Phật nói Kinh Mười Yên lành
(Phật thuyết Thập cát tường Kinh)
Hán dịch: Thất dịch Nhân danh kim phụ Tần lục
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 3/2015

 

Phật nói Kinh Mười Yên lành

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở trong núi Kì Xà Quật nơi La Duyệt Kì. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, một nghìn hai trăm năm mươi người, Bồ Tát năm nghìn người đi theo.

Khi đó Thế Tôn cùng với rất nhiều vô số trăm nghìn người. Trước sau vây quanh mà vì nói Pháp. Thời trong hội có một Đại Sĩ, tên là Ly Cấu Cái, dựa vào uy Thần của Phật. Liền từ chỗ ngồi đứng lên, vai phải áo lệch, đầu gối phải chạm đất, chắp tay đan chéo ngón hai bàn tay. Tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Nay có thể hiện có các Phật Thế Tôn Như Lai, tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính.

Nếu có người nam thiện người nữ thiện, người cầu Đạo Phật. Nghe tên hiệu của họ, nhận giữ đọc ca ngợi, nhanh được Không chuyển lui với Đạo Chân chính Bình Đẳng.

Phật bảo Thái Sĩ Ly Cấu Cái. Thiện thay, thiện thay ! Con của Họ tộc lại hay làm câu hỏi đó, được nhiều lợi ích.

Có con của Họ tộc ! Phương Đông tới nơi này, vượt qua các Thế giới Phật như số cát của một sông Hằng. Có Thế giới, tên là Phương Trang Nghiêm. Nước đó có Phật. Tên hiệu Đại Quang Diệu Như Lai, tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính. Hiện tại nay nói Pháp.

Lại có Con của Họ tộc ! Phương Đông vượt qua các Thế giới Phật như số cát của hai sông Hằng. Có Thế giới, tên là Đế Thắng Chư Thắng. Nước đó có Phật. Tên hiệu Tuệ Đăng Minh Như Lai.

Có Thế giới, tên là Kim Cương. Nước đó có Phật. Tên hiệu Đại Hùng Như Lai.

Có Thế giới, tên là Tịnh Tôn Trụ. Nước đó có Phật. Tên hiệu Vô Cấu Trần Như Lai.

Có Thế giới, tên là Kim Quang Minh. Nước đó có Phật. Tên hiệu Thượng Tượng Tràng Thập Cái Vương Như Lai.

Có Thế giới, tên là Đại Uy Thần. Nước đó có Phật. Tên hiệu Uy Thần Tự Tại Vương Như Lai.

Có Thế giới, tên là Hương Huân. Nước đó có Phật. Tên hiệu Cực Thụ Thượng Ảnh Vương Như Lai.

Có Thế giới, tên là Bảo Nghiêm. Nước đó có Phật. Tên hiệu Nội Bảo Như Lai.

Có Thế giới, tên là Hải Đăng Minh. Nước đó có Phật. Tên hiệu Đại Hải Như Lai.

Có Thế giới, tên là Thập Lực Đăng Minh. Nước đó có Phật. Tên hiệu Thập Lực Hiện Như Lai.

Cần biết, Ly Cấu Cái ! Nếu có người nam thiện người nữ thiện, người cầu Đạo Phật. Bảy báu tràn đầy Đất nước như cát của bờ sông Hằng, giữ dùng biếu cho Như Lai Chính Giác. Nếu có người nam thiện người nữ thiện. Nghe tên hiệu của Phật này, nhận giữ đọc ca ngợi, cầm giữ nhớ ở trong tâm.   Ở trong Đại chúng vì người rộng nói. Công Đức này vượt hơn công Đức bên trên.

Muốn lại hiểu nghĩa mà đọc bài kệ nói rằng :

Như cát sông Hằng.
Các Thế giới Phật.
Bảy báu đầy trong.
Giữ dùng Biếu cho.
Nếu có được nghe.
Tên hiệu các Phật.
Tin thích không quên.
Công Đức hơn trước.
Nếu nghe tên các Phật.
Đọc khen không quên mất.
Người đó không thích nghi.
Nói Ta không thành Phật.
Sáu Thông không tận cùng.
Tới với vô số Kiếp.
Thân họ đang màu vàng.
Tướng Hảo dùng trang nghiêm.
Nếu giữ tên hiệu Phật.
Qua mười trăm triệu Kiếp.
Nhanh được thành Chính Giác.

Phật nói Kinh xong. Đại Sĩ Ly Cấu Cái, các bậc Bồ Tát. Trời Rồng Quỷ Thần và người Thế gian. Hết cả đều vui mừng, phục lễ nhận lời Phật.

Phật nói Kinh Mười Yên lành.