Vượt Khỏi Giáo Điều
(Beyond Dogma)
Nguyên tác: His Holiness Dalai Lama
Việt dịch Tâm Hà Lê Công Đa

Hy vọng rằng cuốn sách này đóng góp thêm vào mối thông cảm chung vượt ra ngoài biên giới của giáo điều học thuyết, và cho cả bình an của tâm hồn và hoà bình thế giới.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma
France, 1993

[catlist ID=2698 excludeposts=this order=asc numberposts=-1]