Phật nói Kinh A La Hán đầy đủ Đức
(Phật thuyết A La Hán cụ Đức Kinh)
Hán dịch: Đại sư Thần Pháp Hiền
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 3/2015

 

Phật nói Kinh A La Hán đầy đủ Đức

Khi đó Thế Tôn ở bên trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ, mở nơi ngồi mà ngồi. Có các Tì Kheo và Tám Bộ Trời Rồng, người, người sai và cùng nhau vây quanh Thế Tôn. Im lặng chắp tay nghe lời giảng của Phật.

Lúc đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo. Ta nay nói khen các Thanh Văn lớn nhất. Hay với Pháp Phật tu giữ Thanh tịnh. Mà với quả của bản thân, đều đầy đủ Đức của mình. Các Ngài lắng nghe, nghĩ Tuệ tu Tuệ. Ta đang vì Ngài lần lượt nói giảng.

Các Tì Kheo ! Trong Đệ Tử của Ta có Thanh Văn lớn nhất. Vứt bỏ ngôi vị Vua lâu dài được Xuất gia. Đầu tiên hiểu Đạo, hạnh Phạm bậc nhất. Chính là Tì Kheo Kiều Trần Như.

Lại có Thanh Văn, ít tham muốn thường giữ vui mừng, thực hành Đầu Đà. Chính là Tì Kheo Đại Ca Diệp.

Lại có Thanh Văn, đầy đủ tài hùng biện, Trí tuệ bậc nhất. Chính là Tì Kheo Xá Lợi Phất.

Lại có Thanh Văn, tu giữ Tinh tiến, đầy đủ Thần thông lớn. Chính là Tì Kheo Mục Kiền Liên.

Lại có Thanh Văn, có quan sát quyến thuộc, được mắt Trời lớn. Chính là Tì Kheo A Nễ Lỗ Đà.

Lại có Thanh Văn, đầy đủ Định Tuệ, Nghe nhiều bậc nhất. Chính là Tì Kheo A Nan.

Lại có Thanh Văn, hay hiểu nghi thức quy tắc, hay giữ tạng luật. Chính là Tì Kheo Ưu Ba Ly.

Lại có Thanh Văn, ở trong Đại chúng hay nói Pháp vi diệu. Chính là Tì Kheo Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử.

Lại có Thanh Văn, ngồi nằm cùng với vật chất, đều cùng đầy đủ. Chính là Tì Kheo Nại La Ma Thiết Mạt La Tử.

Lại có Thanh Văn, nghe tiếng Pháp, như Sư Tử gầm. Chính là Tì Kheo Tân Độ La Bạt La Đọa Xá.

Lại có Thanh Văn, hay hiểu luật Kinh, mà hay nói nghĩa. Chính là Tì Kheo Ca Chiên Diên.

Lại có Thanh Văn, hay với Pháp Phật, tin hiểu bậc nhất. Chính là Tì Kheo Mạt Khiết Lý.

Lại có Thanh Văn, tu trì được quả, sáng danh giá Họ tộc. Chính là Tì Kheo Ca Lưu Đà Di.

Lại có Thanh Văn, có được diễn thuyết, đầy đủ tiếng hay nhất. Chính là Tì Kheo Bạt Nại Lý Ca.

Lại có Thanh Văn, hay hiểu lời đẹp, mà hay nói bàn. Chính là Tì Kheo Đồng Tử Ca Diệp.

Lại có Thanh Văn, trong bốn uy nghi đầy đủ Tinh tiến lớn. Chính là Tì Kheo Suất Lỗ Nã Cô Chi Phược Tha.

Lại có Thanh Văn, ở tất cả nơi hay nhanh đầy đủ Thông suốt. Chính là Tì Kheo Phược Lý Hứ Ca.

Lại có Thanh Văn, dễ hay tiến hướng về biết Đạo được quả. Chính là Tì Kheo Tức Lý Dã Ca.

Lại có Thanh Văn, hay đầy đủ Thần thông Thế giới lửa. Chính là Tì Kheo Tu Già Đà.

Lại có Thanh Văn, vứt bỏ Họ tộc cao sang, mà thích Xuất gia. Chính là Tì Kheo Hiền.

Lại có Thanh Văn, Họ tộc Vua Thích, mà bỏ đi Xuất gia. Chính là Tì Kheo Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp.

Lại có Thanh Văn, ở nơi Tháp linh thiêng, mà nhận mời trước tiên. Chính là Tì Kheo Bố Lan Na.

Lại có Thanh Văn, tùy theo nơi kể lại, mà có Trí tuệ lớn. Chính là Tì Kheo Câu Hi La.

Lại có Thanh Văn, kính cẩn uy nghi đoan nghiêm, diện mạo thân đầy đủ. Chính là Tì Kheo Ô Ba Tế Na Mạt Khiết Lê Tử.

Lại có Thanh Văn, chỉ với Pháp Phật, hiểu nghĩa bậc nhất. Chính là Tì Kheo Bán Thác Ca.

Lại có Thanh Văn, với bốn Chân lý bậc Thánh, hay cắt đứt nghi hoặc. Chính là Tì Kheo Đại Bán Thác Ca.

Lại có Thanh Văn, nói ngay thẳng, không che giấu dạy bảo các Tì Kheo. Chính là Tì Kheo Kiếp Tân Na.

Lại có Thanh Văn, thường thực hành dạy bảo các nữ Tì Kheo. Chính là Tì Kheo Nan Na Ca.

Lại có Thanh Văn, nhiều người mong trở về, thường được tiền vật. Chính là Tì Kheo Tế Phược La.

Lại có Thanh Văn, giấu kín các Căn, người không thể so lường. Chính là Tì Kheo Nan Nỗ.

Lại có Thanh Văn, hay giữ Giới luật Thanh tịnh không thiếu sót. Chính là Tì Kheo La Hầu La.

Lại có Thanh Văn, với nhận được thân, ít bệnh ít lo buồn. Chính là Tì Kheo Vị Cô La.

Lại có Thanh Văn, thường thực hành Bố thí, mà hay không diệt mất, hiểu Rỗng bậc nhất. Chính là Tì Kheo Tu Bồ Đề.

Lại có Thanh Văn, với tất cả thời gian, mà hay ít lời. Chính là Tì Kheo Ngang Nga Đế Lý Dã.

Lại có Thanh Văn, với mệnh Kiếp trước Trí tuệ đầy đủ. Thu được toàn bộ đủ loại việc trước kia, tất cả đều hay giảng giải. Chính là Tì Kheo Du Tì Đa.

Lại có Thanh Văn, hay tu hạnh Thanh tịnh, hay dừng ở vách núi. Chính là Tì Kheo Hộ Quốc.

Lại có Thanh Văn, nằm ngồi cùng với vật chất, đều cùng đầy đủ. Chính là Tì Kheo Kiều Phạm Ba Đề.

Lại có Thanh Văn, ở trong hướng tiến tới, mà hay được Yên định. Chính là Tì Kheo Lý Phược Đa.

Lại có Thanh Văn, tu hành hay cắt đứt Phiền não đã sinh. Chính là Tì Kheo Na La Đà.

Lại có Thanh Văn, mà hay dừng nghỉ Phiền não chưa sinh. Chính là Tì Kheo Di Xí Ca.

Lại có Thanh Văn, thường đầy đủ hạnh Từ. Chính là Tì Kheo Lê Bà Đa.

Lại có Thanh Văn, hay ở trong khổ dễ làm hạnh Bi. Chính là Tì Kheo Tất Lăng Già Bà Tha.

Lại có Thanh Văn, đầy đủ hạnh Vứt bỏ lớn. Chính là Tì Kheo Bà Na Lê.

Lại có Thanh Văn, đầy đủ lực Vứt bỏ lớn. Chính là Tì Kheo Đắc Thắng.

Lại có Thanh Văn, với Pháp thiện ác, đều hay thông tỏ. Chính là Tì Kheo Yết Nặc Ca Phược Tha.

Lại có Thanh Văn, với tham muốn ở đời, đều nhanh hay cắt đứt. Chính là Tì Kheo Nan Đà.

Lại có Thanh Văn, với nơi thù giận, liền hay nhanh trừ bỏ. Chính là Tì Kheo Di Nhĩ La.

Lại có Thanh Văn, hay tu được quả, nhanh cắt đứt kiêu mạn của bản thân. Chính là Tì Kheo Ma Na Phược.

Lại có Thanh Văn, với Pháp ngu si, mà hay nhanh cắt đứt. Chính là Tì Kheo Bà La Đọa Nhạ Ma Na Phược.

Lại có Thanh Văn, tu giữ Thanh tịnh, hay hiểu Nhân quả. Chính là Tì Kheo Ma Na Phược.

Lại có Thanh Văn, hay tu quả Thánh, đầy đủ Căn sắc lớn. Chính là Tì Kheo Áng Quật Ma La.

Lại có Thanh Văn, điều thuận ba Nghiệp, các Căn mềm mại. Chính là Tì Kheo Tát Lý Ba Na Sa.

Lại có Thanh Văn, với nghĩa vi diệu, dễ hay thăm hỏi. Chính là Tì Kheo Ma Hát Chỉ.

Lại có Thanh Văn, có được nói bàn, đầy đủ tài hùng biện. Chính là Tì Kheo La Đà.

Lại có Thanh Văn, dùng nghĩa rất sâu hay hỏi với mẹ. Chính là Tì Kheo Yết La Ba.

Lại có Thanh Văn, nghĩa Pháp nhàn rỗi, kết hợp ca ngợi. Chính là Tì Kheo Phược Nghĩ Xá.

Lại có Thanh Văn, phát ra lời nói, đều cùng chân thực. Chính là Tì Kheo Vĩ Xá Kha Bán Tả Quốc Lê Tử.

Lại có Thanh Văn, dùng tâm Thanh tịnh, thường thích cầu Pháp. Chính là Tì Kheo Đạt Lý Di Ca.

Lại có Thanh Văn, tu hạnh vui mừng, đầy đủ lực Nhẫn nhịn. Chính là Tì Kheo Bố Lan Nã.

Lại có Thanh Văn, tự bên trong quan sát Pháp, dễ thông suốt tâm của mình. Chính là Tì Kheo Dã Du Na.

Lại có Thanh Văn, ở trong Pháp Thế gian, hay hiểu xem tướng. Chính là Tì Kheo Mật Lý Nga Thi La.

Lại có Thanh Văn, dùng tâm tốt đẹp, hay hiểu Pháp vi diệu. Chính là Tì Kheo Đạt Ma Ca.

Lại có Thanh Văn, với tham muốn Tự do, hay biết rõ Quá khứ Tương lai. Chính là Tì Kheo Bổ Đặc Già La.

Lại có Thanh Văn, với tất cả thời gian, mà hay nói thiện. Chính là Tì Kheo Ba Ma Na.

Lại có Thanh Văn, Phương tiện hay khéo, hay ban bố Pháp vi diệu. Chính là Tì Kheo Đạt Lý Di La.

Lại có Thanh Văn, được nghĩa Pháp vi diệu, hay lần lượt nói. Chính là Tì Kheo Nga Phược Nại Đa.

Lại có Thanh Văn, với tất cả thời gian, nói Pháp không mệt mỏi. Chính là Tì Kheo Cát Bế Đát Kế.

Lại có Thanh Văn, thường đủ dung mạo, thường nhớ vui mừng. Chính là Tì Kheo Vô Năng Thắng.

Lại có Thanh Văn, thường đầy đủ nhiều vui. Chính là Tì Kheo Chính Giác.

Lại có Thanh Văn, chỉ với Trí tuệ mà được Giải thoát. Chính là Tì Kheo Thiện Sinh.

Lại có Thanh Văn, mà hay thu được Định Tuệ Giải thoát. Chính là Tì Kheo Phược Sáp Ba.

Lại có Thanh Văn, hay cắt đứt tham muốn của mình. Chính là Tì Kheo Cữu Mô Ca.

Lại có Thanh Văn, đầy đủ dễ Giải thoát. Chính là Tì Kheo Phệ La Tra Tinh Hạ.

Lại có Thanh Văn, tu giữ Thanh tịnh, đã biết tin hiểu. Chính là Tì Kheo Xoa Ma Ca.

Lại có Thanh Văn, ở trong Thế gian, được tốt nhất cao nhất. Chính là Tì Kheo Ma Hứ Ca.

Lại có Thanh Văn, hiểu biết cao sâu, hay phá bàn luận bên ngoài. Chính là Tì Kheo Tối Thắng.

Lại có Thanh Văn, hay đầy đủ Thấy đúng, dễ phá quân Ma. Chính là Tì Kheo Nãi Cật La Mị Nhĩ.

Lại có Thanh Văn, hay với Trí tuệ, dễ phá ngu mê. Chính là Tì Kheo Nhạ Già Ca Diệp.

Lại có Thanh Văn, thường thực hành Bình đẳng. Chính là Tì Kheo Bộc Ngu Ca.

Lại có Thanh Văn, tu Trí tuệ Thanh tịnh, dần dần ít cáu bẩn. Chính là Tì Kheo Suất Lỗ Nã Cô Chi Yết Lan Nã.

Lại có Thanh Văn, ở trong hướng tiến tới đầy đủ Thanh tịnh lớn. Chính là Tì Kheo Ô Đát Lỗ.

Lại có Thanh Văn, diện mạo thân không thiếu khuyết, các Căn đầy đủ. Chính là Tì Kheo Ngang Nghĩ Lô.

Lại có Thanh Văn, mà với tu giữ, dễ hiểu Pháp Rỗng. Chính là Tì Kheo Tiên Thụ.

Lại có Thanh Văn, ở trong Pháp Rỗng sinh tin hiểu sâu. Chính là Tì Kheo Tôn Na.

Lại có Thanh Văn, ở trong quả của mình, chỉ đầy đủ Thần thông. Chính là Tì Kheo Ma Hạ Ca.

Lại có Thanh Văn, dễ hay quan sát với nghĩa tám Giải thoát. Chính là Tì Kheo Tín Trọng.

Lại có Thanh Văn, ở trong uy nghi thích áo màu sắc đẹp. Chính là Tì Kheo Mô Hạ La Nhạ.

Lại có Thanh Văn, rộng nói lý vi diệu, đầy đủ quyến thuộc lớn. Chính là Tì Kheo Tán Nhạ Duệ.

Lại có Thanh Văn, đầy đủ Định Tuệ, thường nhận cúng dưỡng của Trời Người. Chính là Tì Kheo Thiện Hiện.

Lại có Thanh Văn, phát tâm Xuất gia, thích tu hạnh Thánh. Chính là Tì Kheo Tì Xá La.

Lại có Thanh Văn, do gặp Duyên khổ, mà lại Xuất gia. Chính là Tì Kheo Một Thô Trì Ca Bà La Đặc Nhạ.

Lại có Thanh Văn, chán ghét ly rời Luân hồi, mà cầu Xuất gia. Chính là Tì Kheo Tốn Na Lý Ca Đế Lý Dã Cô.

Lại có Thanh Văn, biết đời không vững chắc, sinh chán ly rời sâu. Chính là Tì Kheo Tốn Na Lý Ca Bà La Đặc Nhạ.

Lại có Thanh Văn, im lặng dừng nghỉ, coi trọng dáng diệu đoan nghiêm. Chính là Tì Kheo Tát Hứ Sắt Nỗ Ca.

Lại có Thanh Văn, tu giữ Thanh tịnh, tính nết thuần ít nói. Chính là Tì Kheo Ô Ba Nỉ Na.

Lại có Thanh Văn, thường siêng tu một mình, đầy đủ hạnh Tĩnh lặng. Chính là Tì Kheo Nan Nỉ Ca.

Lại có Thanh Văn, dễ với Định Tuệ, được Giải thoát lớn. Chính là Tì Kheo Cảnh Tất La.

Lại có Thanh Văn, với người ngu mê, hay giúp cho Thanh tịnh. Chính là Tì Kheo Long Hộ.

Lại có Thanh Văn, hay tu hạnh sạch, cuối cùng Xuất gia. Chính là Tì Kheo Tu Bạt Đà La.

Khi đó Thế Tôn lại đọc bài khen ngợi nói rằng:

Hạnh Phạm, ít tham muốn.
Trí tuệ và Thần thông.
Mắt Trời và Nghe nhiều.
Thanh tịnh hay giữ luật.
Ngồi nằm cùng yên vui.
Đủ tiếng Sư Tử gầm.
Tin hiểu với rất sâu.
Dễ phân biệt Kinh luật.
Sáng danh giá họ tộc.
Đủ tiếng vi diệu lớn.
Lực Tinh tiến khó nghĩ.
Thiện khéo hay bàn luận.
Có lực Hiểu lớn nhanh.
Trước Tháp thiêng nhận mời.
Nói thẳng không giấu hạnh.
Dạy bảo với Tăng Ni.
Hay giấu kín các Căn.
Thường giữ Giới Thanh tịnh.
Với thân ít bệnh, buồn.
Thường thực hành Bố thí.
Ít nói thường im lặng.
Đầy đủ Trí mệnh trước.
Nằm ngồi đủ đồ tốt.
Thường thích ở vách núi.
Đứt Phiền não đã sinh.
Chưa sinh giúp dừng nghỉ.
Thường nhập vào Tam muội.
Đại Từ và lợi ích.
Đều hay bỏ sai mất.
Tâm Bi nghỉ vòng khổ.
Thường làm Pháp thiện ác.
Nhanh bỏ tướng ta mạn.
Hay đứt Tham hận ngu.
Các Căn sắc Thanh tịnh.
Hay hiểu Pháp Nhân quả.
Hay hỏi lý rất sâu.
Tất cả Căn mềm mại.
Đầy đủ hùng biện lớn.
Hỏi mẹ, nghĩa rất sâu.
Hay nói lời chân thực.
Hay kết hợp Ca ngợi.
Hay vững lực Nhẫn nhịn.
Thường thích Pháp rất sâu.
Đầy đủ lực Nhẫn nhịn.
Dễ biết rõ tâm mình.
Đều hay biết xem tướng.
Vui mừng đủ Nhẫn nhịn.
Muốn luôn được Tự do.
Vào sâu môn Pháp hay.
Dễ dùng Tuệ hiểu tâm.
Rộng nói Pháp vi diệu.
Nói Pháp theo thứ tự.
Rộng kể lại không mệt.
Vui mừng và nhiều vui.
Chứng được Tuệ Giải thoát.
Được Định Tuệ Giải thoát.
Đã vĩnh bỏ Tham muốn.
Được môn Giải thoát sâu.
Biết rõ tự tin hiểu.
Được cao nhất Thế gian.
Hay phá Thầy luận ngoài.
Dễ phát mở ngu mê.
Hay phá các quân Ma.
Xuất gia bỏ khổ não.
Trí Thanh tịnh ít buồn.
Tràn đầy đủ các Căn.
Hiểu Rỗng, không hai Pháp.
Có được lực Thần thông.
Dễ xem tám Giải thoát.
Thích nhận áo màu đẹp.
Có thân quyến thuộc lớn.
Nhận Trời Người cúng dưỡng.
Tâm tin mà Xuất gia.
Thường làm hạnh Bình đẳng.
Chán thời, thích Xuất gia.
Ghét sâu khổ Luân hồi.
Thường làm tâm Tĩnh lặng.
Đủ ít phần hùng biện.
Dừng nghỉ, im lặng ở.
Hạnh Giải thoát thường sâu.
Thanh tịnh người ngu mê.
Đủ công Đức như thế.
Nên tên A La Hán.

Khi đó Thế Tôn nói bài ca ngợi xong. Lại bảo các Tì Kheo nói rằng : Ở trong Chúng này mà có mười Thanh Văn lớn nhất. Ta nay nói tên hiệu, Ngài cần lắng nghe.

Gọi là Tì Kheo Kiều Trần Như. Tì Kheo Ca Chiên Diên. Tì Kheo Phú Lâu Na. Tì Kheo Bạc Câu La. Tì Kheo Ly Bà Đa. Tì Kheo Áng Quật Ma La. Tì Kheo Da Du Na. Tì Kheo Tô Nhạ Đa. Tì Kheo Cô Chi Yết Lan Nã. Tì Kheo Phệ Xá La.

Như thế mười Thanh Văn lớn nhất. Ở trong Chúng này mà là đứng hàng đầu.

Lúc đó Thế Tôn lại bảo các Tì Kheo nói rằng: Ta nay nói khen các nữ Tì Kheo Thanh Văn lớn nhất. Cũng với quả của bản thân mà tu Đức của mình.

Ở trong nữ Tì Kheo của Ta có nữ Tì Kheo Thanh Văn lớn nhất. Vứt bỏ họ tộc Vua lâu dài làm Xuất gia. Thanh tịnh uy nghi thường tu hạnh Phạm. Chính là nữ Tì Kheo Ma Ha Ba Xà Ba Đề.

Ít tham muốn biết đủ, thực hành hạnh Đầu Đà. Chính là nữ Tì Kheo Bát Tra Tả La.

Trí tuệ sâu rộng, có tài hùng biện lớn. Chính là nữ Tì Kheo Thiện Tướng.

Hay thực hành hạnh thiện, uy Đức không có lỗi. Chính là nữ Tì Kheo Liên Hoa Sắc.

Với do tu giữ, dễ được mắt Trời. Chính là nữ Tì Kheo Tô Ma.

Tu nghe nhớ Tuệ, được Nghe nhiều lớn. Chính là nữ Tì Kheo Du Bà Yết Lý Ma La Nữ.

Dễ hay giữ luật, quy phạm không thiếu khuyết. Chính là nữ Tì Kheo Cật Lý Xá.

Hay với Pháp vi diệu, thiện khéo kể lại. Chính là nữ Tì Kheo Thí Pháp.

Thường dùng tâm Từ, nói đọc Pháp vi diệu. Chính là nữ Tì Kheo Thích Nữ Đạt Ma.

Siêng tu nguyên nhân Thánh, sáng danh giá họ tộc. Chính là nữ Tì Kheo Đại Bạch.

Chí cầu quả lớn, tâm tin Xuất gia. Chính là nữ Tì Kheo mẹ Trưởng Giả Thất Kha La Ca.

Trước trồng Nhân lành, đủ Phúc Đức lớn. Chính là nữ Tì Kheo Da Du Đà La mẹ của La Hầu La.

Thường thích tu giữ, đủ Tinh tiến lớn. Chính là nữ Tì Kheo Loa Kế.

Mà với quả của bản thân hay đủ thông suốt. Chính là nữ Tì Kheo Hiền.

Trí tuệ rất sâu, hay hiểu Kinh luật. Chính là nữ Tì Kheo Diệu Cảnh.

Như thế các nữ Tì Kheo ở trong Đại chúng mà là đứng hàng đầu.

Khi đó Thế Tôn lại bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài lắng nghe. Ta nay nói tên hiệu nam Phật Tử. Ở trong tâm tin cũng tu hạnh của mình.

Gọi là mới phát tâm Trở về nương theo Phật Pháp Tăng. Giữ giới nam Phật Tử. Chính là Bạt Lê nam Phật Tử.

Dừng ở Ô Lỗ Vĩ Loa. Hay thực hành đầy đủ Pháp Giới Thanh tịnh. Chính là Na Cô La Phụ nam Phật Tử.

Dừng ở Bà Nghĩ Số. Mà với các Tăng thường làm Bố thí. Chính là Trưởng Giả Cấp Cô Độc.

Dừng ở thành Xá Vệ. Trước kia tu nguyên nhân Thánh, đủ Phúc Đức lớn. Chính là Trưởng Giả Thiện Thụ.

Dừng ở thành Xá Vệ. Ở trong các Tăng thường ban cho thức ăn uống. Chính là Trưởng Giả Tối Thủ.

Dừng ở thành Quảng Nghiêm. Thường ở trong Phật Pháp Tăng, mà hay Bố thí đủ các loại. Chính là Trưởng Giả Đồng Sinh.

Dừng ở thành Vương Xá. Thường vì người bệnh khổ, mà ban cho thuốc uống. Chính là Trưởng Giả Đại Danh.

Dừng ở thành Ca Tì La. Hay ở trong tâm tin thường thực hành hạnh Từ Bi. Chính là Trưởng Giả Mật Trà Ca.

Dừng ở thành Đại Hiền. Hay dùng Pháp bốn Hút lấy, dễ cảm hóa hội chúng. Chính là Trưởng Giả Tâm Hạ Tất Đa Ca và A Tra Phược Ca.

Cùng dừng ở hoang vắng lớn. Từ ban đầu phát tâm tin, mà hay đủ Trí lớn. Chính là Trưởng Giả Ô Ba Ly.

Dừng ở thành Na Lan Đà. Hay ở trong hội chúng, luận bàn Sư Tử gầm. Chính là Trưởng Giả Dũng Mãnh.

Dừng ở thành Vương Xá. Dễ có Trí tuệ lớn, hay phá hỏng Thầy luận bên ngoài. Chính là Trưởng Giả Nột Lý Mục Kha Lật Tha Vĩ.

Dừng ở thành Quảng Nghiêm. Thường ở trong Đại chúng rộng nói Pháp vi diệu. Chính là Trưởng Giả Tức Đát Lỗ.

Dừng ở thành Tô Ba La Ca. Có được bàn luận, đầy đủ tài hùng biện lớn. Chính là Vua Thắng Quân.

Kinh đô thành Xá Vệ. Ở trong tâm tin Căn sắc bậc nhất. Chính là em trai Vua Ca Lộ.

Dừng ở thành Xá Vệ. Mà trong tâm tin hay đầy đủ Trí tuệ lớn. Chính là Tiên Thụ nam Phật Tử.

Dừng ở thành Xá Vệ. Ở trong tâm tin hay giữ hạnh Phạm. Chính là Bố La Nã nam Phật Tử.

Dừng ở thành Xá Vệ. Kho tàng đầy ắp, đầy đủ châu báu. Rộng tụ họp nhân dân, Nghe nhiều bậc nhất. Chính là Vua Tần Bà Sa La Nước Ma Già Đà.

Kinh đô thành Vương Xá. Thường với Phật Pháp Tăng phát tâm Bồ Đề. Mà nhiều con trai của họ ở Thế gian. Chính là Trưởng Giả Nhĩ Phược Ca.

Dừng ở thành Vương Xá. Tâm tin Tinh tiến hay nhanh đủ thông suốt. Chính là Con trai Vua Vô Úy.

Dừng ở thành Vương Xá. Đã cắt đứt gốc rễ mà sinh tin hiểu. Chính là Vua A Xà Thế con trai của Vi Đề Hi Nước Ma Già Đà.

Kinh đô thành Vương Xá. Như thế nam Phật Tử ở trong Đại chúng mà là đứng hàng đầu.

Lúc đó Thế Tôn lại bảo các Tì Kheo. Các Ngài lắng nghe. Ta nay nói khen nữ Phật Tử. Ở trong tâm tin cũng tu hạnh của mình.

Gọi là mới phát tâm Trở về nương theo Phật Pháp Tăng. Chính là Nan Na nữ Phật Tử và Nan Na Lực nữ Phật Tử.

Tới nơi Ô Lỗ Vĩ Loa. Mới hay phát ra tin hiểu Pháp Giới hạnh. Chính là mẹ Trưởng Giả Nặc Cô La.

Dừng ở Bà Nghĩ Số. Thường với các Tăng hay làm Bố thí. Chính là nữ Phật Tử mẹ Tì Xá Khư.

Dừng ở thành Vương Xá. Nhân do đời trước ban cho nhiều, đầy đủ Phúc Đức lớn. Chính là mẹ Trưởng Giả Lý Đề La.

Dừng ở thành Xá Vệ. Sửa trị thuốc uống, ban cho người bệnh khổ. Chính là cha của Trưởng Giả Đại Quân.

Dừng ở thành Ba La Nại. Với người bệnh tật mà hay chịu nhận việc. Chính là cha của Trưởng Giả Thiện Ái.

Dừng ở thành Ba La Nại. Lâu dài đã phát tâm tin, thường thực hành với hạnh Từ. Chính là Xa Ma Phược Đế nữ Phật Tử.

Dừng ở Nước Kiêu Thiểm Di. Mà ở trong hội chúng hay Nghe nhiều bậc nhất. Chính là Cô Một Nho Đát La nữ Phật Tử.

Dừng ở Nước Kiêu Thiểm Di. Dễ hay nói Pháp vi diệu, mà có tài hùng biện lớn. Chính là Con gái Vua Thiện Ý.

Dừng ở thành Xá Vệ. Lâu dài phát tâm tin hay đầy đủ Trí tuệ lớn. Chính là Con gái Vua Tôn Na.

Dừng ở thành Vương Xá. Mà ở trong Sắc tướng đoan nghiêm bậc nhất. Chính là Con gái Vua Chính Giác.

Dừng ở thành Vương Xá. Hay sinh tin hiểu, ý thiện phát tâm Bồ Đề. Chính là cha của Trưởng Giả Một Đát La.

Dừng ở thành Vương Xá. Nhiều con trai của họ dừng ở đời. Chính là cha của Trưởng Giả Nhĩ Phược Ca.

Dừng ở thành Vương Xá. Thường dễ hay tu giữ, mà đầy đủ Tinh tiến lớn. Chính là cha của Trưởng Giả Suất Lỗ Nã.

Dừng ở thành Chiêm Ba. Thường ở trong các Tăng, hay ban cho nơi dừng ở. Chính là Nữ Trưởng Giả Nan Na.

Dừng ở trong rừng trúc. Lâu dài phát tâm tin, hiểu sâu Thiền Định. Chính là Ca Lộ nữ Phật Tử.

Dừng ở trong rừng trúc. Như thế nữ Phật Tử ở trong Đại chúng, mà là đứng hàng đầu.

Khi đó chúng Tì Kheo lớn nhất và người Trời, các A Tu La nghe được Phật nói. Đều rất vui mừng. Tin nhận kính thực hành.

Phật nói Kinh A La Hán đầy đủ Đức.