mô Quân Tướng Kính Tượng Phật. Nam mô Sư Tử Du Bộ Phật. Nam mô Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật. Nam mô Hải Ý Phật. Nam mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật. Nam mô Cái Tụ Phật. Nam mô Tát Lê Thụ Vương Phật. Nam mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật. Nam mô Giải Vị Phật. Nam mô Diệt Căn Phật. Nam mô Nguyệt Thắng Phật. Nam mô Hoa Hương Phật. Nam mô Tu Di Quang Minh Phật. Nam mô Nguyệt Minh Phật. Nam mô Mẫn Bộ Phật. Nam mô Chính Minh Phật. Nam mô Pháp Quang Phật. Nam mô Giới Duyệt Phật. Nam mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương Phật. Nam mô Đại Tự Tại Phật. Nam mô Thiện Trụ Công Đức Như Ý Tích Vương Phật. Nam mô Ích Thiên Phật. Nam mô Phổ Giải Phật. Nam mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật. Nam mô Nhân Trung Quang Phật. Nam mô Hảo Đức Phật. Nam mô Kiến Tinh Tiến Phật. Nam mô Danh Xưng Tiên Phật. Nam mô Danh Xưng Phan Phật. Nam mô Diễm Diện Phật. Nam mô Phổ Duyệt Phật. Nam mô Thân Quang Phổ Chiếu Phật. Nam mô Quyết Tán Phật. Nam mô Tôn Thượng Đức Phật. Nam mô Điều Ý Phật. Nam mô Ái Hoài Kính Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Phổ Nhiếp Phật. Nam mô Đạo Duyệt Phật. Nam mô Tư Ý Phật. Nam mô Xuất Ý Phật. Nam mô Sơn Ý Phật. Nam mô Tạp Sắc Quang Phật. Nam mô Lôi Thanh Phật. Nam mô Hỏa Quang Thân Phật. Nam mô Đức Nham Phật. Nam mô Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật.

Đủ hết hai trăm Phật.

Nam mô Vô Ưu Hoài Phật. Nam mô Thiên Giới Phật. Nam mô Sư Tử Vô Lượng Âm Phật. Nam mô Chính Niệm Hải Phật. Nam mô Kiến Kính Hoài Phật. Nam mô Thụ Vương Phong Trưởng Phật. Nam mô Điều Tràng Phật. Nam mô Phổ Phương Văn Phật. Nam mô Kính Hoài Minh Phật. Nam mô Nguyệt Tràng Phật. Nam mô Vô Úy Thí Phật. Nam mô Tinh Vương Phật. Nam mô Nguyệt Trung Thiên Phật. Nam mô Quang Minh Nhật Phật. Nam mô Đại Danh Xưng Phật. Nam mô Hỉ Âm Phật. Nam mô Thuyết Kính Hoài Phật. Nam mô Danh Xưng Thể Phật. Nam mô Tam Muội Thắng Phấn Tấn Phật. Nam mô Mỹ Duyệt Phật. Nam mô Diệu Lạc Ni Phật. Nam mô Chúng Sinh Nhãn Phật. Nam mô Hoài Địa Phật. Nam mô Khí Uy Huỷ Ác Phật. Nam mô Từ Điều Phật. Nam mô Tôn Trung Thượng Phật. Nam mô Quảng Đại Trí Phật. Nam mô Diệu Dược Phật. Nam mô Công Đức Luân Phật. Nam mô Ly Úy Phật. Nam mô Pháp Giới Thân Phật. Nam mô Hư Không Đăng Phật. Nam mô Kiến Nguyệt Phật. Nam mô Chư Ma Tôn Phật. Nam mô Đại Tôn Thượng Phật. Nam mô Quang Minh Thân Phật. Nam mô Ý Quang Phật. Nam mô Kim Tạng Phật. Nam mô Điều Ích Du Phật. Nam mô Quang Nhật Phật. Nam mô Hiện Thân Phật. Nam mô Thường Tu Hành Phật. Nam mô Hương Cảm Phật. Nam mô Lưu Ly Hoa Phật. Nam mô Kim Sắc Thân Phật. Nam mô Nhật Đăng Minh Phật. Nam mô Phong Quang Phật. Nam mô Thuyết Kính Ái Phật. Nam mô Thiện Tư Ích Phật. Nam mô Phổ Kiến Thiện Phật. Nam mô Sư Tử Phan Phật. Nam mô Phổ Tiên Phật. Nam mô Đại Du Bộ Phật. Nam mô Diệu Liên Hoa Quang Phật. Nam mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Duyệt Phật. Nam mô Vô Nhiễm Phật. Nam mô Thiên Cái Phật. Nam mô Năng Tác Vô Úy Phật. Nam mô Xa Thừa Phật. Nam mô Long Thắng Phật. Nam mô Chi Vị Phật. Nam mô Xa Quang Phật. Nam mô Nhật Nhãn Phật. Nam mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam mô Cộng Du Bộ Phật. Nam mô Đại Đăng Minh Phật. Nam mô Thịnh Trường Phật. Nam mô Sơn Tích Phật. Nam mô Đức Thể Phật. Nam mô Pháp Điển Phật. Nam mô Phong Kính Phật. Nam mô Vô Úy Kính Hoài Phật. Nam mô Tuệ Phan Phật. Nam mô Uy Thần Quang Minh Phật. Nam mô Nguyệt Thí Phật. Nam mô Nhiếp ái Trạch Phật. Nam mô Vô Cấu Sắc Phật. Nam mô Thiện Sự Phật. Nam mô Cam Lộ Quang Phật. Nam mô Quang Khuất Phật. Nam mô Pháp Châu Phật. Nam mô Diễm Tràng Phật. Nam mô Vô Biên Tinh Tiến Phật. Nam mô Bảo Duyệt Phật. Nam mô Phổ Tư Phật. Nam mô Thiện Tư Ý Phật. Nam mô Hộ Nhất Thiết Phật. Nam mô Tác Lợi Ích Phật. Nam mô Tu Di Kiếp Phật. Nam mô Quang Âm Phật. Nam mô Trí Sơn Phật. Nam mô Chân Chính Tràng Phật. Nam mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam mô Vô Lượng Thiên Phật. Nam mô Tôn Hoa Phật. Nam mô Đại Đàn Thí Phật. Nam mô Đại Tràng Phật. Nam mô Quang Trung Nhật Phật. Nam mô Diệu Pháp Quang Minh Phật.

Đủ hết ba trăm Phật.

Nam mô Chiếu Tam Thế Phật. Nam mô Trí Tự Tại Phật. Nam mô Thí Thiên Chủng Phật. Nam mô Kiến Dĩ Độ Phật. Nam mô Thù Thắng Tướng Phật. Nam mô Khổng Tước Thanh Phật. Nam mô Phổ Phục Phật. Nam mô Hư Không Vân Phật. Nam mô Vô Kiến Tử Phật. Nam mô Danh Xưng Kính Ái Phật. Nam mô Thiện Nhiếp Phật. Nam mô Thiên Trung Duyệt Phật. Nam mô Trí Tuệ Đăng Phật. Nam mô Đại Tụ Phật. Nam mô Thâm Giác Phật. Nam mô Vô Lượng Du Bộ Phật. Nam mô Di Lưu Phật. Nam mô Minh Tụ Phật. Nam mô Đại Trọng Phật. Nam mô Đại Du Phật. Nam mô Thắng Thiên Phật. Nam mô Điều Ích Du Bộ Phật. Nam mô Nguyệt Kính Hoài Phật. Nam mô Nguyện Hải Quang Phật. Nam mô Thuyết Duyệt Phật. Nam mô Tuệ Quang Phật. Nam mô Trí Đăng Chiếu Diệu Vương Phật. Nam mô Hoa Tụ Phật. Nam mô Thần Túc Quang Minh Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Diễm Phật. Nam mô Điều Thể Phật. Nam mô Quang Xưng Phật. Nam mô Bảo Tràng Phật. Nam mô Đại Lực Quang Tướng Phật. Nam mô Nhật Tràng Phật. Nam mô Vô Tỉ Tuệ Phật. Nam mô Đa Sở Nhiêu Ích Phật. Nam mô Thế Thính Văn Phật. Nam mô Du Thần Túc Phật. Nam mô Tối Thượng Danh Xưng Phật. Nam mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Tạng Đức Phật. Nam mô Bảo Chính Phật. Nam mô Vô Năng Hủy Danh Xưng Phật. Nam mô Khoái Quang Phật. Nam mô Mãn Túc Tâm Phật. Nam mô Vô Siểm Ý Phật. Nam mô Độc Bộ Phật. Nam mô Nhất Niệm Quang Phật. Nam mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật. Nam mô Đại Hộ Phật. Nam mô Thiên Tràng Phật. Nam mô Vô Mê Bộ Phật. Nam mô Diệu Nhãn Phật. Nam mô Thiện Duyệt Dịch Phật. Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật. Nam mô Thí Quang Phật. Nam mô Hoài Thiên Phật. Nam mô Giải Thoát Quang Phật. Nam mô Trì Đức Phật. Nam mô Nhuận Ý Phật. Nam mô Đạo Quang Phật. Nam mô Hải Phong Phật. Nam mô Đạo Hỉ Phật. Nam mô Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi Phật. Nam mô Nhạo Thuyết Sơn Phật. Nam mô Thế Chủ Thân Phật. Nam mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật. Nam mô Pháp Khởi Phật. Nam mô Pháp Thể Thắng Phật. Nam mô Vô Mê Tư Phật. Nam mô Đức Thượng Phật. Nam mô Vô Siểm Danh Xưng Phật. Nam mô Đại Tịnh Phật. Nam mô Đại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật. Nam mô Thiên Quang Minh Phật. Nam mô Duyệt Nhiếp Phật. Nam mô Nhất Thiết Phúc Đức Sơn Phật. Nam mô Tì Đầu La Phật. Nam mô Địa Duyệt Phật. Nam mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật. Nam mô Tạp Quang Phật. Nam mô Nguyệt Kính Ai Phật. Nam mô Thị Hiện Vô Úy Vân Phật. Nam mô Pháp Dũng Mãnh Phật. Nam mô Khai Thị Vô Lượng Trí Phật. Nam mô Danh Xưng Thượng Phật. Nam mô Nguyệt Nhãn Phật. Nam mô Long Thiên Phật. Nam mô Ma Ê Thủ La Tự Tại Phật. Nam mô Đức Giác Phật. Nam mô Hoa Thượng Phật. Nam mô Thế Kính Ai Phật. Nam mô Vô Tận Thụ Quang Phật. Nam mô Thập Lực Tự Tại Phật. Nam mô Tam Thế Hoa Quang Phật. Nam mô Tịnh Ca La Ca Quyết Định Uy Đức Phật. Nam mô Thập Lực Tràng Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Phạm Tự Tại Vương Phật.

Đủ hết bốn trăm Phật.

Nam mô Thuyết Kính Ai Phật. Nam mô Tịch Kính Ái Phật. Nam mô Địa Quang Phật. Nam mô Tác Đức Phật. Nam mô Tôn Quang Minh Phật. Nam mô Thiện Xứ Phật. Nam mô Thiên Hỉ Phật. Nam mô Phổ Quang Minh Phật. Nam mô Tịnh Âm Phật. Nam mô Đại Năng Phật. Nam mô Giải Thoát Nhật Phật. Nam mô Chúng Thắng Phật. Nam mô Giác Quang Phật. Nam mô Đức Danh Xưng Phật. Nam mô Thiện Giác Phật. Nam mô Tán Dị Nghi Phật. Nam mô Sư Tử Khát Ái Phật. Nam mô Đức Bộ Phật. Nam mô Đại Thân Phật. Nam mô Hiện Trụ Phật. Nam mô Thiên Sở Cung Kính Phật. Nam mô Hải Văn Sức Phật. Nam mô Kính Ái Phật. Nam mô Tu Di Phan Phật. Nam mô Tịnh Vương Phật. Nam mô Trí Tuệ Nhạc Phật. Nam mô Hương Thí Phật. Nam mô Tịch Tĩnh Nhiên Đăng Phật. Nam mô Trì Ý Phật. Nam mô Năng Tiên Duyệt Phật. Nam mô Bảo Đăng Minh Phật. Nam mô Diễm Quang Phật. Nam mô Kiến Chúng Phật. Nam mô Kính Ái Trụ Phật. Nam mô Hoan Duyệt Sự Phật. Nam mô Đức Điều Thể Phật. Nam mô Duyệt Kiến Phật. Nam mô Vô Úy Thân Phật. Nam mô Tịnh Nhãn Phật. Nam mô Tịch Tâm Phật. Nam mô Bất Mê Bộ Phật. Nam mô Tôn Nhãn Phật. Nam mô Hảo Giải Thoát Phật. Nam mô Giác Ngộ Bản Phật. Nam mô Tối Thượng Chúng Phật. Nam mô Tán Quang Phật. Nam mô Tự Sự Phật. Nam mô Tịch Thắng Ngạn Phật. Nam mô Quang Minh Danh Xưng Phật. Nam mô Quang Minh Chiếu Phật. Nam mô Thân Triển Phật. Nam mô Nguyệt Hiền Phật. Nam mô Diễm Âm Phật. Nam mô Đức Điều Phật. Nam mô Vô Trứ Thắng Phật. Nam mô Tướng Vương Phật. Nam mô Vô Phiền Nhiệt Ý Phật. Nam mô Tôn Kính Phật. Nam mô Pháp Đài Phật. Nam mô Vô Tận Đức Phật. Nam mô Vô Ngại Thắng Phật. Nam mô Vô Tận Hương Phật. Nam mô Tịch Thắng Phật. Nam mô Tịch Công Đức Phật. Nam mô Đại Thiện Nhật Phật. Nam mô Chí Vô Úy Phật. Nam mô Kính Tuệ Phật. Nam mô Vô Mê Ý Phật. Nam mô Mẫn Kính Phật. Nam mô Thiên Tự Tại Phật. Nam mô Thần Túc Duyệt Phật. Nam mô Vô Cái Phật. Nam mô Long Quang Phật. Nam mô Uy Thần Bộ Phật. Nam mô Di Lưu Nhạc Phật. Nam mô Kiến Sinh Tử Chúng Tế Phật. Nam mô Tàm Quí Diện Phật. Nam mô Diễm Sắc Tượng Phật. Nam mô Bảo Nhạc Phật. Nam mô Tịch Ý Phật. Nam mô Nguyệt Tôn Thượng Phật. Nam mô Thường Thiền Tư Phật. Nam mô Đức Tràng Phật. Nam mô Chúng Sinh Trung Tôn Phật. Nam mô Vô Úy Hữu Phật. Nam mô Bất Động Nhãn Phật. Nam mô Thắng Oán Phật. Nam mô Du Quang Bộ Phật. Nam mô Điều Nham Phật. Nam mô Nhất Tướng Quang Phật. Nam mô Thế Sở Tôn Phật. Nam mô Quan Phương Phật. Nam mô Kính Giới Phật. Nam mô Thế Duyệt Diễm Phật. Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Du Phật. Nam mô Vô Trọc Ý Phật. Nam mô Danh Xưng Duyệt Phật. Nam mô Quyết Đoạn Ý Phật. Nam mô Trừ Quá Phật. Nam mô Thiện Tịch Chư Căn Phật.

Đủ hết năm trăm Phật.

Nam mô Đức Thân Phật. Nam mô Nhân Tạng Phật. Nam mô Quang Hảo Hỉ Phật. Nam mô Trực Bộ Phật. Nam mô Tạp Sắc Phật. Nam mô Phổ Phóng Quang Phật. Nam mô Hành Thắng Phật. Nam mô Thường Nhẫn Phật. Nam mô Tam Giới Tôn Phật. Nam mô Vô Thắng Phật. Nam mô Luân Thiên Liên Hoa Phật. Nam mô Kiên Phấn Tấn Phật. Nam mô Phổ Hiền Phật. Nam mô Tôn Uy Thần Phật. Nam mô Doanh Lợi Ý Phật. Nam mô Hộ Vương Phật. Nam mô Liên Hoa Nhãn Phật. Nam mô Tư Danh Xưng Phật. Nam mô Thụ Tràng Phật. Nam mô Tịnh Hộ Phật. Nam mô Phổ Chiếu Phật. Nam mô Bảo Pháp Thắng Quyết Định Phật. Nam mô Đức Hương Duyệt Phật. Nam mô Trí Giả Tán Phật. Nam mô Đắc Độ Phật. Nam mô Vô Úy Vương Phật. Nam mô Tuệ Đăng Phật. Nam mô Uy Lực Phật. Nam mô Phổ Kiến Vương Phật. Nam mô Giác Hí Phật. Nam mô Thắng Oán Duyệt Phật. Nam mô Nhất Thiết Kính Ái Phật. Nam mô Độ Chúng Nghi Phật. Nam mô Xá Tịnh Phật. Nam mô Kim Cương Thắng Phật. Nam mô Tôn Giáo Thụ Phật. Nam mô Tuệ Duyệt Phật. Nam mô Trì Giác Phật. Nam mô Mẫn Âm Phật. Nam mô Đại Long Phật. Nam mô Phổ Ngu Lạc Phật. Nam mô Phổ Thế Hoài Phật. Nam mô Sư Tử Ngu Lạc Phật. Nam mô Phá Chư Quân Phật. Nam mô Thắng Nhãn Phật. Nam mô Minh Phục Phật. Nam mô Kiên Tài Phật. Nam mô Kiên Sa La Phật. Nam mô Thái Điều Phật. Nam mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật. Nam mô Kiến Bảo Phật. Nam mô Tận Tác Phật. Nam mô Ly Phiêu Hà Phật. Nam mô Trì Danh Xưng Phật. Nam mô Phạm Thiên Sở Kính Phật. Nam mô Dĩ Kính Phật. Nam mô Đại Khuất Phật. Nam mô Kính Trí Tuệ Phật. Nam mô Vô Tế Nguyện Phật. Nam mô Xả Mạn Lưu Phật. Nam mô Hảo Hí Kiến Phật. Nam mô Đại Hoa Phật. Nam mô Tự Thành Tựu Ý Phật. Nam mô Hí Quang Phật. Nam mô Khoái Giải Phật. Nam mô Thí Túc Phật. Nam mô Kiên Thanh Phật. Nam mô Tu Ni Đa Phật. Nam mô Tì Ma Diệu Phật. Nam mô Tối Nhan Sắc Phật. Nam mô Tư Thiền Tư Phật. Nam mô Du Hí Đức Phật. Nam mô Hoài Tối Phật. Nam mô Thiện Tì Ma Phật. Nam mô Phổ Quan Phật. Nam mô Kiên Tâm Phật. Nam mô Kính Tối Thượng Phật. Nam mô Thiện Trụ Công Đức Ma Ni Sơn Vương Phật. Nam mô Độ Thế Phật. Nam mô Hỉ Đức Phật. Nam mô Thượng Bảo Phật. Nam mô Thiện Ư Tàm Quí Phật. Nam mô Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Quang Minh Phật. Nam mô Sư Tử Vương Phật. Nam mô Đại Bộ Phật. Nam mô Phổ Hoài Phật. Nam mô Âm Thanh Khí Phật. Nam mô Hoài Thượng Phật. Nam mô Phổ Chỉ Phật. Nam mô Phổ Giác Phật. Nam mô Uy Đức Đại Thế Lực Phật. Nam mô Thắng Uy Đức Phật. Nam mô Kiên Cố Thệ Phật. Nam mô Tịnh Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Thiên Sở Kính Phật. Nam mô Thành Kiên Cố Phật. Nam mô Tối Thắng Phật. Nam mô Nhất Thiết Công Đức Bị Cụ Phật. Nam mô Kiên Giải Phật. Nam mô Tịch Quang Phật.

Đủ hết sáu trăm Phật.

Nam mô Cam Lộ Thành Phật. Nam mô Cực Thượng Âm Thanh Phật. Nam mô Hoan Hỉ Tăng Trưởng Phật. Nam mô Kiên Dũng Mãnh Phá Trận Phật. Nam mô Hoài Diệt Phật. Nam mô Giác Bộ Phật. Nam mô Y Tối Thanh Phật. Nam mô Thành Phong Phật. Nam mô Hải Bộ Phật. Nam mô Hoan Hỉ Diện Phật. Nam mô Tối Thượng Quang Phật. Nam mô Tịch Giác Phật. Nam mô Đại Thánh Phật. Nam mô Thiện Bảo Phật. Nam mô Đế Trụ Phật. Nam mô Nhân Tự Tại Phật. Nam mô Trụ Tịch Diệt Phật. Nam mô Du Nhập Giác Phật. Nam mô Thắng Hữu Phật. Nam mô Hoài Lợi Phật. Nam mô Tối Bộ Phật. Nam mô Nhân Trung Nguyệt Phật. Nam mô Uy Cực Thượng Quang Minh Phật. Nam mô Câu Lân Phật. Nam mô Tối Thắng Vương Phật. Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật. Nam mô Hoài Hương Phong Phật. Nam mô Hỉ Tịch Diệt Phật. Nam mô Đại Xưng Phật. Nam  mô Nhân Âm Thanh Phật. Nam mô A Nậu Luật Phật. Nam mô Châu Nguyệt Phật. Nam mô Hoài Minh Phật. Nam mô Quảng Danh Xưng Phật. Nam mô Hí Tối Thượng Phật. Nam mô Tịnh Giác Phật. Nam mô Bảo Kính Phật. Nam mô Hảo Nhan Sắc Quang Phật. Nam mô Diệt Oán Phật. Nam mô Thắng Quân Phật. Nam mô Đế Giác Phật. Nam mô Vô Chung Quang Phật. Nam mô Thường Nhẫn Nhục Phật. Nam mô Thắng Nguyệt Thượng Phật. Nam mô Tượng Bộ Phật. Nam mô Hoài Trí Tuệ Phật. Nam mô Hoài Đế Phật. Nam mô Liên Hoa Hương Phật. Nam mô Hương Thượng Tự Tại Phật. Nam mô Bất Yểm Túc Phật. Nam mô Đẳng Thệ Phật. Nam mô Tối Uy Phật. Nam mô Đại Quang Viêm Tụ Phật. Nam mô Tạp Chủng Thuyết Phật. Nam mô Độ Uyên Phật. Nam mô Thực Thể Phật. Nam mô Giải Tàm Quí Phật. Nam mô Thượng Sở Kính Phật. Nam mô Tạp Âm Thanh Phật. Nam mô Đức Du Hí Phật. Nam mô Tịnh Trụ Phật. Nam mô Hảo Hương Huân Phật. Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam mô Giới Phân Biệt Phật. Nam mô Giác Hoa Phật. Nam mô Tối Thượng Ý Phật. Nam mô Nghi Thụ Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật. Nam mô Hỉ Thượng Phật. Nam mô Nguyệt Quang Luân Phật. Nam mô Hoài Giác Phật. Nam mô Kính Lão Phật. Nam mô Thắng Ưu Phật. Nam mô Thần Thông Minh Phật. Nam mô Phổ Bảo Cái Phật. Nam mô Kính Thượng Phật. Nam mô Khuất Danh Xưng Phật. Nam mô Na La Diên Quang Minh Phật. Nam mô Độ Nghi Phật. Nam mô Tri Thời Vương Phật. Nam mô Tụ Hoa Phật. Nam mô Thượng Hoa Phật. Nam mô Thắng Đấu Chiến Phật. Nam mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật. Nam mô Ni Thi Đà Phật. Nam mô Hoài Bộ Phật. Nam mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Cố Quang Minh Phật. Nam mô Nguyệt Thiên Thanh Phật. Nam mô Vân Vương Quang Minh Phật. Nam mô Tịnh Quang Minh Phật. Nam mô Trừ Vân Cái Phật. Nam mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật. Nam mô Như Thụ Hoa Phật. Nam mô Thượng Thanh Phật. Nam mô Vô Chung Đăng Phật. Nam mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật. Nam mô Đức Thiên Phật. Nam mô Chúng Trí Tự Tại Phật.

Đủ hết bảy trăm Phật.

Nam mô Vô Thượng Diệu Pháp Nguyệt Phật. Nam mô Vô Khủng Uý Quang Phật. Nam mô Đẳng Chính Giác Phật. Nam mô Vô Vi Thanh Khánh Phật. Nam mô Phổ Chiếu Luân Nguyệt Phật. Nam mô Phổ Luân Phật. Nam mô Thính Thải Ý Phật. Nam mô Vô Ngại Tư Duy Phật. Nam mô Diệt Tư Duy Phật. Nam mô Tinh Tiến Hoài Phật. Nam mô Giới Cung Kính Phật. Nam mô Phục Oán Phật. Nam mô Khoái Thượng Hoài Phật. Nam mô Giác Phục Đào Ba Phật. Nam mô Vô Diệt Tuệ Phật. Nam mô Phục Dục Cức Thứ Phật. Nam mô Đáo Cứu Cánh Phật. Nam mô Hoa Tiên Phật. Nam mô Hư Không Tuệ Phật. Nam mô Tự Tư Duy Phật. Nam mô Tuệ Lực Phật. Nam mô Viêm Thắng Hải Phật. Nam mô Tiến Nguy Nguy Thanh Phật. Nam mô Phổ Âm Phật. Nam mô Toái Kim Cương Phật. Nam mô Vô Vi Thanh Phật. Nam mô Vô Khuyết Tinh Tiến Phật. Nam mô Đại Tinh Tiến Thịnh Quang Phật. Nam mô Tịch Tĩnh Quang Minh Thân Phật. Nam mô Thắng Úy Phật. Nam mô Thiên Sở Kính Đức Hỉ Phật. Nam mô Pháp Hoa Phật. Nam mô Tịnh Thịnh Phật. Nam mô Nguyệt Hỉ Phật. Nam mô Hoài Tràng Phật. Nam mô Thiện Ý Thành Phật. Nam mô Vô Khủng Úy Lực Phật. Nam mô Khánh Âm Phật. Nam mô Nhật Hoa Phật. Nam mô Trừng Trụ Tư Duy Phật. Nam mô Ái Hoài Phật. Nam mô Nguyệt Thịnh Phật. Nam mô Vô Vi Thành Phật. Nam mô Vô Ngô Ngã Nhiệt Ý Phật. Nam mô Trí Chiếu Đỉnh Vương Phật. Nam mô Đế Tụ Ý Phật. Nam mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật. Nam mô Hỉ Lạc Như Kiến Phật. Nam mô Hoài Mệnh Phật. Nam mô Hoài Tư Phật. Nam mô Vô Phiền Phật. Nam mô Căn Bản Thượng Phật. Nam mô Đại Tư Duy Phật. Nam mô Hoài Tượng Phật. Nam mô Đại Tinh Tiến Hoài Phật. Nam mô Vô Khủng Úy Phật. Nam mô Danh Dự Âm Phật. Nam mô Đại Thanh Tuệ Vô Khuyết Thất Phật. Nam mô Giới Phú Phật. Nam mô Uy Thân Phật. Nam mô An Lạc Quang Phật. Nam mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật. Nam mô Dĩ Diệt Quang Phật. Nam mô Pháp Quang Minh Từ Kính Tượng Nguyệt Phật. Nam mô Ba La La Kiên Phật. Nam mô Đãi Uy Phật. Nam mô Nguyệt Nội Phật. Nam mô Thường Trí Tác Hóa Phật. Nam mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật. Nam mô Phá Kim Cương Kiên Phật. Nam mô Từ Thí Phật. Nam mô Đế Tinh Tiến Phật. Nam mô Vô Lượng Hỉ Quang Phật. Nam mô Quang Uy Phật. Nam mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật. Nam mô Hoài Quang Phật. Nam mô Xuất Ứ Nê Phật. Nam mô Quyên Chủng Tính Phật. Nam mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật. Nam mô Đại Uy Phật. Nam mô Pháp Lôi Tràng Vương Thắng Phật. Nam mô Đức Liên Hoa Phật. Nam mô Pháp Luân Quang Minh Đỉnh Phật. Nam mô Tràng Quang Phật. Nam mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Phật. Nam mô Vô Vi Hoa Phật. Nam mô Đại Thắng Quang Phật. Nam mô Vô Vi Quang Uy Phật. Nam mô Đạo Uy Phật. Nam mô Tịnh Tư Duy Pháp Hoa Phật. Nam mô Pháp Vân Hống Vương Phật. Nam mô Hư Không Công Đức Phật. Nam mô Tối Như Ý Phật. Nam mô Tu Di Tối Thanh Phật. Nam mô Tự Tại Hoài Phật. Nam mô Vô Vi Xưng Phật. Nam mô Pháp Nhật Trí Chuyển Nhiên Đăng Phật. Nam mô Vô Ngại Phổ Hiện Phật. Nam mô Đế Thích Tràng Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật.

Đủ hết tám trăm Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thân Phật. Nam mô Nguyệt Trung Tôn Phật. Nam mô Hỉ Thí Phật. Nam mô Tướng Hảo Hoa Phật. Nam mô Bất Tư Nghị Quang Phật. Nam mô Phổ Phi Quảng Giới Kiên Thị Phật. Nam mô Ly Nguyện Phật. Nam mô Thắng Hiền Phật. Nam mô Cập Diệu Phật. Nam mô Hư Không Tâm Phật. Nam mô Duy Đại Âm Phật. Nam mô Quyết Đoạn Âm Phật. Nam mô Trừ Tam Đồ Long Thí Phật. Nam mô Vân Lôi Phật. Nam mô Hư Không Đa La Phật. Nam mô Đức Tư Phật. Nam mô Vô Cấu Tâm Phật. Nam mô Bảo Vị Phật. Nam mô Thập Quang Phật. Nam mô Siêu Việt Chư Pháp Phật. Nam mô Giác Vô Ngại Âm Phật. Nam mô Thiên Hoa Phật. Nam mô Đẳng Kiến Phật. Nam mô Nguyệt Xưng Phật. Nam mô Đại Tượng Phật. Nam mô Bất Nhiễu Phật. Nam mô Đại Nguyệt Phật. Nam mô Uy Từ Lực Phật. Nam mô Nguyệt Uy Quang Phật. Nam mô Thú Hoài Phật. Nam mô Trụ Thiện Độ Phật. Nam mô Thuần Tinh Tiến Phật. Nam mô Quang Dũng Dục Phật. Nam mô Bảo Ly Tuệ Dũng Phật. Nam mô Bồ Đề Phật. Nam mô Thành Doanh Lợi Phật. Nam mô Duyệt Hảo Phật. Nam mô Hành Phật Hành Phật. Nam mô Giác Diệt Ý Phật. Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương Phật. Nam mô Vô Phược Hỉ Tượng Phật. Nam mô Trì Tuệ Phật. Nam mô Đức Xưng Phật. Nam mô Tu Di Sơn Uy Phật. Nam mô Khoái Minh Phật. Nam mô Chư Phương Thiên Phật. Nam mô Vô Lượng Tư Duy Phật. Nam mô Tịnh Giới Phật. Nam mô Thiện Độ Phật. Nam mô Đoan Tự Phật. Nam mô Hiện Diện Thế Gian Phật. Nam mô Thiện Quang Kính Phật. Nam mô Cụ Túc Ý Phật. Nam mô Thế Hùng Phật. Nam mô Chính Âm Thanh Phật. Nam mô Uy Hỉ Phật. Nam mô Thiện Thành Tựu Phật. Nam mô Vô Ngại Ý Phật. Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật. Nam mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật. Nam mô Bằng Hữu Quang Độ Phật. Nam mô Tuệ Đài Phật. Nam mô Phổ Bảo Phật. Nam mô Tri Chúng Sinh Bình Đẳng Thân Phật. Nam mô Đại Nguyện Thắng Phật. Nam mô Khoái Sĩ Duyệt Phật. Nam mô Điềm Đạm Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Đức Tụ Uy Phật. Nam mô Duyệt Tướng Phật. Nam mô Đại Diễm Tụ Uy Phật. Nam mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật. Nam mô Khoái Ưng Phật. Nam mô Giới Độ Phật. Nam mô Tối Thị Phật. Nam mô Tịch Tràng Phật. Nam mô Đại Ưng Phật. Nam mô Quảng Quang Minh Phật. Nam mô Vô Vi Duyệt Phật. Nam mô Nguy Nguy Kiến Phật. Nam mô Danh Xưng Thập Phương Phật. Nam mô Hàng Phục Ma Phật. Nam mô Tuệ Vô Nhai Phật. Nam mô Như Thiên Nhật Uy Phật. Nam mô Tất Ý Phật. Nam mô Xưng Duyệt Phật. Nam mô Thượng Độ Phật. Nam mô Khả Quan Phật. Nam mô Vô Lượng Tuệ Phật. Nam mô Trí Viêm Thắng Công Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Thế Gian Đăng Phật. Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. Nam mô Nhiếp Căn Phật. Nam mô Tư Duy Giải Thoát Phật. Nam mô Thắng Uy Đức Ý Phật. Nam mô Như Tịnh Vương Phật. Nam mô Nan Quá Thượng Phật. Nam mô Nhẫn Nhục Đăng Phật. Nam mô Diệu Kiến Phật.

Đủ hết chín trăm Phật.

Nam mô Tụ Tự Tại Phật. Nam mô Tác Chư Phương Phật. Nam mô Vô Thắng Tối Diệu Phật. Nam mô Vô Vi Quang Phật. Nam mô Vô Vi Tư Duy Phật. Nam mô Quá Đảo Kiến Phật. Nam mô Danh Xưng Vương Phật. Nam mô Thắng Căn Phật. Nam mô Nhật Kiến Phật. Nam mô Đức Tụ Uy Quang Phật. Nam mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật. Nam mô Tuệ Trì Quần Manh Phật. Nam mô Tự Tại Duyệt Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Tuệ Ý Phật. Nam mô Đức Sơn Phật. Nam mô Dĩ Tịnh Âm Ý Phật. Nam mô Tư Tối Tôn Ý Phật. Nam mô Tịnh Đức Phật. Nam mô Giới Tự Tại Phật. Nam mô Thâm Xú Tư Duy Phật. Nam mô Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương Phật. Nam mô Tịch Tiến Tư Duy Phật. Nam mô Sa La Hoa Thượng Quang Vương Phật. Nam mô Cần Quần Manh Hương Phật. Nam mô Tịch Lạc Phật. Nam mô Đức Sở Chí Phật. Nam mô Đại Tinh Tiến Văn Phật. Nam mô Ly Nghi Phật. Nam mô Quyết Ngẫu Phật. Nam mô Tu Di Sơn Ý Phật. Nam mô Tịnh Thân Phật. Nam mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật. Nam mô Năng Độ Bỉ Ngạn Phật. Nam mô Tì Lư Giá Na Công Đức Tạng Phật. Nam mô Tuệ Thổn Phật. Nam mô Thính Triệt Ý Phật. Nam mô Như Thiên Duyệt Phật. Nam mô Tư Duy Độ Phật. Nam mô Chí Đại Tinh Tiến Cứu Cánh Phật. Nam mô Đại Thân Phật. Nam mô Tạp Hoa Phật. Nam mô Tôn Tự Tại Phật. Nam mô Như Không Phật. Nam mô Giác Thiện Hương Huân Phật. Nam mô Tôn Thượng Sở Kính Phật. Nam mô Hoan Duyệt Phật. Nam mô Liên Hoa Nhân Phật. Nam mô Liên Hoa Ý Phật. Nam mô Tự Tại Đức Tạng Phật. Nam mô Nhân Duyệt Phật. Nam mô Tôn Ý Đăng Phật. Nam mô Uy Thần Sở Dưỡng Phật. Nam mô Đế Tư Duy Phật. Nam mô Giải Thoát Tuệ Phật. Nam mô Trừ Tam Ác Đạo Phật. Nam mô Trạch Hương Ưu Minh Phật. Nam mô Thoan Độ Phật. Nam mô Ma Ni Thanh Tịnh Phật. Nam mô Ý Cương Tự Tại Phật. Nam mô Vô Úy Ngu Lạc Phật. Nam mô Khoái Giác Phật. Nam mô Ly Chư Dục Phật. Nam mô Thắng Hoa Tụ Phật. Nam mô Đại Kết Cát Phật. Nam mô Thiên Tự Tại Lục Thông Âm Phật. Nam mô Uy Thần Lực Phật. Nam mô Nhân Danh Xưng Nhu Phật. Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bệnh Phật. Nam mô Tối Âm Thanh Phật. Nam mô Kiên Ý Phật. Nam mô Lực Thông Phật. Nam mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật. Nam mô Khoái Đoạn Ý Phật. Nam mô Hỉ Âm Thanh Phật. Nam mô Thiên Duyệt Phật. Nam mô Cánh Kiến Phật. Nam mô Cương Tinh Tiến Phật. Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật. Nam mô Vô Cấu Tư Duy Phật. Nam mô Tụ Âm Phật. Nam mô Vô Lượng Oán Phật. Nam mô Công Đức Xả Ác Thú Phật. Nam mô Vô Vi Quang Phong Phật. Nam mô Ngu Lạc Độ Phật. Nam mô Nhất Thừa Độ Phật. Nam mô Điều Biện Ý Phật. Nam mô Phiền Giáo Phật. Nam mô Ý Xa Phật. Nam mô Đức Thiện Quang Phật. Nam mô Kiên Hoa Phật. Nam mô Tụ Ý Phật. Nam mô Ni Câu Loại Thụ Vương Phật. Nam mô Vô Thường Trung Vương Phật. Nam mô Sắc Như Chiên Đàn Phật. Nam mô Nhật Nội Phật. Nam mô Đức Tạng Phật. Nam mô Tì Bà Thi Phật. Nam mô Thi Khí Phật. Nam mô Tì Xá Phù Phật.

Đủ hết một nghìn Phật.

Kinh Tên hiệu một nghìn Phật Quá Khứ Kiếp Trang Nghiêm.

Hiểu tên nghìn Phật Quá khứ Kiếp Trang nghiêm. Sám hối bỏ tội Kiếp vĩnh trong sạch. Tự nhiên giáng tăng Phúc Lộc. Chuyển cho nhiều người nhớ. Vạn Đức lợi cảnh u tối.

Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn.