Kinh Tên hiệu nghìn Phật Hiện Tại Kiếp Hiền
(Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh)
Hán dịch: Tống Cương Lương Da Xá
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2008-2013

 

Kinh Tên hiệu nghìn Phật Hiện Tại Kiếp Hiền (tên gọi số một : Tập hợp núi Công Đức lớn của các Phật).

Khi đó Hỉ Vương Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nay trong Chúng này nếu có Bồ Tát Bồ Tát lớn được Tam muội đó. Cũng được tám vạn bốn nghìn môn Pháp tới Niết Bàn, các môn Tam muội, môn Đà La Ni phải không ? Phật bảo Hỉ Vương ! Nay trong hội này có Bồ Tát Đại Sĩ được Tam muội đó cũng hay vào tám vạn bốn nghìn môn Pháp tới Niết Bàn, cùng với các Tam muội, môn Đà La Ni. Các Bồ Tát đó ở trong Kiếp Hiền này, đều đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Ngoài bốn Như Lai ở trong Kiếp này, đã được thành Phật. Hỉ Vương Bồ Tát lại báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Như Lai nói tên chữ các Bồ Tát này. Được nhiều lợi ích, yên ổn Thế gian, lợi ích các người Trời, vì giúp giữ Pháp Phật, giúp được ở lâu dài. Vì các Bồ Tát thời Tương lai, hiện tỏ rõ Pháp sáng, cầu Đạo Bình Đẳng, tâm không mệt mỏi. Phật bảo Hỉ Vương ! Ngài nay nghe Tuệ, suy nghĩ Tuệ, tu Tuệ, đang vì Ngài nói. Tuy nhiên Thế Tôn, nguyện thích muốn nghe. Khi đó Thế Tôn liền nói tên chữ các Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diệp Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Minh Diễm Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Nam mô Diệu Hoa Phật. Nam mô Hoa Thị Phật. Nam mô Thiện Tú Phật. Nam mô Đạo Sư Phật. Nam mô Đại Tý Phật. Nam mô Đại Lực Phật. Nam mô Tú Vương Phật. Nam mô Tu Dược Phật. Nam mô Danh Tướng Phật. Nam mô Đại Minh Phật. Nam mô Diễm Kiên Phật. Nam mô Chiếu Diệu Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Nguyệt Thị Phật. Nam mô Chúng Diễm Phật. Nam mô Thiện Minh Phật. Nam mô Vô Ưu Phật. Nam mô Đề Sa Phật. Nam mô Minh Diệu Phật. Nam mô Trì Man Phật. Nam mô Công Đức Minh Phật. Nam mô Thị Nghĩa Phật. Nam mô Đăng Diệu Phật. Nam mô Hưng Thịnh Phật. Nam mô Dược Sư Phật. Nam mô Thiện Nhu Phật. Nam mô Bạch Hào Phật. Nam mô Kiên Cố Phật. Nam mô Phúc Uy Đức Phật. Nam mô Bất Khả Hoại Phật. Nam mô Đức Tướng Phật. Nam mô La Hầu Phật. Nam mô Chúng Chủ Phật. Nam mô Phạn Thanh Phật. Nam mô Kiên Tế Phật. Nam mô Bất Cao Phật. Nam mô Tác Minh Phật. Nam mô Đại Sơn Phật. Nam mô Kim Cương Phật. Nam mô Tương Chúng Phật. Nam mô Vô Uý Phật. Nam mô Trân Bảo Phật. Nam mô Hoa Mục Phật. Nam mô Quân Lực Phật. Nam mô Hương Diễm Phật. Nam mô Nhân Ái Phật. Nam mô Đại Uy Đức Phật. Nam mô Phạm Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Minh Phật. Nam mô Long Đức Phật. Nam mô Kiên Bộ Phật. Nam mô Bất Hư Kiến Phật. Nam mô Tinh Tiến Đức Phật. Nam mô Thiện Thủ Phật. Nam mô Hoan Hỉ Phật. Nam mô Bất Thoái Phật. Nam mô Sư Tử Tướng Phật. Nam mô Thắng Tri Phật. Nam mô Pháp Thị Phật. Nam mô Hỉ vương Phật. Nam mô Diệu Ngự Phật. Nam mô Ái Tác Phật. Nam mô Đức Tý Phật. Nam mô Hương Tượng Phật. Nam mô Quan Thị Phật. Nam mô Vân Âm Phật. Nam mô Thiện Tư Phật. Nam mô Thiện Cao Phật. Nam mô Ly Cấu Phật. Nam mô Nguyệt Tướng Phật. Nam mô Đại Danh Phật. Nam mô Châu Cát Phật. Nam mô Vô Uy Mãnh Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Đức Thụ Phật. Nam mô Hoan Thích Phật. Nam mô Tuệ Tụ Phật. Nam mô An Trụ Phật. Nam mô Hữu Ý Phật. Nam mô Ương Già Đà Phật. Nam mô Vô Lượng Ý Phật. Nam mô Diệu Sắc Phật. Nam mô Đa Trí Phật. Nam mô Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Giới Phật. Nam mô Cát Tường Phật. Nam mô Bảo Tướng Phật. Nam mô Liên Hoa Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô An Lạc Phật. Nam mô Trí Tích Phật. Nam mô Đức Kính Phật.

Đủ hết một trăm Phật.

Nam mô Phạm Đức Phật. Nam mô Bảo Tích Phật. Nam mô Hoa Thiên Phật. Nam mô Thiện Tư Nghị Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Danh Văn Ý Phật. Nam mô Lạc Thuyết Tụ Phật. Nam mô Kim Cương Tướng Phật. Nam mô Cầu Lợi Ích Phật. Nam mô Du Hí Thần Thông Phật. Nam mô Ly Ám Phật. Nam mô Danh Thiên Phật. Nam mô Di Lầu Tướng Phật. Nam mô Tụ Minh Phật. Nam mô Bảo Tạng Phật. Nam mô Cực Cao Hành Phật. Nam mô Kim Cương Thuẫn Phật. Nam mô Châu Giác Phật. Nam mô Đức Tán Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Minh Phật. Nam mô Nhật Minh Phật. Nam mô Tinh Tú Phật. Nam mô Thanh Tịnh Nghĩa Phật. Nam mô Vi Lam Vương Phật. Nam mô Phúc Tạng Phật. Nam mô Kiến Hữu Biên Phật. Nam mô Điện Minh Phật. Nam mô Kim Sơn Phật. Nam mô Sư Tử Đức Phật. Nam mô Thắng Tướng Phật. Nam mô Minh Tán Phật. Nam mô Kiên Tinh Tiến Phật. Nam mô Cụ Túc Tán Phật. Nam mô Ly Uý Sư Phật. Nam mô Ứng Thiên Phật. Nam mô Đại Đăng Phật. Nam mô Thế Minh Phật. Nam mô Diệu Âm Phật. Nam mô Trì Thượng Công Đức Phật. Nam mô Cám Thân Phật. Nam mô Sư Tử Giáp Phật. Nam mô Bảo Tán Phật. Nam mô Chúng Vương Phật. Nam mô Du Bộ Phật. Nam mô An Ẩn Phật. Nam mô Pháp Sai Biệt Phật. Nam mô Thượng Tôn Phật. Nam mô Cực Cao Đức Phật. Nam mô Thượng Sư Tử Âm Phật. Nam mô Lạc Hí Phật. Nam mô Long Minh Phật. Nam mô Hoa Sơn Phật. Nam mô Long Hỉ Phật. Nam mô Hương Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Diễm Sơn Phật. Nam mô Thiên Lực Phật. Nam mô Đức Man Phật. Nam mô Long Thủ Phật. Nam mô Nhân Trang Nghiêm Phật. Nam mô Thiện Hành Ý Phật. Nam mô Trí Thắng Phật. Nam mô Vô Lượng Nhật Phật. Nam mô Thực Ngữ Phật. Nam mô Trì Cự Phật. Nam mô Định Ý Phật. Nam mô Vô Lượng Hình Phật. Nam mô Minh Chiếu Phật. Nam mô Tối Thắng Đăng Phật. Nam mô Đoạn Nghi Phật. Nam mô Trang Nghiêm Thân Phật. Nam mô Bất Hư Bộ Phật. Nam mô Giác Ngộ Phật. Nam mô Hoa Tướng Phật. Nam mô Sơn Chủ Vương Phật. Nam mô Thiện Uy Nghi Phật. Nam mô Biến Kiến Phật. Nam mô Vô Lượng Danh Phật. Nam mô Bảo Thiên Phật. Nam mô Diệt Quá Phật. Nam mô Trì Cam Lộ Phật. Nam mô Nhân Nguyệt Phật. Nam mô Hỉ Kiến Phật. Nam mô Trang Nghiêm Phật. Nam mô Châu Minh Phật. Nam mô Sơn Đỉnh Phật. Nam mô Đáo Bỉ Ngạn Phật. Nam mô Pháp Tích Phật. Nam mô Định Nghĩa Phật. Nam mô Thí Nguyện Phật. Nam mô Bảo Tụ Phật. Nam mô Trụ Nghĩa Phật. Nam mô Mãn Ý Phật. Nam mô Thượng Tán Phật. Nam mô Từ Đức Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Nam mô Phạm Thiên Phật. Nam mô Hoa Minh Phật. Nam mô Thân Sai Biệt Phật. Nam mô Pháp Minh Phật. Nam mô Tận Kiến Phật.

Đủ hết hai trăm Phật.

Nam mô Đức Tịnh Phật. Nam mô Nguyệt Diện Phật. Nam mô Bảo Đăng Phật. Nam mô Bảo Đương Phật. Nam mô Thượng Danh Phật. Nam mô Tác Danh Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Phật. Nam mô Vi Lam Phật. Nam mô Sư Tử Thân Phật. Nam mô Minh Ý Phật. Nam mô Vô Năng Thắng Phật. Nam mô Công Đức Phẩm Phật. Nam mô Hải Tuệ Phật. Nam mô Đắc Thế Phật. Nam mô Vô Biên Hành Phật. Nam mô Khai Hoa Phật. Nam mô Tịnh Cấu Phật. Nam mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam mô Dũng Lực Phật. Nam mô Phú Túc Phật. Nam mô Phúc Đức Phật. Nam mô Tùy Thời Phật. Nam mô Khánh Âm Phật. Nam mô Công Đức Kính Phật. Nam mô Quảng Ý Phật. Nam mô Thiện Tịch Diệt Phật. Nam mô Tài Thiên Phật. Nam mô Tịnh Đoạn Nghi Phật. Nam mô Vô Lượng Trì Phật. Nam mô Diệu Lạc Phật. Nam mô Bất Phụ Phật. Nam mô Vô Trụ Phật. Nam mô Đắc Xoa Ca Phật. Nam mô Chúng Thủ Phật. Nam mô Thế Quang Phật. Nam mô Đa Đức Phật. Nam mô Phất Sa Phật. Nam mô Vô Biên Uy Đức Phật. Nam mô Nghĩa Ý Phật. Nam mô Dược Vương Phật. Nam mô Đoạn Ác Phật. Nam mô Vô Nhiệt Phật. Nam mô Thiện Điều Phật. Nam mô Danh Đức Phật. Nam mô Hoa Đức Phật. Nam mô Dũng Đắc Phật. Nam mô Kim Cương Quân Phật. Nam mô Đại Đức Phật. Nam mô Tịch Diệt Ý Phật. Nam mô Vô Biên Âm Phật. Nam mô Đại Uy Quang Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam mô Vô Sở Phụ Phật. Nam mô Ly Nghi Hoặc Phật. Nam mô Điện Tướng Phật. Nam mô Cung Kính Phật. Nam mô Uy Đức Thủ Phật. Nam mô Trí Nhật Phật. Nam mô Thượng Lợi Phật. Nam mô Tu Di Đỉnh Phật. Nam mô Tịnh Tâm Phật. Nam mô Trị Oán Tặc Phật. Nam mô Ly Kiều Phật. Nam mô Ứng Tán Phật. Nam mô Trí Thứ Phật. Nam mô Na La Đạt Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Bất Thiểu Quốc Phật. Nam mô Thiên Danh Phật. Nam mô Vân Đức Phật. Nam mô Thậm Lương Phật. Nam mô Đa Công Đức Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam mô Trang Nghiêm Đỉnh Cát Phật. Nam mô Lạc Thiền Phật. Nam mô Vô Sở Thiểu Phật. Nam mô Du Hí Phật. Nam mô Đức Bảo Phật. Nam mô Ứng Danh Xưng Phật. Nam mô Hoa Thân Phật. Nam mô Đại Âm Thanh Phật. Nam mô Biện Tài Tán Phật. Nam mô Kim Cương Châu Phật. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Châu Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Vương Phật. Nam mô Đức Cao Hành Phật. Nam mô Cao Danh Phật. Nam mô Bách Quang Phật. Nam mô Hỉ Duyệt Phật. Nam mô Long Bộ Phật. Nam mô Ý Nguyện Phật. Nam mô Diệu Bảo Phật. Nam mô Diệt Dĩ Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Điều Ngự Phật. Nam mô Hỉ Tự Tại Phật. Nam mô Bảo Cát Phật. Nam mô Ly Sơn Phật. Nam mô Tịnh Thiên Phật.

Đủ hết ba trăm Phật.

Nam mô Hoa Quan Phật. Nam mô Phạm Mệnh Phật. Nam mô Uy Đức Tịch Diệt Phật. Nam mô Ái Tướng Phật. Nam mô Đa Thiên Phật. Nam mô Tu Diễm Ma Phật. Nam mô Thiên Uy Phật. Nam mô Diệu Đức Vương Phật. Nam mô Bảo Bộ Phật. Nam mô Sư Tử Phần Phật. Nam mô Tối Tôn Thắng Phật. Nam mô Nhân Vương Phật. Nam mô Chiên Đàn Vân Phật. Nam mô Cám Nhãn Phật. Nam mô Bảo Uy Đức Phật. Nam mô Đức Thừa Phật. Nam mô Giác Tưởng Phật. Nam mô Hỉ Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hương Tế Phật. Nam mô Thắng Tuệ Phật. Nam mô Ly Ái Phật. Nam mô Từ Tướng Phật. Nam mô Diệu Hương Phật. Nam mô Kiên Khải Phật. Nam mô Uy Đức Mãnh Phật. Nam mô Châu Khải Phật. Nam mô Nhân Hiền Phật. Nam mô Thiện Thệ Nguyệt Phật. Nam mô Phạm Tự Tại Phật. Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam mô Quan Sát Tuệ Phật. Nam mô Chính Sinh Phật. Nam mô Cao Thắng Phật. Nam mô Nhật Quan Phật. Nam mô Bảo Danh Phật. Nam mô Đại Tinh Tiến Phật. Nam mô Sơn Quang Phật. Nam mô Đức Tụ Vương Phật. Nam mô Cúng Dưỡng Danh Phật. Nam mô Pháp Tán Phật. Nam mô Thí Minh Phật. Nam mô Điện Đức Phật. Nam mô Bảo Ngữ Phật. Nam mô Cứu Mệnh Phật. Nam mô Thiện Giới Phật. Nam mô Thiện Chúng Phật. Nam mô Kiên Cố Tuệ Phật. Nam mô Phá Hữu Ám Phật. Nam mô Thiện Thắng Phật. Nam mô Sư Tử Quang Phật. Nam mô Chiếu Minh Phật. Nam mô Bảo Thành Tựu Phật. Nam mô Lợi Tuệ Phật. Nam mô Châu Nguyệt Quang Phật. Nam mô Uy Quang Phật. Nam mô Bất Phá Luận Phật. Nam mô Quang Minh Vương Phật. Nam mô Châu Luân Phật. Nam mô Kim Cương Tuệ Phật. Nam mô Cát Thủ Phật. Nam mô Thiện Nguyệt Phật. Nam mô Bảo Diễm Phật. Nam mô La Hầu Thủ Phật. Nam mô Lạc Bồ Đề Phật. Nam mô Đẳng Quang Phật. Nam mô Chí Tịch Diệt Phật. Nam mô Thế Tối Diệu Phật. Nam mô Tự Tại Danh Phật. Nam mô Thập Thế Lực Phật. Nam mô Hỉ Lực Vương Phật. Nam mô Đức Thế Lực Phật. Nam mô Tối Thắng Đỉnh Phật. Nam mô Đại Thế Lực Phật. Nam mô Công Đức Tạng Phật. Nam mô Chân Hành Phật. Nam mô Thượng An Phật. Nam mô Kim Cương Tri Sơn Phật. Nam mô Đại Quang Phật. Nam mô Diệu Đức Tạng Phật. Nam mô Quảng Đức Phật. Nam mô Bảo Võng Nghiêm Thân Phật. Nam mô Phúc Đức Minh Phật. Nam mô Tạo Khải Phật. Nam mô Thành Thủ Phật. Nam mô Thiện Hoa Phật. Nam mô Tập Bảo Phật. Nam mô Đại Hải Trí Phật. Nam mô Trì Địa Đức Phật. Nam mô Nghĩa Ý Mãnh Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Đức Luân Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Lợi Ích Phật. Nam mô Thế Nguyệt Phật. Nam mô Mỹ Âm Phật. Nam mô Phạm Tướng Phật. Nam mô Chúng Sư Thủ Phật. Nam mô Sư Tử Hành Phật. Nam mô Nan Thí Phật. Nam mô Ứng Cúng Phật.

Đủ hết bốn trăm Phật.

Nam mô Minh Uy Đức Phật. Nam mô Đại Quang Vương Phật. Nam mô Kim Cương Bảo Nghiêm Phật. Nam mô Chúng Thanh Tịnh Phật. Nam mô Vô Biên Danh Phật. Nam mô Bất Hư Quang Phật. Nam mô Thánh Thiên Phật. Nam mô Trí Vương Phật. Nam mô Kim Cương Chúng Phật. Nam mô Thiện Chướng Phật. Nam mô Kiến Từ Phật. Nam mô Hoa Quốc Phật. Nam mô Pháp Ý Phật. Nam mô Phong Hành Phật. Nam mô Thiện Tư Minh Phật. Nam mô Đa Minh Phật. Nam mô Mật Chúng Phật. Nam mô Quang Vương Phật. Nam mô Công Đức Thủ Phật. Nam mô Lợi Ý Phật. Nam mô Vô Cụ Phật. Nam mô Kiên Quan Phật. Nam mô Trụ Pháp Phật. Nam mô Châu Túc Phật. Nam mô Giải Thoát Đức Phật. Nam mô Diệu Thân Phật. Nam mô Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật. Nam mô Diệu Trí Phật. Nam mô Phổ Đức Phật. Nam mô Phạm Tài Phật. Nam mô Thực Âm Phật. Nam mô Chính Trí Phật. Nam mô Lực Đắc Phật. Nam mô Hoa Xỉ Phật. Nam mô Tịnh Hoa Phật. Nam mô Hỉ Nhãn Phật. Nam mô Công Đức Tự Tại Tràng Phật. Nam mô Minh Bảo Phật. Nam mô Hi Hữu Danh Phật. Nam mô Thượng Giới Phật. Nam mô Ly Dục Phật. Nam mô Tự Tại Thiên Phật. Nam mô Phạm Thọ Phật. Nam mô Nhất Thiết Thiên Phật. Nam mô Lạc Trí Phật. Nam mô Khả Ức Niệm Phật. Nam mô Châu Tạng Phật. Nam mô Đức Lưu Bố Phật. Nam mô Đại Thiên Vương Phật. Nam mô Vô Phược Phật. Nam mô Kiên Pháp Phật. Nam mô Thiên Đức Phật. Nam mô Phạm Mâu Ni Phật. Nam mô An Tường Hành Phật. Nam mô Cần Tinh Tiến Phật. Nam mô Đắc Thượng Vị Phật. Nam mô Vô Y Đức Phật. Nam mô Đảm Bặc Hoa Phật. Nam mô Xuất Sinh Vô Thượng Công Đức Phật. Nam mô Tiên Nhân Thị Vệ Phật. Nam mô Đế Tràng Phật. Nam mô Đại Ái Phật. Nam mô Tu Man Sắc Phật. Nam mô Chúng Diệu Phật. Nam mô Khả Lạc Phật. Nam mô Thế Lực Hành Phật. Nam mô Thiện Định Nghĩa Phật. Nam mô Ngưu Vương Phật. Nam mô Diệu Tý Phật. Nam mô Đại Xa Phật. Nam mô Mãn Nguyện Phật. Nam mô Đức Quang Phật. Nam mô Bảo Âm Phật. Nam mô Quang Tràng Phật. Nam mô Phú Quý Phật. Nam mô Sư Tử Lực Phật. Nam mô Tịnh Mục Phật. Nam mô Quan Thân Phật. Nam mô Tịnh Ý Phật. Nam mô Tri Thứ Đệ Phật. Nam mô Mãnh Uy Đức Phật. Nam mô Đại Quang Minh Phật. Nam mô Nhật Quang Diệu Phật. Nam mô Tịnh Tạng Phật. Nam mô Phân Biệt Uy Phật. Nam mô Vô Tổn Phật. Nam mô Mật Nhật Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Trì Minh Phật. Nam mô Thiện Tịch Hành Phật. Nam mô Bất Động Phật. Nam mô Đại Thỉnh Phật. Nam mô Đức Pháp Phật. Nam mô Nghiêm Thổ Phật. Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Cao Xuất Phật. Nam mô Diễm Sí Phật. Nam mô Liên Hoa Đức Phật. Nam mô Bảo Nghiêm Phật. Nam mô Sư Tử Ý Phật.

Đủ hết năm trăm Phật.

Nam mô Cao Đại Thân Phật. Nam mô Thượng Thiện Phật. Nam mô Bảo Thượng Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Phật. Nam mô Hải Đức Phật. Nam mô Bảo Ấn Thủ Phật. Nam mô Nguyệt Cái Phật. Nam mô Đa Diễm Phật. Nam mô Thuận Tịch Diệt Phật. Nam mô Trí Xưng Phật. Nam mô Trí Giác Phật. Nam mô Công Đức Quang Phật. Nam mô Thanh Lưu Bố Phật. Nam mô Mãn Nguyệt Phật. Nam mô Danh Xưng Phật. Nam mô Thiện Giới Vương Phật. Nam mô Đăng Vương Phật. Nam mô Điện Quang Phật. Nam mô Đại Diễm Vương Phật. Nam mô Tịch Chư Hữu Phật. Nam mô Tì Xá Khứ Thiên Phật. Nam mô Hoa Tạng Phật. Nam mô Kim Cương Sơn Phật. Nam mô Thân Đoan Nghiêm Phật. Nam mô Tịnh Nghĩa Phật. Nam mô Uy Mãnh Quân Phật. Nam mô Trí Diễm Đức Phật. Nam mô Lực Hành Phật. Nam mô La Hầu Thiên Phật. Nam mô Trí Tụ Phật. Nam mô Sư Tử Xuất Hiện Phật. Nam mô Như Vương Phật. Nam mô Viên Mãn Thanh Tịnh Phật. Nam mô La Hầu La Phật. Nam mô Đại Dược Phật. Nam mô Thanh Tịnh Hiền Phật. Nam mô Đệ Nhất Nghĩa Phật. Nam mô Đức Thủ Phật. Nam mô Bách Quang Minh Phật. Nam mô Lưu Bố Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Công Đức Phật. Nam mô Pháp Tạng Phật. Nam mô Diệu Ý Phật. Nam mô Đức Chủ Phật. Nam mô Tối Tăng Thượng Phật. Nam mô Tuệ Đỉnh Phật. Nam mô Thắng Oán Địch Phật. Nam mô Ý Hành Phật. Nam mô Phạn Âm Phật. Nam mô Giải Thoát Phật. Nam mô Lôi Âm Phật. Nam mô Thông Tướng Phật. Nam mô Tuệ Long Phật. Nam mô Thâm Tự Tại Phật. Nam mô Đại Địa Vương Phật. Nam mô Đại Ngưu Vương Phật. Nam mô Lê Đà Mục Phật. Nam mô Hi Hữu Thân Phật. Nam mô Thực Tướng Phật. Nam mô Tối Tôn Thiên Phật. Nam mô Bất Một Âm Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Âm Đức Phật. Nam mô Trang Nghiêm Từ Phật. Nam mô Dũng Trí Phật. Nam mô Hoa Tích Phật. Nam mô Hoa Khai Phật. Nam mô Vô Thượng Y Vương Phật. Nam mô Đức Tích Phật. Nam mô Thượng Hình Sắc Phật. Nam mô Công Đức Nguyệt Phật. Nam mô Nguyệt Đăng Phật. Nam mô Uy Đức Vương Phật. Nam mô Bồ Đề Vương Phật. Nam mô Vô Tận Phật. Nam mô Bồ Đề Nhãn Phật. Nam mô Thân Sung Mãn Phật. Nam mô Tuệ Quốc Phật. Nam mô Tối Thượng Phật. Nam mô Thanh Tịnh Chiếu Phật. Nam mô Tuệ Đức Phật. Nam mô Diệu Âm Thanh Phật. Nam mô Vô Ngại Quang Phật. Nam mô Vô Ngại Tạng Phật. Nam mô Thượng Thí Phật. Nam mô Đại Tôn Phật. Nam mô Trí Thế Phật. Nam mô Đại Diễm Phật. Nam mô Đế Vương Phật. Nam mô Chế Lực Phật. Nam mô Uy Đức Phật. Nam mô Nguyệt Hiện Phật. Nam mô Danh Văn Phật. Nam mô Đoan Nghiêm Phật. Nam mô Vô Trần Cấu Phật. Nam mô Uy Nghi Phật. Nam mô Sư Tử Quân Phật. Nam mô Thiên Vương Phật. Nam mô Danh Thanh Phật. Nam mô Thù Thắng Phật.

Đủ hết sáu trăm Phật.

Nam mô Đại Tạng Phật. Nam mô Phúc Đức Quang Phật. Nam mô Phạn Thanh Phật. Nam mô Xuất Chư Hữu Phật. Nam mô Trí Đỉnh Phật. Nam mô Thượng Thiên Phật. Nam mô Địa Vương Phật. Nam mô Chí Giải Thoát Phật. Nam mô Kim Cát Phật. Nam mô La Hầu Nhật Phật. Nam mô Mạc Năng Thắng Phật. Nam mô Mâu Ni Tịnh Phật. Nam mô Thiện Quang Phật. Nam mô Kim Tề Phật. Nam mô Chủng Đức Thiên Vương Phật. Nam mô Pháp Cái Phật. Nam mô Dũng Mãnh Danh Xưng Phật. Nam mô Quang Minh Môn Phật. Nam mô Mỹ Diệu Tuệ Phật. Nam mô Vi Ý Phật. Nam mô Chư Uy Đức Phật. Nam mô Sư Tử Cát Phật. Nam mô Giải Thoát Tướng Phật. Nam mô Tuệ Tạng Phật. Nam mô Sa La Vương Phật. Nam mô Uy Tướng Phật. Nam mô Đoạn Lưu Phật. Nam mô Vô Ngại Tán Phật. Nam mô Sở Tác Dĩ Biện Phật. Nam mô Thiện Âm Phật. Nam mô Sơn Vương Tướng Phật. Nam mô Pháp Đỉnh Phật. Nam mô Vô Năng Ánh Tế Phật. Nam mô Thiện Đoan Nghiêm Phật. Nam mô Cát Thân Phật. Nam mô Ái Ngữ Phật. Nam mô Sư Tử Lợi Phật. Nam mô Hòa Lầu Na Phật. Nam mô Sư Tử Pháp Phật. Nam mô Pháp Lực Phật. Nam mô Ái Lạc Phật. Nam mô Tán Bất Động Phật. Nam mô Chúng Minh Vương Phật. Nam mô Giác Ngộ Chúng Sinh Phật. Nam mô Diệu Minh Phật. Nam mô Ý Trụ Nghĩa Phật. Nam mô Quang Chiếu Phật. Nam mô Hương Đức Phật. Nam mô Linh Hỉ Phật. Nam mô Nhật Thành Tựu Phật. Nam mô Diệt Khuể Phật. Nam mô Thượng Sắc Phật. Nam mô Thiện Bộ Phật. Nam mô Đại Âm Tán Phật. Nam mô Tịnh Nguyện Phật. Nam mô Nhật Thiên Phật. Nam mô Lạc Tuệ Phật. Nam mô Nhiếp Thân Phật. Nam mô Uy Đức Thế Phật. Nam mô Sát Lợi Phật. Nam mô Chúng Hội Vương Phật. Nam mô Thượng Kim Phật. Nam mô Giải Thoát Cát Phật. Nam mô Lạc Pháp Phật. Nam mô Trụ Hành Phật. Nam mô Xá Kiều Man Phật. Nam mô Trí Tạng Phật. Nam mô Phạm Hành Phật. Nam mô Chiên Đàn Phật. Nam mô Vô Ưu Danh Phật. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Phật. Nam mô Tướng Quốc Phật. Nam mô Mẫn Trì Phật. Nam mô Vô Biên Đức Phật. Nam mô Thiên Quang Phật. Nam mô Tuệ Hoa Phật. Nam mô Tần Đầu Ma Phật. Nam mô Trí Phú Phật. Nam mô Đại Nguyện Quang Phật. Nam mô Bảo Thủ Phật. Nam mô Tịnh Căn Phật. Nam mô Cụ Túc Luận Phật. Nam mô Thượng Luận Phật. Nam mô Bất Thoái Địa Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Bất Hư Phật. Nam mô Hữu Nhật Phật. Nam mô Xuất Nê Phật. Nam mô Đắc Trí Phật. Nam mô Thượng Cát Phật. Nam mô Mô La Phật. Nam mô Pháp Lạc Phật. Nam mô Cầu Thắng Phật. Nam mô Trí Tuệ Phật. Nam mô Thiện Thánh Phật. Nam mô Võng Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Tạng Phật. Nam mô Thiện Thiên Phật. Nam mô Lợi Tịch Phật. Nam mô Giáo Hoá Phật. Nam mô Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật.

Đủ hết bảy trăm Phật.

Nam mô Kiên Cố Khổ Hành Phật. Nam mô Chúng Đức Thượng Minh Phật. Nam mô Bảo Đức Phật. Nam mô Nhất Thiết Thiện Hữu Phật. Nam mô Giải Thoát Âm Phật. Nam mô Cam Lộ Minh Phật. Nam mô Du Hí Vương Phật. Nam mô Diệt Tà Khúc Phật. Nam mô Nhất Thiết Vương Phật. Nam mô Đảm Bặc Tịnh Quang Phật. Nam mô Sơn Vương Phật. Nam mô Tịch Diệt Phật. Nam mô Đức Tụ Phật. Nam mô Cụ Chúng Đức Phật. Nam mô Tối Thắng Nguyệt Phật. Nam mô Thiện Thí Phật. Nam mô Trụ Bản Phật. Nam mô Công Đức Uy Tụ Phật. Nam mô Trí Vô Đẳng Phật. Nam mô Cam Lộ Âm Phật. Nam mô Thiện Thủ Phật. Nam mô Chấp Minh Cự Phật. Nam mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật. Nam mô Thắng Âm Phật. Nam mô Lê Đà Hành Phật. Nam mô Thiện Nghĩa Phật. Nam mô Vô Quá Phật. Nam mô Hành Thiện Phật. Nam mô Thù Diệu Thân Phật. Nam mô Diệu Quang Phật. Nam mô Lạc Thuyết Phật. Nam mô Thiện Tế Phật. Nam mô Bất Khả Thuyết Phật. Nam mô Tối Thanh Tịnh Phật. Nam mô Lạc Tri Phật. Nam mô Biện Tài Nhật Phật. Nam mô Phá Tha Quân Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Minh Phật. Nam mô Thượng Ý Phật. Nam mô Hữu An Chúng Sinh Phật. Nam mô Đại Kiến Phật. Nam mô Vô Uý Âm Phật. Nam mô Thủy Thiên Đức Phật. Nam mô Tuệ Tế Phật. Nam mô Vô Đẳng Ý Phật. Nam mô Bất Động Tuệ Quang Phật. Nam mô Bồ Đề Ý Phật. Nam mô Thụ Vương Phật. Nam mô Bàn Đà Âm Phật. Nam mô Phúc Đức Lực Phật. Nam mô Thế Đức Phật. Nam mô Thánh Ái Phật. Nam mô Thế Hành Phật. Nam mô Hổ Phách Phật. Nam mô Lôi Âm Vân Phật. Nam mô Thiện Ái Mục Phật. Nam mô Thiện Trí Phật. Nam mô Cụ Túc Phật. Nam mô Hoa Thắng Phật. Nam mô Đại Âm Phật. Nam mô Pháp Tướng Phật. Nam mô Trí Âm Phật. Nam mô Hư Không Phật. Nam mô Từ Âm Phật. Nam mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật. Nam mô Nguyệt Diễm Phật. Nam mô Thánh Vương Phật. Nam mô Chúng Ý Phật. Nam mô Biện Tài Luân Phật. Nam mô Thiện Tịch Phật. Nam mô Bất Thoái Tuệ Phật. Nam mô Nhật Danh Phật. Nam mô Vô Trứ Tuệ Phật. Nam mô Công Đức Tập Phật. Nam mô Hoa Đức Tướng Phật. Nam mô Biện Tài Quốc Phật. Nam mô Bảo Thí Phật. Nam mô Ái Nguyệt Phật. Nam mô Tập Công Đức Uẩn Phật. Nam mô Diệt Ác thú Phật. Nam mô Tự Tại Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam mô Đẳng Định Phật. Nam mô Bất Hoại Phật. Nam mô Diệt Cấu Phật. Nam mô Bất Thất Phương Tiện Phật. Nam mô Vô Nhiễu Phật. Nam mô Diệu Diện Phật. Nam mô Trí Chế Trụ Phật. Nam mô Pháp Sư Vương Phật. Nam mô Đại Thiên Phật. Nam mô Thâm Ý Phật. Nam mô Vô Lượng Phật. Nam mô Vô Ngại Kiến Phật. Nam mô Thế Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Phổ Tán Hoa Phật. Nam mô Tam Thế Cúng Phật. Nam mô Ứng Nhật Tạng Phật. Nam mô Thiên Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Thượng Trí Nhân Phật.

Đủ hết tám trăm Phật.

Nam mô Chân Cát Phật. Nam mô Tín Cam Lộ Phật. Nam mô Bất Trứ Tướng Phật. Nam mô Ly Phân Biệt Hải Phật. Nam mô Bảo Kiên Minh Phật. Nam mô Lê Đà Bộ Phật. Nam mô Tùy Nhật Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Minh Lực Phật. Nam mô Công Đức Tụ Phật. Nam mô Cụ Túc Đức Phật. Nam mô Đoan Nghiêm Hải Phật. Nam mô Tu Di Sơn Phật. Nam mô Hoa Thí Phật. Nam mô Vô Trứ Trí Phật. Nam mô Vô Biên Tòa Phật. Nam mô Ái Trí Phật. Nam mô Bàn Đà Nghiêm Phật. Nam mô Thanh Tịnh Trụ Phật. Nam mô Sinh Pháp Phật. Nam mô Tướng Minh Phật. Nam mô Tư Duy Lạc Phật. Nam mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam mô Tri Đạo Lý Phật. Nam mô Đa Văn Hải Phật. Nam mô Trì Hoa Phật. Nam mô Bất Tùy Thế Phật. Nam mô Hỉ Chúng Phật. Nam mô Khổng Tước Âm Phật. Nam mô Bất Thoái Một Phật. Nam mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật. Nam mô Uy Nghi Tế Phật. Nam mô Chư Thiên Lưu Bố Phật. Nam mô Tùy Sư Hành Phật. Nam mô Hoa Thủ Phật. Nam mô Tối Thượng Thí Phật. Nam mô Phá Oán Tặc Phật. Nam mô Phú Đa Văn Phật. Nam mô Diệu Quốc Phật. Nam mô Sí Thịnh Vương Phật. Nam mô Sư Tử Trí Phật. Nam mô Nguyệt Xuất Phật. Nam mô Diệt Am Phật. Nam mô Vô Động Phật. Nam mô Thứ Đệ Hành Phật. Nam mô Âm Thanh Trị Phật. Nam mô Kiều Đàm Phật. Nam mô Thế Lực Phật. Nam mô Thân Tâm Trụ Phật. Nam mô Thường Nguyệt Phật. Nam mô Giác Ý Hoa Phật. Nam mô Nhiêu Ích Vương Phật. Nam mô Thiện Uy Đức Phật. Nam mô Trí Lực Đức Phật. Nam mô Thiện Đăng Phật. Nam mô Kiên Hành Phật. Nam mô Thiên Âm Phật. Nam mô Phúc Đức Đăng Phật. Nam mô Nhật Diện Phật. Nam mô Bất Động Tụ Phật. Nam mô Giới Minh Phật. Nam mô Trụ Giới Phật. Nam mô Phổ Nhiếp Thụ Phật. Nam mô Kiên Xuất Phật. Nam mô An Xà Na Phật. Nam mô Tăng Ích Phật. Nam mô Hương Minh Phật. Nam mô Vị Lam Minh Phật. Nam mô Niệm Vương Phật. Nam mô Mật Bát Phật. Nam mô Vô Ngại Tướng Phật. Nam mô Chí Diệu Đạo Phật. Nam mô Tín Giới Phật. Nam mô Lạc Thực Phật. Nam mô Minh Pháp Phật. Nam mô Cụ Uy Đức Phật. Nam mô Đại Từ Phật. Nam mô Thượng Từ Phật. Nam mô Nhiêu Ích Tuệ Phật. Nam mô Cam Lộ Vương Phật. Nam mô Di Lâu Minh Phật. Nam mô Thánh Tán Phật. Nam mô Quảng Chiếu Phật. Nam mô Trì Thọ Phật. Nam mô Kiến Minh Phật. Nam mô Thiện Hành Báo Phật. Nam mô Thiện Hỉ Phật. Nam mô Vô Diệt Phật. Nam mô Bảo Minh Phật. Nam mô Cụ Túc Danh Xưng Phật. Nam mô Lạc Phúc Đức Phật. Nam mô Công Đức Hải Phật. Nam mô Tận Tướng Phật. Nam mô Đoạn Ma Phật. Nam mô Tận Ma Phật. Nam mô Quá Suy Đạo Phật. Nam mô Bất Hoại Ý Phật. Nam mô Thủy Vương Phật. Nam mô Tịnh Ma Phật. Nam mô Chúng Thượng Vương Phật.

Đủ hết chín trăm Phật.

Nam mô Ái Minh Phật. Nam mô Phúc Đăng Phật. Nam mô Bồ Đề Tướng Phật. Nam mô Đại Uy Lực Phật. Nam mô Thiện Diệt Phật. Nam mô Phạm Mệnh Phật. Nam mô Trí Hỉ Phật. Nam mô Thần Tướng Phật. Nam mô Như Chúng Vương Phật. Nam mô Chủng Chủng Sắc Tướng Phật. Nam mô Ái Nhật Phật. Nam mô La Hầu Nguyệt Phật. Nam mô Vô Tướng Tuệ Phật. Nam mô Dược Sư Thượng Phật. Nam mô Trì Thế Lực Phật. Nam mô Diễm Tuệ Phật. Nam mô Hỉ Minh Phật. Nam mô Hảo Âm Phật. Nam mô Bất Động Thiên Phật. Nam mô Diệu Đức Nan Tư Phật. Nam mô Thiện Nghiệp Phật. Nam mô Âm Vô Mậu Phật. Nam mô Đại Thí Phật. Nam mô Danh Tán Phật. Nam mô Chúng Tướng Phật. Nam mô Giải Thoát Nguyệt Phật. Nam mô Thế Tự Tại Phật. Nam mô Vô Thượng Vương Phật. Nam mô Diệt Si Phật. Nam mô Đoạn Ngôn Luận Phật. Nam mô Phạm Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Vô Biên Biện Tướng Phật. Nam mô Lê Đà Pháp Phật. Nam mô Ứng Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Độ Ưu Phật. Nam mô Lạc An Phật. Nam mô Thế Ý Phật. Nam mô Ái Thân Phật. Nam mô Diệu Túc Phật. Nam mô Ưu Bát La Phật. Nam mô Hoa Anh Phật. Nam mô Vô Biên Biện Quang Phật. Nam mô Tín Thánh Phật. Nam mô Đức Tinh Tiến Phật. Nam mô Chân Thực Phật. Nam mô Thiên Chủ Phật. Nam mô Lạc Cao Âm Phật. Nam mô Tín Tịnh Phật. Nam mô Ba Kỳ La Đà Phật. Nam mô Phúc Đức Ý Phật. Nam mô Bất Thuấn Phật. Nam mô Thuận Tiên Cổ Phật. Nam mô Tụ Thành Phật. Nam mô Sư Tử Du Phật. Nam mô Tối Thượng Nghiệp Phật. Nam mô Tín Thanh Tịnh Phật. Nam mô Hành Minh Phật. Nam mô Long Âm Phật. Nam mô Trì Luân Phật. Nam mô Tài Thành Phật. Nam mô Thế Ái Phật. Nam mô Đề Xá Phật. Nam mô Vô Lượng Bảo Danh Phật. Nam mô Vân Tướng Phật. Nam mô Tuệ Đạo Phật. Nam mô Thuận Pháp Trí Phật. Nam mô Hư Không Âm Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Vô Thắng Thiên Phật. Nam mô Châu Tịnh Phật. Nam mô Thiện Tài Phật. Nam mô Đăng Diễm Phật. Nam mô Bảo Âm Thanh Phật. Nam mô Nhân Chủ Vương Phật. Nam mô Bất Tư Nghị Công Đức Quang Phật. Nam mô Tùy Pháp Hành Phật. Nam mô Vô Lượng Hiền Phật. Nam mô Bảo Danh Văn Phật. Nam mô Đắc Lợi Phật. Nam mô Thế Hoa Phật. Nam mô Cao Đỉnh Phật. Nam mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật. Nam mô Sai Biệt Tri Kiến Phật. Nam mô Sư Tử Nha Phật. Nam mô Pháp Đăng Cái Phật. Nam mô Mục Kiền Liên Phật. Nam mô Vô Ưu Quốc Phật. Nam mô Ý Tư Phật. Nam mô Pháp Thiên Kính Phật. Nam mô Đoạn Thế Lực Phật. Nam mô Cực Thế Lực Phật. Nam mô Diệt Tham Phật. Nam mô Kiên Âm Phật. Nam mô Thiện Tuệ Phật. Nam mô Diệu Nghĩa Phật. Nam mô Ái Tịnh Phật. Nam mô Tàm Quí Nhan Phật. Nam mô Diệu Cát Phật. Nam mô Dục Lạc Phật. Nam mô Lầu Chí Phật.

Đủ hết một nghìn Phật.

Trong Kiếp Hiền này các Phật xuất hiện ở Thế gian tên hiệu như thế. Nếu người nghe tên chữ của nghìn Phật này, mệnh về đỉnh lễ, không sợ sai lầm, nhất định được Niết Bàn. Những người có Trí nghe tên chữ các Phật, cần phải nhất tâm. Dừng nhớ phóng túng, siêng thực hành Tinh tiến, không mất Duyên đó. Về xuống ba Đạo ác, nhận các khổ não. Yên ở giữ Giới, nghe nhiều thuận theo. Thường rời xa vui thích, đầy đủ Nhẫn nhịn sâu. Người đó liền có thể gặp ngay nghìn Phật. Nếu người giữ đọc tên hiệu nghìn Phật này. Liền mất các tội được tập hợp ở vô lượng A tăng kì Kiếp. Nhất định đang được các Tam muội Thần thông của các Phật. Trí tuệ không trở ngại và các môn Pháp, các Pháp Tổng trì. Tất cả Kinh sách, các loại Trí tuệ. Tùy nghi nói Pháp, đều đang từ trong Tam muội đó cầu tu luyện Tam muội này, đang thực hành hạnh Thanh tịnh. Không sinh dối trá, rời với danh lợi, không nhớ đố kỵ, thực hành sáu Hòa kính. Người thực hành như thế, nhanh được Pháp Tam muội.

Đức của Phật Hiện tại Kiếp Hiền khó lường. Chí tâm đỉnh lễ được báo hết. Oan Nghiệp liền tiêu tan. Nguyện phóng ánh quang Từ. Sáu Đạo nhận sạch mát.

Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kinh Tên hiệu nghìn Phật Hiện Tại Kiếp Hiền.